روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

به نام خدا

نام و نام خوانوادگی :زهرا چگینی دانلود تحقیق

نام استاد:خانم توحیدلو

5 موضوع برای تحقیق :

*1 . برسی گروه ها و فرقه های انحرافی دینی و اجتماعی

هدف تحقیق: آگاه سازی جوانان و جلوگیری از انحرافات آنان توسط گروه ها و تشکیلات انحرافی

بیان مسئله :افزایش روز افزون تشکیلات انحرافی که بعضا خود را , روشن ضمیران و روشن فکران دنیا میدانند ولی

در واقع گروه هایی توطئه گر و پیرو اهداف شیطانی هستند

* 2 . برسی علل و آثار مصرف مواد مخدر در جامعه

هدف تحقیق: کاهش آمار اعتیاد به مواد مخدر و جلوگیری از تاثیرات ناگوار آن در جامعه , از طریق ریشه یابی دلایل

روی آوردن به مصرف مواد مخدر

بیان مسئله : افزایش آمار اعتیاد به مواد مخدر در جامعه که تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب

رکود اجتماعى در زمینه هاى مختلف مى‌گـــــردد .


* 3 . برسی رابطه رضایت زناشویی مادر با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

هدف تحقیق: کاهش بوجود آمدن برخی ناسازگاری های فرهنگی , اجتماعی و تحصیلی بعضی از دانش آموزان دختر

و جلوگیری از رشد این پدیده و به دنبال آن پیشرفت تحصیلی فرزندان به سوی پیشبردهای علمی ,اقتصادی و اجتماعی

بهتر

بیان مسئله : هفزایش نا رضایتی زناشویی مادران عارضه ای است که اثرات و فرآیندهای منفی و یا ناسازگاری هایی

برای فرزندان در زمینه های فردی و اجتماعی و تحصیلی بر جای گذاشته

*4 . ریشه یابی علل ورود و عضویت در سایتهای چت و گفتگو

هدف تحقیق: برسی انگیزه ورود و عضویت روز افزون جوانان به سایت های اجتماعی , چت و گفتگو مانند(فیس

بوک,بدوو,مسنجر) و ارزیابی پیامدهای مطلوب و غیر مطلوب آن در جامعه

بیان مسئله :افزایش روز افزون ورود به سایت های چت , گفتگو و دوست یابی و صرف زمان های طولانی در این

سایتها

* 5 . تاثیر طلاق بر جامعه،خانواده و فرزندان

هدف تحقیق : کاهش آمار طلاق و تداوم یابی ازدواج بین زوجین و جلوگیری از عوارض ناشی از آن که باعث تاثیر منفی

روحی بر افراد جامعه و فرزندان نسل آینده کشور مشود

بیان مسئله : مسئله طلاق بین جوانان و افزایش روز افزون آن

موضوع انتخابی تحقیق :

برسی رابطه رضایت زناشویی مادر با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

هدف تحقیق : کاهش بوجود آمدن برخی ناسازگاری های فرهنگی , اجتماعی و تحصیلی بعضی از دانش آموزان دختر و جلوگیری

از رشد این پدیده و به دنبال آن پیشرفت تحصیلی فرزندان به سوی پیشبردهای علمی ,اقتصادی و اجتماعی

ضرورت تحقیق : آمار فزاینده اختلافات خانوادگی و طلاق در جامعه ار یک سو و ضرورت ایجاد زمینه های رشد اجتماعی

و تحصیلی مناسب کودکان به منظور پرورش افراد توانمند و نهایتا جامعه ای سالم

پیشینه نظری :

پیشرفت تحصیلی اصطلاحی است که به جلوه ای از جایگاه تحصیلی دانش آموزان اشاره دارد .این جایگاه میتواند بیانگر میانگین

نمرات دوره های مختلف ویا دوره مربوط به یک موضوع باشد (پالسون 1994)

میزان پیشرفت تحصیلی با ارزشیابی عملکرد دانش آموزان میتوان تعیین کرد.در حقیقت در فرایند ارزشیابی ,وضعیت موجود که

شامل عملکرد تحصیلی دانش آموز در حال حاضر میباشد با وضعیت مطلوب که همان اهداف آموزشی از قبل تعیین شده است

مورد محاصبه قرار میگیرد و نتایج حاصل منجر به هدایت تصمیم گیری های برنامه ریزان آموزشی میگردد

با توجه به اهمیت استفاده از ارزشیابی تراکمی بر اساس ملاک مطلق در تصمیم گیریهای آموزشی و پرورشی , در تحقیقات مربوط

به آموزش و پیشرفت تحصیلی کودکان , استفاده از کارنامه تحصیلی و نمرات امتحانی مورد توجه قرار میگیرد.

