روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

تاثیرات ارزشیابی توصیفی بر دانش اموزان مقطع ابتدایی

پیشینه نظری

کارشناسان،نقش نمره را درآموزش سنتی،اعلام مبهم میزان موفقیت فرد در دسترسی به انتظارات آموزشی می دانند و معتقدند،درالگوی ارزشیابی توصیفی بازخوردهای توصیفی و كیفی جای خالی نمره را پرمی كند.

براین اساس، در عرصه شیوه ارزشیابی توصیفی، اضطراب دانش آموزان در رقابت برای نمره گرفتن نیز كاهش می یابد و دانش آموز به جای حساسیت برای نمره گرفتن برای یاد گرفتن تلاش می كنند.

وکارشناسان بر این باورند كه، تكرار پایه‌،براساس تحقیقات انجام شده تاثیری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نداشته و حتی آثار منفی و مخربی را هم به همراه دارد.

محمد حسني، احمدي و ديگران (1383) گزارش اجرايي آزمايش طرح ارزشيابي توصيفي در مدارس منتخب کشور، درسال تحصيلي (82-83): بر اساس اين گزارش برخي از نقاط قوت و پيامدهاي مثبت طرح به شرح زير اعلام شده است.

-                    توجّه به حيطه‌هاي عاطفي و رفتاري

-                    کاهش اضطراب امتحان

-                    توجّه به ارزشيابي مستمر

-                    کاهش و هدف فشار براي کسب نمره (به ويژه بيست)

-                    افزايش علاقه به يادگيري

-                    تنوع ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات

-                    افزايش تعامل اولياء با مدرسه

-                    افزايش بهداشت رواني محيط يادگيري

-                    کاهش پديده تقلب

-                    ارزش يافتن فعّالیت دانش‌آموزان

ضعف‌ها:

-                    وقت گير بودن کار ارزشيابي به دليل تنوع ابزارها

-                     افزايش کار معلّم

-                    شلوغ بودن کلاسها.

-                    مورد توجّه قرار گرفتن مدرکهاي بالاتر از انتظار به جاي نمره بيست.

-                    عدم وجود آيين‌نامه اجرایي

-                    عدم آموزش کافي معلّمان و اولياء

-                    تبديل شدن معلّم به ارزشياب

 فرزانه محمّدی (1384) بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت نفس دانش آموزان:در رابطه با مقیاس عزت نفس خانوادگی و کلی دانشآموزان دختر و پسری که با روش توصیفی و سنتّی ارزشیابی شده اند تفاوتی دیده نشد.    بعلاوه نتایج مشاهدات نشان داد که مشارکت و فعالیت در کلاس و تعامل دانشآموزان با یکدیگر و با معلم در کلاس در گروه ارزشیابی توصیفی بیشتر از گروهارزشیابی سنتی است. اما نظم و انضباط آن ها نسبت به گروه ارزشیابی سنتی کمتر بودهاست. مشارکت و فعالیت در کلاس و نظم و انضباط و تعامل با یکدیگر و با معلم در بیندختران در گروه ارزشیابی توصیفی بیشتر از پسران دیده شد. 

 فهيمه السادات حقيقي (1384) نقش ارزشيابي مستمر (توصيفي) درتعميق یادگيري دانش‌آموزان : نتايج نشان مي‌دهد سطوح يادگيري دو گروه تفاوت معني‌داري دارد. يعني گروه دانش آموزان توصيفيدر کل بهتر از گروه دانش آموزان غیرتوصيفي عمل کرده‌اند. در رابطه با مقیاس عزت نفس خانوادگی و کلی دانشآموزان دختر و پسری که با روش توصیفی و سنتّی ارزشیابی شده اند تفاوتی دیده نشد.    بعلاوه نتایج مشاهدات نشان داد که مشارکت و فعالیت در کلاس و تعامل دانشآموزان با یکدیگر و با معلم در کلاس در گروه ارزشیابی توصیفی بیشتر از گروهارزشیابی سنتی است. اما نظم و انضباط آن ها نسبت به گروه ارزشیابی سنتی کمتر بودهاست. مشارکت و فعالیت در کلاس و نظم و انضباط و تعامل با یکدیگر و با معلم در بیندختران در گروه ارزشیابی توصیفی بیشتر از پسران دیده شد. 

