روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق


مونا موذن موضوع پژوهش:بررسي نحوه تاثير تشويق در افزايش يادگيري روش تحقيق دراين پژوهش به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات جمع آوري شده از آمار توصيفي بشرح زير استفاده شده است : 1)                       تكشيل وتنظيم جداول توزيع فراواني 2)                       رسم نمودار ميله اي 3)                       تفسير كيفي براساس اطلاعات بدست آمده 4)    مقايسه پاسخهاي نظرات معلمان ومربيان درباره شرايط ارائه گسترش ونتيجه گيري براساس اين نظرات.   جامعه آماري : جامعه مورد مطالعه دبيران ومربيان تربيتي مدارس راهنمايي دخترانه شهرستان نمونه مي باشد كه از كليه دبيران دررشته هاي مختلف مدارس راهنمايي ومربيان پرورشي اين شهرستان جهت پركردن مقياس درجه بندي به تصادفات انتخاب شده اند.   نمونه و روش نمونه گيري : از تعداد كل 100 مدرسه راهنمايي موجود درشهرستان نمونه تعداد 50 نفر معلم و50 نفر مربي تربيتي به تصادفات انتخاب شده اند تعداد مقياس درجه بندي تكميل شده 120 برگ بود كه فقط موفق به جمع آوري 100 برگ از آنها به انجام تحيقات شده ام.   وسايل جمع آوري اطلاعات : دراين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات دررابطه با اهداف وسؤالات مورد مطالعه از مقياس درجه بندي حاوي 30 گزاره كه به صورت 5 ارزش مي باشد تهيه شده است وهمچنين گزاره ها طوري انتخاب شده اند كه با هم رابطه منطقي داشته باشند. تحقيقاتي را كه انجام گرفت محقق به اين نتيجه رسيد كه پرسشنامه را تبديل به مقياس درجه بندي وسؤالات را هم تبديل به گزاره بكند وبه اين ترتيب 30 گزاره كه با توجه به موضوع مورد بحث ما بود تهيه گرديد.   روش جمع آوري اطلاعات : براي پركردن اين مقياس درجه بندي ما اولا 120 عدد مقياس درجه بندي تكثير نموديم وبراي پخش كردن آنها بين دبيران ومربيان تربيتي از طريق آ – پ اقدام نمودم و آنها اجازه دادند. و آنها را در مدارسي كه دردسترس خودم بود پخش كردم و آنهايي كه دردسترس نبود به مديران مدارسي كه دراداره حضور داشتند پخش كردم. و سپس به مدارس ها مراجعه كردم و مقياس درجه بندي ها را جمع آوري كردم. وبقيه آن را به اداره مراجعه كردم واز مديران مدارس كه در آنجا حضور داشتن تحويل گرفتم به اين ترتيب توانستم از 120 عدد مقياس درجه بندي فقط 100 عدد از آنها را جمع‌آوري كنم.            qبررسي سؤال اول تحقيق        qبررسي سؤال دوم تحقيق        qبررسي سؤال سوم تحقيق        qبررسي سؤال چهارم تحقيق        qبررسي سؤال پنجم تحقيق يافته ها وتجزيه وتحليل اطلاعات : دراين پژوهش همانگونه كه قبلا در فصول اشاره شد جامعه درمورد مطالعه دبيران ومربيان مقطع دخترانه شهرستان نمونه مي باشد كه ازميان دبيران گروه نمونه 50 نفري انتخاب وهمچنين ازميان مربيان گروه نمونه 50 نفري انتخاب شده است. هدف اصلي اين پژوهش كشف اصول كلي مبتني برروابط بين متغيرها است. وبه طور كلي با اتكاء به روش توصيفي درصد تعميم يافته ها به كل جامعه مورد مطالعه هستيم. توصيف مقدماتي داده هاي  پژوهشي دراين بخش ارائه مي شود وبا استفاده از روشهاي آماري ( تشكيل جداول ونمودارها برحسب درصد ) صورت مي گيرد در تحليل داده ها كه به روش مقايسه اي صورت مي گيرد در پي اين مطلب هستيم كه كدام پاسخها براي اين سؤالات مطرح شده مناسب است آنها را تجزيه وتحليل وتفسير نمائيم.   بررسي سؤال اول تحقيق بنظر معلمان ومربيان در شهرستان نمونه تا چه اندازه تشويق در امر يادگيري دانش موثر است ؟ با توجه به گزاره هاي شماره 1،2،3،5،7،8،15 كه به منظور پاسخگوئي به سؤال فوق تهيه شده است نتايج ذيل حاصل مي گردد تشويق وسيله اي مناسب براي پيشگيري امر تعليم وتربيت است وهمچنين اجراي تشويق در كلاس براي افزايش يادگيري مناسب است واكثر دبيران ومربيان از تشويق جهت پيشرفت تحصيلي ودانش آموزان استفاده مي كند پس نبايد اين تشويق مي تواند به عنوان يك عامل بسيار مهم در به كار انداختن ابتكار عمل در دانش آموزان باشد. وبراي اينكه دانش آموزان در حل مسائل جرأت پيدا كنند بايد از تشويق استفاده نمائيم چرا كه مشكل اصلي در كلاس آوردن دانش آموزان پاي تابلو وتوضيح خواستن از آنها در حل مسائل است كه با انجام تشويقهاي مناسب اين مسئله برطرف خواهد شد بنظر معلمان تشويق مكرر بروي دانش آموزان از نظر آموزش وتربيتي اثر مثبت ندارد ولي بنظر مربيان تربيتي تشويق مكرر دانش آموزان از نظر آموزشي وتربيتي اثر مثبت دارد. گزاره شماره (1) تشويق وسيله اي مناسب براي پيشبرد امر تعليم وتربيت است. جدول شماره : 4-1 لزوم تشويق در امر تعليم وتربيت. كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ 1 1 17 31 تعداد دبيران ـــــ 2% 2% 34% 62% درصد ـــــ ـــــ ـــــ 19 31 تعداد مديران ـــــ ـــــ ـــــ 38% 62% درصد  50   40   30   20   10   0    62%  62%  34% 2% 2%  38%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوحنمودار شماره 4-1 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره (1)             با توجه به پاسخهايي كه در سطوح مختلف به گزاره مذكور داده شده است واضح است كه تشويق وسيله اي مناسب براي پيشرفت امر تعليم وتربيت است چون درصد پاسخ دبيران ومربيان نسبت به بند اول از همه بيشتر است. گزاره شماره (3) اجراي تشويق در كلاس براي افزايش يادگيري مناسب است. جدول شماره : 3-4 افزايش يادگيري بر اثر تشويق كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ ــــ 4 24 22 تعداد ـــــ ــــ 6% 50% 44% درصد ـــــ ـــــ 4 24 22 تعداد ـــــ ـــــ 6% 50% 44% درصد  50   40   30   20   10   0   44% 44% 50% 6% 50%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 6%نمودار شماره 3-4 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره 3             نتيجه گيري : با عنايت به جدول مربوط به اجراي تشويق در كلاس براي افزايش يادگيري مناسب است چون اكثرا بند اول و دوم را انتخاب كرده اند. گزاره شماره 5 من هميشه از تشويق جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اتسفاده مي‌نمايم. جدول شماره : 5-4 تشويق جهت پيشرفت تحصيلي كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ 7 5 27 11 تعداد ـــــ 14% 10% 56% 20% درصد 4 4 2 27 13 تعداد 8% 8% 3% 56% 25% درصد  50   40   30   20   10   0   20% 25% 56% 10% 14% 56%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح  3%  8%  8%نمودار شماره 5-4 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره (5)           نتيجه گيري : با توجه به پاسخهايي كه به گزاره داده شده است مشخص است كه اكثر دبيران ومربيان جهت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان استفاده مي نمايد. گزاره شماره 7 تشويق مي تواند به عنوان يك عامل بسيار مهم در به كار انداختن ابتكار عمل دانش آموزان باشد جدول شماره : 7-4 رابطه تشويق با ابتكار عمل كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ 1 3 26 20 تعداد ـــــ 2% 4% 54% 40% درصد ـــــ ـــــ 4 26 20 تعداد ـــــ ـــــ 8% 52% 40% درصد نمودار شماره 7-4 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره 7  50   40   30   20   10   0   40% 40% 54% 4% 2% 52%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح  8%گزاره شماره 8 يكي از عوامل مهمي كه موجب جرآت در دانش آموزان براي حل مسائل مي شود تشويق است. جدول شماره : 8-4 لزوم