اولین گامهای پیشبرد علمی در تعلیم و تربیت کودکان جامعه , در خانواده برداشته میشود . یکی از ابعاد پیشرفت کودکان

تحصیل آنان میباشد . موفقیت های آموزشی و پرورشی به عوامل گوناگونی بستگی دارد . امروزه مشخص شده محیط خانواده

گی و رضایت زناشویی به عنوان یکی از مهمترین ساختارهای اجتماعی میتواند تاثیر قابل توجهی را بر رشد و شخصیت فرزند

از یک سو و پیشرفت تحصیلی او از وی دیگر را در بر داشته باشد (کتس تیز و ریان , 1998 )

بر پایه نظریه لوین (1936 ) شخص و محیط او همزمان با یکدیگر بر فضای زندگی تاثیر میگذارند و از نظر ماهیت و کارکرد

هر کدام به دیگری وابسته میباشند , به همین دلیل رشد شناختی و پیشرفت تحصیلی و عملکرد اجتماعی او با محیط خانوادگی

وی در تعامل است . این بدین معنی است که ارتباط بین والدین و پیامدهای خوشایند و نا خوشایند آن در تعامل با پیشرفتهای

کودک در مدرسه و اجتماع میباشد و ویژه گی های فردی والدین و بخصوص مادر تاثیرات محسوسی در ای تعامل خواهد

داشت

پیشینه تجربی :

پیشرفت تحصیلی: بر اساس دیدگاه هایی که در مباحث نظری به آن اشاره شد , در پزوهش کنونی برای تعیین پیشرفت تحصیلی از

ملاکهای متواوت زیر استفاده میشود تا به نتایج دقیق تری دست یافته شود

1- معدل نمرات کل دروس در مقطع پنجم ابتدایی

2- میانگین نمرات امتحانی دروس ادبیات (دیکته,انشا,فارسی ) در مقطق پنجم ابتدایی

3- نمرات امتحانی درس ریاضی در مقطع ابتدایی

رضایت زناشویی مادر : در پژوهش حاضر , با استفاده از پرسشنامه مقیاس رفتار سازشی کودک مورد ارزیابی قرار میگیرد .این

مقیاس بر اساس پرسش نامه ENICH " (1958 ) مورد ارزیابی قرار میگیرد

سازگاری اجتماعی کودک : در پژوهش حاضر با توجه به پرسشنامه مقیاس رفتار سازشی کودک مورد ارزیابی قرار میگیرد . این

مقیاس توسط عبدالجواد احمدی (1369) و بر اساس پرسشنامه ABIC " تدوین شده است

نتایج نشان میدهد که بین رضایت زناشویی مادر و سازگاری اجتماعی کودک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و نیز

بین رضایت زناشویی مادر و پیشرفت تحصیلی و نمرات ادبیات فرزند رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.ولی بین تغییر

رضایت زناشویی مادر و نمرات ریاضی کودک رابطه معنی داری وجود ندارد

سوالات تحقیق :

* آیا بین رضایت مادر از زندگی زناشویی اش با سازگاری اجتماعی کودک رابطه معنی داری وجود دارد ؟

* آیا بین رضایت مادر از زندگی زناشویی اش با پیشرفت تحصیلی فرزند , رابطه معنی داری وجود دارد ؟

* آیا بین سازگاری اجتماعی کودک و پیشرفت تحصیلی او رابطه معنی داری وجود دارد ؟

فرضیه ها :

در این تحقیق به برسی سه فرضیه اصلی و چهار فرضه فرعی (در رابطه با فرضیه های اصلی ) پرداخته میشود

* بین رضایت زناشویی مادر با سازگاری اجتماعی فرزند (دختر) ارتباط مثبت وجود دارد

متغییر مستقل : رضایت زناشویی مادر

متغییر وابسته : سازگاری اجتماعی فرزند (دختر)