  عصمت مرتضايي‌نژاد (1383) بررسي نگرش معلمين و والدين در خصوص کاربست ارزشيابي توصيفي :

در مورد تأثیر ارزشیابی توصیفی بر بهبود رفتار و بهداشت رواني دانش‌آموزان معلّمان و والدين نظر مساعدي دارند. پژوهشگر همچنين استنباط کرده است که ارزشيابي توصيفي دشواري کار معلّم را افزايش مي‌دهد و اين کار مناسب کلاسهاي پرجمعيت نيست.

    علي کريمي( 1384) بررسي تأثير روش جديد ارزشيابي توصيفي بر اختلالات رفتاري دانش‌‌آموزان دوره ابتدايي :

اين پژوهش با هدف بررسي تأثير روش ارزشيابي توصيفي بر اختلالات رفتاري، اقدام به اجرای آزمون راتر در مدراس مجري طرح و غير مجري، نموده و سپس نتايج اين آزمون را مقايسه کرده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که اختلالات رفتاري در هردو مدرسه (دخترانه و پسرانه) تحت پوشش طرح ارزشیابی توصيفي کاهش يافته است و در حالي که در مدارس گواه افزايش داشته است. براساس نتايج حاصل شده اختلالات رفتاري در مدارس دخترانه به طور معني‌دار (5%< p) کاهش داشته و در مدارس پسرانه اين کاهش معني‌دار نبوده است. بنابراين مي‌توان گفت تا حدودي ارزشيابي توصيفي به اهداف خود که افزايش بهداشت رواني محيط ياددهي يادگيري رسيده است.

 پیشینه تجربی

منظور از روش هاي توصيفي در ارزشيابي توجه به رويكردي است كه در آن معلم تغييرات و تحولات ايجاد شده در دانش آموز را با فنون متفاوت بررسي كرده و به صورت مشروح بر اساس شاخصهاي پيشرفت و يا اهداف از پيش تعيين شده به اطلاع دانش آموز و والدين مي رساند.

بررسي نظام ارزشيابي كشورهاي مختلف جهان نشان مي دهد استفاده از كارنامه توصيفي امري رايج و داراي سابقه اي طولاني است. در كشور فرانسه روش نمره گذاري استفاده از طيف با عبارات توصيفي: بالاتر از استاندارد، مطابق استاندارد، ناسازگار با استاندارد و . . . مي باشد. در آلمان شش مقوله و يا طيف و در ژاپن استفاده از پنج مفهوم همراه با جملات توصيفي است. خلاصه اينكه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان، كارنامه فقط نمرات خام را شامل نگرديده و تمامي فعاليتها و مهارت ها و نگرش كودك، توصيف و ارزشيابي مي شود. ارائه نمره صرف ضمن ايجاد رقابت و اضطراب،يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را تحت الشعاع قرارداده و با ايجاد افسردگي، بخش زيادي از منابع و استعدادهاي با لقوه انساني و اقتصادي را تلف مي نمايد. برخورد معلمان و والدين و ارزش بيش از حد قائل شدن به امتحان و تكرار بيهوده آن و استفاده ابزاري از آن باعث ايجاد دلسردي از تعليم و تربيت و امتحان با اين سبك و سياق، نقطه پايان يادگيري و نوعي رهايي از درس و تحصيل محسوب مي شود (محقق معین،1382).

کارشناسان بر این باورند كه ارتباط ضروری بین این دو یعنی'نمره گرفتن' و 'یادگرفتن' وجود ندارد و نمره، نوعی 'بازخورد كمی' است.

