روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

موضوع : تاثیر خلاقیت کارکنان با فرهنگ سازمان بهزیستی شهر تهران در 3 سال اخیر :

چرایی : با پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی و جریان گسترده اطلاعات امروزه جامعه ما نیازمند آموزش و مهارت هایی است که با کمک آن بتواند همگام با توسعه علم با مغزی خلاق با مشکلات روبرو شده و به حل آنها بپردازند و با خلق افکار نو بسوی یک جامعه سعادتمند قدم بردارند .

هدف : بررسی فرهنگ سازمان به عنوان یک ابزار جمع آوری اطلاعات عمل می کند و مدیران را قادر می کند تا از طریق این فرهنگ اولابخش ها یا گروههای کاری را با یکدیگر مقایسه نمایند ثانیا ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نمایند تا بدین وسیله بتوانند شکاف بین وضع موجود و مطلوب را بهبود بخشند و هدف از این تحقیق شناخت فرهنگ سازمانی کل سازمان (فرهنگ کلان )،شناخت خرده فرهنگ های موجود در بخش های مختلف سازمان و نظرات کارکنان بخش های مختلف سازمان در مورد فرهنگ سازمانی و تفاوتهای موجود در میان دیدگاههای آنان و همچنین آگاهی از موانع موجود در بروز یا افزایش استعداد و خلاقیت می باشد.

ضرورت : فرهنگ سازمان سیستمی است متشکل از ارزش ها و عقاید که در تعامل با نیروی انسانی ساختار سازمانی و سیستم کنترل می شود ودر نتیجه هنجارهای رفتاری را در سازمان شکل می دهد.فرهنگ سازمان برچسبی است که ارزش های مشترک و آمارهای اجتماعی اعضای سازمان ها را به هم پیوند می دهد.شناخت فرهنگ به عنوان یک ضرورت مهم در اولویت فعالیت های مدیران ساز مان ها قرار دارد.با شناخت دقیق فرهنگ ، مدیریت می تواندبرنامه های کوتاه مدت ، میان مدت  ، بلند مدت خود را سامان دهد. در رویارویی با بازار سرشار از تحول و رقابت خود را آماده رقابت کند و احتمال موفقیت و ضریب ماندگاری در بازار را افزایش می دهد. زیرا فرهنگ یک سازمان باورها، نگرش ها ، فرضیات و انتظارات مشترک را در بر می گیرد .

سوال :

1-چه رابطه ای بین فرهنگ سازمان و کارکنان سازمان وجود دارد ؟

2-آیا فرهنگ در سازمان روی کارکنان سازمان اثری دارد؟

3-چگونه می توان خلاقیت در افراد یا کارکنان سازمان را پرورش داد؟

4-خلاقیت چگونه می تواند بر اهداف سازمان اثر بگذارد؟

5-چه رابطه ای بین دانش و تخصص و هوش و استعداد بر خلاقیت کارکنان سازمان وجود دارد؟

 

موضوع :ارزیابی عوامل موثر بر فرایند توانمند سازی کارکنان در سازمان های تولیدی –صنعتی شهر تبریز از سال 85 تا 93 :

چرایی : با توجه به وجود انواع چالش های محیط بیرونی از قبیل :بروز رقابت جدید در سطح جهانی و تغییرات سریع و ضرورت پاسخگویی به تقاضای مشتری و فشارهایی که از ناحیه رقابت جهانی و تکنولوژی های جدید بر سازمان ها وارد می شود و همچنین نمایان شدن دانش و عنصر انسان به عنوان مهمترین منبع مزیت رقابتی  ، توانمند سازی یکی از اقدامات لازم برای بهبود و اصلاح سازمان ها بخصوص سازمان های تولیدی –صنعتی است .

هدف : اهداف اولیه  شناسایی عوامل موثر بر فرآیند توانمند سازی کارکنان در سازمان های تولیدی –صنعتی می باشد و اهداف ثانویه این تحقیق عبارتند از :تعیین میزان تاثیر هر یک از متغیر ها (راهبردهای مدیریتی ، شرایط (محیط )سازمانی ، منابع خود کارآمدی ) در فرآیند توانمند سازی کارکنان و استفاده از داده های حاصل از آن برای افزایش اثربخشی  و کا رآیی سازمان ها و شرکت ها می باشد و در نهایت هدف غای در این تحقیق شناخت موانع و تنگناهای موجود بر سر راه فرآیند توانمند سازی در چهارچوب موضوع تحقیق و افزایش اثر بخشی و کار آیی کارکنان با استفاده از فرآیند توانمند سازی و توانمند عمل کردن کل سازمان وارايه راهکار ها و پیشنهادات محقق برای حل مساله یا برطرف کردن مشکل موجود می باشد .

ضرورت : شناسایی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان باعث چند برابرکردن اثر بخشی مدیران و همچنین نمایان شدن دانش و عنصر انسان به عنوان مهمترین منبع مزیت رقابتی سازمان ها خواهد شد .بنابراین شناخت و ارزیابی عواملی که باعث توانمند شدن کارکنان می شوند امری ضروری است .

سوال :

1-راهبردهای مدیریتی به چه میزان در فرآیند توانمند سازی کارکنان سازمان های تولیدی –صنعتی شهر تبریز موثر است ؟

2-منابع خودکارآمدی به چه میزان در فرآیند توانمند سازی کارکنان سازمان های تولیدی –صنعتی شهر تبریز موثر است ؟

3-شرایط (محیط)سازمانی به چه میزان در فرآیند توانمند سازی کارکنان سازمان های تولیدی –صنعتی شهر تبریز موثر است؟

4-آیا بین شرایط (محیط)سازمانی با فرآیند توانمند سازی کارکنان رابطه ای معنی دار وجود دارد؟

5-آیا احساس اعتماد به دیگران (به عنوان یکی از الگوهای توانمند سازی )در فر ایند توانمند سازی کارکنان سازمان های تولیدی –صنعتی شهر تبریز موثر است؟

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 15:17  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع اول :تاثیر شبکه های مجازی در تعهد زوجین در یکسال اخیر در شهر تهران  :

علت انتخاب موضوع :استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی به مرور زمان طرز فکر و روابط فرد را متحول می کند زیرا جوانان بسیاری هستند که با داشتن نقش همسری در یک خانواده باز هم معتاد به شبکه های اجتماعی هستند و به همین دلیل گاهی غافل از نقش های مهم خود در خانه می شوند .

موضوع دوم :تاثیر تفکر مثبت بر سلامت جسم خانم های دانشجوی دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند (واحد تهران )در 3 سال اخیر:

علت انتخاب موضوع :همه چیز با اندیشه شما شروع می شود و نگاه مثبت و منفی بر سلامت جسم تاثیر می گذارد.

موضوع سوم :ارزیابی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان در سازمانهای تولیدی –صنعتی شهر تبریز از سال 85 تا 93:

علت انتخاب موضوع :با توجه به وجود انواع چالشهای محیط بیرونی از قبیل :بروز رقابت جدید در سطح جهانی و تغییرات سریع و ضرورت پاسخگویی به تقاضای مشتری و فشارهایی که از ناحیه رقابت جهانی و تکنولوژی های جدید بر سازمانها وارد می شود و همچنین نمایان شدن دانش و عنصر انسان به عنوان مهمترین منبع مزیت رقابتی ،توانمندسازی یکی از اقدامات لازم برای بهبود و اصلاح سازمان ها بخصوص سازمان های تولیدی –صنعتی است .

موضوع چهارم :تاثیر خلاقیت کارکنان با فرهنگ سازمان بهزیستی شهر تهران در 3 سال اخیر:

علت انتخاب موضوع :با پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی و جریان گسترده اطلاعات امروزه جامعه ما نیازمند آموزش و مهارتهایی است که با کمک آن بتواند همگام با توسعه علم با مغزی خلاق با مشکلات روبرو شده و به حل آنها بپردازندو با خلق افکار نو بسوی یک جامعه سعادتمند قدم بردارند.

موضوع پنجم:بررسی فرهنگ سازمانی بر بهروری کارکنان شعب بانک مسکن استان یزد در یکسال اخیر:

 علت انتخاب موضوع :امروزه تمام کشورهای جهان جهان در پی بدست آوردن پیشرفت هایی در زمینه بهره وری هستند،بهبود بهروری در سازمان ها موجب می شود نیروی انسانی بتوانند بهتر فکر کند،بیندیشد،بیافریند،نو آوری کند و نگرش سیستماتیک  پیدا کند .شناخت و ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان به منظور هدایت رفتار نیروی انسانی در سازمان و خلق و انعکاس تصویری روشن ،جذاب و آراسته از سازمان و مدیریت در فکر و اندیشه جامعه یکی از راهبردهای اصلی و اساسی در سازمان های امروزی می باشد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 15:6  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

*پیشینه نظری:*

یوگا چیست؟

یوگا از ریشه کلمه سانسکریت YUJ گرفته شده  و به معنی اتحاد است. اتحاد بین تن و روان ، بین نیروهای مثبت و منفی وجود انسان . یوگا قدمت زیادی دارد و بر اساس سبک های مختلفی که در یوگا وجود دارد می توان از آن برای راهگشایی و کسب انرژی بهره برد. با توجه به چنین درکی ، یوگا ، در کتاب شاندیلیوپانیشاد (Shandilyopanishad) ، این گونه تعریف شده است : " یوگا عبارت از کنترل امواج ذهنی است.

به لحاظ تاریخی می توان سیر تحولات یوگا را در پنج مرحله بررسی کرد:
دوران پیش از کلاسیک ( Preclassical Yoga )
دوران کلاسیک ( Classical Yoga )
دوران بعد از کلاسیک ( Post Classical Yoga )
دوران مدرن ( Modern Yoga )
دوران ودایی (۴۰۰۰ تا ۲۰۰۰ پ.م).

مکتب های مختلف یوگا
یوگا در جهت های مختلفی پیشرفت کرده است. این رشته شامل ۸ شاخۀ اصلی می‌شود که این ۸ شاخه جزء ۳ «خانوادۀ» عمده هستند: یوگای پویا، یوگای ریلکسیشن و یوگای روح. هاتا یوگا یا یوگای در رشتۀ جسمی، رایج ترین مکتب در غرب است.

فرایند یوگا را هشت مرحله شمرده­اند:{۱۸}

«یاما (اعمال و رفتاری که عموم باید انجام دهند)، نیاما (اعمال و روش­های شخصی)، آسانا (حرکات)، پرانایاما (کنترل تنفس)، پراتی­ها را (اعمال فکری و کنترل احساسات)، دهارانا (تمرکز)، دیانا (مدی تیشن) و ساما دهی (خودشناسی و حقیقت){19}

سه مرحله آخر در یوگا، یوگای درونی{21}نام دارد و ۵  مرحله اول یوگای بیرونی نام گرفته است.تمامی هشت مرحله در یوگا به «آشتانگایوگا» معروف است.{22}

نظر آقای جلال موسوی نصب درباره یوگا

آقاي‌ جلال‌ موسوي‌نسب‌ در سال‌1302 در يك‌ خانواده‌ روحاني‌ در شهرستان‌ مباركه‌ (فعلي) متولد گرديد و

طي‌ سال‌هاي‌20 تا1225 تحت‌ نظارت‌ حجة‌الاسلام‌ حاج‌ سيدمحمدعلي‌ مباركه‌ واعظ‌ شهير و محقق‌ اسلامي‌ كه‌ زماني‌ را در هند با روزنامه‌ حبل‌امتين‌ همكاري‌ داشت‌ به‌ همراه‌ مرحوم‌ استاد پرورنده‌ و مرحوم‌ شهيد آيت‌الله‌ بهشتي‌ با علوم‌ روحي‌ و خواب‌ مصنوعي‌ و.... آشنا گرديد.

سخنی از ایشان:خواهش ميكنم ديدگاهي را بپذيريد كه ديدگاه‌هاي ديگر را گرامي مي‌دارد و نقطه نظرهاي ديگر را فقط تحليل ميكند و با آنها بدون پي ورزي روبرو ميشود، زيرا آن نقطه نظري كه به ظاهر اشتباه به نظر مي‌رسد شما را به فكر وا مي‌دارد كه به چشم اندازي درست بيانديشيد؛ پس شما بوسيله اين ديدگاه غلط به سمت نگرشي درست هدايت مي‌شويد. من از شما مي‌خواهم: «اگر نميتوانيد نيكي كسي را مورد ستايش قرار دهيد سكوت كنيد و او را سرزنش نكنيد.» وقتي دو نفر با هم تفاهم ندارند، چطور شما مي‌توانيد بگوييد كه كداميك بد است و كدام يك خوب؟ ستايش نكنيد، محكوم نكنيد، همه چیز اوست...

دانشمند و فاضل‌ بلند پايه‌ هندي‌الاصل، دارا شكوه‌ در قرن‌ دهم‌ ضمن‌ بررسي‌ مشابهت‌ها، در كتاب‌ مجمع‌البحرين‌ اظهار مي‌دارد كه‌ اختلاف‌ اگر باشد در بكارگيري‌ واژه‌هاست.

تمرینات یوگا شامل تمرینات بدنی (آساناها)تمرینات تنفسی (پرانایاما) تمرینات ذهنی( پراتی هارا) و ... می باشد که در نهایت به جهت کسب سلامتی و آرامش و آگاهی مثبت بکار گرفته می شود . یوگا هنر زندگی کردن است . یوگا دانشی است که باید با زندگی روزانه هر فرد عجین شود زیرا که برتمام جنبه های حیاتی اعم از جسمی – روانی و روحی تاثیر بسزایی دارد . علم یوگا با عمل کردن روی عوامل خارجی و فیزیک بدن آغاز می شود و به لایه های ظریف بدن ارتباط داده می شود.

 هدف یوگا هماهنگ کردن سیستم های مختلف بدن است تا در پرتو آن شادابی و تندرستی کلی بدست آید.سیستم یوگا به شاخه های زیادی نظیر هاتا – راجا – گیانا – کارما – کندالینی – تانترا و ... تقسیم شده است که هر کدام از شاخه های یوگا ، بنا بر هدفی که دنبال می کند به ذکر جزئیات پرداخته و هر فرد می تواند متناسب با خصوصیات فردی و نیاز شخصی راه مورد

منابع پیشینه نظری:

{http://youga.ir/post/6/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%A7.html}

{18}ـ ر.ک یوگا سوتره های پتنجلی ، سوامی ساتیاناندا ، جلال موسوی نسب ص۲۹

{19}ـ یوگای پیشرفته، پی دی شارما ص ۱۹ / تاریخ جامع ادیان ،جان بایر ناس،ترجمه علی اصغر حکمت ۱۳۸۷ ص ۲۷۰

{21}-SAMYAMA

{22}-یوگای پیشرفته ص ۲۴

{http://www.zayeshbalesh.org/news/seminar-interview/meeting/people/120-mosavinasab-yoga.html}

 

*پیشینه تجربی:*

درباره یوگا و تآثیراتش تحقیقات زیادی انجام شده که دکتر ممان و ژرارد آرنود و آلن کریستال از افرادی بودند که بر روی تآثیرات یوگا بر ذهن و جسم تحقیقات کردند.

تحقیقات آلن کریستال:

محققان به این نتیجه رسیده اند که اغلب افرادی که اضافه وزن دارند و در سنین 50-60 سالگی به تمرینات یوگا می پردازند بعد از گذشت ده سال تمرین حدود 3-4 کیلوگرم از وزن خود را از دست می دهند، در حالی که سایر افراد مشابه که تمرینات یوگا نمی کنند در این مدت بیش از 5-6 کیلو به وزن آنها اضافه می شود.