تشويق براي جرأت حل مسائل كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ 3 2 30 15 تعداد ـــــ 6% 4% 28% 32% درصد ـــــ 2 2 30 16 تعداد ـــــ 4% 4% 60% 32% درصد  50   40   30   20   10   0   32% 28% 4% 6% 60%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 32% 4% 4%نمودار شماره 8-4 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره 8             نتيجه گيري : با توجه به جدول فوق اكثر دبيران ومربيان كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند به اين نتيجه مي رسيم كه يكي از عواملي كه موجب جرأت در دانش آموزان براي حل مسائلي مي شود تشويق است. گزاره شماره 5 تشويق مكرر برروي دانش آموزان از نظر آموزش وتربيتي اثر مثبت دارد. جدول شماره : 15-4 اثرات تشويق مكرر كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها 2 19 8 16 5 تعداد 4% 38% 16% 30% 12% درصد 2 10 6 15 15 تعداد 4% 20% 12% 32% 32% درصد  50   40   30   20   10   0   12% 32% 16% 38% 32%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 32% 12% 4%  20%نمودار شماره (15-4) نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره 15           نتيجه گيري : با توجه به پاسخهاي داده شده نشان مي دهد كه نظر دبيران ومربيان به گزاره شماره 15 تعادل است و 42% به كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند و42% نيز مخالفم وكاملا مخالفم را انتخاب كرده اند واما نظر مربيان به تشويق مكرر بر روي دانش‌آموزان از نظر آموزش اثر مثبت دارد 64% مربيان كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند و 24% مخالفم وكاملا مخالفم را انتخاب نموده اند. بررسي سؤال دوم تحقيق به نظر معملمان ومربيان در شهرستان  نمونه تشويق در چه شرايطي اثر بيشتري دارد؟ دراين پژوهش سؤال فوق نيز تحقيق پيدا مي كند با توجه به گزاره هاي 6،10،11،16،23 واضح است كه تشويق در حضور دانش آموزان موثر از تشويق بدون حضور دانش آموزان خواهد شد پس بهتر است براي انجام تشويق دانش آموزان در سر صف را ترجيح مي دهند بنظر معلمان دانش آموزان ضعيف بايد به موقع تشويق شوند نه اينكه هميشه مورد تشويق قرار گيرند واز نظر مربيان هم نبايد دانش آموزان ضعيف را هميشه تشويق كرد بنظر معلمان تشويق بصورت گروهي انجام شود. گزاره شماره 6 تشويق در حضور دانش آموزان موثرتر از تشويق بدون حضور دانش آموزان است. جدول شماره 6-4 نمودار ميله اي مربوط به گزاره شماره 6 كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ ـــــ 2 17 31 تعداد ـــــ ـــــ 4% 34% 62% درصد ـــــ ـــــ ــــ 10 40 تعداد ـــــ ـــــ ـــــ 20% 80% درصد  50   40   30   20   10   0   62% 34% 4% 20%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 80% نمودار شماره 6-4           نتيجه گيري : جدول فوق گوياي اين مطلب است كه تشويق در حضور دانش آموزان تا حد خيلي زيادي موثرتر از تشويق بدون ديگران است چون 96% از دبيران كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند و همچنين 100 درصد پاسخ دهندگان مربي كاملا موافقم وموافقم را انتخاب نموده اند. گزاره شمار ه10 تشويق در حضور والدين موجب افزايش پيشرفت دانش آموزان مي‌شود. جدول شماره : 10-4 تشويق در حضور والدين . كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ ـــــ 2 17 31 تعداد ـــــ ـــــ 4% 34% 62% درصد ـــــ ـــــ ــــ 10 40 تعداد ـــــ ـــــ ـــــ 20% 80% درصد  50   40   30   20   10   0   32% 48% 16% 2% 32%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 52% 16% 2%جدول شماره 10-4 نمودار ميله اي نتيجه گيري : جدول فوق نشان مي دهد كه 80 درصد دبيران كاملا موافقم وموافقم را انتخاب نموده‌اند. 84درصد مربيان كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند پس به اين نتيجه مي رسيم كه تشويق در حضور والدين موجب افزايش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي شود. بررسي سؤال سوم تحقيق بنظر معلمان ومربيان در شهرستان نمونه تشويق توسط چه كشاني صورت گير اثر بيشتري دارد ؟ با توجه به گزاره هاي 2،12،19،28،29 واضح است تشويق بايد توسط چه كساني انجام شود. كه در مورد احترام دانش آموزان هستند وبا توجه به پاسخهاي داده شده مشخص مي شود كه تشويق توسط والدين در منزل موثر از تشويق در مدرسه نيست چون پاسخها مخالف از تعداد پاسخهاي موافق بيشتر است با توجه به پاسخها ي داده شده نشان مي دهد محبت مسئوليت مدرسه به دانش آموزان موجب علاقه دانش آموزان به درس مي شود وهمچنين يكي از مهمترين روشهاي هرمعلم براي تشويق دانش آموزان تاييد كردن آنها مي باشد ونيز اظهار رضايت معلم يا والدين نسبت به دانش آموز در تشويق موثر است. گزاره شماره 2 تشويق بايد توسط كساني انجام شود كه مورد احترام دانش آموزان هستند جدول شماره : 2-4 انجام تشويق افراد مورد احترام كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها 3 12 5 14 16 تعداد 6% 26% 8% 29% 31% درصد 6 2 2 15 25 تعداد 12% 4% 4% 29% 51% درصد   نمودار شماره (2)  50   40   30   20   10   0   31% 29% 8% 29%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 51% 4% 6% 4%  12%              نتيجه گيري : با توجه به جدول فوق چون 31% دبيران جواب كاملا موافقم وهمچنين 51% مربيان جواب كاملا موافقم را انتخاب كرده اند مشخص مي شود كه تشويق اگر توسط كساني انجام شود كه مورد احترام دانش آموزان هستند تاثير بيشتري خواهد داشت. گزاره شماره 12 تشويق توسط والدين درمنزل موثر از تشويق درمدرسه است. جدول شماره 12-4 تفاوت تشويق والدين درمنزل با تشويق در مدرسه. كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها   17 18 12 3 تعداد   34% 36% 25% 7% درصد   29 10 10 3 تعداد   57% 20% 20% 3% درصد  50   40   30   20   10   0   7% 25% 36% 20%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 3% 57% 34% 20%نمودار ميله اي شماره 12                              نتيجه گيري : با توجه به پاسخهاي داده شده 30% دبيران كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند و 34% از آنها مخالفم را انتخاب كرده اند و23% مربيان كاملا موافقم وموافقم نظر دادند و 57% نظر مخالف را دارند نشان مي دهد كه تشويق توسط والدين در منزل از تظويق در مدرسه موثرتر نيست . بررسي سؤال چهارم تحقيق بنظر معلمان مربيان در شهرستان نمونه كداميك ازروشهاي تشويق مشتقيم يا تشويق غير‌مستقيم موثرتر است. با توجه به گزاره هاي 4،18،24،25،26،27 خواهيم داشت تشويق كلامي به تنهايي در پيشرفت درسي دانش آموزان نمي تواند موثر واقع شود وهمچنين شركت دادن دانش‌آموزان در مباحث كلامي نوعي تشويق خواهد بود وبنابراين تشويق مادي نمي‌تواند موثرتر از تشويق غير مادي باشد ونيز تشويق كلامي نمي تواند اثر بيشتري از ساير شيوه هاي تشويق داشته باشد واما تشويق غير مستقيم در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان اثر خواهد داشت وهمچنين بيشتر معلمان ومربيان تشويق مستقيم را به غير مستقيم ترجيح مي دهند. گزاره شماره 4 تشويق كلامي به تنهايي در پيشرفت درس دانش آموزان موثر است. جدول شماره : 4-4 تشويق كلامي به تنهايي در پيشرفت تحصيلي.   كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها 5 25 5 13 2 تعداد 10% 50% 10% 26% 4% درصد 8 22 2 12 6 تعداد 16 44% 4% 24% 12% درصد    50   40   30   20   10   0   4% 26% 10% 14%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 12% 44% 50% 4% 10%  16%نتيجه گيري : با توجه به پاسخهايي كه به گزاره داده شده است مشخص مي شود كه به تشويق كلاي به تنهايي نمي تواند در پيشرفت درسي دانش آموزان موثر واقع شود. گزاره شماره 18 شركت دادن دانش آموزان در مباحث كلامي نوعي تشويق است. جدول شماره : 18-4 لزوم بحث كلامي كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها 2 ـــــ 8 30 11 تعداد 2 ـــــ 16% 60% 22% درصد ــــ ــــ ـــــ 26 24 تعداد ــــ ــــ ـــــ 52% 48% درصد  50   40   30   20   10   0   22% 60% 16% 52%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 48% 2% نتيجه گيري : با توجه به پاسخي وسطوح مختلف به گزاره ها داده شده نشان مي دهد كه 82% دبيران كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند و2% درصد كاملا مخالفم را انتخاب كرده اند و 100% مربيان كاملا موافقم وموافقم را انتخاب كرده اند پس به اين نتيجه مي رسيم كه شركت دادن دانش آموزان در مباحث كلامي نوعي تشويق است. بررسي سؤال پنجم تحقيق بنظر معلمان ومربيان در شهرستان نمونه با توجه به روحيات دانش آموزان اندازه ونوع تشويق بايد چقدربايد تا موثر واقع شود. با توجه به گزاره هاي 9،13،14،17،20،22،30 داريم تشويق بايد متناسب با فعاليتهاي دانش آموزان وانتظارات آنها باشد با توجه به پاسخهاي ارائه شده به اين نتيجه مي رسيم  كه تشويق كه تشويق زياد موجب غرور خودپسندي مي شود وهمچنين در هنگام تشويق بايد به روحيات دانش آموزان توجه شود. وبنابراين دانش آموزان خاطي با تشويق آرام نمي شوند وتشويق يك نوع احترام گذاشتن به دانش آموزان است ومحبت معلم به دانش آموزان يك روش بسيار موثر است وهمچنين توجه به رفتار مطلوب دانش آموزان باعث تقويت رفتار او مي شود موثر مستلزم رعايت حد واندازه واصول است معني در هر چيز زياد حد واندازه واصول رعايت شود تا بتواند مثمرثمر واقع شود.         گزاره شماره 9 تشويق بايد متناسب با فعاليتهاي دانش آموزان وانتظارات آنها باشد. جدول شماره 9 تطابق تشويق با فعاليتهاي وانتظارات آنها. كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها ـــــ 1 2 24 23 تعداد ــــ 3% 7% 45% 45% درصد ــــ ـــــ ــــ 22 28 تعداد ــــ ــــ ـــــ 43% 57% درصد نمودار شماره 9-4 نمودار ميله اي  50   40   30   20   10   0   45% 45% 7% 43%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 57% 2%نتيجه گيري : با توجه به پاسخهايي كه به گزاره داده شده است مشخص مي شود تشويق بايد متناسب با فعاليتهاي دانش آموزان وانتظارات آنها باشد. گزاره شماره 13 تشويق زياد موجب غرور وبخودپسندي مي شود. جدول شماره 13-4 اثرات تشويق زياد   كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم سطوح پاسخها 1 4 6 21 18 تعداد 2% 8% 12% 42% 36% درصد   4 6 26 14 تعداد   8% 12% 52% 28% درصد نمودار شماره 13-4 نمودار ميله اي شماره 13  50   40   30   20   10   0   36% 42% 12% 52%  كاملا موافقم  موافقم نظري ندارم  مخالفم  كاملا مخالفم  كاملا مخالفم  مخالفم نظري ندارم  موافقم  كاملا موافقم نمودار مربوط به دبيران نمودار مربوط به مربيان  سطوح 28% 8% 8% 12% 2%    نتيجه گيري : با توجه به جدول پاسخهايي كه دبيران ومربيان داده اند مي بينيم كه 78% دبيران كاملا موافقم وموافقم را داده اند و10% آنها مخالفم وكاملا مخالفم را انتخاب كرده اند و 80% مربيان نظر موافقم وكاملا موافقم دارند و8% آنها نظر مخالفم دارند پس به اين نتيجه مي رسيم كه تشويق زياد موجب غرور و خودپسندي مي شود.  
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۰ساعت 22:25  توسط توحیدلو  |