کشور آرژانتین
از سال ۱۹۸۹ وضع درسی دانش آموزان با نمرات ۱ تا ۳ سنجیده می شود ( عالی ، رضایت بخش ، غیر رضایت بخش ) و اعتقاد کلی آن است که این روش موجب پایین آمدن استانداردهای آموزش شده است . و بسیاری معتقدند که شیوه نمره گذاری گذشته که با اعداد ۱ تا ۱۰ مشخص می شد ،‌ نتیجه بهتری داشت و شیوه جدید باید مورد تجدید نظر قرار گیرد .
کشور آلمان
ارزشیابی از دانش آموزان توسط معلمین مربوطه و بر اساس امتحانات کتبی ، شفاهی ، انجام دادن تکالیف درسی و مشارکت فعال دانش آموزان در کلاس صورت می گیرد . که نتیجه بصورت گزارش کتبی (بویژه در دوره ابتدایی) و یا بر اساس نمره گزاری در مقیاس ۶ نمره ای به اطلاع خانواده ها می رسد ..
کشوراسپانیا
بر اساس مقررات جدید ، ارزشیابی در مقطع پیش دبستانی بصورت مستمر و ارتقاء بصورت اتوماتیک خواهد بود . در دوره ابتدایی و متوسطه ، اطلاعات لازم برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با روشهای مختلف از قبیل مشاهده منظم ، تحلیل تکالیف درسی ، آزمونهای کتبی ، شفاهی و عملی جمع آوری خواهد شد . د رصورتی که بررسی ها نشان دهند که دانش آموز به هدفهای مورد نظر نائل نشده است ، باید سال تحصیلی را تکرار کند . تکرار پایه در هر دوره فقط یکبار و در مجموع در طی ۱۰ سال آموزش اجباری ، دو بار امکان خواهد داشت .
کشور بلغارستان
در بلغارستان ، دانش آموزان دوره ابتدایی بطور اتوماتیک و بر اساس سن به کلاس بالاتر ارتقاء می یابند . در دوره های پیش متوسطه ، متوسطه و دانشگاهی ، وضعیت تحصیلی دانش آموزان با نمرات ۲تا ۶ مشخص می شود . نمره ۲ به معنای ضعیف است و دانش آموز باید مجددآ در امتحان شرکت کند ، نمره ۳ ، به معنای رضایتبخش ، نمره ۴ خوب ، نمره۵ خیلی خوب و نمره ۶ به معنای عالی می باشد . دانش آموزان ضعیف باید پایه تحصیلی را تکرار کنند .
کشور سوئد
در مدارس سوئد هیچگونه امتحان نهایی وجود ندارد . در دوره آموزش اجباری بجز تعداد معدودی از دانش آموزان بقیه به کلاس بالاتر ارتقاء می یابند و قبولی یا مردودی در واقع مفهومی ندارد . در سال دوبار ( آخر پاییز وبهار ) به دانش آموزان کلاسهای هشتم و بالاتر نمره داده می شود . نمرات با اعداد ۱تا ۵ مشخص می شود .
کشور ژاپن
در ژاپن هیچگونه امتحان نهایی وجود ندارد . ارتقاء به کلاس بالاتر بر اساس ارزشیابی داخلی انجام می گیرد و در عمل ارتقاء از کلاسی به کلاس بالاتر در مرحله آموزش اجباری ( تا کلاس نهم ) بصورت اتوماتیک و قطعی می باشد .
کشورروسیه
برای نمره دادن به دانش آموزان از نمرات ۱ تا ۵ استفاده می شود که ۵ بیشترین و ۱ کمترین نمره است . نمره قبولی ۳ می باشد . اگر دانش آموزی دردو یا سه درس نمره ۲ بیاورد ،هنوز اجازه ارتقاء به کلاس بالاتر را خواهد داشت . اگر دانش آموزی در سال پایانی یک نمره ۲ داشته باشد ، گواهی نامه پایان تحصیلات به وی داده می‌شود ولی این نمره ممکن مانع از ورود وی به مراکز آموزش عالی در برخی از رشته های تحصیلی شود

سوال تحقیق 1

ایا ارزشیابی توصیفی بین دانش اموزان ابتدایی باعث کاهش اضطراب می شود ؟

فرضیه 1  

 ارزشیابی توصیفی بین دانش اموزان ابتدایی باعث کاهش اضطراب می شود .