آلن کریستال که خود شخصآ بیش از ده سال است به تمرینات یوگا می پردازد می گوید : "به غیر از مواردی که بصورت جدی به یوگا می پردازید نباید انتظار تغییر مثبت در وزن خود را داشته باشید."

وی همچنین معتقد است که انجام منظم تمرینات یوگا باعث می شود تا مردم سنین مختلف در فرم بوده و خورد و خوراک مناسبی داشته باشند. یوگا از لحاظ روحی نیز باعث می شود تا مردم به سمت رفتارهای ناهنجار کشیده نشوند و دچار استرس و افسردگی های معمول جامعه شهرنشین نگردند. باید توجه کرد که علت برخی از افزایش وزن ها استرس و افسردگی است که در این حالت شخص برای فرار از مشکلات روحی به خوردن روی می آورد.

کریستال می گوید : "شما پس از مدتی انجام تمرینات یوگا احساس مثبت و سرحال بودن خواهید کرد."

تحقیقات دکتر ممان:

دکتر ممان نکتۀ مهمی را خاطر نشان می‌کند، وی می‌گوید: «یوگا را نمی‌توان به معنای دقیق کلمه، به عنوان درمان تعریف کرد.» در واقع، آثار واقعی یوگا صرفاً «درمانی» نیستند. ولی با انجام تمرینات یوگا، فرد کنترل بهتری روی بدنش خواهد داشت و شناختی بهتری نسبت به محدودیت ها و ظرفیت هایش به دست می‌آورد؛ تمرین منظم یوگا می‌تواند راه حل های مناسبی برای مشکلات جسمی و روحی ما با خود به همراه داشته باشد.

 تحقیقات ژرارد آرنود:

ژرارد آرنود در این باره توضیح می‌دهد و می‌گوید: «تأثیر یوگا بر ذهن و عواطف به این ترتیب است که یوگا باعث یادگیری «آرامش فوق العاده»، «تعادل» در زندگی برای تمام روزها، «روی فرم بودن» و «بیشترین تأثیر بر فعالیت ها»  می‌شود».

يوگا در زندگي روزمره: تكنيك هاي يوگا مي تواند در زندگي روزمره انساني نقش آفرين باشد و در سطحي ترين لايه هاي حيات به كار انسان بيايد. اموري از قبيل: كاهش بي حوصلگي در كار، از كوره در نرفتن به هنگام جيغ هاي متمادي بچه، كنترل خشم به هنگام رانندگي و غلبه بر سرما و گرما.
لذا قدرت آرامش دهي و هماهنگي ميان ذهن و بدن از مواردي است كه استقبال از يوگا را در جهان غرب فراوان كرده است. انسان مدرن از اين طريق مي تواند بر مشكلات دروني خود فايق آيد و استفاده از داروهاي اعصاب و روان را كاهش دهد. معلمان بزرگ يوگا به شاگردان خود قدرت فراواني براي مواجهه با مشكلات روزمره مي بخشند.

چه کسانی می‌توانند یوگا تمرین کنند؟
همۀ افراد، هر سنی که باشد، با هر درجه از انعطاف پذیری، می‌توانند یوگا تمرین کنند. فقط کافی است که کلاس هایی متناسب با سطح شان انتخاب کنند: مبتدی، متوسط، پیشترفته و… .
بیشتر مشکلات احتمالی پزشکی در ارتباط با مفاصل هستند، اگر پوزیشن ها شدید باشند و یا به مدت طولانی حفظ شوند، و یا عمل تنفس به درستی انجام نشود، ممکن است مشکلاتی برای فرد ایجاد کنند.

یوگا به چه کسانی توصیه نمی شود؟
افراد دچار مشکلات مفصلی ناشی از ابتلا به برخی از بیماری های بافت همبند مانند «نشانگان مارفان» نباید یوگا انجام دهند زیرا کشش زیاد حین تمرین های یوگا مشکل های مفصلی را تشدید می کند. برای مبتلایان به این بیماری ، پیاده روی، تای چی و شنا مناسب تر است. به طورکلی درد مفصل نشانه ای است که باید به آن توجه کرد. اگر هنگام تمرین های یوگا مفصل زانو یا رانتان صدا می کند یا درد می گیرد، بهتر است فعالیت جسمی دیگری انتخاب کنید.

در کل یوگا ورزشی است که تمام ابعاد مختف بدن را در نظر دارد و به همه جنبه ها رسیدگی میکند.

*نظرم و ارتباط پیشینه ها:*در واقع با خواندن پیشینه ها در می یابیم که ورزش یوگا ورزشی با قدمت سالهای بسیار زیاد است که برگرفته شده از آیین بودایی هندی است در بین انسان های نقاط مختلف جهان رایج شده و ورزش یوگا تنها یک کاربرد ندارد و از آن میشه طبق سلیقه و نوع نگرش خودمان نوع خاصی از آن را انتخاب کنیم و ادامه دهیم اما در واقع تمام 8 مکتب یوگا اولین کار بنیادی و اساسی را که انجام می دهد افزایش میزان تمرکز ذهنی است و آسوده کردن ذهن و جسم از هرگونه مزاحمتی. در واقع ذهن را از تفکرات بیهوده آسوده می کند و همچنین جسم را نیز از هرگونه آسیب های جسمی مانند انواع درد های جسمانی و عضلانی می رهاند.در واقع یوگا به عنوان یک ورزش جسمی و ذهنی است برخلاف تمام ورزش های دیگر مانند:ایروبیک /زومبا/پیلاتس و... که اساس کار آنها بخش اعظم بر روی جسم انسان است است تا به ذهن.و بنظرم همین دلیلی می شود بر این که در سراسر دنیا یوگا از قدیم بوده و تا الان هم ادامه داشته و محبوبیتی بین افراد نسبت به ورزش های دیگر دارد.

در واقع من با نظر استاد موسوی نصب موافق هستم زیرا ایشون با فراگیری ورزش یوگا /علم روحی و خواب مصنوعی و ... در واقع دیدگاهی را بپذیریم که دیدگاه های دیگر را احترام و گرامی می دارد.در واقع زمانی که می گویند ورزش دو مادر تمام ورزش هاست /یوگا هم مادر تمام ورزش های ذهنی-جسمی است زیرا اساس کار یوگا بر ذهن است و افرادی که در این عرصه هستند اغلب بر این معتقدند که یوگا ابتدای کار بر روی ذهن انسان تآثیر می گذارد و باعث می شود که انسان از نظر ذهنی به آرامشی برسد و همین امر دلیل بالا رفتن تمرکز و قوای ذهنی می شود و بعد از آن وقتی که به آرامش ذهنی می رسیم که از هرگونه تفکرات ذهرآلود رها شویم باعث می شود که بر روی موضوعات کم اهمیت ذهنمان / جسم مان را درگیرش نکنیم و دلیلی بر سلامت جسمی می شود زیرا به جسممان تفکرات ذهرآلود ذهنمان را منتقل نمی کنیم و به آرامش جسمی می رسیم که همین امر در بعضی افراد کمک کرده که در درد های عضلانی توان مقاومت پیدا کردند و بعد ها دردهای عضلانی و جسمی اشان کاهش یافته است.

همچنین با تحقیقات آلن کریستال نیز موافقم و فکر میکنم اگر می خواهیم کاری را انجام بدهیم و تآثیر واقعی آن را ببینیم باید مدت بیشتری در زندگی روزمره را به آن اختصاص دهیم و برای چندین سال به آن ادامه دهیم تا بتوانیم تآثیرات واقعی آن را ببینیم.

همچنین با تحقیقات دکتر ممان که معتقدند که یوگا را نمی توان درمان تعریف کرد و آثار واقعی یوگا صرفآ درمانی نیست موافقم زیرا هستند افرادی که به ورزش یوگا گرایش داشتند اما هیچ نتایج درمانی از یوگا نگرفتند و فقط به آرامش ذهنی رسیدند و بر روی سلامتی جسمی آنها تآثیری نداشته است.

اما درباره این گفته  <در کل یوگا ورزشی است که تمام ابعاد مختف بدن را در نظر دارد و به همه جنبه ها رسیدگی میکند> مخالفم چون افرادی بودند که ناراحتی های حاد مانند گرفتگی عروق یا ناتوانی های جسمی داشتند و با انجام یوگا تنها توانستند به آرامش ذهنی برسند و روی جسم آنها تآثیری نداشته به این دلیل که اگر یوگا می توانست به تمام ابعاد مختلف بدن تآثیر بگذارد دیگر خیلی ها باید مریض نمی شدن و یا حتی همه ی آنها باید  شفا پیدا می کردند و اینگونه نیست زیرا همه ی اینها ابزاری برای زندگی بهتر است و نمی تواند بر روی  ورود به  زندگی جاودانگی که همان مرگ است تآثیر بگذارند پس همه ی اینها برای بهتر زندگی کردن است.

 منابع پیشینه تجربی:

{http://www.pazhoheshkade.ir}

http://www.afkarnews.ir/prtipyazvt1aqq2.cbct.html}

{http://www.pazhoheshkade.ir}

http://www2.tavanir.org.ir/sport/miansal_uga.asp

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 12:30  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع: تأثیر تولیدکنندگان پوشاک ایرانی بر اشاعه ی مدهای ایرانی در بین جوانان در 4سال اخیر در تهران

پیشینه نظری:

مد چیست؟

طبق نظریه "جرج سیمل"، مد همان تغییر غیر متمرکز جنبه های فرهنگی زندگی است و از یک تنش اساسی و پایه ای در وضعیت اجتماعی انسان ها ناشی می شود.

از یک طرف هر کدام از ما تمایل داریم از دیگران تقلید کنیم و از طرف دیگر دوست داریم نسب به دیگران متفاوت باشیم. طبیعی است که بعضی از مابیشتر تمایل داریم از دیگران تقلید کنیم و در اصل به متحد الشکل شدن و یا وفق دادن خود با دیگران اهمیت زیادی می دهیم در حالی که بعضی دیگر دوست دارند از بقیه افراد متمایز باشند و به عبارتی مایلند با دیگران تطابق نداشته و مجزا از سایرین به حساب بیایند.

سیمل جامعه‌شناس آلمانی، مد و مدسازی را فرآیندی می‌داند که بر اثر کشمکش میان طبقات متضاد بر سر دستیابی به منابع بیشتر با تکیه بر فراگرد تمایز (differentiation) حاصل می‌شود. وی برای مدهای اجتماعی کارکردهایی متنوع برمی‌شمرد. از جمله این کارویژه‌ها، گریز از مسئولیت فردی از سوی افراد و تقویت امنیت و آرامش روانی ناشی از پذیرش مدهاست. در کنار همرنگی با جمع و پنهان شدن در گستره نیروی جبری آن، فرد با خلاقیت‌هایی که در شکل‌دهی مدهای جدید به کار می‌گیرد، موجب گسترش فردیت و هویت‌بخشی به خود نیز می‌گردد.

فرامرز رفیع‌پور نیز همانند زیمل معتقد است که مدسازی ریشه در نابرابری‌های اجتماعی دارد. از آنجا که منابع اقتصادی و منزلتی محدود و پایان یافتنی هستند، بنابراین افراد همواره به دنبال به حداکثر رساندن سود و اتخاذ رفتاری مناسب برای جذب این منابع هستند. ثروتمندانی که از دارایی و منابع مالی و اجتماعی بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند سعی دارند تا با طرح اشکال جدید لباس، خوراک، گفتمان‌های زبانی، تفریحات، اوقات فراغت و مواردی نظیر آن خود را از سایر اقشار و طبقات اجتماعی متمایز سازند. بدین ترتیب با تفکیک و تمایزی که بر اثر اتخاذ این شیوه عینی رفتار رخ می‌دهد افراد طبقه بالای اجتماعی قدرت، منزلت و حتی شرایط کسب منابع بیشتری را برای خود بازتولید می‌کنند.

داریوش مهاجر پدیده مدگرایی در بین جوانان را طبیعی خواند و در‌این‌باره به هنرآنلاین، گفت: پدیده‌های اجتماعی که در تمام جوامع دنیا اتفاق می‌افتند، نرمال و طبیعی هستند و حتی می‌توان گفت پدیده‌های مذموم و غلط نظیر جرم و جنایت نیز اگر در یک سطح پایین و کم باشند طبیعی به حساب می‌آیند. مثلا اگر یک کشور در طول سال یک مورد قتل وجود داشته باشد، این مساله طبیعی است، اما بالا رفتن این میزان یک زنگ هشدار به شمار می‌رود.

این پژوهشگر و جامعه شناس تصریح کرد: مد تمایلی است که به عنوان یک پدیده اجتماعی در جامعه شکل می‌گیرد و بخشی از جوانان در اکثر جوامع آن را دنبال می‌کنند. در واقع این بخش مورد اقبال عمومی گروه سنی خاصی در تمام دنیا است و کمتر افراد میانسال یا مسن به آن توجه می‌کنند.

مهاجر تمایل به مد و مدگرایی در بین جوانان را طبیعی خواند و افزود: تمایل به پدیده‌های نو از ویژگی‌های سنی جوانان است و تنها مختص ایران نیست.

پیشینه تجربی:

برخی از طراحان مد در ایران معتقدند که ارتباط کم با دنیای مد سبب شده است تا نوعی آشفتگی در این زمینه پدیدار شود.

غزل عسگر زاده، طراح لباس در تهران، در باره میزان توجه به مد در ایران در بین جوانان می گوید: "بین مردم و به ویژه دختران که من بیشتر با آنها سرو کار دارم، توجه به مد بسیار زیاد است اما برای بیشتر آنها زیاد مهم نیست که آن چیزی که الان به عنوان مد مطرح شده است به آنها می آید یا نه."

این طراح لباس معتقد است که با وجود اینکه طراحی لباس برای زنان باید زیبایی های زنانه فرد را دوچندان کند، اغلب زنان ایرانی نسبت به این امر بی توجه هستند و از لباس هایی استفاده می کنند که نه تنها زیبایی آنها را نمایان نمی سازد بلکه ممکن است برخی معایب اندام آنها را نیز برملا سازد.

سمیرا، دانشجوی 28ساله هنر در تهران در این باره می گوید: مد برای من یک نشانه از زندگی است، نوعی تحول، تکامل و ارتباط در زندگی خصوصی که با نظر دیگران نیز درگیر است.

البته وی می گوید که همواره سعی می کند گرایش شخصی خودش را در پیروی از مد نیز اعمال کند و هیچ گاه نخواسته است که یک تقلید کننده صرف باشد.

سمیرا به نکته دیگری هم اشاره می کند و آن تغییر در گرایش های مد در سال های اخیر و ایرانی شدن آنها است.

او معتقد است که عملا آنچه در کوچه و خیابان ها به چشم می آید "مد ایرانی" است و نه مد غربی، زیرا دختران و زنان در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند.

این دانشجوی هنر می گوید: "بنابراین (زنان) چاره ای ندارند جز آنکه روسری، مانتو و شلوار به تن داشته باشند که این الزام سبب می شود که درعمل امکان چندان زیادی برای خلق مدهای جدید و متنوعی که واکنش های نهادهای انتظامی و قانونی را در پی نیاورد، وجود نداشته باشد."

وی همچنین از برخی طراحی های لباسی که اخیرا در ایران به عنوان مد سنتی و ایرانی عرضه شده رضایت ندارد.

وی می گوید بسیاری از این لباس ها را عملا نمی توان در ایران پوشید و شاید دلیل آن که برخی از مردم به این طراحی ها چندان توجهی نشان نمی دهند، همین موضوع باشد.

این طراح مد همچنین می گوید که در برخی موارد طراحی مانتوها برگرفته ازالگوهای لباس های غربی است که تبدیل این الگوها به مانتوهایی که باید با پوشش اسلامی و شلوار و روسری همسویی داشته باشد، چندان منطقی به نظر نمی آید.