متغییر تعدیل دهنده : منطقه محل سکونت

* بین رضایت زناشویی مادر با پیشرفت تحصیلی (معدل کل)فرزند (دختر) ارتباط مثبت وجود دارد

متغییر مستقل : رضایت زناشویی مادر

متغییر وابسته : پیشرفت تحصیلی فرزند (دختر)

متغییر تعدیل دهنده : شیوه آموزش یکسان به دانش آموزان

فرضیه فرعی 1: بین رضایت زناشویی مادر با پیشرفت تحصیلی (نمرات ادبیات)فرزند (دختر) ارتباط مثبت وجود دارد

فرضیه فرعی 2: بین رضایت زناشویی مادر با پیشرفت تحصیلی (نمرات ریاضی)فرزند (دختر) ارتباط مثبت وجود دارد

* بین سازگاری اجتماعی کودک و پیشرفت تحصیلی او(معدل کل) ارتباط مثبت وجود دارد

متغییر مستقل : سازگاری اجتماعی کودک

متغییر وابسته : پیشرفت تحصیلی

متغییر تعدیل دهنده : وضعیت اجتماعی و اقتصادی

فرضیه فرعی 3:بین سازگاری اجتماعی کودک و پیشرفت تحصیلی (نمرات ادبیات) ارتباط مثبت وجود دارد

فرضیه فرعی 4:بین سازگاری اجتماعی کودک و پیشرفت تحصیلی (نمرات ریاضی) ارتباط مثبت وجود دارد

محدودیت خارج از کنترل (متغییر مداخله گر) :

*با توجه به حجم جامعه پژوهش (تقریبا 60000 نفر )و گزینش 240 نفر در طرح نمونه گیری اولیه میتوان گفت که این

وضعیت محدودیتهایی را در اعتبار بیرونی ایجاد مینماید.

*در پژوهش کنونی با توجه به ارزیابی سازگاری کودک , بر اساس نظرات مادر , میتوان مطرح نمود , سازگاری اجتماعی

کودک بطور مستقیم بررسی نشده است و نگرش مادر نسبت به زندگی زناشویی خویش میتواند نظارت وی را در مورد
سازگاری اجتماعی فرزندش تحت تاثیر قرار دهد

*در پژوهش کنونی به برسی ارتباط سازگاری اجتماعی کودک و رضایت زناشویی مادر با پیشرفت تحصیلی گودک پرداخته شد

و نتایج بدست آمده در همین رابطه مورد برسی قرار گرفت .بدیهی است عوامل متغییر فردی و محیطی بر عملکرد تحصیلی کودک

تاثیر میگذارد که در این پژوهش به آنها پرداخته نشده

محدودیت های در کنترل (متغیر کنترل) :

متغییرهای فردی دانش آموز : هوش , ترتیب تولد و متغییر های : سن مادر , وضعیت اقتصادی ,اجتماعی, تراکم خانوادگی

و محیط آموزشگاهی به عنوان متغییر های مزاحم پژوهش شناخته میشوند و در این پژوهش به عنوان متغییرهای کنترول و

تعدیل کننده , کنترول و خنثی نشده و میتواند بر اعتبار درونی پژوهش اثر گذارد.

تعاریف مفهومی :

*پیشرفت تحصیلی : پیشرفت تحصیلی را تجلی جایگاه تحصیلی یک دانش آموز میدانند . این جایگاه ممکن است به نمره ای

برای یک درس یا معدل مجموعه ای از دروس در یک گروه یا معدل برای تمام دروس اطلاق شود

*سازگاری اجتماعی :

سازگاری اجتماعی فرایندی است که در آن فرد به فراگیری اصول و آداب پذیرفته شده در گروه یا اجتماع و هم سو

نمودن نیازها و خواسته های خود با گروهی که در آن زندگیمیکند , توانایی جذب شدن در آن گروه را پیدا کند

*رضایت زناشویی :

احساس عینی از خشنودی و رضایت و لذت تجربه شده توسط شوهر یا زن میباشد زمانی که همه جنبه های ازدواجشان

را در نظر بگیرند

تعاریف عملیاتی :

