روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

سمیرا پاکنژاد 

موضوعات تحقیق: 

1- تاثیر برخورد والدین با فرزندان خود در جذب آنها به خانواده 

2- تاثیر سربازی نرفتن آقایان بر روی اشتغال آنها 

3- تاثیر حقوق بالا در شرکت های خصوصی منطقه 7 در بازدهی کار خانمها 

4- اثر ترافیک صبح شهر تهران در سلامت روح و روان افراد شاغل 

5- تاثیر مشاغل آزاد و دولتی در شخصیت افراد 


موضوع 1 :

تاثیر برخورد والدین با فرزندان خود بر جذب آنها در خانواده 

بیان مسأله 

از گذشته تا حال یکی از مهمترین مسائل خانواده ها ، مسأله تربیت صحیح فرزندان بوده ، در خیلی از مراجع و کتب های دینی به تربیت صحیح فرزند اشاره داشته اند ، ما در جامعه برخورد داشته ایم با والدینی که دید محدود و تفکر پائینی نسبت به زندگی داشته اند و یا همان باورهای غلطی که از والدین خود به یاد دارند برای فرزندان خود هم همان روشها را پیش می گیرند و آنها را با همان سبگ پدر و مادران تربیت می کنند ، نباید فرزندانمان را مخصوصاً دوره متوسطه که در این سن فرزند پر شور و شوق است را محدود و با برخورد نادرست خود آنها را از خانواده برانیم . 


هدف : 

علت یابی اینکه چرا برخی از والدین برخورد خوب و صحیح و مناسب با فرزندان خود ندارند در واقع چه عواملی باعث این امر می شود . 

ضرورت : 

تربیت صحیح فرزندان به خصوص در دوره متوسطه زیرا در این سن فرزندان ما نیاز بیشتر و عمیق تری به عواطف والدین دارند ، اگر والدین این موضوع را درک نکنند فرزندان به جمع دوستان پناه می برند و ممکن است فرزند درگیر رابطه ای بر خلاف خانواده خود شود . 

سئوال تحقیق : 

1- آیا برخورد صحیح والدین با فرزندان در شخصیت اجتماعی و اعتماد به نفس او تاثیر دارد ؟ 

2- نقش هماهنگی پدر و مادر به چه اندازه در تربیت صحیح و برخورد مناسب با فرزندان تاثیر دارد ؟ 

3- آیا امروزه تحصیلات ارشد والدین به تنهایی در برخورد مناسب با فرزندان کافی است ؟ 

4- در برخود خوب و درست والدین در فرزندان دختر موثر تر است با پسر ؟ 

5- تاثیر برخورد مناسب و تربیت صحیح باید فقط در سن بلوغ فرزندان باشد یا باید کنترل در تمام سنین باشد ؟ 


فرضیه 1: 

برخورد مناسب و به جا در اعتماد به نفس و برخورد فرزند با دیگران می تواند تاثیر متقابل داشته باشد . 


تغیر مستقل :  برخورد مناسب 

متغیر وابسته : اعتماد به نفس 

متغیر مداخله گر : آگاهی و دانش 

متغیر کنترل : جنسیت و سن 

متغیر تعدیل گر: شیوه  تربیت صحیح والدین 


فرضیه 2:

هماهنگی پدر و مادر و احترامی که آنها به هم می گذارند تاثیر مثبتی بر فرزندان می گذارد و در تربیت صحیح آنها هم اثر بخش تر است . 

متغیر مستقل : هماهنگی پدر و مادر

متغیر وابسته : تربیت فرزندان 

متغیر مداخله گر : هماهنگی و احترام 

متغیر کنترل : جنسیت 


فرضیه 3 : 

عواملی دیگر در تربیت و برخورد بهتر والدین تاثیر دارد ، از جمله مشاوره ، تجربه ، اشتغال مادران . 


متغیر مستقل : تربیت و برخورد بهتر والدین . 

متغیر وابسته : تربیت فرزندان 

متغیر مداخله گر : مشاوره ، تجربه ، اشتغال 

متغیر کنترل : سن و جنسیت 


فرضیه 4: 

اگر روش تربیت والدین صحیح و منطقی باشد در هر دو جنسیت تاثیر مثبت دارد . 