 مژگان قانع زادگان، طراح لباس در تهران می گوید با وجود این محدودیت ها که گاه در زمینه رنگ نیز بطور رسمی یا غیر رسمی در ایران وجود داشته است، طراحان مانتو در ایران خلاقیت و ابتکار بسیاری برای عرضه مدل های متنوع و متناسب با سلیقه های مختلف از خود نشان داده اند.

وی می گوید با آنکه امکان چندان زیادی برای کار روی مانتوها وجود ندارد، اما بسیاری از دختران جوان می توانند مطابق با سلیقه یا مورد مصرف خود مانتوی دلخواه خود را بیابند

منابع:

1- simmel, g.(1971),geirg simmelon individuality and social forms, ed.d.leving (chicago: university press).

2- رفيع‌پور، فرامرز، كند و كاوها و پنداشته‌ها، سهامي انتشارات، تهران، چاپ يازدهم، 1380، صص175-178

3- داریوش مهاجر- پژوهشگر / گفتگو با هنرآنلاین / مرداد 93

4- مقاله محمدرضا حیدری /پدیده مدگرایی جوانان / 1376

"از خواندن این مطالب به این نتیجه میرسیم که تنوع طلبی و میل به تغییر در جوانان یک امر طبیعی است. با توجه به اینکه ما در کشوری با دین اسلام زندگی میکنیم و دچار محدودیتهای دینی و گاهاً قانونی هستیم ، تابحال نتوانسته ایم در طراحی پوشاک جدید با رنگها و مدلهای متنوع برای جوانان با مدهای غربی رقابت کنیم. لازم است برای جذب بیشتر جوانان به سمت پوشاک ایرانی به تربیت بیشتر متخصصین در طراحی پوشاکی با خمیرمایه ی ایرانی اصیل و متناسب با سلیقه جوانان تربیت کنیم." 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 12:22  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیرات رفتن به مهد کودک بر سلامت روان و توانایی های اجتماعی کودکان زیر ۳ سال و کودکان ۳-۶ سال در شهر تهران. مقایسه اینکه برای کدام یک از ۲ رده سنی مهد کودک می تواند مفید یا غیر مفید  از نظر سلامت روانی و یادگیری توانایی های اجتماعی آنها باشد.

هدف:

با توجه به اینکه مشغله های زند گی روز به روز بیشتر می شود و اکثر والدین مجبور هستند هر دو شاغل باشند باید کودکان خود را به مهد کودک بفرستند زیرا والدین چنین می گمارند که فرزندانشان در مهد کودک در محیطی امن و سالم نگهداری و تربیت می شوند، اما آیا می توانند به این هدف خود دست یابند یا نه؟

بیان مسأله:

از آنجا که فرزندان باید از کودکی نوع تعامل و رفتار را در محیط های اجتماعی، نوع برخورد با هم سننان و نیز مربیان و با برنامه بودن و....را بیاموزند بهتر است به مهد کودک بروند، اما چه ضرورتی وجود دارد که کودکانی که زیر سه سال هستند به مهد فرستاده شوند؟

سوالات:

1. آیا مراقبت ناکافی و رفتار نامناسب مربی مهد میتواند بر سلامت روانی بزرگسالی کودکان زیر 3 سال تاثیر بگذارد؟

2. آیا محیط مهد کودک میتواند بر میزان آشنایی کودکان با روابط اجتماعی بیافزاید؟

3. آیا میزان مراقبت توجه مربیان مهد نسبت به کودکان زیر 3 سال کافی و به شیوه درست می باشد؟

4. میزان ثبت نام کودکان در مهد کودک در کدام یک از 2 رده سنی زیر 3 سال و 3-6 سال بیشتر است؟

5. آیا نظارت دولتی و حمایت دولتی نسبت به شکایات والدین از نحوه مراقبت فرزندان در مهد صورت می هگیرد؟

 

تأثیر آشنایی طرفین قبل ازدواج بر روی زندگی مشترک به دلیل این که یکی از مهم ترین علل فروپاشی زندگی مشترک افراد عدم شناخت آن ها قبل از ازدواج می باشد و از طرفی بسیاری از آشنایی های قبل از ازدواج درست نمی باشد و به طلاق می انجامد.

 

هدف:

از آنجا که ازدواج یکی از مهمترین رویداد زندگی هر فرد محسوب می شود باید به همه ی ابعاد آن توجه شود که یکی از مهمترین بعد آن آشنایی درست قبل از ازدواج است که هدف فرد را از ازدواج مشخص می کند تا فرد به شناخت کامل یا نسبی از فرد مقابل  دست یابد.

بیان مسأله:

با توجه به این که امروزه آمار طلاق در کشور در حال افزایش است و این طلاق ها تأثیرات منفی و جبران ناپذیری در جامعه می گذارد باید از آن پیش گیری شود. یکی از ضروری ترین مسائلی که برای پیش گیری طلاق می توان انجام داد آشنایی درست طرفین می باشد و ضرورت انجام آن است که اگر جوانان بدون آشنایی قبلی ازدواج کنند با چه مشکلاتی مواجهه خواهند شد؟

سوالات:

1.  آشنایی افراد قبل از ازدواج باید در چه محیطی صورت گیرد؟

2.  این آشنایی چه مدت باید به طول انجامد؟

3. آشنایی افراد باید زیر نظر خانواده باشد یا نه؟

4. در طول این آشنایی چه مسائلی باید بیان شود؟

5. در طول این آشنایی باید به مشاوره خانواده مراجعه شود یا نه؟

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 11:25  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

  1. تأثیر پاداش های درونی و بیرونی بر روی عملکرد کارکنان به دلیل این که یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر روی بهبود عملکرد کارکنان پاداش است ونیز می تواند بر روحیه ی کارکنان تاثیر بسزایی داشته باشد.
  2. تأثیر کلاس های آموزشی بر روی قبولی در کنکور به دلیل این که این کلاس ها هزینه های زیادی را برای افراد ایجاد می کنند و نیز قبولی در رشته و دانشگاه معتبر آینده جوانان را بسیار زیاد تحت تأثیر قرار می دهد باید.
  3. تأثیر آشنایی طرفین قبل ازدواج بر روی زندگی مشترک به دلیل این که یکی از مهم ترین علل فروپاشی زندگی مشترک افراد عدم شناخت آن ها قبل از ازدواج می باشد و از طرفی بسیاری از آشنایی های قبل از ازدواج درست نمی باشد و به طلاق می انجامد.
  4. تأثیر خشونت های خانگی بر روی تربیت فرزندان زیرا مهمترین نهاد تربیتی فرزندان خانواده می باشد و هر گونه خشونت و اختلافی در محیط خانگی و خانوادگی تأثیر بسزایی در رفتار و تربیت فرزندان خواهد داشت.

تأثیرات رفتن به مهد کودک بر سلامت روان و توانایی های اجتماعی کودکان زیر ۳ سال و کودکان ۳-۶ سال در شهر تهران. مقایسه اینکه برای کدام یک از ۲ رده سنی مهد کودک می تواند مفید یا غیر مفید از نظر سلامت روانی و یادگیری توانایی های اجتماعی آنها باشد

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 11:23  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

متون بسیاری درباره ی خلقیات منفی ایرانیان و به خصوص تنبلی آن ها به رشته ی تحریر در آمده است، ولی با وجود اهمیت زیاد مسئله ی تنبلی اجتماعی و ریشه ها و پیامد های آن در جامعه تاکنون تحقیق بنیادی صورت نگرفته ویا حتی مقاله ی جامعی منتشر نگردیده است.

در ادامه ی مقاله به بحث مختصری درباره ی پیشینه ی نظری و پیشینه ی تجربی این موضوع می پردازیم.

 

پیشینه ی نظری:

در فقدان نظریه های کاملاً منطبق برموضوع "تنبلی اجتماعی" استفاده از " نظریه ی انتخاب عقلانی"  نظریه ی مناسبی به نظر می رسد.

اگر تنبلی را پدیده ای اجتماعی و یک کنش عقلانی بدانیم قاعدتاً می بایست آن را نوعی کنش عقلانی معطوف به هدف ارزیابی کنیم. در نظریه ی انتخاب عقلانی٬ جامعه مجموعه ای از افراد است که کنش عقلایی معطوف به هدف دارند. یعنی این افراد آگاهانه و هدفمند در هر شرایطی در پی افزون کردن سود خود با کمترین هزینه هستند.

مهمترین ریشه ی نظریه ی انتخاب عقلانی را صاحب نظران اقتصاد کلاسیک و نئو کلاسیک بیان کرده اند. اقتصاد دانان کلاسیک انسان ها را به عنوان جستجوگرانی که به دنبال حداکثر نمودن منافع خود هستند می شناسند. اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز در ادامه همین راه قصد داشتند علم اقتصاد را بر پایه ی اصل انسان در جستجوی تمتع بیشتر با کوشش کمتر پایه ریزی کنند.

دیگر سرچشمه ی نظریه ی انتخاب عقلانی دیدگاه "وبر" است. وبر چهار نوع کنش را از یکدیگر تفکیک می کند و بر این مبنا کنش عقلانی معطوف به هدف را تنها کنشی می داند که در کامل ترین مفهوم خود عقلانی است. طبق نظریه ی "وبر" اگرتنبلی نوعی کنش عقلایی- ابزاری باشد٬ شرایط و وسایل موجود در جامعه تحقق و شیوع این نوع کنش را موفقیت آمیز می کند.

از جمله این شرایط می توان به نبود یا ضعف نظارت (اجتماعی- قانونی) بر عملکرد صحیح افراد٬ ضعف قانون گرایی٬ ضد ارزش نبودن تنبلی و مصادیق مختلف آن و... اشاره کرد. "وبر" در تعریف این کنش"هدف عقلانی" را برای نیل به اهداف مهمترین ویژگی این کنش می داند که با توسعه ی جوامع صنعتی و سرمایه داری بیش از پیش گسترش و سیطره پیدا کرده است.

 

در نظریه ی دیگری که ریموند بودون آن را در قالب " تنبلی اجتماعی٬ اثر منتجه نظام های وابستگی" بیان کرده است٬ تنبلی به دو صورت تنبلی فردی و تنبلی اجتماعی طبقه بندی می شود.

تنبلی فردی که بحث در این مورد چندان در راستای اهداف این تحقیق نمی باشد.

تنبلی اجتماعی که محصول تنبلی افراد جامعه و برآیند تنبلی آنان است٬ یعنی وقتی تعداد کثیری از افراد بی عمل هستند این فرآیند در سطح جامعه مشاهده می شود. به بیان ریموند بودون در کتاب "منطق کنش اجتماعی" تنبلی اجتماعی اثر منتجه ی نظام های وابستگی متقابل است. یعنی افراد٬ سطح فردی رفتاری نسبتاً مطلوبی دارند اما این رفتار در سطح جمعی به نتیجه ی مطلوب منتج نمی شود. دلیل آن را بودون ناهماهنگی در سطح نهاد های اجتماعی می داند. مانند پایین بودن بهره وری و عدم اقبال به کار طولانی مدت وسخت.

 

 

پیشینه ی تجربی:

یکی از کارهایی که در زمینه ی "تنبلی اجتماعی " انجام گرفته پژوهشی است که توسط علی اکبرارجمند نیا تحت عنوان "تاملی بر پدیده ی تنبلی اجتماعی" به رشته ی تحریر درآمده است. در این پژوهش مسئله ی تنظیم شرح وظایف برای هر یک از افراد جهت حل معضل "تنبلی اجتماعی" به عنوان اولین راه کار و ارائه بازخورد به اعضا به عنوان دومین راه کار پیشنهاد شده است. به این معنی که اگر فرد تنبلی اجتماعی دارد وتلاش کمی از خود نشان می دهد با بازخورد منفی رو به رو شود و اگر تلاش خوبی دارد بازخورد مثبت دریافت کند٬ قطعاً این امر باعث افزایش انگیزه و تلاشگری اجتماعی می گردد.

 

از دیگر کارهای انجام گرفته در این رابطه می توان به پژوهشی تحت عنوان"بررسی رابطه بین تسهیم و به کارگیری دانش٬ اعتماد و  تنبلی اجتماعی" کار سید مهدی موسوی داودی و کیارش فرتاش اشاره کرد. این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین تسهیم و به کارگیری دانش٬ اعتماد و  تنبلی اجتماعی کارکنان یک بانک خاص صورت گرفته و خلأ مطالعاتی در رابطه با چگونگی روابط این سه متغیر دلیل اصلی انجام این تحقیق از طرف پژوهندگان ذکر گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش این است که وجود اعتماد متقابل بین کارکنان و برخورداری از دانش و هم چنین شایسته سالاری باعث ایجاد انگیزه و کاهش سطح تنبلی در سازمان ها و مراکز خدماتی به خصوص سازمان هایی که عنصر اصلی آن ها کارکنان هستند٬ می گردد.

 

سومین مورد قابل ذکر در این باب پژوهشی است نوشته ی محمدرضا جوادی یگانه و مجید فولادیان با عنوان "تنبلی اجتماعی و عوامل موثر بر آن". در این پژوهش پس از شرح مبسوطی از تنبلی اجتماعی و پیشینه ی آن در ایران و جهان٬ به جمع بندی و نتیجه گیری موضوع پرداخته اند که نتیجه ی استخراج شده از این تحقیق این است که پاسخ گویان وجود بعضی گرایش ها و رفتارهایی را در خود تایید نکرده اند که بتوان تنبل بودن را به آن ها نسبت داد. بر اساس این تحقیق می توان گفت که این رفتارها به ساختار سنتی خانواده بر می گردد ودیگر اینکه تنبلی در جامعه یک ضد ارزش محسوب نمی شود. در نهایت یکی از نتایج به دست آمده در این پژوهش این است که هر چه پایگاه اقتصادی خانواده بالاتر باشد میزان تنبلی کمتر است. بر اساس یافته های موجود٬ مقایسه ی ۵۵ کشورجهان با ایران نشان دهنده ی این موضوع است که میزان تنبلی ایرانیان از متوسط جهانی بیشتر است و تنها کشور های عربی بیش از ایرانیان دچار تنبلی اند.

 

در همین زمینه دکتر زینب فاطمی امین٬ جامعه شناس اقتصاد و توسعه به نتایج جالبی درباره ی تنبلی اجتماعی ایرانیان بر اساس شاخص های تعریف شده دست یافته است. بر اساس یافته های وی  تنبلی اجتماعی را علاوه بر عواملی مانند سیستم حکومتی ٬ وجود نفت ومنابع طبیعی فراوان و...(عوامل بیرونی) تا حدی ناشی ازخلقیات ایرانیان(عامل درونی) می داند که در سایه ی عوامل بیرونی تا حدی نادیده گرفته شده است.

وی در توصیف جامعه ی گرفتار تنبلی اجتماعی می افزاید در چنین جامعه ای میزان تولید و بازده شغلی بسیار پایین واشتیاق به کار کم است٬ سازندگی به کندی پیش می رود و زمان از ارزش واقعی برخوردار نیست. صنعت و علم به کندی پیش رفته و انسجام جامعه به خطر می افتد. این کار مطالعاتی در دو بخش اسنادی و تطبیقی انجام شده است. به گفته ی وی جامعه ای که افراد آن برای انجام کلیه ی اموراعم از کوچک و بزرگ در زندگی شخصی و اجتماعی دچار تعلل می شوند و کار امروز را به فردا می اندازند٬ جامعه ای بیمار یا گرفتار معضل  تنبلی اجتماعی است که این تعلل و بی حرکتی در کل کشور رواج و شیوع می یابد و پیامد های ناگوار گوناگونی دارد که مهمترین آن ها عقب ماندگی ملی است.

