روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

روش تحقیق

انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش دارد.هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص نماییم چه شیوه یا روشی را بکار گیریم،تا ما را هر چه دقیق تر ،آسانتر وارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای فرضیات یا سوالات تحقیق کمک نماید.

با توجه به اینکه در این تحقیق بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندی کارکنان مد نظر       می باشد، روش پژوهش حاضر در محدوده پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار داد.

این پژوهش همانگونه که از نامش به وضوح می توان دریافت بدان لحاظ توصیفی تلقی می شود ، که در مطالعات توصیفی برخلاف مطالعاتی که هدفشان کشف روابط علت و معلولی است، هدف توصیف منظم و مدون موقعیت ویژه یا حوادث، رویداد ها و موضوعات مختلف به صورت واقعی و عینی (آنچه هست) می باشد. (خلیلی شورین،1375: 73).یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند،همچنین تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یاپاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود(خانعلیزاده،1389 ).  در این پژوهش به توصیف ویژگی های کارکنان سازمان آموزش و پرورش پرداخته شده است.

پیمایش روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گرد آوری اطلاعات است، هر چند عمدتاًدر آن از پرسشنامه استفاده می شوداما فنون دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند ،مشاهده، تحلیل محتوا و...هم بکار می روند.مشخصه پیمایش،مجموعه ساختمند یا منظمی از داده هاست که آن را ماتریس متغیر برحسب داده های موردی می نامند.در این ماتریس صفت یا ویژگی هر مورد را برحسب متغیر گرد آوری می کنیم و با کنار هم گذاشتن این اطلاعات به مجموعه ساختمند یا مستطیلی از داده ها می رسیم .از آن جا که پرسشنامه ساده ترین راه تهیه این ماتریس داده های ساختمند است ،رایج ترین تکنیک مورد استفاده در پیمایش است اما ضرورتاً پیوندی بین تحقیق پیمایشی و پرسشنامه وجود ندارد(خاکی ،1382 :212 ).محقق در اغلب موارد باید با سوال از افرادی که در مورد پدیده های معینی تجربه دارند،اطلاعات لازم را جمع آوری کند.او نمونه ای از افراد را انتخاب و با آنان مصاحبه کرده یا پرسشنامه را برایشان می فرستد تا تکمیل و اعاده کنند.پاسخ های بدست آمده ،اطلاعاتی را تشکیل       می دهد که فرضیه های تحقیق بر مبنای آن ها آزمایش می شوند(ایران نژاد پاریزی،1378 :190 ).

هدف این تحقیق،توصیف منظم و مدون ابعاد یادگیری سازمانی و ارتباط آن باتوانمندی است .از این رو تحقیق از نوع همبستگی است ،زیرا تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن ها سعی می شود رابطه بین متغیر های مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. از طرف دیگر از آنجایی که از نتایج و پیشنهاد های این پژوهش جهت وضعیت موجود استفاده می شودو این تحقیق  می تواند ابزاری مناسب در دست برنامه ریزان و مسئولان در جهت شناخت شیوه های یادگیری سازمانی و توانمند سازی کارکنان قرار گیرد، می توان این پژوهش را در محدوده ی پژوهش های کاربردی نیز قرار داد.

جامعه ی آماری

جامعه ی آماری، جمعیتی است که موضوع مورد تحقیق در ارتباط با آن ها انجام می شود و عبارت است از گروه یا طبقه ای از افراد، اشیا،متغیر ها ،مفاهیم یا پدیده ها که حداقل در یک ویژگی مشترک باشند(بیابانگرد،1384 :113 ).

جامعه ی آماری مورد نظر این تحقیق عبارت اند از: کلیه ی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر که تعداد آنان 210 نفر می باشند.

نمونه و شیوه نمونه گیری

در این پژوهش به لحاظ محدود بودن کلیه اعضای جامعه به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته اند.

    روش جمع آوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از :

1-کتابخانه ای که شامل کتب ، مجلات علمی، روزنامه ها ،مقالات،پایان نامه های فوق لیسانس و ...     می باشد.

2-پرسشنامه که برای جمع آوری اطلاعات با کسب مجوز، به اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر مراجعه و پرسشنامه ها در بین واحد های مختلف این اداره کل توزیع گردید.محقق با حضور مجدد و پیگیری های لازم پرسشنامه ها را به صورت حضوری جمع آوری نموده و204 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل آماده گردید.       