متغیر مستقل : شیوه تربیت والدین 

متغیر وابسته : خوب تربیت شدن فرزندان 

متغیر مداخله گر : آگاهی والدین 

متغیر تعدیل گر : میزان اهمیت والدین به تربیت فرزندان 


فرضیه 5 - 

فرزندان در هر سنینی نیاز به نظارت و کنترل به جا و صحیحی دارند و تربیت فقط معطوف به سنین متوسطه یا بلوغ آنها نمی شود . 

متغیر مستقل : نظارت والدین  

متغیر وابسته : منحرف نشدن فرزندان 

متغیر مداخله گر : برخورد مناسف و همیشگی بر روی فرزندان 

متغیر کنترل : سن 

متغیر تعدیل گر : فرزندان در سنین بلوغ و متوسطه 


موضوع 2 

2- تاثیر سربازی نرفتن آقایان بر روی اشتغال آنها 

بیان مسأله : 

یکی از معضلات آقایان در کلیه شهر ها و در تمام دوره ها سربازی آنها می باشد ، وقتی که آقایان به سن سربازی می رسند به دنبال راه حلی هستند که خود را معاف بکنند . یکی از دلایل فرار آنها از سربازی دوری آنها از خانواده و سختگیری های آن دوره است ولی با تمام سختیهای آن باید سربازی را طی بکنند چون در تمام زمینه ها سربازی امری مهم است . 

هدف : 

مستقل و با تجربه شدن .


ضرورت :

این روحیه را در خود پیدا بکنند که با هر نوع سختی در زندگی مواجه شوند . 

 

موضوع 3 : 

تاثیر حقوق بالا در شرکت های خصوصی منطقه 7 در بازدهی کار خانمها 

بیان مسئله : 

در شرکت های خصوصی از لحاظ حقوق و امکانات کافی آنها به کارمندان خود به خصوص به کارمندان خانم رسیدگی لازم بعمل نمی آید بحث مالی برای شرکتها و کارمندان آنها  بسیار مهم است ، وقتی کار خانمها در شرکتها بازدهی خوبی ندارد و با تمام وجود و دلسوزی تن به کار نمی دهند وقتی که علل را جستجو می کنیم متوجه می شویم منشع آن از حقوق پائین و کافی نبودن امکانات لازم است وقتی خانمها از وقت خود در خانه و از کنار فرزندان خود کم می گذارند و بیشتر وقنت خود را به کار کردن در بیرون از خانه می گذارند توقع مزایای خوبی هم دارند تا رقبت بیشتری به کار کردن داشته باشند ، معمولاً شرکت های خصوصی حقوق های کمتری را برای کارمند های خانم نسبت به شرکت های دولتی قائل هستند . 

ضرورت : 

حقوق بالا باعث افزایش بازدهی کار خانم ها و تشویق آنها در محیط کار می شود به همان نسبت موفقیت مدیر شرکت را در بر دارد و ارتقاء شغل خانم ها و پشتکار خانم ها هم افزایش می یابد . 

هدف : 

بررسی تاثیر حقوق و پر سانت به کارمندان خانم در نحوه کارکرد آنها در محیط کاری و تبعیض قائل نشدن بین خانم ها . 

سئوال تحقیق : 

1- آیا پاداش دادن در بازدهی خانم ها موثر است ؟ 

2- آیا راضی بودن ارباب رجوع در افزایش حقوق آنها تاثیر دارد ؟ 

3- آیا در شرایط رضایت کارمند از محیط کار و با حقوق پایین حاضر به ادامه کار خود است ؟ 

4- آیا مهارت و سابقه کاری خانم ها در زمینه شغلشان باعث افزایش حقوق آنها می شود ؟ 

5- اگر حقوق بالا به کارمندان خانم تعلق بگیرند آقا باز تلاش می کنند یا خیر ؟ 


فرضیه 1: پاداش دادن به کارمندان خانم امری است که باعث افزایش شور و اشتیاق در کار آنها می شود . 