 

طبق نظریه ها و پژوهش هایی که در پیش به شرح آن ها پرداختیم٬ افراد جامعه به دلیل یک سری عوامل درونی و بیرونی مثل خلقیات٬ ساختار سنتی خانواده٬ اعتقاد به جبرگرایی٬ضد ارزش ندانستن تنبلی و ... به دنبال کسب سود بیشتر با کمترین هزینه هستند و معمولاً عملکرد فردی آن ها در سطح فردی بهتر از سطح اجتماعی است. شرایط موجود در جامعه مانند ضعف قانون و قانون گرایی و عدم نظارت صحیح بر این معضل می افزاید.با توجه به موارد فوق الذکر برای رفع این مشکل اجتماعی باید منابع کنترل تنبلی اجتماعی شناسایی شوند٬ یعنی اعتماد کاری بین افراد  به وجود آید٬ بازخورد مثبت و منفی کارهایشان به آن ها ارایه شود٬ از دانش افراد بهره گیری شود و در نهایت بتوان سطح فرهنگی خانواده را ارتقا داد و با استفاده از آموزه های دینی به تربیت هر چه بهتر افراد پرداخت و از این طریق به کمرنگ شدن این معضل در جامعه  کمک کرد.

 

 

فهرست منابع:

 

بلس٬ ا‍‍‍‍‍‍دوانس. روانشناسی تنبلی. ترجمه ی مهدی قراچه داغی.(۱۳۸۵). چاپ هفتم. تهران. نشر دایره

بودون٬ ریموند. منطق کنش اجتماعی. ترجمه ی عبدالحسین نیک گوهر.(۱۳۸۳). چاپ اول. تهران. نشر توتیا

ارجمندنیا٬ علی اکبر(۱۳۸۸)."تاملی در پدیده ی تنبلی اجتماعی" پژوهشنامه٬ شماره ی۴۸ ویژه ی اخلاق و جهانی شدن (مرکز تحقیقات استراتژیک). ۳۷-۵۴

جوادی یگانه٬ محمدرضا و فولادیان٬ مجید(۱۳۸۹-۱۳۹۰). "بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه حل ها" راهبرد فرهنگ. سال سوم شماره ی دوازدهم و سال چهارم شماره ی سیزدهم. ۱۱۱-۱۳۴

موسوی داودی٬ سید مهدی و فرتاش٬ کیارش. " بررسی رابطه ی بین تسهیم و به کارگیری دانش٬ اعتماد و تنبلی اجتماعی"

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 3:36  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1.موضوع: تأثیرات شهرهای صنعتی برکوچ کردن روستاییان از روستا به شهرها.

بیان مسأله:

با گسترش شهرهای صنعتی وبزرگ شدن شهرها باعث شده که مردم از روستاها به شهرها کوچ کرده به دلیل کسب درآمد و بیشتر شدن امکانات رفاهی که این امر خود موجب شده که روستاها جمعیتشان کم شده وبه جمعیت شهرها  مخصوصا شهرهای صنعتی و پایتختها ضافه شود.با صنعتی شدن شهرها وگسترش جمعیت در شهرها امکانات رفاهی در شهر نیز بسیار بالا رفته واین در حالیست که امکانات رفاهی در روستا بسیار کم است که موجب شده مردم در روستاها زندگی نکنند وبه شهرها وپایتختها روی آورند که این تجمع جمعیت در شهرها هم خود موجب بروز مشکلاتی می شود.  

5 سوال مربوط به بیان مسأله: 

1.آیا با دادن امکانات به روستاها مردم به شهر کوچ می کنند؟ 

2.آیا دادن بودجه به روستاییان در گسترش کشاورزی موثر است؟ 

3.آیا داشتن سواد وسطح تحصیلات در نوع انتخاب زندگی در روستا یا شهر موثر است؟ 

4.آیا تبلیغات وفرهنگ سازی در داشتن یک محل مناسب برای زندگی موثر است؟ 

5.آیا با کوچ کردن به شهرها به آرامش مورد نیاز برای زندگی میرسیم ؟

هدف:

دادن امکانات مورد نیاز به روستاییان برای داشتن یک زندگی سالم و درآمدزا و توأم با آرامش است که دیگر نیازی به تغییر محل زندگی برای ایجاد و کسب درآمد نباشد.

ضرورت: 

در اینجا نیاز است که دولت تغییری در نوع امکانات دهی به روستاها و همچنین تغییر سطح کشاورزی ایجاد کند به نوعی که مردم روستا مجبور نباشند برای کسب درآمد کافی محل زندگی خود را تغییر دهند که این مورد خود نیز نیازمند بودجه برای روستاییان است. و همچنین نیاز است که به کشاورزان آموزش دهند تا سطح کشاورزی کشورمان ارتقا یابد وبه محصولات بیشتر وپربارتری دست یابیم و در این صورت است که روستاییان و کشاورزان تمایلشان واشتیاقشان برای ماندن در روستا بیشتر می شود.

2.موضوع :تأثیرات شاغل بودن خانم ها روی زندگی زناشویی.

بیان مسأله : 

با بالا رفتن سطح سواد و بالارفتن سطح توقعات در زندگی بانوان نیز به کارکردن وشاغل بودن در بیرون از خانه روی آوردند .که این امر خود موجب شده که اختلالاتی در زندگی زناشویی به وجود آید .به طوری که وقتی خانمی در بیرون از منزل به کار مشغول است وقتی به خانه برمی گردد دیگر توانی برای اداره زندگی خود ندارد و همچنین باعث شده که در رسیدگی به همسر و خواسته هایش کوتاهی شود البته به طور ناخواسته .چون کار بیرون از منزل باعث می شود که کمتر به زندگی رسیدگی شود که اینها خود موجبات بروز مشکلات را فراهم می شود. 

سوالات مربوط یه بیان مسأله: 

1.آیا مشاغل بانوان باعث شده که محبت بین زوجین کم شود؟

2.آیا کسب درآمد توسط زن مشکل آفرین است؟

3. شغل خانمها چه مشکلی در تربیت فرزندان ایجاد می کند؟ 

4.آیا شاغل بودن خانم باعث شده که زن و شوهر حوصله کمتری برای با هم بودن داشته باشند؟ 

5.آیا مشاغل بانوان در پیشرفت زندگی زوجین موثر است؟

هدف: 

شغل بانوان باید به گونه ای باشد که خدشه ای به زندگی زناشویی وارد نکند و از میزان عشق و محبت زوجین به همدیگر کم نکند بلکه باعث پیشرفتشان باشد.

ضرورت: 

یک زن باید اول موفقیت در زندگی زناشویی را برای خودش در اولویت قرار دهد وبعد در صورت داشتن یک شغل مناسب به کار کردن اقدام کند.به طوری که این شغل خدشه ای به زندگیشان وارد نکند و از وظایف همسری نکاهد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 22:41  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:تاثیر ورزش صبحگاهی بر یادگیری دانش آموزان متوسطه ناحیه 1 کرج

 

پیشینه نظری


تاریخ تربیت بدنی و ورزش همزمان با پیدایش انسان و آغاز حیات اوست. همزمان با حیات انسان حرکات بدنی و فعالیت های جسمی نیز شروع میشود و حرکت را می باید جز نیازهای اولیه انسان  محسوب داشت. در همین رابطه در کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش چنین آمده: طبق قانون طبیعت هر جانداری در سایه حرکت و جنبش میتواند زنده بماند. اگر انجام کلیه حرکات مختلف اعضای بدن  را در سلامت موجود موثر بدانیم و هر حرکتی را که موجب سلامتی می شود یک نوع ورزش به حساب آوریم باید قبول کنیم که ورزش با حیات بشر توام بوده و برای پیدایش ورزش نمی توان تاریخی تعیین نمود. زیرا انسان از اولین لحظه ای که به دنیا آمده برای تامین زندگی خویش احتیاج به حرکات مختلف اعضای بدن داشته و تا آخرین ساعت زندگی مجبور به انواع حرکات لازم بوده است. اما در خصوص تاریخچه ورزش در ایران باید گفت: در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیش تری اولویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود در حالی که چینیان به امر ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشتند و هندوان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاه مذموم هم میدانستند. ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی و سلامتی بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند پی برده بودند.
هرودوت مورخ مشهور یونانی می نویسد: ایرانیان از پنج سالگی تا بیست سالگی سه چیز را می آموختند: سواری تیر و کمان راستگویی.جوانان تمرینات روزانه را از طلوع آفتاب با دویدن و پرتاب سنگ و پرتاب نیزه آغاز میکردند و از تمرینات معمولشان تحمل گرمای بسیار و پیاده روی های طولانی و عبور از رودخانه بدون تر شدن سلاح ها و خواب در هوای آزاد بود. سواری و شکار نیز دو فعالیت  معمول و رایج بود و جستن بر روی اسب و پریدن از روی آن در حال دویدن و به طور کلی سرعت و چالاکی از ویژگی های سوارکاران نظام ایران بود.

 

پیشینه تجربی


1- پژوهشگر :محمد علی عامریان سال 1386
موضوع تحقیق :بررسی رابطه آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان شاهرود
نتیجه تحقیق:به طور کلی دانش آموزانی که از آمادگی جسمانی بهتری برخوردارند پیشرفت تحصیلی بهتری نشان می دهند.

2- پژوهشگر:ایرج اندی سال 1386
موضوع تحقیق : مطالعه درباره فعالیت های ورزشی و تاثیر آنها بر رشد جسمی و فکری دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان بابل
نتیجه تحقیق:نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که 1-ورزش موجب سلامتی جسم و روح میگردد. 2-فعالیت های ورزشی موجب رشد بدنی جسمانی و فکری دانش آموز میگردد. 3-ورزش تمام ارگانیسم از جمله مخ را تقویت میکند و از این راه استعداد های فکری را گسترش میدهد.بنابراین ورزشکار شدن نه تنها جسم بلکه ذهن را تقویت میکند.

3- در یافته های تحقبقات اداره آموزش و پرورش کالیفرنیا (2002) و ترمبلی و همکاران (2002) مشاهده گردید که انجام منظم فعالیت بدنی در مدارس موجب پیشرفت تحصیلی در دروس ریاضی و املا و یادگیری بهتر دانش آموزان می شود.

4- در سال 91-1990 در مدرسه وودلند هایت نتیجه گرفت که ورزش صبحگاهی در مدرسه باعث تشویق دانش آموزان به کسب موفقیت و داشتن زندگی فعال میشود.

از بررسی تحقیقات پیشین این نکته را در می یابیم که فعالیت های بدنی و ورزش علاوه بر تقویت قوای جسمانی که یک اصل مهم در ارتقای بهداشت همگانی است.بر رشد قوای ذهنی و روانی دانش آموزان نیز تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.تدوین یک برنامه ورزشی مناسب در مدارس بسیار ضروری است.باید به هدف تربیت بدنی ارج نهیم و مسائل کاربردی این علم را در مدارس به اجرا درآوریم.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 22:22  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:  تاثير افزايش دانشجويان رشته ي كسب و كارهاي كوچك در راه اندازي كسب و كارهاي كوچك در سطح تهران در 5 سال اخير

پيشينه ي نظري:

در كشورهاي پيشرفته كسب و كارهاي كوچك به عنوان تحريك كنندگان حساس موتورهاي اقتصادي هستند در وا‍‍‍ژه نامه ي اكسفورد كسب و كار به معناي خريد و فروش و تجارت آمده است و به طور عام شامل فعاليت هايي است كه توليد و خريد كالاها و خدمات با هدف فروش آنها به منظور كسب سود در بر مي گيرد هر فرايند كسب و كار داراي هدفي بوده و از رويدادهاي محيط بيروني يا فرايند هاي ديگر رخ مي دهد. در ايران رشته ي مدريت كسب و كار در دهه هاي اخير با هدف افزايش كسب و كارهاي كوچك وارد دانشگاه ها شد و بيشتر به عنوان كارآفريني در ذهن دانشجويان گنجانده شد. اقتصاد دانان كارآفرينان را به عنوان عاملين اصلي خلق فرصت هاي سرمايه گذاري تلقي مي كنند. كارآفرين، تعادل ايستا را در اقتصاد تخريب و تعادل پويايي را كه لازمه ي توسعه ي اقتصادي است ايجاد مي كند.(ژوزف شومپيتر، 1934 ميلادي)

كارآفريني عبارت است از اقدامي نوآورانه  كه با بهره مندي از منابع موجود، ظرفيت جديدي براي توليد ثروت ايجاد مي شود.(185.p،Ibid).

كارآفرينان داراي خصوصيات ذاتي متفاوتي از افراد ديگر هستند و از جمله ي اين خصوصيات شامل: ريسك پذيري، توفيق طلبي، استقلال، تحمل ابهام، مركز كنترل دروني، نياز به موفقيت است علاوه بر اين خصوصيات، عوامل محيطي بسياري هم بر فرايند كارآفريني اثر گذار است و از جمله اين موارد عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، قانوني، مالي است.

دانشگاه ها با اميد پرورش روحيه ي كارآفرينانه در بين دانشجويان و اميد به افزايش كسب و كاري كارآفرينانه اين رشته را وارد دانشگاه ها كردند گرچه برخي مدعي هستند كه دوره هاي تخصصي تاثير چنداني بر كارآفريني ندارند( هزار جريبي، 1382، ص 184) از سوي ديگر برخي معتقدند آموزش با تغيير نگرش افراد و با كم كردن فرايندهاي سعي و خطا موجب موفقيت كارآفرينان مي شود(كلانتري و همكاران، 1383، ص 184) من معتقدم با نگاه خوشبينانه به اين نظريه حتي اگه اين خصوصيات نگرش افراد را هم تغيير دهد بايد بستر محيطي هم فراهم باشد كه در كشور ايران اين رشته پيش از فراهم سازي اين بستر وارد دانشگاه ها شد و آينده ي شغلي مبهمي را براي دانشجويان اين رشته ساخته است در ادامه ي تحقيق موارد محيطي را بيشتر بررسي مي كنيم.

پيشينه ي تجربي:

كارافريني فرايند خلق چيزي نو، با صرف وقت و تلاش بسيار و پذيرش خطرات مالي، روحي و اجتماعي براي به دست آوردن منابع مالي، رضايت شخصي و استقلال مي باشد.

(1998،Hisrich & Peters ، 2001،Hudgetts & kuartko )

درباره ي بررسي ويژگي هاي كارآفرينان پژوهش هاي متعددي انجام شده است با توجه به بررسي هاي صورت گرفته 5 صفت در بين كارآفرينان بسيار مرسوم است: نياز به موفقيت، خلاقيت، مركز كنترل دروني، خطر پذيري و تحمل ابهام است.

با وجود اين تفاسير پس براي انجام يك عمل كارآفرينانه، شخص كارآفرين داراي همچين خصوصياتي است با ورود رشته ي كارآفريني در دانشگا ه ها زمينه ي اين خصوصيات رفتاري در بين دانشجويان فراهم مي شود اما زمينه ي رفتاري تنها كافي نيست بلكه شرايط محيطي تاثير بسياري بر انگيزه ي فرد در شروع كسب و كاري كارآفرينانه مي گذارد.

رابطه ي بين شخصيت كارآفرينان و موفقيت كارآفرينانه در پ‍ژوهش هاي متعددي مورد بررسي قرار گرفته است. براي مثال بگلي و بويد(1987) رابطه ي موفقيت كارآفرينانه را كه با شاخص هاي رشد مالي و بازگشت سرمايه اندازه گيري مي شد، با صفت هاي توفيق طلبي، مركز كنترل دروني، خطر پذيري و تحمل ابهام بررسي كردند.(p.83، 1987،Boyd & Begly).