پیشرفت تحصیلی : بر اساس دیدگاههایی که در بحث تعاریف نظری به آنها اشاره شد در پژوهش کنونی برای تعیین پیشرفت

تحصیلی از ملاکهای متفاوت زیر استفاده شده تا نتایج دقیق تری گرفته شود :

1- معدل نمرات کل دروس (معدل کل)در مقطع پنجم ابتدایی

2- میانگین نمرات امتحانی دروس ادبیات (دیکته,انشا,فارسی ) در مقطق پنجم ابتدایی

3- نمرات امتحانی درس ریاضی(حیطه خاص) در مقطع ابتدایی

*پیشرفت اجتماعی کودک: در پژوهش حاضر , با استفاده از پرسشنامه مقیاس رفتار سازشی کودک مورد ارزیابی قرار میگیرد

این مقیاس بر اساس پرسشنامه سازگاری رفتاری کودک (ABIC) تدوین شده است

*رضایت زناشویی مادر : رضایت زناشویی مادر با استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی (ENRICH) (1958) مورد ارزیابی

قرار گرفته است

روش انجام تحقیق :

* با استفاده از پرسشنامه های رضایت زناشویی مادر و سازگاری اجتماعی

* با استفاده کارنامه تحصیلی دختران کلاس پنجم ابتدایی شهر تهران , به صورت تصادفی

نمونه گیری :

4 منطقه آموزشی تهران انتخاب و از( 4) مدرسه ابتدایی دخترانه بصورت تصادفی نمونه گیری شده .

یک نمونه 240 نفری از 4 منطقه آموزشی 3,10,11,14 از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد و با استفاده

از پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich و رفتارسازشی کودک و کارنامه تحصیلی دانش آموزان , آزمون اجرا شد. بعد از

برسی نمرات و داده های ارائه شده جمعا داده های 189 آزمودنی با استفاده از روش های آمار توصیفی (شاخصهای گرایش

مرکزی و شاخصهای پراکنده گی) و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

پرسشنامه ها با همکاری اولیای مدرسه بین مادران توزیع و نتایج بدست آمده با کارنامه های تحصیلی آنان با استفاده از

شاخصهای نمره کل ,(نمره ادبیات ,ریاضی )مورد برسی

قرارگرفته .

یک نمونه از پرسشنامه مربوط برای انجام تحقیق:

سوالات پرسشنامه :

مادر گرامی لطفا سوالات زیر را مطالعه کرده و جوابی را که بهتر از همه ویژه گی مورد نظر در فرزند شما را بیان میکند

را با علامت { * } در پاسخنامه مشخص کنید فرمایید.

1- بعضی از بچه ها از چیزهای زیادی می ترسند ,وضع فرزند شما چطور است ؟

الف : از چیزهای زیادی میترسد ب: از چیزهای کمی میترسد ج : از چیزی نمیترسد

2- بچه ها با بعضی از افراد بهتر از دیگران بسر می برند , فرزند شما با برادرهایش چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

3- فرزند شما باخواهر(خواهرانش)چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

4- فرزند شما با پدرش چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

5- فرزند شما با مادرش چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

6- فرزند شما با همسایگان بزرگسال چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

7- با بچه های همسایه چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

8- با بچه های مدرسه چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

9- با معلمانش چگونه رفتار میکند ؟

الف : خیلی خوب ب : نسبتا خوب ج : نه چندان خوب

10- آیا تا بحال با پلیس سر و کار داشته ؟

الف : به دفعات ب : گهگاه ج : هرگز

11- وقتی درباره کارهایی که فرزندتان انجام داده سوال میکنید تا چه حد واقعیت را به شما میگوید ؟

الف : بعضی کارها ب : بیشتر کارها ج : همه کارها

12- وقتی بچه همسن خود را میبیند او :

الف : معمولا اول به آنها نزدیک میشود

ب : بعضی اوقات اول به آنها نزدیک میشود

ج : معمولا غقب می ایستد تا آنها به او نزدیک شوند

13- وقتی در انجام کاری با مشکل رو به رو میشود :

الف : معمولا آنقدر ادامه میدهد تا موفق شود ب : گاهی اوقات به تلاش ادامه میدهد ج : کار را رها میکند