متغییر مستقل : نحوه ی ارزشیابی (نمره دهی - توصیفی)

متغییر وابسته : میزان استرس

متغییر تعدیل کننده : مقطع تحصیل - ابتدایی

متغییر کنترل کننده : جسیت – سطح سواد والدین

متغییر مداخله گر : نحوه ی برخورد والدین

سوال تحقیق  2

ایا ارزشیابی توصیفی بین دانش اموزان ابتدایی باعث کاهش رقابت می شود ؟

فرضیه  2

 ارزشیابی توصیفی بین دانش اموزان ابتدایی باعث کاهش رقابت می شود .

متغییر مستقل : نحوه ی ارزشیابی (نمره دهی - توصیفی)

متغییر وابسته : میزان رقابت  

متغییر تعدیل کننده : مقطع تحصیل - ابتدایی

متغییر کنترل کننده : جسیت – سطح سواد والدین

متغییر مداخله گر : نحوه ی برخورد معلم

سوال تحقیق 3

 ایا ارزشیابی توصیفی بین دانش اموزان ابتدایی باعث افزایش اعتماد بنفس می شود ؟

فرضیه 3

  ارزشیابی توصیفی بین دانش اموزان ابتدایی باعث افزایش اعتماد بنفس می شود .

 متغییر مستقل : نحوه ی ارزشیابی (نمره دهی - توصیفی)

متغییر وابسته : میزان  اعتماد بنفس

متغییر تعدیل کننده : مقطع تحصیل - ابتدایی

متغییر کنترل کننده : جسیت – سطح سواد والدین

متغییر مداخله گر :نحوه برخورد معلم و والدین

سوال تحقیق 4

  ایا ارزشیابی توصیفی بین دانش اموزان ابتدایی باعث کاهش پدیده تقلب می شود ؟

فرضیه  4

ارزشیابی توصیفی بین دانش اموزان ابتدایی باعث کاهش پدیده تقلب می شود .

متغییر مستقل : نحوه ی ارزشیابی (نمره دهی - توصیفی)

متغییر وابسته : میزان  تقلب

متغییر تعدیل کننده : مقطع تحصیل - ابتدایی

متغییر کنترل کننده : جسیت – سطح سواد والدین

متغییر مداخله گر : برخورد والدین - پدیده حسودی

 سوال تحقیق  5

ایا ارزشیابی توصیفی بین دانش اموزان ابتدایی باعث افزايش علاقه به يادگيري(فهمیدن)  می شود ؟

فرضیه  5

ارزشیابی توصیفی بین دانش اموزان ابتدایی باعث افزايش علاقه به يادگيري(فهمیدن) می شود .

متغییر مستقل : نحوه ی ارزشیابی (نمره دهی - توصیفی)

متغییر وابسته : میزان علاقه به يادگيري

متغییر تعدیل کننده : مقطع تحصیل - ابتدایی

متغییر کنترل کننده : جسیت- سطح سواد والدین

متغییر مداخله گر : نحوه ی برخورد معلم- تشویق از طرف والدین

سوال تحقیق  6

ایا ارزشیابی توصیفی بین دانش اموزان ابتدایی باعث افزايش عدم مطالعه(تنبلی)  می شود ؟

فرضیه  6

 ارزشیابی توصیفی بین دانش اموزان ابتدایی باعث افزايش عدم مطالعه(تنبلی)  می شود .

متغییر مستقل : نحوه ی ارزشیابی (نمره دهی - توصیفی)

متغییر وابسته : میزان عدم مطالعه(تنبلی)  

متغییر تعدیل کننده : مقطع تحصیل - ابتدایی

متغییر کنترل کننده : جسیت- سطح سواد والدین

متغییر مداخله گر : نحوه ی برخورد معلم- تشویق از طرف والدین

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:28  توسط توحیدلو  |