همچنين پري، مرديت، كانيگتون (1988) رابطه ي ميان صفت هاي توفيق طلبي و مركز كنترل دروني با موفقيت كارآفرينانه كه با نوآوري در محصول و خدمات سنجيده مي شد، بررسي كردند.

(P.105،1999،Mazursky، D.R.، Lehmann، Goldenberg.j.)

گفتني است افزون برصفت هاي شخصيتي متغيرهاي ديگري نيز بر موفقيت هاي كارآفرينانه تاثير دارند كه از ميان آنها مي توان به دانش فني كارآفرينان اشاره كرد.

در ادامه ي تحقيق عوامل تاثيرگذار بر انگيزه ي شروع كسب و كاري كارآفرينانه را مورد بررسي قرار مي دهيم.  

منابع: مباني كارآفريني. تاليف: دكتر محمود احمدپور دارياني و دكترسيد محمد مقيمي

مقاله تاثير شخصيت كارآفرينانه بر موفقيت كارآفرينانه در كسب و كارهاي كوچك و متوسط

محمود محمدي و غلامرضا عسگري

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 19:11  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع انتخابی:تاثیر تحصیلات خارجی بر اینده شغلی دانشجویان

پیشینه نظری

کارشناسان آموزشیِ یک دانشگاه اتریشی در مطالعات جدید خود ادعا کرده‌اند که ادامه تحصیل در خارج از کشور برای کسب تجربه و رشد مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای دانشجویان سودمند است.به گزارش سرویس «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این کارشناسان می‌گویند:  تحصیلات خارجی بر تجربیات شخصی و پیشرفت شغلی دانشجویان تاثیر بسزایی دارد اما پیش از این تحقیقات جامع و موثقی در این زمینه انجام نشده بود تا از نظر آماری این ادعا را اثبات کنند.

پیشینه تجربی

بنابر مطالعه‌ای که از سوی دانشگاه «یوهانس کپلر لینز» اتریش انجام شده دو گروه 540 نفری از دانشجویان که یکی از این گروه‌ها در خارج از اتریش و گروه دیگر در کشور خود تحصیل کرده‌اند با هم مقایسه شدند. این مطالعه به سفارش دولت اتریش علیا که وظیفه حمایت مالی از دانشجویان جویای تحصیل در خارج را تحت عنوان بورسیه تحصیلی «کپلر» برعهده دارد، انجام گرفته است. نتایج این مطالعه حاوی خبرهای امیدوارکننده‌ای برای حامیان تحصیلات بین‌المللی است.

 

به گزارش ایسنا به نقل از یونیورسیتی ورلدنیوز، در این گزارش نکات مثبت و مزایای تحصیلات خارجی در سطوح مختلفی نظیر زبان، مهارت‌های اجتماعی و برنامه‌های تحصیلی مشترک بررسی شدند

در نتیجه تحصیلات خارجی سبب ایجاد مهارت هایی می شود که در اینده شغلی تاثیر دارد

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 14:4  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:تاثیر تحصیلات خارجی بر اینده شغلی

هدف:هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیر تحصیلات خارجی بر اینده شغلی می باشد

ضرورت:ضرورت انجام این تحقیق با توجه به نگرانی جوانان برای پیدا کردن شغل مناسب و انتخاب نوع تحصیلات و تاثیر ان بر اینده شغلی انان

سوال:

1-ایا تحصیلات دانشگاهی تاثیر بر عملکرد شغلی دارد؟

2-ایا نوع دانشگاه در اینده شغلی موثر می باشد؟

3-ایا افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند در شغل خود موفق نیستند؟

4-داشتن تحصیلات دانشگاهی در چه شغل هایی موثر است؟

5-ایا افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند در شغل خود موفق هستند؟

 

موضوع:تاثیر نوع محیط زندگی بر شخصیت اجتماعی کودکان

هدف:هدف از انجام این تحقیق مشخص کردن دلایل انواع رفتار هایی که کودکان از خود بروز می دهند و اینکه ایا نوع محیط زندگی می تواند بر این رفتار ها تاثیر بگذارد

ضرورت:با توجه به تاثیر گذاری رفتار کودکان در اینده و زندگی و محیط های کاری پس بررسی عومل موثر بر رفتار انان ضرورت دارد

سوال:

1-ایا نوع محیطی که افراد در ان زندگی می کنند در رفتار کودکان موثر است؟

2-نوع محیط زندگی از چه سنینی بر رفتار کودکان تاثیر می گذارد؟

3-ایا نوع محیط زندگی تنها عامل تاثیر گذار است؟

4- چگونه می توان تاثیر نوع محیط را بر فتار کودکان کاهش داد؟

5-ایا تمام کودکان تحت تاثیر محیط قرار می گیرند

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 13:56  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

اصلاحیه موضوعات

تاثیر تحصیلات خارجی بر اینده شغلی دانشجویان

تاثیر نوع بسته بندی شکلات بر میزان فروش ان

عوامل موثر بر ایجاد فرهنگ استفاده از مترو

تاثیربرگذاری دوره های اموزشی مختلف در دانشگاه ها بر اینده شغلی دانشجویان

تاثیر محیط زندگی در شخصیت اجتماعی کودکان

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 13:34  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

بیان مساله ی اول:

تعریف:تآثیرات سطح سواد والدینو عوامل خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی فرزندان در چند سال اخیر در قم

هدف:۱)بررسی رابطه بین میزان سوادوپیشرفت تحصیلی فرزندان ۲)بررسی بین میزان درامد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان

ضرورت:به علت این که گشورما به مطالعه و تحقیقات مربوط به اموزش و پرورش نوجوانان و کودکان نیاز فراوان دارد  و در این میان لازم است مشکلات مهمی که به نحوی به پیشرفت تحصیلی دانش اموزان لطمه می زند مورد توجه قرار گیرد

سوالات مربوط به بیان مسأله:

1)ایا استعداد وعلاقه ی دانش اموزان در پیشرفت تحصیلی تآثیر دارد

2)ایا به روز کردن سطح اموزشی والدین در پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد

3)ایا توسعه ی امکانات اموزشی و هوشمند شدن مدارس در پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد

4)ایا کارایی و فعالیت کادر اموزشی در پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد

5)ایا درک والدین از توانایی فرزندان در پیشرفت تحصیلی تاثیرگذار است

بیان مساله ی دوم:

تعریف:تاثیرات نگهداری حیوانات وحشی در شمال تهران در چهار سال اخیر

هدف:۱)بررسی روابط موجود بین نگهداریه حیوانات وحشی بر روی انقراض ان ها۲)بررسی بیماری های ناقل بین حیوانات و انسان ها ۳)اشنایی با زیستگاه و تغذیه ی حیوانات حیاط وحش

ضرورت:به علت تاثیرگذاری نگهداری حیوانات وحشی در حیات وحش کشور و در اکوسیستم اطلاعات در مورد نحوه ی زندگی٫ نوع غذای مورد نیاز مختص هر حیوان در حیاط وحش و چگونگی مراقبت از ان ها و جلوگیری از انقراض مورد نیاز می باشد واز اهمیت بالایی برخوردار است

سوالات بیان مساله:

1)ایا نگهداری حیوانات وحشی در انقراض ان ها در حیات وحش تاثیر گذار خواهد بود

2)ایا نگهداری حیوانات وحشی در تهدبد خطر سلامت افراد نگهدارنده تاثیرگذار خواهد بود

3)ایا اموزش در ماهیت رفتاری حیوانات وحشی تاثیر گذار خواهد بود

4)ایا نگهداری حیوانات وحشی درتغییر اکوسیستم حیوانات تاثیر گذارخواهد بود

5)ایا نگهداری حیوانات وحشی در ترویج فرهنگ غیر اسلامی در جوامع انسانی تاثیرگذارخواهد بود

(اصلاحات در متن با رنگ قرمز مشخص شده است)

(حکیمه السادات میرصانع)

+ نوشته شده در  شنبه سوم آبان 1393ساعت 19:44  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پیشینه ی نظری:

اهمیت خانواده(کرمی نوری و مرادی):

{خانواده اولین محل رشد فردی و اجتماعی شخصیتی هر فرد می باشد.کودک در این مکان زبان را فرا می گیردو ارزش اخلاقی را کسب میکندو قواعد اخلاقی را می اموزند}: بی تردید باید گفت که شخصیت ونگرش هاو طبقه ی اجتماعی واقتصادی و مذهب و خصوصیات و وابستگی های نسبی خانوادادگی و تحصیل والدین خانواده بر نحوه ی ارائه ی ارزش ها و میزان های اخلاقی به فرزندان تاثیر خواهد گذاشت

{البرت باندورا و ریچارد والتزر:کودکان پرخاشگر دارای والدین پرخاشگر هستند و کودکان گوشه گیر دارای والدین گوشه گیر و منزوی هستند}:محبت وامنیت یکی از اساسی ترین ملزومات برای تربیت و رشد کودک می باشد .کودکی که در سال های اولیه ی زندگی از محبت پدر و مادر خود محروم شود ممکن است در اینده سازگاری شخصی و اجتماعی او با خطر جدی روبه رو شود و تحصیل والدین میتواند در جلوگیری از این اتفاق تاثیرگذار باشد

پیشینه ی تجربی:

۱)بررسی مسائل و مشکلات دانش اموزانی که از موقعیت اجتماعی کمتری برخوردارند در پیشرفت تحصیلی ان ها

در تحقیقاتی که به وسیله ی میلزا انجام گرفته اکثر کودکان طبقه ی اجتماعی متوسط و متوسط به بالا دارای نمرات بالایی در ازمون امادگی خواندن داشتن در صورتی که کودکان طبقه ی پایین نمرات کمتری کسب کرده بودند(تقی پور ظهیر) 

۲)بررسی مشکلات کودکانی که والدین ان ها به مدت کمتری در منزل هستند:

دچار سه ناکامی می باشنداین کودکان:۱)مشکل در یادگیری «خواندن»۲)ناکامی ان ها در هوش کلامی۳)این افراد در کودکی از نظر یادگیری در گیری دارند که اکثرا منجر به مردودی میشود و در نوجوانی باعث بروز مشکل در مدرسه خواهند شد(تقی پور ظهیر)

«حکیمه السادات میرصانع»

+ نوشته شده در  شنبه سوم آبان 1393ساعت 19:39  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1- علل و عوامل مهاجرت

دلیل بررسی موضوع:بررسی تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي، عوامل اقتصادي، عوامل سياسي و تأثير آن بر مهاجرت (خصوصا مهاجرت نخبگان) و تحقیق در خصوص چیستی، مزایا و معایب پديده مهاجرت

2- بررسی سرمایه گذاری خارجی و عامل اصلی رو به جلو رفتن توسعه

در همه کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی از جمله موتورهای محرک توسعه و عمران کشور است.  در یک نگاه کلی، اثرات و منافع سرمایه گذاری خارجی از جهات زیر قابل بررسی است:

۱- ساختار و عملکرد صنعتی از نظر تخصیص منابع،ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحد‌های فعال و مولد و سبب افزایش تولید و کنترل تورم.

۲- رشد اشتغال و سرمایه انسانی

۳- افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه محلی و بهبود کارایی بازار به دو صورت مستقیم وغیر مستقیم.

۴- پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی

۵- موازنه پرداختها و تشکیل سرمایه با گذشت زمان طریق سهم سود، سودهای انباشته و برگشت سرمایه.

۶- دستیابی به بازارهای صادراتی

3- علل نادیده گرفتن نقش زنان روستائی در فرآیند توسعه کشورهای در حال توسعه

زنان نیمی از پیکره هر جامعه اند و جامعه ای که بخواهد نسلی بارور و پویا در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تربیت کند طبعا ً نیازمند نیروی عظیم زنان خواهد بود. با بکارگیری توانایی ها و خلاقیت های زنان در امور مختلف می توان حافظ عدالت اجتماعی بود و در تخصیص منابع و توزیع منافع توسعه توازن بهتری برقرار کرد. همچنین ارزش کار زنان روستایی چه در کشور های توسعه یافته و چه در حال توسعه همواره از بعد تاریخی مورد غفلت قرار گرفته است . در این راستا فعالیت هایی که از سوی زنان روستایی در کشاورزی معیشتی، بازار های کار محلی و مزارع و همچنین در خانه داری انجام می گیرد ، در اندازه گیری فعالیت های اقتصادی کشور ها نادیده گرفته می شود. زنان از نظر اشتغال در مقام مقایسه با مردان، در یک حالت نا متعادل هستند و در بسیاری از این کشورهای در حال توسعه ، زنان از نظر مشارکت در فعالیت های سیاسی ، کار های تولیدی و کسب تحصیل چه به واسطه قوانین سنتی تبعیض آمیز و چه بر اثر ممنوعیت های آموزشی، تقریبا ً در حاشیه قرار گرفته اند.

4- بررسی جایگاه حمل و نقل جاده ای کالا در اقتصاد کشور

 

حمل و نقل جاده ای مهمترین بخش از حمل و نقل کشور را به دلیل ارزش افزوده و تعداد نیروی کار شاغل در سایر زیرساختهای حمل و نقل تشکیل میدهد. از جمله دلایل دیگر میتوان به نبود راه های آبی داخلی، وجود مناطق کویری و کوهستانی در بخش عمده ای از کشور اشاره نمود. پارامترهای موثر در توسعه حمل و نقل کشور عبارتند از: عوامل طبیعی و جغرافیایی، عوامل اقتصادی که مهمترین شاخصه حمل و نقل است، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی. حفظ استاندارهای فنی، تقلیل حجم عملیات، تقلیل مدت اجرا افزایش ظرفیت موجود، کاهش نیاز ارزی طرح ها و بهسازی راه ها از جمله سیاستهای خوبی بوده است که تاکنون نتایج مثبتی در امر حمل و نقل جاده ای ایران گذاشته است. مهمترین مشکلات کنونی حمل و نقل جاده ای ایران در حال حاضر عدم بهره گیری بهینه از ظرفیت ناوگان موجود، مسائل تشکیلاتی، مالی اعتباری، تعرفه ها و مشکلات موجود در تاسیسات زیربنایی جاده ای فعلی میباشد

5- بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده امریکا و غرب علیه ایران

در روزگار اخیر، یکی از اهداف تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و متحدانش تغییر رفتار و جنگ اقتصادی بوده است. در این راستا دلایلی چون: وادارکردن ایران به کنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر آمریکا، مجازات ایران برای اتخاذ سیاست‌های غیرقابل قبول، ابراز مراتب مخالفت نمادین با ایران به منظور جلب نظر گروههای طرفدار اسراییل به عمده دلایل اتخاذ و اعمال تحریم از سوی آمریکا و متحدانش، علیه جمهوری اسلامی واقع شده است. تبدیل تحریم های یک جانبه اقتصادی آمریکا به تحریم های چند جانبه سازمان ملل، مسئله را وارد برهه جدیدی کرده که هم از نظر سیاسی و دیپلماسی و هم از بعد اقتصادی مسئله مهمی تلقی می گردد. نتایج تحریم نشان میدهد که از نظر اقتصاد، بخش سیستم مالی بیشترین تاثیر را نسبت به سایر بخش ها متقبل می شود. تحریم های اخیر سیستم مالی کشور را نشانه گرفته اند که در صدد فلج کردن روابط مالی جمهوری اسلامی ایران با کشور های خارجی است. تحریم های اقتصادی، واردات مواد اولیه و کالا های سرمایه ای را از نظر کمی و کیفی متاثر می سازند که به دنبال خود کاهش کمی، کاهش تولید و بیکاری را به همراه دارد