14- آیا با بازی خشن خود به کودکان دیگر صدمه میزند ؟

الف : غالبا ب : گاهی اوقات ج : هرگز

15- وقتی با گروهی از کودکان همسن خود است به عنوان یک رهبر در فعالیتهای آنان شرکت میکند ؟

الف : مکررا ب : گاهی اوقات ج : هرگز

16- در مقابل نا کامی و شکست در ریسدن به اهدافش و یا به دست آوردن اشیاء مورد استفاده اش چه واکنشی نشان

میدهد ؟

الف : یآس و نا امیدی به وی دست میدهد

ب : دنبال اهداف و اشیاء دیگر میرود

ج : سعی میکند راههای دیگری برای رسیدن به آنها بیابد

17- در مقایسه با کودکان همسن خود میتوان گفت که از آنان :

الف: اعتماد به نفس بیشتری دارد ب : با آنان اعتماد به نفس برابری دارد ج : اعتماد به نفس کمتری دارد

18- در مقایسه با کودکان همسن خود میتوان گفت که از آنان :

الف : با نشاط تر است ب : نشاط کمتری دارد ج : تفاوتی ندارد

19- وقتی کودکان دیگر مشغول بازی میشوند , آیا او به تنهایی بازی میکند ؟

الف : مکررا ب : بعضی اوقات ج : هرگز

20- وقتی با گروهی از کودکان است :

الف :همیشه چیزی برای گفتن دارد ب: گاهی چیزی برای گفتن دارد ج : معمولا ساکت است

21- وقتی از او درخواست میکنید که کار ساده ای را انجام دهد :

الف : بدون کمک انجام میدهد

ب : باید به او نشان دهید که چگونه انجام دهد

ج : او نمیفهمد که چه کاری باید انجام دهد

22- وقتی چیزی میخواهد که خارج از دسترس اوست , معمولا :

الف : از کسی میخواهد که به او کمک کند

ب : گریه میکند

ج : راهی برای دسترسی به آن پیدا میکند

23- آیا اتفاق افتاده که فرزندتان بخواهد از طریق دروغ گفتن و گزافه گویی توجه شما را به خود جلب کند ؟

الف : اغلب ب : گاهی ج : هرگز

25- چند وقت به چند وقت در اطراف خانه با موفقیت خرید میکند ؟

الف : همیشه ب : گاهی اوقات ج : هرگز

26- وقتی فرزند شما بیرون منزل مشغول بازی است,وقتی او را صدا میزنید یا دنبال او میفرستید به درخواست شما توجهی

میکند؟

الف : بعضی اوقات ب : بیشتر اوقات ج : هرگز

27- موقعی که بچه دیگری اسباب بازی یا وسایل او را میگیرد , او معمولا :

الف : گریه مکند یا از شما کمک میگیرد

ب : از بچه های دیگر برای پس گرفتنش کمک میگیرد

ج : سعی میکند خودش آن را پس بگیرد

28- آیا به برادران و خواهران یا دیگر بچه ها حسادت میکند ؟

الف : اغلب ب : گاهی اوقات ج : هرگز

29- نسبت به بچه های همسن خود چقدر حساس و زود رنج است ؟

الف : خیلی ب : کمی ج : هیچ

30- آیا لوازم مدرسه اش را در یک جای مخصوص نگهداری میکند ؟

الف : بله ب : بعضی اوقات ج : خیر

31- چند وقت به چند وقت دوستانش به سراغش میایند که با آنها بازی کند ؟

الف : هر روز ب : چند بار در هفته ج : چند وقت یکبار

32- آیا در برابر خطراتی مانند ماشین ها و یا چیزهایی که ممکن است به او آسیب وارد کند , مراقب است ؟

الف : فقط وقتی که به او یاداوری میشود ب : مرتبا و بدون یاداوری ج : هرگز

33- چقدر فرزندتان مایل به شرکت در کلاسهای تابستانی مانند حرفه ,ورزش, یادگیری شنا و غیره هست ؟

الف : بعضی تابستان ها ب : بیشتر تابستان ها ج : هرگز

34- آیا کارهای مربوط به خود را مستقلا انجام میدهد ؟

الف : هرگز ب : گاهی ج : همیشه

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم دی ۱۳۹۰ساعت 12:57  توسط توحیدلو  |