    به منظور جمع آوری اطلاعات لازم در این تحقیق از دو پرسش نامه استانداردکه برای سنجش  یادگیری سازمانی و توانمندسازی تدوین شده، استفاده شده است. .برای سنجش یادگیری سازمانی از پرسشنامه نیفه(2001 ) وبرای سنجش توانمندسازی از پرسشنامه روان شناختی اسپریتزر(1995 ) و میشرا (1992 ) استفاده شده است.  برای پاسخ گویی به هر یک از سوالات از مقیاس لیکرت استفاده گردیده، بدین معنی که درمقیاس لیکرت از پاسخگو تقاضا نمی شود تا صرفاً موافقت یا مخالفت خود را با موردی ابراز دارد ،بلکه خواسته می شود تا میان چند دسته از جواب ها ،انتخاب انجام داده و شدت موافقت یامخالفت خود را نمایان سازد،به دسته های جواب نمره داده می شود و ایستای پاسخگویی از طریق جواب نمراتش که مجموع نمرات جواب هایی است که وی به هر یک از موارد داده است،سنجیده        می شود(ایزدی،1371 :343 ). یکی از مهمترین خصوصیات این مقیاس در آن است که حوزه انتخاب پاسخ گویان را گسترش بخشیده و گزینه های بیشتری را برای آنان فراهم می آورد.

در این تحقیق طیف لیکرت برای هر دو پرسشنامه پنج گزینه ای بوده وبرای پرسشنامه یادگیری سازمانی به صورت(کاملاًموافق، موافق،نظری ندارم،مخالف وکاملاً مخالف) و برای پرسشنامه توانمندسازی به صورت( خیلی زیاد ،زیاد ، متوسط، کم ، خیلی کم ) تقسیم بندی و به پاسخ دهندگان ارائه شده است.

در اين پژوهش اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه اي مركب از سئوالات باز و بسته جمع آوري گرديده است. پرسشنامه استفاده شده از سه قسمت تشكيل شده است:

الف) سئوالات زمينه‌اي: اين دسته سئوالات جهت سنجش خصوصیات فردی پاسخگويان آن ها در نظر گرفته شده است.

ب) پرسشنامه ی توانمندی کارکنان :. این پرسشنامه مشتمل بر12 سوال می باشد. گویه های مربوط به سه بعد شایستگی (گویه های شماره 1 تا 3) , موثر بودن (گویه های شماره 4 تا 6) , معنی دار بودن (گویه های شماره 7 تا 9 ) از پرسشنامه ی توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و گویه های مربوط به اعتماد (گویه های شماره 10تا 12 ) از پرسشنامه ی اعتماد میشرا استفاده گردید. اعتبار و پایایی این ابزار در تحقیقات پیشین تایید شده  است. در این پژوهش نیز پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ بدست آمد که نتایج آن در جدول زیر آمده است

  ب) پرسشنامه ی یادگیری سازمانی :.این پرسشنامه مشتمل بر30 سوال است که 7 جنبه از یادگیری سازمانی یعنی چشم انداز مشترک 3 گویه (گویه های  شماره 1 تا 3) , فرهنگ سازمانی 4 گویه  (گویه های شماره 4 تا 7) ؛ یادگیری تیمی 4 گویه (گویه های شماره 8 تا 11) , اشتراک دانش 4 گویه (گویه های شماره 12 تا 15) , تفکر سیستمی 4 گویه (گویه های شماره 16 تا 19 ) , رهبری مشارکتی 5 گویه (گویه های شماره 20 تا 24 ) و توسعه ی شایستگی کارکنان 6 گویه (گویه های شماره 25 تا 30)  را می سنجد.نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت   می باشد.پایایی این آزمون در تحقیقات قبلی تایید شده است.در این پژوهش نیز پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده که نتایج آن در جدول زیر آمده است..

                                    جدول نتايج سنجش پايايي ابزارهای پژوهش

رديف

متغير ها

تعداد گويه

ضريب آلفا

1

رهبری مشارکتی و حمایت گرا

5

88/

2

چشم انداز و ارزش های مشترک

3

84/

3

فرهنگ سازمانی

4

81/

4

کار و یادگیری تیمی

4

73/

5

اشتراک دانش

4

75/

6

تفکر سیستمی

4

79/

7

توسعه ی شایستگی

6

82/

8

یادگیری سازمانی

30

95/

9

شایستگی کارکنان

3

85/

10

موثر بودن

3

87/

11

معنی دار بودن

3

71/

12

اعتماد

3

72/

13

توانمندی کارکنان

12

77/

   ویژگی های فنی ابزار های گردآوری اطلاعات

دو ویژگی که باید در بررسی مناسب بودن ابزار های اندازه گیری مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: اعتبار(روایی) و قابلیت اعتماد(پایایی).