 

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سوم آبان 1393ساعت 19:19  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

بیان مساله ی اول:

تعریف:تآثیرات سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان در چند سال اخیر در قم

هدف:۱)بررسی رابطه بین میزان سوادوپیشرفت تحصیلی فرزندان ۲)بررسی بین میزان درامد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان

ضرورت:به علت این که گشورما به مطالعه و تحقیقات مربوط به اموزش و پرورش نوجوانان و کودکان نیاز فراوان دارد  و در این میان لازم است مشکلات مهمی که به نحوی به پیشرفت تحصیلی دانش اموزان لطمه می زند مورد توجه قرار گیرد

سوالات مربوط به بیان مسأله:

1)ایا استعداد وعلاقه ی دانش اموزان در پیشرفت تحصیلی تآثیر دارد

2)ایا به روز کردن سطح اموزشی والدین در پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد

3)ایا توسعه ی امکانات اموزشی و هوشمند شدن مدارس در پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد

4)ایا کارایی و فعالیت کادر اموزشی در پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد

5)ایا درک والدین از توانایی فرزندان در پیشرفت تحصیلی تاثیرگذار است

بیان مساله ی دوم:

تعریف:تاثیرات نگهداری حیوانات وحشی در شمال تهران در چهار سال اخیر

هدف:۱)بررسی روابط موجود بین نگهداریه حیوانات وحشی بر روی انقراض ان ها۲)بررسی بیماری های ناقل بین حیوانات و انسان ها ۳)اشنایی با زیستگاه و تغذیه ی حیوانات حیاط وحش

ضرورت:به علت تاثیرگذاری نگهداری حیوانات وحشی در حیات وحش کشور و در اکوسیستم اطلاعات در مورد نحوه ی زندگی٫ نوع غذای مورد نیاز مختص هر حیوان در حیاط وحش و چگونگی مراقبت از ان ها و جلوگیری از انقراض مورد نیاز می باشد واز اهمیت بالایی برخوردار است

سوالات بیان مساله:

1)ایا نگهداری حیوانات وحشی در انقراض ان ها در حیات وحش تاثیر گذار خواهد بود

2)ایا نگهداری حیوانات وحشی در تهدبد خطر سلامت افراد نگهدارنده تاثیرگذار خواهد بود

3)ایا اموزش در ماهیت رفتاری حیوانات وحشی تاثیر گذار خواهد بود

4)ایا نگهداری حیوانات وحشی درتغییر اکوسیستم حیوانات تاثیر گذارخواهد بود

5)ایا نگهداری حیوانات وحشی در ترویج فرهنگ غیر اسلامی در جوامع انسانی تاثیرگذارخواهد بود

(اصلاحات در متن با رنگ ابی مشخص شده است)

(حکیمه السادات میرصانع)

+ نوشته شده در  شنبه سوم آبان 1393ساعت 18:31  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع 1:

تأثیر تولیدکنندگان پوشاک ایرانی بر اشاعه ی مدهای ایرانی در بین جوانان در 4سال اخیر در تهران

چرایی مهم بودن موضوع:

در سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر مدهای خارجی در بین جوانان ایرانی بودیم و هستیم که هیچ تناسبی با فرهنگ اصیل ایرانی ندارند و باعث دوری بیشتر جوانان از فرهنگ اصیل ایرانی شده اند.

سرفصل هدف:

هدف از انتخاب این موضوع تحلیل عملکرد تولیدکنندگان پوشاک در زمینه ایجاد مدهای ایرانی سازگار با فرهنگ ایرانی است.

سرفصل ضرورت:

ترویج فرهنگ ایرانی در زمینه مد و پوشاک از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان به منطور اشاعه ی فرهنگ ملی خود فعالیت های بیشماری نموده اند به همین دلیل ضرورت حفط فرهنگ ایرانی در زمینه مد و پوشاک و اشاعه ی آن به سایر کشورها به شدت احساس می شود.

5سؤال تحقیق:

1-تأثیر تلفیق طرح های سنتی ایرانی با طرح حای مدرن و امروزی در گرایش بیشتر جوانان به سمت پوشاک ایرانی؟

2-آیا برندسازی ایرانی و رواج آن در بین جوانان بجای برندهای خارجی در تشویق جوانان به استفاده از پوشاک ایرانی موثر است؟

3-تأثیر استفاده از افراد محبوب جامعه با پوشش اصیل ایرانی در جذب بیشتر جوانان به سمت این نوع پوشش؟

4-تأثیر آشنایی طراحان پوشاک ایرانی با روحیه ی نوگرا و میل به امروزی شدن جوانان در اشاعه ی مدهای ایرانی؟

5-تأثیر منفی ارتباط دادن مستقیم پوشاک اصیل ایرانی با مذهب؟

موضوع 2:

تأثیر افزایش تورم بر وضعیت تحصیلی کودکان کار در تهران در دو سال اخیر

چرایی مهم بودن موضوع:

کیفیت امروزِ زندگیِ کودکان، آینده کشور را تأیین می کند و از طرفی سطح سواد یک جامعه به بالا بردن سطح فرهنگ آن جامعه نیز کمک می کند.

حق هر کودکی حداقل امکانات برای تحصیل است و نباید تورم بر وضعیت تحصیلی کودکانی مانند کودکان کار تأثیر بگذارد در حالیکه در دوسال اخیرما شاهد افزایش تعداد این کودکان در خیابانها در طول شبانه روز هستیم.

سرفصل هدف:

هدف از انتخاب این موضوع بررسی میزان تأثیر تورم بر وضعیت تحصیلی کودکان کار است. کودکان کار با مشکلات مختلفی سروکار دارند، هدف از انتخاب این موضوع این است که تورم تا چه اندازه بر کناره گیری کودکان کار از تحصیل تأثیر گذاشته است و سهم آن در بیشتر شدن این کودکان در دو سال اخیر چقدر است.

سرفصل ضرورت:

علاوه بر اینکه حق تحصیل یک حق مسلم برای کودکان است، آینده یک کشور هم به امروزِ کودکان بستگی دارد. همچنین تحصیل کودکان کار میتواند تا حدودی دوری آنها از بزهکاری را تضمین کند و اثرات تمام اینها به جامعه برمی گردد.

5سؤال تحقیق:

1-چند درصد از کودکانی که از حق تحصیل به دلیل افزایش تورم محروم می شوند در آینده بزهکار می شوند؟

2-تحصیل کودکان کار تا چه میزان می تواند در افزایش میزان امید به زندگی یک جامعه مؤثر باشد؟

3-رابطهء افزایش تورم با کناره گیری کودکان کار از تحصیل در دو سال اخیر در تهران چگونه بوده است؟

4-چگونه تحصیل رایگان بر کیفیت زندگی فردی کودکان کار تاثیر می گذارد؟

5-میزان تاثیرکناره گیری کودکان کار از تحصیل،بر افزایش مشاغل کاذب؟

+ نوشته شده در  شنبه سوم آبان 1393ساعت 12:7  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1.بررسی تاثیرات سیستم های اطلاعاتی مدیریت در بهبود و بهره وری سازمان های خدماتی شرق تهران و ارتقا جایگاه آنان در سطح جهانی

(سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS در حوزه های فراوانی گسترش یافته اند و میتوان گفت در تمام سازمانهای پیشرفته دنیا از این ابزارها برای بهبود روند فعالیت های سازمان در بخش های مختلف از جمله منابع انسانی ، مالی و حسابداری ، بازاریابی و فروش و غیره استفاده میشود.بررسی آثار آنان در سازمان ها میتواند انگیزه مدیران را در استفاده از این سیستم ها افزایش دهد.)

2.بررسی علل و عوامل موثر در گرایش افراد به طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی و آثار استفاده از آنان در روند بهبود بیماری در مقایسه یا داروهای شیمیایی در بین خانم های میانسال منطقه 15 تهران 

(در چند سال اخیر شاهد افزایش تمایل افراد به ویژه خانم ها در استفاده از داروهای گیاهی و افزایش فراوان پزشکان در این زمینه بوده ایم.هدف از طرح این موضوع بررسی آثار این داروها بر سلامت افراد میباشد و همچنین بررسی اینکه آیا این پزشکان دانشی و تخصصی در این زمینه دارند یا صرفا انگیزه های مالی باعث گرایش آنان به این بخش شده است؟)

3.مقایسه کیفیت خدمات پس از فروش و مشتری مداری در دو اپراتور تلفن همراه ایرانسل و همراه اول و آثار آن بر رضایت مشتریان وفروش و سودآوری آنها در میان دانشجویان دانشگاه ارشاد

(ارائه خدمات پس از فروش مناسب و پشتیبانی مطلوب از جمله عوامل موثر در مشتری مداری و افزایش فروش میباشد لذا بررسی این عوامل در بین دو شرکت و مقایسه آنها در میزان مطلوبیت خدمات ارائه شده در بین مشتریان و بررسی رابطه آن با میزان فروش میتوان به اهمیت فوق العاده این موضوع پی برد.)

4.تاثیرات امواج مضر و پارازیت ها بر سلامت کودکان و جنین ها در نواحی پر خطر

( امواج رادیویی و ماهواره ای و هم چنین امواج تلفن همراه ازجمله عوامل تاثیرگذار بر سلامت افراد به ویژه کودکان می باشد همچنین آثارپارازیت های ماهواره ای بر سقط مکرر جنین ها از جمله موضوعات قابل بحث در زمینه سلامت و رفاه اجتماعی است. )

5.تاثیر حضور بانوان در استادیوم های ورزشی بر عفاف عمومی در جامعه و همچنین آثار آن برنشاط و ایجاد سرگرمی برای آنان در بین دانشجویان دختر

(بانوان در کشورهای اسلامی از محدودیتهای فراوانی رنج می برند.عدم اجازه ورود آنان به استادیوم های ورزشی وتماشای مستقیم بازی ها ازجمله والیبال باعث اعتراض سازمان های جهانی ازجمله FIVB  شده است.آیا بین حضور بانوان ودلایل مطرح شده از سوی مسئولان و مراجع دینی ازجمله ازبین رفتن عفاف رابطه ی مناسب و عقلانی برقراراست؟ یا صرفا علت برقراری این محدودیت جهالت و موضع گیری نادرست میباشد؟ بابررسی این موضوع میتوان به نتایج خوبی دست یافت)

 


برچسب‌ها: آرزو نادری
+ نوشته شده در  جمعه دوم آبان 1393ساعت 20:36  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1تاثیر  خشکسالی آب بر تهراندر سال 93 :یکی از معضلاتی که اخیرا باعث یک مسئله جدی در تهران شده است معضل کمبود آب است به طوری که پدر کویرشناسی ایران بابیان اینکه انتقال آب تمام سدهای کشور هم معضل کمبود آب تهران را حل نمیکند گفت :ظرف دوسال آینده قطع وجیره بندی آب در تهران حتمی است.

 2 تاثیر رفتارو مدیریت کردن خود با همکار بالادستی و همکار  پایین دستی در شرکتهای خصوصی: (مدیریتی)یکی از مشکلاتی که افراد کارمند می توانند با ان دست پنجه نرم کنند رفتار با همکار خود میباشد که بالا دستی از ان سوئاستفاده نکند و پایین دستی رقیب ان نشود.

3 تاثیر رفتار والدین بر کودکان خردسال خود (1- 4سال):یکی از دغدغه های مادران وپداران امروزی تربیت کردن فرزندانشان هست چه رفتاری با کودک بکند که بچه لجباز- لوس- یه دنده ... تربیت نشود.

4تاثیر استفاده از برنامه های مجازی (لاین- وایبر...)بر دور شدن اعضای خانواه در دوسال اخیر:

امروزه استفاده از تلفن همراه و برنامه های مانند لاین و وایبر باعث شده است اعضای خانواده از هم دور بشوند وبا یک دیگر کمتر صحبت بکنند در کارها کمتر با هم مشورت کنند ومشکلات غیره .

5 تاثیر روغن پالم بر سلامتی در سال93: روغن پالم واژه یا به عبارتی ماده ای است که اگر چه جدید نیست اما در چند ماه اخیر وارد حوزه گسترده واژه های نگران کننده در ذهن ایرانیان شده است .

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مهر 1393ساعت 16:5  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1تاثیر خشکسالی اب بر شهر تهران در سال 93

کم­بارانی از یک طرف، وجود چاه­های غیرمجاز از سویی دیگر، همه باعث شدند تا زمین خشک گردیده و عمق آب­های زیرزمین کاهش یابد. اما مسایلی دیگری هم در این زمینه نقش موثری داشتند و آن همانا عدم مدیریت مصرف آب، چه از سوی خودمان و چه از سوی مسئولان امر بود. مثلاً بی­تدبیری که در دولت­ها و مجالس سابق در امر صنعتی شدن انجام شد. هر جا رسید شعار صنعتی شدن دادند و برای آن که بگویند کاری انجام شده است بدون در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی به ساخت و راه­اندازی کارخانه­ها، پتروشیمی­ها، نیروگاه­ها و ... همت گماشتند. از طرفی با رشد رفاه­زدگی بین مردم، مصرف آب خانگی افزایش یافت که سابق بر آن مدیریت می­شد-به خصوص در شهرهای بزرگ- اما در چند دولت اخیر به خود مردم واگذار شد و این در حالی بود که هیچ­گونه فرهنگ­سازی صورت نگرفت و از طرف دیگر مردم به دلیل عدم اطلاع، در مصرف آب اسراف کردند. به عنوان مثال از ابتدای تابستان امسال شاهد بودیم که مسئولان چندین و چند مرتبه تنها به جمله آب دارد پایان می­یابد اشاره کردند و هیچ­گاه ذهن مردم بخصوص مردم شهرهای بزرگ و علی الخصوص تهران به این نمی ­رسید که تا آخر تابستان آب ذخیره پایان می­یابد.

5 سوال :

1آیا چاه های زیر زمینی بر کمبود آب تاثیر می گذارد؟

2 آب بی تدبیری و مدیریت نا درست بر کمبود آب چه تاثیری گذاشته است؟

3آیا بارندگی کم یکی از علل بی آبی است ؟

4آیا مردم تهران از آب درست استفاده می کنند ؟

5آیا مردم برای کارهای نظافت یا آبیاری یا درختان از آب تصفیه استفاده می کنند؟

هدف : آب مهمترين عامل محدودكننده حيات در مناطق خشك و نيمه خشك جهان و از جمله ايران بشمار مي آيد. از جمله عواملي كه باعث كم آبي در ايران شدند مي توان : افزايش جمعيت، گسترش شهرنشيني و توسعه صنعت، تغييرات و عدم ثبات شرايط جوي و الگوهاي بارندگي، تداوم مديريت سنتي در بخش كشاورزي ،آلودگيهاي زيست محيطي منابع آبي، عدم توسعه فناوري استحصال و بازيافت آب و عدم توسعه فرهنگ عامه در حفاظت، بهره برداري و مصرف بهينه منابع آب را نام برد.هدف اين تحقيق بررسي و تجزيه و تحليل هر يك از عوامل بالا به صورت مجزا مي باشد.

ضرورت : شرایط کنونی پایتخت از نظر آلودگی آب و هوا نتیجه عملکرد سال¬های گذشته و نوع نگاه به بحث منابع طبیعی است و تخریب رویشگاه¬های طبیعی و رویش صنایع آلاینده به جای آن¬ها، نتیجه¬ای جز قرار گرفتن در صدر فهرست شهرهای آلوده جهان برای تهران در بر نداشته است.