متغیر مستقل : پاداش 

متغیر وابسته : افزایش پشت کار 

متغیر مداخله گر : پاداش دادن 

متغیر کنترل : خانم ها ، جنسیت 


فرضیه 2 : 

معمولاً رضایت ارباب رجوع در حقوق ثابت تاثیر ندارد ولی  انگیزه ای است برای افزایش پاداش . 

متغیر مستقل : رضایت ارباب رجوع 

متغیر وابسته : پاداش دادن 

متغیر مداخله گر : رفتار خود و با حوصله بودن کارمند 

متغیر کنترل : جنسیت (خانم) 

متغیر تعدیل گر : انگیزه کارمند 


فرضیه 3 : 

بعضی از کارمندان خانم فقط شرایط محیطی سالم برایشا ملاک است و حقوق پائین ملاک انتخاب کار برای آنها قرار نمی گیرد ولی بعضی دیگر بر خلاف این عقیده دارند . 


متغیر مستقل : شرایط محیط کار  

متغیر وابسته : حقوق پائین  

متغیر مداخله گر : وضع مالی شخصی کارمند 

متغیر کنترل : جنسیت (خانم)

متغیر تعدیل گر :طرز عقیده کارمند  


فرضیه 4 : 

مهارت و تخصص کاری و سابقه کار کارمند در میزان قوق دریافتی آن تاثیر بسزایی دارد .

متغیر مستقل : مهارت تخصص 

متغیر وابسته : حقوق دریافتی   

متغیر مداخله گر : سابقه کاری و مهارت 

فرضیه 5 : هر چقدر که حقوق بالایی به کارمندان اختصاص داده شود باز کارمند به خاطر افزایش حقوق و ارتقاء شغلی خود میل به پیشرفت و ترقی دارد . 

متغیر مستقل : حقوق بالای کارمند 

متغیر وابسته : انگیزه پیشرفت

متغیر مداخله گر : ارتقاء شغلی 

متغیر کنترل : جنسیت (خانم)

متغیر تعدیل گر :میل رسیدن به هدف 


موضوع 4 

اثر ترافیک صبح شهر تهران در سلامت روح و روان افراد شاغل 

بیان مسأله : 

امروزه در شهر تهران در بیشتر ساعات روز در بیشتر نقاط شهر ترافیک است ، این امر ناخودآگاه در روحیه افراد بخصوص افرادی که در بیرون از منزل مشغول به کارند بسیار تاثیر دارد . مثلاً استرس دیر رسیدن به محل کار خود موضوعی است که در روح و روان فرد تاثیر می گذارد که منشع آن همان ترافیک شهر است . 

هدف : 

فکری برای کاهش ترافیک در صورت تضمین سلامت روح و روان افراد و زودتر به محل کار خود رسیدن . 

ضرورت : 

آرامش در روح و روان انسانها و زمانی که فکر انسانها آرام باشد در برخورد بهتر روزانه آنها هم تاثیر مثبتی دارد  . 


موضوع 5 : 

تاثیر مشاغل آزاد و دولتی در شخصیت افراد 

بیان مسأله : 

معمولاً وقتی افراد در محیط کاری مشغول هستند به مرور زمان ویژگیها و خصوصیات افراد دیگر و آن محیط بر روی شخصیت فرد تاثیر می گذارد وقتی با شخص برخورد داشته باشید تا حدی از نحوه لباس پوشیدن یا صحبت کردن آنها مشخص می شود که قرد شغل آزاد دارد یا دولتی به فرض افراد کارمند که در اداره ها یا شرکت ها مشغول به کارند بسیار منظم و با برنامه ریزی هستند . 

هدف : ایجاد تغییر فرهنگ در مشاغل مختلف 

ضرورت : ثابت نگاه فرهنگ و اصالت خانوادگی فرد در محیط کار 


استاد  از موضوعات 1و3 کدامیک را صلاح می دانید که برای ادامه تحقیق انتخاب کنم در غیر اینصورت موضوعی را پیشنهاد بدهید لطفاً . با تشکر 


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 1:34  توسط توحیدلو  |