منظور از روایی یک تحقیق ،میزان دقت شاخص ها و معیار هایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده اند(خانعلیزاده،1389 ).مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ می دهد که وسیله اندازه گیری بتواند همان ویژگی را اندازه بگیرد که برای آن ساخته شده است،همچنین ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه ی مورد نظر را می سنجد. در خصوص تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری نیز روش های متعددی وجود دارد که برای تعیین روایی ابزار مورد استفاده در ارزیابی درونی روش اعتبار محتوا مناسب می باشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ی یک ابزار اندازه گیری به کار برده       می شوند. اگر سوالات ابزار معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری    آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا می باشد(بازرگان،1385: 34) .

 پایایی به مفهوم دارا بودن ویژگی تکرار پذیری ،ثبات و سازگاری در ابزار سنجش می باشد.پایایی     می آزماید که تا ابزار سنجش چه حد به طور قاطع ،در هر زمان ،مفهومی را که باید، مورد سنجش قرار دهد(خانعلیزاده،1389 ).پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی دست می دهد. برای محاسبه ی ضریب پایایی ، روش های مختلفی به کار برده می شود که یکی از متداول ترین آن ها آلفای کرونباخ می باشد. این روش برای محاسبه ی هماهنگی درونی ابزار   اندازه گیری از جمله پرسش نامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند، به کار می رود(بازرگان،1385: 33).

روایی پرسش نامه ها

برای بررسی اجزای تشکیل دهنده (گویه ها) پرسش نامه و برای مطمئن شدن از معرف بودن       ویژگی های لازم که پژوهشگر قصد اندازه گیری آن ها را دارد از روایی محتوایی استفاده گردید.بدین منظورپرسش نامه های تحقیق توسط محقق با نظر اساتید راهنما و مشاور و برخی منابع موجود داخلی و خارجی تدوین ودر نهایت سوالاتی که از بیشترین وزن و اهمیت برخوردار بوده اند انتخاب گردید. پس از بررسی نهایی برای پرسش نامه ی یادگیری سازمانی 30 سوال و توانمندی کارکنان 12 سوال انتخاب گردید. از آنجایکه هر دو پرسشنامه استاندارد است،روایی آن ها در مطالعات متعدد خارجی و داخلی تایید شده است.  بنابراین روایی محتوایی پرسش نامه حاصل شد.

پایایی پرسش نامه ها

در این تحقیق برای آزمون پایایی ، به کمک نرم افزار spss اقدام به محاسبه آلفای کرونباخ شده است که این مقدار برای پرسش نامه ی یادگیری سازمانی95/0 و برای سوالات پرسش نامه توانمندسازی 77/0 گردیده است که نمره ی مناسبی برای انجام این پژوهش می باشد.

    روش­های آماری تحلیل داده­ها

بعد از پایان یافتن کار جمع­آوری اطلاعات و حذف پرسشنامه­های ناقص و بی­جواب، سرانجام کار توصیف و تحلیل آماری بر روی 204 نسخه پرسشنامه انجام گرفت. بر این اساس، پرسشنامه­ها مجدداً شماره­گذاری شده و اطلاعات هر کدام از آن­ها کدگذاری گرديد .کد های داده شده به سوالات پرسش نامه ها وارد کامپیوتر شده و با استفاده از بسته ي نرم­افزار کامپیوتری معروف به (SPSS) در محیط ویندوز تحلیل شده است.در تحلیل داده­ها، ابتدا ویژگی های فردی آزمودنی ها و متغیرهای یادگیری سازمانی و توانمندی کارکنان و ابعاد آن ها با استفاده از روش های آمار توصیفی مانند جداول یک بعدي توزیع فراوانی ، درصد فراوانی میانگین و انحراف استاندارد توصیف شداند. در سطح آمار استنباطی داده ها به صورت دو متغیره و چند متغیره تحلیل شده اند در تحلیل دو متغیره هر یک از فرضیات پژوهش با استفاده از روش های پیشرفته آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفتند.در تحلیل چند متغیره با استفاده از رگرسیون چند متغیره (مدل گام به گام) تاثیرات یادگیری سازمانی و مولفه های آن به طور همزمان و سیستماتیک بر روی متغیر وابسته (ملاک) یعنی میزان توانمندی کارکنان بررسی شد تا میزان تاثیر و سهم هر یک از متغیرهای مستقل (پیش بین) مذکور در پیش بینی متغیر وابسته بطور جداگانه مشخص گردد.

 

 

 

 

    

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ساعت 18:21  توسط توحیدلو  |