 

 

2تاثیر روغن پالم بر سلامتی در سال 93

قرار بود شیر و ماست‌ها را از ابتدای پاییز با خیال راحت‌تری بنوشیم و بخوریم، قرار بود پاکسازی لبنیات آلوده با یک اقدام عملی پیگیری شود و درنهایت قرار بود «پالم» از اول مهر خداحافظی کند. اما از قرار معلوم همچنان این میهمان ناخوانده در لیوان شیر و ظرف خامه حاضر است. تنها خدا را شاکریم که فصل بستنی خوردن‌های فراوان رخت بسته است، چرا که پالم میهمان ویژه بستنی‌ها بوده و چنانچه مشخص است اگر از شیر و ماست و خامه هم برود، از ترکیب بستنی جدا شدنی نیست.

 

5سوال

1روغن پالم چه تاثیری بر سلامتی انسان میگذارد ؟

2 چرا کارخانجات لبنیات  از روغن پالم استفاده میکنند ؟

3چرا مسئولین به طور کامل نتوانست جلوی ورود این روغن را بگیرند؟

4این روغن چه معایبی دارد ؟

5این روغن از کی وارد کشور ما شد؟

هدف :هدف از بررسی این موضوع پی بردن به اینکه این روغن چه ضررهایی دارد و چه آسیب هایی برای بدن انسان بوجود میاورد. روغن پالم در بین روغن های گیاهی در رده ی آخر قرار دارد و به دلیل داشتن میزان بالای چربی های اشباع شده برای مصرف، بعد از تمام روغن های گیاهی دیگر توصیه می شود.

 ضرورت : روغن‌های جامد نباتی یا روغن‌هایی مثل پالم دارای اسید چرب اشباع بالا هستند، چنین روغن‌هایی می‌توانند باعث بالا رفتن چربی خون، افزایش کلسترول بد و در نهایت موجب گرفتگی و انسداد عروق شوند و این در حالی است که بیماری‌های قلبی و عروقی از مهمترین علل مرگ هستند

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مهر 1393ساعت 15:55  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1- تاثیر استرس کارکنان در روند کار سازمان های دولتی شهرستان البرز در طی 4 سال اخیر :

علت انتخاب موضوع : پدیده استرس یا فشار عصبی از مسایل حاد در حال حاضر است که سلامت جسمی و روحی نیروی کار را به خطر انداخته که علاوه بر تاثیر بر زندگی خصوصی افراد هزینه سنگینی را نیز به سازمان وارد خواهد کرد.

2- بررسی امنیت شغلی نيروي كار در پرتو خصوصي سازي بانک های دولتی استان تهران از سال 90 تا 93 :

علت انتخاب موضوع : نيروي كار در بخش هاي دولتي پس از سالها سابقه كاري و انجام خدمت، بعد از تصميم دولت به واگذاري بخش هاي دولتي به خصوصي، موقعيت شغلي خود را از دست داده و با وجود داشتن مهارت كافي به پست هاي پايين تر يا به سازمان ديگر و با شرايط متفاوت منتقل شدند.

3- تاثیر اشتغال زنان زیر 40 سال بر ساختار قدرت در خانواده های شهر تهران طی 10 سال اخیر :

علت انتخاب موضوع : با اشتغال زنان، اصول زندگی سنتی درهم شکسته شده و ساختار قدرت بین زوجین تغییر یافته است. به نحوی که مشارکت زنان در تامین مخارج خانواده تا حدودی باعث اقتدار به نفع زن شده است.

4- تاثیر و کارایی دولت بر محیط کسب و کار اشخاص حقيقي و حقوقي در استان فارس در سال 1392:

علت انتخاب موضوع : این امر مهم از طریق سیاست گذاری مطلوب دولت در امور شرکت ها مثمرثمر خواهد بود که باعث بالا رفتن سطح اعتماد سرمایه گذاران به سرمایه گذاری و ... می شود.

5- نقش و تاثیر رفاه اقتصادي در پایداری خانواده در استان تهران در 5 سال گذشته :

علت انتخاب موضوع : تقسیم کار و تفکیک نقش ها در خانواده از عوامل موثر در روابط خانوادگی است. اگر اعضای خانواده نقش و مسئولیت های یکسانی داشتند نیاز آنها به یکدیگر کاهش میافت و همچنین رفاه اقتصادی خانواده از عوامل بسیار موثر در پایداری خانواده است همانگونه که فقر یکی از عوامل مهم طلاق است.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 18:43  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1-يادگيري الكترونيكي يادگيري الكترونيكيبا استفاده از تكنولو‍‍ژي نوين مبتني بر فناوري اطلاعات كه باعث ايجاد روش جديد اموزشي ميگردد فرايند فراگيري را جذابتر و به روزتر و مطابق اموزش در سطح جهان قرار ميدهد . ارتقائ كيفيت برنامه هاي اموزشي ارتقائ دسترسي بر فعاليتهاي يادگيري و كاهش هزينه هاي اموزشي 3 دليل عمده براي توسعه سيستم هاي يادگيري الكترونيكي بوده . از سيستم هاي يادگيري الكترونيكي تعابيد مختلفي از جمله سيستم مبتني بر كامپيوتر سيستم اموزشي مبتني بر اينترنت روش اموزشي كه قادر است براي افراد نيازمند فرصتهايي را در مكان زمان و با محتواي مناسب فراهم نمايد شده است . ايجاد جذابيت و سهولت به منابع لازم در يادگيري يكي از دلايل موفقيت اموزش الكترونيكي است. هدف: هدف ازين موضوع بررسي مزاياي اموزش الكترونيكي در كنار اموزش سنتي و ارائه راهكارهايي در خصوص حل مسائل و مشكلات اين اموزش در ايران است. ضرورت: اموزش بايد بر اساس رسيدن به هدف خاص طرح ريزي و در برنامه هاي اجرايي ان نيز از روش تكاملي استفاده شود . بايد از اخرين فناوري هاي روز جهت هرچه سودمندتر كردن برنامه هاي اجرايي و دستيابي به نتايج مطلوبتر بهره برد داگر اهداف به درستي شناسايي نشود سرمايه گذاريها و جهتگيريها و هدايتها درست انجام نميشود. سؤالات: 1-نقش يادگيري الكترونيكي در ارتقائ نظام اموزشي دانشگاهي ايران چيست؟ 2-نقش سيستم اموزشي بر يادگيري الكترونيكي در دانشگاههاي ايران چيست؟ 3-نقش فناوري و منابع انساني متخصص بر يادگيري الكترونيكي در دانشگاههاي ايران چيست؟ 4-نقش رقتار اساتيد بر يادگيري الكترونيكي در دانشگاههاي ايران چيست؟ 5-محيط اموزشي چه تاثيري بر اين نوع اموزش دارد؟ تاثير ورزش صبحگاهي بر يادگيري دانش اموزان منطقه 4 تربيت بدني و ورزش در تامين بهداشت رواني كودك و نوجوان و همچنين در جهتگيري مطلوب جامعه بسيار مؤثر است . بهداشت رواني كودكان به خصوص بهداشت روان دانش اموزان است كه يك سوم كل جمعيت را تشكيل ميدهند جلوه ميكند . اعمال و خواسته هاي انها هم تحت تاثير نيازهاي زيستي و غريزي و بازي قرار دارد . عمده ترين ثمر پرداختن به ورزش دستيابي به سلامت جسماني و رواني است. اين برنامه با توجه به ويژگيهاي خاص دانش اموزان در 3 بخش گرم كردن پياده كردن هدف و بازگشت به حالت اوليه طراحي ميشود. اجراي ورزش صبحگاهي به طور منظم و روزانه ميتواند نقش بسيار مهمي در كسب امادگي جسماني رواني و شادابي دانش اموزان داشته باشد . هدف: نرمش مداوم باعث انبساط خاطر و شادابي ميشود بيشتر افسردگي ها در كودكان در دوران ابتدايي و در نوجوانان در دوره راهنمايي و دبيرستان است . دانش اموزاني كه اقدام به فعاليت منظم ميكنند تغييرات زيادي را در اهداف زندگي خود به وجود مي اورند . ورزش صبحگاهي تاثير بسياري در ارامش دانش اموزان و پيشرفت درسي انها و علاقه منديشان و نكته سنجي انها و.... دارد. ضرورت: در تامين سلامت و تندرستي منظور كردن ورزش و فعاليتهاي جسماني بعنوان يك ضرورت در برنامه هاي روزمرع از اهميت ويژه اي برخوردتر است . ورزش صبحگاهي در شروع فعاليت اموزشي مدارس ميتواند عامل مهمي در ايجاد نشاط و شادابي و تامين سلامت جسم و روح دانش اموزان باشد . سؤالات: 1-ورزش در رشد و پرورش اخلاقي كودكان و نوجوانان چه تاثيري دارد؟ 2-مدت زمان ورزش صبحگاهي بايد چقدر باشد؟ 3-مديران چه وظيفه اي در قبال ايجاد فضاي مناسب براي ورزش دانش اموزان دارد؟ 4-ورزش صبحگاهي تا چه ميزان بر يادگيريشان مؤثر ميباشد؟ 5-انتخاب چه اهنگي براي ورزش صبحگاهي بيشترين تاثير را در روحيه و شادابي دانش اموزان را دارد؟
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 12:58  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع : بیان مسئله 2 مورد از دغدغه ها

پریسا احسانی فرد

 

1 صنعت گردشگری و روش های جذب توریست در ایران چه اقداماتی در زمینه گردشگری باید انجام دهیم تا باعث جذب توریست در داخل و خارج از کشور شویم و هدف این است که با ارائه راهکارهای مناسب به رشد مطلوب در زمینه جذب توریست و توسعه گردشگری برسیم و هم چنین در رابطه با نحوه ی اطلاع رسانی به گردشگران است.

1-       رسانه ها چه کمکی در این زمینه می توانند بکنند؟

2-       چه سرمایه گذاری باید در این زمینه صورت گیرد؟

3-       افرادی که به عنوان تور لیدری آموزش می بیفتد باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

4-       توسعه گردشگری چه اثراتی بر رشد اقتصادی دارد؟

5-       چه طرح هایی جهت برنامه ریزی سفر برای گردشگران داخلی و خارجی و سفرهای هدفمند می توان ارائه کرد؟

 

2 مدیریت مصرف آب و نقش آن در کاهش سرانه مصرف آب و فاضلاب هدف شناسایی و معرفی روش های مناسب در خصوص الگوی مصرف آب و بهینه سازی آن می باشد و هم چنین چه روش هایی باید به کار گیریم تا باعث کاهش مصرف آب شهری گردد و چه اطلاع رسانی هایی باید در این زمینه صورت گیرد.

1-       نقش رسانه ها در زمینه کاهش مصرف آب چیست؟

2-       بارور کردن ابرها تا چه میزان می توانند به بارندگی ها کمک کنند؟

3-       تغییر در تجهیزات شیرآلات منزل چه کمکی می تواند در کاهش مصرف آب داشته باشد؟

4-       احداث سدهای جدید چه تاثیری می توانند داشته باشند؟

5-       چگونه می توانیم با فرهنگ سازی باعث کاهش مصرف آب شویم؟

موضوع : بیان مسئله 2 مورد از دغدغه ها

پریسا احسانی فرد

 

1 صنعت گردشگری و روش های جذب توریست در ایران چه اقداماتی در زمینه گردشگری باید انجام دهیم تا باعث جذب توریست در داخل و خارج از کشور شویم و هدف این است که با ارائه راهکارهای مناسب به رشد مطلوب در زمینه جذب توریست و توسعه گردشگری برسیم و هم چنین در رابطه با نحوه ی اطلاع رسانی به گردشگران است.

1-       رسانه ها چه کمکی در این زمینه می توانند بکنند؟

2-       چه سرمایه گذاری باید در این زمینه صورت گیرد؟

3-       افرادی که به عنوان تور لیدری آموزش می بیفتد باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

4-       توسعه گردشگری چه اثراتی بر رشد اقتصادی دارد؟

5-       چه طرح هایی جهت برنامه ریزی سفر برای گردشگران داخلی و خارجی و سفرهای هدفمند می توان ارائه کرد؟

 

2 مدیریت مصرف آب و نقش آن در کاهش سرانه مصرف آب و فاضلاب هدف شناسایی و معرفی روش های مناسب در خصوص الگوی مصرف آب و بهینه سازی آن می باشد و هم چنین چه روش هایی باید به کار گیریم تا باعث کاهش مصرف آب شهری گردد و چه اطلاع رسانی هایی باید در این زمینه صورت گیرد.

1-       نقش رسانه ها در زمینه کاهش مصرف آب چیست؟

2-       بارور کردن ابرها تا چه میزان می توانند به بارندگی ها کمک کنند؟

3-       تغییر در تجهیزات شیرآلات منزل چه کمکی می تواند در کاهش مصرف آب داشته باشد؟

4-       احداث سدهای جدید چه تاثیری می توانند داشته باشند؟

5-       چگونه می توانیم با فرهنگ سازی باعث کاهش مصرف آب شویم؟

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 10:1  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع : 5 مورد دغدغه

پریسا احسانی فرد

 

1-       صنعت گردشگری و روش های جذب توریست در ایران چه اقداماتی در زمینه گردشگری باید انجام دهیم تا باعث جذب توریست در داخل و خارج از کشور شویم و هدف این است که با ارائه راهکارهای مناسب به رشد مطلوب در زمینه جذب توریست و توسعه گردشگری برسیم.

2-       مدیریت مصرف آب و نقش آن در کاهش سرانه مصرف آب و فاضلاب معرف شناسایی و معرفی روش های مناسب در خصوص الگوی مصرف آب و بهینه سازی آن می باشد و هم چنین چه روش هایی باید به کار گیریم تا باعث کاهش مصرف آب شهری گردد.

3-       تأثیر فضای حجازی بر بلوغ

چه راهکارهایی را باید به کار گیریم تا این عادت منفی اعتیاد به فضای مجازی را از فرد دور کنیم، هدف پیشگیری از این آسیب اجتماعی است.

4-       عوامل تاثیر گذار در بالا بردن اعتماد به نفس در کودکان چه روش هایی را باید در تربیت کودکان به کار گیریم تا باعث به وجود آمدن اعتماد به نفس در کودکان است.

5-       تأثیر خلاقیت در بالا بردن بهره وری در یک سازمان چه روش هایی را باید به کار گیریم تا باعث به وجود آمدن خلاقیت در سازمان شود و هدف بالا بردن بهره وری سازمان با استفاده از خلاقیت می باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 9:59  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:تاثیر استفاده از تکنیک های روانشناسی صنعتی برروی کارمندان درسازمانهای صتعتی.

بیان مسأله:

گسترش روزافزون دامنه ی علم روانشناسی ونفوذ آن درزمینه های مختلف اجتماعی اقتصادی و حتی صنعتی شکل جوامع رااز لحاظ روابط افراد بایکدیگر به رنگ تازه ای دراورده است تا جایی که میتوان گفت بدون توجه به جنبه ی روانی مسایل نمیتوان در حل صحیح و منطقی آنها توفیق یافت.

وجود سازمان های مناسب درهر جامعه که بتوانند باکارامدی اثربخش از عهده وظایف خود برآیند از مهم ترین وسایل دستیابی به پیشرفت و ترقی است.روان شناسی صنعتی و سازمانی شاخه ای از دانش و معرفت است که تأمین کننده مهارت انسانی برای مدیران است.این شاخه از معرفت درپی کسب دانش در خصوص همه جنبه های رفتار آدمی در محیط های سازمانی ازقبیل انگیزش کارکنان ,ارتباط,رهبری, و دیگر نگرش های شغلی میباشد که آگاهی مدیران بر آنها بسیار سودمند میباشد.

هدف تحقیق

هدف حرفه روان شناسی, اصلاح شرایط انسانی بااستفاده از روان شناسی است.معنای این هدف برای روان شناسان صنعتی /سازمانی یاری دادن به سازمان هاست تا عملکرد بهتری داشته باشند و به بهبود رفاه کارمندان خود کمک کنند.اکثر این روان شناسان در سازمان ها سرگرم پرداختن به مسایل و مشکلات کارکنان هستندوبیشتر آنها برای گسترش  روش ها و راهکارهای بهتر پرداختن به مشکلات افراد درمحل کار یابرای درک رفتار آنان به تحقیق میپردازند.

ضرورت تحقیق

اکثرمردم جهان صنعتی شده, هرروز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باسازمان ها ارتباط دارند . این سازمان ها میتوانند ده ها یاحتی صدها هزارنفر از مردم رابکارگیرند و اداره ی این تعداد نیروی انسانی کار بسیار دشواری است.شاید برخی از متخصصان بخاطر اداره کردن بدون دردسر سارمان دراین نهادها استخدام میشوند در صورتیکه این اداره کردن مسوولیت دشواری است و نیاز به استفاده از تکنیک های  روانشناسی صنعتی دارد.

سؤالات تحقیق

1-آیا بکارگیری روانشناسی صنعتی درسازمان ها باعث افزایش علاقه کارمندان به شغل خود میشود؟

2-آیا بکارگیری روانشناسی صنعتی درسازمان ها تاثیری بر کاهش افسردگی شغلی افراد دارد؟

3-آیا بکارگیری روانشناسی صنعتی در یک سازمان موجب جذب نیرو به آن سازمان میشود؟

4-آیا صرفاعملکرد کارمندان سازمانی که از روانشناسی صنعتی  استفاده میکند بهتر از سازمانی است که استفاده نمیکند؟(دو سازمان باشرایط یکسان)

5-آیا بکارگیری روانشناسی صنعتی دریک سازمان موجب بالارفتن راندمان کاری افراد میشود؟

موضوع:بررسی افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی عضودرشبکه های اجتماعی دراستان تهران.

بیان مسأله

شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره‌هایی (که عموماً فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی — مانند ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندی، لینک‌های وب، سرایت بیماری‌ها (اپیدمولوژی) — به هم متصل اند.ابعاد منفی یا استفاده نامطلوب و زیان آور از اینترنت از آنجاگسترش میابد که کنترل های رایج درمورد رسانه که بطورمعمول صورت میگیرد درمورد اینترنت نیست. میزان دسترسی دانش آموزان به اینترنت و نوع استفاده از آن دارای اهمیت است.از طرفی معلمان آنها میتوانند برتغییر یا اصلاح استفاده آنها از اینترنت تاثیربگذارند.

هدف تحقیق

هدف این است که معلوم کنیم این رسانه های اجتماعی بلواقع تأثیری بر روحیه این دانش آموزان میگذارد که باعث فاصله گرفتن آنها از درس و مدرسه شود.از طرفی استفاده درست ازاین این رسانه ها میتواند در زمینه تحصیل کمک زیادی به دانش اموزان کند. استفاده بیش از اندازه از اینترنت موجب اعتیاد اینترنتی نوجوانان شده و به افت تحصیلی شدید آنان می انجامد

ضرورت تحقبق

بدون استفاده از اینترنت و  رسانه های اجتماعی زندگی در این دهکده خاکی بسیار دشوار خواهد بود ازطرفی کنترل و نظارت بر آنها نیز امری ضروری است تا جامعه و بخصوص نوجوانان  دچار آسیب های اجتماعی نشوند. بسیاری از مردم از اینترنت برای تفریح و سرگرمی ,وقت گذرانی, فراموش کردن مشکلات و... استفاده میکنند درصورتیکه دربین این کاربران کسانی هم هستند که درجستجوی امور آموزشی هستند.

سؤالات تحقیق

1-آیا استفاده از رسانه های اجتماعی دربین این دانش آموزان موجب گوشه گیری انان در محیط مدرسه میشود؟

2-آیا استفاده از رسانه های اجتماعی دربین این دانش آموزان موجب بی انضباطی و عدم حضور آنان در مدرسه میشود؟

3-آیا این دانش آموزان به دلیل عدم توانایی دربرقراری رابطه بادوستان در مدرسه به افراد وفضای مجازی روی می آورند؟

4-آیا خود این دانش آموزان از رابطه بین افت نمراتشان و استفاده بیش از حد ازرسانه های اجتماعی آگاهی دارند؟

5-چگونه میتوان این افت تحصیلی را با استفاده از خوداین رسانه ها و فضای مجازی جبران کرد؟

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 1:2  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع 1: بررسی علل و عوامل موثر در گرایش افراد به طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی و آثار استفاده از آنان در روند بهبود بیماری در مقایسه یا داروهای شیمیایی در بین خانم های میانسال منطقه 15 تهران

در چند سال اخیر شاهد افزایش تمایل افراد به ویژه خانم ها در استفاده از داروهای گیاهی و افزایش فراوان پزشکان در این زمینه بوده ایم.لذا مطالعه و بررسی علل و عوامل ایجاد آن در جامعه و رواج یافتن آن در بین افراد،موضوعی مهم و قابل بحث میباشد .

همچنین بررسی آثار مثبت و منفی و فواید یا حتی زیان های استفاده بی رویه آن برای افراد بدون تجویز پزشک متخصص ضروری میباشد.

هدف از طرح این موضوع بررسی آثار این داروها بر سلامت افراد میباشد و همچنین بررسی اینکه آیا این پزشکان دانش و تخصصی در این زمینه دارند یا صرفا انگیزه های مالی باعث گرایش آنان به این بخش شده است؟ همچنین بررسی این موضوعات به علت فراگیر شدن گرایش افراد به طب سنتی لازم بوده وضروریست  به نتایج معتبری دست یافت تا افراد را نسبت به آثار استفاده ناآگاهانه از این نوع داروها یا رجوع به افراد غیر متخصص آگاه نمود تا مانع از زیانهای غیر قابل جبران مانند از دست دادن سلامتی و همچنین زیان های مالی افراد شد.

 

1.آیا افراد متخصص در این زمینه وجود دارند؟ مرجعی برای معرفی آنها به جامعه و تایید صلاحیت این افراد وجود دارد یا خیر؟

2.آیا وزارت بهداشت نظارتهای لازم را بر روی پزشکان و داروهای آن دارد ؟

3.آیا داروهای استفاده شده کیفیت و مطلوبیت لازم را دارد ؟ و نهادی ناظر بر آنها وجود دارد یا خیر؟

4.آیاآثار استفاده از این داروها در روند بهبود بیماران مطلوب بوده است؟

5.درمورد عوارض استفاده از این داروها تاکنون چه گزارشاتی اعلام شده است؟

 

موضوع 2: مقایسه کیفیت خدمات پس از فروش و مشتری مداری در دو اپراتور تلفن همراه ایرانسل و همراه اول و آثار آن بر رضایت مشتریان وفروش و سودآوری آنها در میان دانشجویان دانشگاه ارشاد 

ارائه خدمات پس از فروش مناسب و پشتیبانی مطلوب از جمله عوامل موثر در مشتری مداری و افزایش فروش میباشد لذا لازم است به بررسی این عوامل در بین دو شرکت و مقایسه آنها در میزان مطلوبیت خدمات ارائه شده در بین مشتریان و بررسی رابطه آن با میزان فروش پرداخته شود تا مدیران به اهمیت این موضوع پی بببرند.

هدف از اتنخاب این موضوع ارائه اطلاعات مرتبط با میزان فروش و مطلوبیت و همچنین لزوم خدمات پس از فروش در بین سازمان های مختلف میباشد تا با بررسی آمارها و اطلاعات موثق آگاهی لازم درمورد چگونگی ارائه مطلوب این خدمات به مشتریان و برآورده کردن به موقع و باکیفیت نیازهای آنان برای مدیران جوان الگو سازی شود و مشخص گردد که کدام خدمات برای مشتریان رضایت و مطلوبیت بیشتری می آورند.

همچنین انجام این تحقیق از آن جهت ضرورت می یابد که مشتریان ثروت هرسازمانی هستند و درصورت عدم مراجعه آنها سازمان حیات خود را از دست می دهد لذا در صورت عدم توجه مدیران سازمان ها به مساله خدمات پس از فروش با کیفیت و مطلوب و ایجاد رضایت در مشتری ،سازمان با زیان های جبران نا پذیری روبه رو خواهد شد.

1.ارائه کدام خدمات برای مشتریان مطلوبیت بیشتری آورده است؟

2.کدام گروه از افراد جامعه حجم بیشتر مشتریان را به خود اختصاص داده اند؟و علایق آنها چه مواردی میباشد؟

3.تاثیر خدمات پس از فروش مطلوب و رابطه مناسب با مشتری بر میزان فروش تاچه حد میباشد؟

4.ابزارهای دردسترس مدیران برای ارائه خدمات به مشتری کدام است؟ و به نظر مشتریان نقش کدام ابزار پر رنگ تر و مطلوب تر است؟

5.عدم ارائه کدام خدمت باعث از دست دادن مشتریان میشود؟

 


برچسب‌ها: آرزو نادری
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 0:20  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

بیان مساله ی اول:

تعریف:تآثیرات سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان در چند سال اخیر در قم

هدف:اگاهی از تاثیرات و کاربرد راهبرد هایی موثر و کارا در جهت پیشرفت دانش اموزان

ضرورت:پیشرفت تحصیلی دانش اموزان از ابتدای مقاطع تحصیلی  باعث قوی شدن ان ها در پایه ی تحصیلی می شود که در اینده به طور کارا و موثرتری در زمینه ی شغلی فعالیت می کنند و در کل باعث پیشرفت جامع است و اطلاع در این زمینه امری ضروری است

سوالات مربوط به بیان مسأله:

1)ایا استعداد وعلاقه ی دانش اموزان در پیشرفت تحصیلی تآثیر دارد

2)ایا به روز کردن سطح اموزشی والدین در پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد

3)ایا توسعه ی امکانات اموزشی و هوشمند شدن مدارس در پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد

4)ایا کارایی و فعالیت کادر اموزشی در پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد

5)ایا درک والدین از توانایی فرزندان در پیشرفت تحصیلی تاثیرگذار است

بیان مساله ی دوم:

تعریف:تاثیرات نگهداری حیوانات وحشی در شمال تهران در چهار سال اخیر

هدف:اگاهی از تاثیرات نگهداری حیوانات وحشی در خانه و تاثیر گذاری ان ها در رفتار شخص ،خانواده،جامعه

ضرورت:به علت تاثیرگذاری نگهداری حیوانات وحشی در حیات وحش کشور و در اکوسیستم اطلاع در این زمینه امری ضروری است

سوالات بیان مساله:

1)ایا نگهداری حیوانات وحشی در انقراض ان ها در حیات وحش تاثیر گذار خواهد بود

2)ایا نگهداری حیوانات وحشی در تهدبد خطر سلامت افراد نگهدارنده تاثیرگذار خواهد بود

3)ایا اموزش در ماهیت رفتاری حیوانات وحشی تاثیر گذار خواهد بود

4)ایا نگهداری حیوانات وحشی درتغییر اکوسیستم حیوانات تاثیر گذارخواهد بود

5)ایا نگهداری حیوانات وحشی در ترویج فرهنگ غیر اسلامی در جوامع انسانی تاثیرگذارخواهد بود

(حکیمه السادات میرصانع)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 0:16  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1)تآثیر سطح سواد والدین با توجه به تغییرات سیستم اموزشی در پیشرفت تحصیلی فرزندان در چند سال اخیر در شهرستان قم:

 

یکی از دغدغه های والدین به علت تفاوت سنی زیاد با فرزندان شیوه های اموزشی و تغییرات ان در هر سال تحصیلی می باشد که ناچار به پرداخت هزینه های اضافی برای گرفتن معلم خصوصی برای یادگیری فرزندان خود میباشند 

2)تآثیرات تورم بر ازدواج در سال اخیر در تهران در منطقه ی نارمک 

یکی از دغدغه های رایج جوانان در جوامع امروز مشکل تورم می باشد با وجود نبود اشتغال ،اسکان،ادامه ی تحصیل و هزینه های بالای زندگی

3)تآثیرات استخدام افراد غیر متخصص در سیستم اموزشی واقع در تهران در نارمک سال های اخیر:

استخدام افراد غیر متخصص دغدغه ای است که علاوه بر مشکل در سیستم اموزشی به علت عدم اگاهی از کار خود در محیط کاری و ناتوانی انجام امور دچار کاهش اعتماد به نفس میشود

4)تآثیرات نگهداری حیوانات وحشی در خانه در شمال تهران در  چهار سال های اخیر :

یکی از دغدغه هایی است که به ندرت پیش می اید و باعث به خطر انداختن زندگی حیوانات در حال انقراض میشود علاوه بر ان به علت ناتوانی  در نگهداری هنگام بزرگ شدن حیوان ممکن است ان را در هر جا ازاد کند که اگر در شهر باشد باعث به خطر افتادن جان شهروندان هم میشود

5)تآثیر عدم اگاهی پزشکان در روبه رویی با بیماری های ناشناخته در جنوب تهران در دو سال اخیر:

یکی از دغدغه هایی است که ممکن است به علت عدم اگاهی و تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست باعث  تشدید بیماری شود و برخی از مواقع باعث به خطر انداختن جان بیمار میشوند

(تغییرات در اصلاحیه با رنگ قرمز مشخص شده)

(حکیمه السادات میرصانع)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 0:6  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1)تآثیر سطح سواد والدین با توجه به تغییرات سیستم اموزشی در پیشرفت تحصیلی فرزندان در چند سال اخیر در شهرستان قم:

 

یکی از دغدغه های والدین به علت تفاوت سنی زیاد با فرزندان شیوه های اموزشی و تغییرات ان در هر سال تحصیلی می باشد که ناچار به پرداخت هزینه های اضافی برای گرفتن معلم خصوصی برای یادگیری فرزندان خود میباشند 

2)تآثیرات تورم بر ازدواج در سال اخیر در تهران در منطقه ی نارمک 

یکی از دغدغه های رایج جوانان در جوامع امروز مشکل تورم می باشد با وجود نبود اشتغال ،اسکان،ادامه ی تحصیل و هزینه های بالای زندگی

3)تآثیرات استخدام افراد غیر متخصص در سیستم اموزشی واقع در تهران در نارمک سال های اخیر:

استخدام افراد غیر متخصص دغدغه ای است که علاوه بر مشکل در سیستم اموزشی به علت عدم اگاهی از کار خود در محیط کاری و ناتوانی انجام امور دچار کاهش اعتماد به نفس میشود

4)تآثیرات نگهداری حیوانات وحشی در خانه در شمال تهران در  چهار سال های اخیر :

یکی از دغدغه هایی است که به ندرت پیش می اید و باعث به خطر انداختن زندگی حیوانات در حال انقراض میشود علاوه بر ان به علت ناتوانی  در نگهداری هنگام بزرگ شدن حیوان ممکن است ان را در هر جا ازاد کند که اگر در شهر باشد باعث به خطر افتادن جان شهروندان هم میشود

5)تآثیر عدم اگاهی پزشکان در روبه رویی با بیماری های ناشناخته در جنوب تهران در دو سال اخیر:

یکی از دغدغه هایی است که ممکن است به علت عدم اگاهی و تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست باعث  تشدید بیماری شود و برخی از مواقع باعث به خطر انداختن جان بیمار میشوند

(تغییرات در اصلاحیه با رنگ قرمز مشخص شده)

(حکیمه السادات میرصانع)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 0:6  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر