X
تبلیغات
روش تحقیق

روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

تاثیر ویژگی های شخصیتی بر وضعیت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه ارشاد دماوند ورودی89 به بعد  

پیشینه نظری 

نظریه گوردون آلپورت
در سال 1936، گوردون آلپورت، روان‌شناس، متوجه شد که تنها در یک فرهنگ لغات انگلیسی، بیش از 4000 واژه برای توصیف ویژگی‌های مختلف شخصیت وجود دارد. او این ویژگی‌ها را در سه سطح رده‌بندی نمود:
 ویژگی‌های اصلی: ویژگی‌هایی که بر کلّ زندگی فرد غالب است، تا جایی که آن شخص معمولاً به خاطر این ویژگی‌ها شناخته می‌شود. در واقع، شنیدن نام فرد، این ویژگی‌ها را به ذهن شنونده متبادر می‌‌کند.به نظر آلپورت، ویژگی‌های اصلی نادرند و در طول زندگی ساخته می‌شوند.                 ویژگی‌های مرکزی: خصیصه‌های عمومی که پایه‌های اصلی شخصیت را شکل می‌دهند. این ویژگی‌های مرکزی، هر چند به نفوذ و اقتدار ویژگی‌های اصلی نیستند، امّا خصیصه‌های عمده‌ای هستند که ممکن است برای توصیف یک فرد دیگر به کار آیند. عبارت‌هایی چون هوشمند، امین، کمرو و مضطرب نمونه‌هایی از ویژگی‌های مرکزی هستند.
 ویژگی‌های ثانویه: ویژگی‌هایی که گاهی به نگرش‌ها یا اولویت‌ها مربوطند و غالباً تنها در وضعیت‌های خاص یا تحت شرایط خاص پدیدار می‌شوند. به عنوان نمونه می‌توان به مضطرب شدن به هنگام صحبت در میان جمع یا بی‌صبری در هنگام انتظار در صف اشاره کرد.

پرسشنامه 16 عامل شخصیت ریموند کاتل
ریموند کاتل، یکی از نظریه‌پردازان ویژگی‌های شخصیت، تعداد ویژگی‌های اصلی شخصیت را از بیش از 4000 مورد که در لیست اولیه آلپورت وجود داشت به 171 مورد تقلیل داد. او این کار را عمدتاً از طریق حذف ویژگی‌های غیرمتداول و ترکیب خصوصیات مشترک انجام داد. کاتل سپس نمونه بزرگی از افراد را برای این 171 ویژگی مختلف مورد ارزیابی قرار داد. وی آنگاه با استفاده از یک روش آماری به نام «تحلیل عوامل» ، ویژگی‌های نزدیک به هم را معین کرد و سرانجام لیست خود را به تنها 16 ویژگی شخصیت کاهش داد. به گفته کاتل، این 16 ویژگی، منبع و منشاء شخصیت تمام انسان‌ها می‌باشند. او همچنین یکی از پرکاربردترین آزمون‌های ارزیابی شخصیت به نام پرسشنامه 16  را طراحی کرد.

سه بعد شخصیت آیزنک
هانس آیزنک، روان‌شناس انگلیسی، مدلی برای شخصیت، بر پایه تنها سه ویژگی عمومی بنا کرد
1. درون‌گرایی/برون‌گرایی
درون‌گرایی مستلزم جهت‌دهی توجه و تمرکز بر روی تجربیات درونی است در حالی که برون‌گرایی به تمرکز و توجه بر سایر مردم و محیط ارتباط دارد. بنابراین، یک فرد درون‌گرا معمولاً فردی ساکت و خوددار است و یک فرد برون‌گرا بیشتر خونگرم و اجتماعی.
2. تهییج‌پذیری/پایداری هیجانی
این بعد از نظریه ویژگی‌های شخصیت آیزنک به دمدمی مزاجی در مقابل خونسردی و آرامی مربوط است. فرد تهییج‌پذیر، زود ناراحت یاهیجان‌زده می‌شود در حالی که منظور از پایداری هیجانی یعنی از نظر هیجانی، ثابت و یکنواخت باقی ماندن.
3. روان‌پریشی‌گرایی
آیزنک بعداً پس از مطالعه افرادی که از بیماری روانی رنج می‌بردند، بعد دیگری از شخصیت را به نظریه خود افزود. او این بعد را روان‌پریشی‌گرایی نامید. کسانی که این ویژگی در آن‌ها برجسته است در برخورد با واقعیت‌ها مشکل دارند و معمولاً جامعه‌ستیز، مخالف، غیرهمدل و عوام فریب هستند.

نظریه پنج عامل شخصیت

نظریه‌های کاتل و آیزنک موضوع پژوهش‌های بسیاری قرار گرفته است و برخی از نظریه‌پردازان عقیده دارند که کاتل بر روی تعداد زیادی ویژگی تمرکز کرده است و آیزنک بر روی تعداد کمی. در نتیجه، یک نظریه جدید ویژگی‌های شخصیت به نام نظریه پنج عامل شکل گرفت. این مدل پنج عامل شخصیت نشانگر پنج ویژگی اصلی است که در تعامل با یکدیگر، شخصیت انسان را شکل می‌دهند.
  برون‌گرایی
 خوشایندی (مقبولیت)
 وظیفه‌شناسی (وجدان)
 تهییج‌پذیری
 آزاداندیشی

نظریه ویژگی‌های شخصیت یکی از مهم‌ترین محدوده‌های نظری در مطالعه شخصیت است. براساس این نظریه، شخصیت افراد از خصوصیات وصفات زیادی تشکیل شده است.
نظریه ویژگی‌های شخصیت بر تفاوت‌های بین افراد تمرکز دارد. ترکیب و تعامل ویژگی‌های مختلف است که شخصیت یک فرد را تشکیل می‌دهد و این برای هر شخص، یگانه و منحصر به فرد است.من بر اساس این نظریه ها گروهی از ویژگی شخصیت افراد را به طور جداگانه بررسی میکنم

ترجمه: کلینیک الکترونیکی روان‌یار
منبع

"Trait Theory of Personality ", Kendra Van Wagner,

http://psychology.about.com

پیشینه تجربی:

نشريه مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران (نشریه پرستاری ایران)

  دوره ٢٥ ، شماره ٧٥ ، ارديبهشت ماه ١٣٩١    نشریه ای مرتبط با موضوع پژوهش من تحت عنوان

ارتباط صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاررا مورد بررسی قرار داده است.
طبق این نشریه انگيزش تحصيلي در كسب دانش و مهار ت هاي علمي نقش مهمي دارد, در گستره موفقيت آموزشي، نقش شخصيت فراتر از هوش است.
ويژگي هاي فردي دانشجويان ازعوامل مهم تاثير گذار در رشد و توسعه تفكر انتقادي آنان است.(5)
اين ويژگي ها كه هر فرد در نتيجه رويارويي باموقعيت هاي گوناگون و افراد مختلف به آن مجهز است
ساختار رواني و صفات شخصيتي است.این ساختار رواني نه تنها تحت تاثير عوامل مختلفي مانند خانواده،اجتماع، گروه همسالان و غيره قرار دارد، بلكه عواملي چون انگيزش، پيشرفت، موفقيت و...را تحت تاثیر قرار می دهد
پس مي توان گفت يكي از مهم ترين عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي، ويژگي هاي رواني افراداست.
انگيزش تحصيلي تنها پيامد هوش فردي ياامكانات سخت افزاري موجود در محيط نيست، بلكه جنبه هاي روان شناختي افراد مانند صفات شخصيت وسبك هاي يادگيري نيز نقش مهمي دارند(8)و حتی درگستره موفقيت آموزشي نقش صفات شخصيت فراتر ازهوش است.(9)
در برخي مطالعات مانند:

هRobins وNoftlen مطالعه به اين نتيجه رسيدند كه منظم بودن، سخت كوشي، پشتكار، پيشرفت مداري
و دقت مي تواند حتي در افرادي كه از بهره هوشي پاييني برخوردارند پيش بيني كننده مثبتي براي وضعيت تحصيلي انان به شمار اید.
Furnham و Premuzic بر روي دانشجويان دانشگاه بريتانيادر سال2003 اين رابطه را معنادار ارزيابي
كردند و تبيين نمودند كه چون افراد داراي سطوح بالاي پذيرشند نه تنها فاقد ويژگي هاي ستيزه جويي،

شکاکیت و رقابت جويي هستند، بلكه تمايل دارند به ديگران كمك كنند و باور دارند كه ديگران هم به آنها
کمک می کنند و با تمركز بالا و تفكر منطقي عملكرد بالايي نشان می دهند.5) Hasanpour M, Oskouie F, Salsali M. [Critical Thinking in Nursing Education]. IJN
2005;41:7-17.Persian
8)Busato VV, Prins FJ, Elshout JJ, Hamaker C. Intellectual ability, learning style,
personality, achievement motivation and academic success of psychology students in higher
education. Pers Individ dif. 2000;29(6):1057-68.
9)Sánchez MM, Rejano EI, Rodríguez YT. Personality and academic productivity in the
university student. Soc Behav Pers 2001;29(3):299-305.
من نظریه فوق را قبول دارم و من هم در این پژوهش می خواهم برای افرادی که تنها هوش را دلیلی بر پیشرفت تحصیلی افراد می دانند روشن کنم که شخصیت هر یک از افراد می تواند در پیشرفت تحصیلی انان نقش داشته باشد,این نظریه بیشتر روی 5 صفت نسبتاً پايدارشخصيتي مرتبط با اين انگيزش شامل پذيرش، وظيفه شناسي، برون گرايي، سازگاري و روان رنجورخويي را مورد بررسی قرار داده است, من می خواهم عواملی دیگر مانند اضطراب,استرس,عزت نفس,میزان تمرکز و... را هم مورد مطالعه قرار دهم.
به نظر مي رسد بررسي ابعاد رواني دانشجويان از نظر همخواني شخصيت آنان بارشته تحصيلي هم مي تواند در انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانشجويان  موثر باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم فروردین 1393ساعت 13:16  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1-بررسی رابطه رشته تحصیلی و فعالیتهای تفننی والدین با انتخاب رشته تحصیلی و فعالیت های تفننی در فرزندان

-اصرار والدین برای تعیین رشته تحصیلی و فعالیتهای هنری و ورزشی و غیره....فرزندان و واکنش فرزندان در زمینه انتخاب رشته گاهی با مشاجرات زیادی همراه است,مسایلی چون عدم علاقه فرزندان به رشته ای خاص و یا یک فعالیت ورزشی یا هنری مورد نظر پدر یا مادر تاثیر بسیار بدی در پیشرفت فرزندان می گذارد و همچنین عدم موفقیت والدین از دیدگاه فرزندان می تواند مانعی بزرگ در این مورد باشد.

2-بررسی تاثیر موسیقی به ویژه موسیقی کلاسیک بر آرامش روحی و روانی مادران باردار و کودکانشان

من مدتی به عنوان هیدروتراپیست در بیمارستان صارم (زنان و زایمان) کار کرده ام تاثیر پخش موسیقی کلاسیک و آواز را در آرامش مادران باردار به چشم دیده ام,به گونه ای که مادران برای حساس آرامش تقاضای پخش موسیقی را داشتند.زیرا موسیقی اثرات مثبتی بر تمامی انسانها دارد و باعث ایجاد تغییرات روحی و کمک به بهبود و التیام بدن می شود  اثر موسیقی در ایجاد آرامش با موزیک های آرام و کلاسیک بیشتر دیده شده است.موسیقی می تواند سبب کاهش استرس در خانم های باردار شود از آنجاییکه حاملگی یک مقطع حساس برای خانم هاست که بدلیل دوره طولانی آن می تواند ایجاد استرس کند. موسیقی عاملی بازدارنده، ساده، کم خرج و غیر تهاجمی برای استرس است زیرا موزیک آرام ذهن را آرام نموده و آنرا ریلکس می کند.

3-بررسی نقش کودکستان ها در اجتماعی شدن خانواده های تک فرزند

نداشتن  ارتباط با کودکان دیگر در خانواده های تک فرزند و شرکت نداشتن این کودکان در فعالیت های گروهی کودکانه بدون شک تاثیر بزرگی در میزان ارتباط گیری این کودکان در اجتماع دارد,خجالتی و کم حرف بودن,مشارکت نکردن در بازیهای کودکانه,تقلید صحبت ها و رفتار بزرگترها به مقدار زیاد به گونه ای که کودک به اصطلاح رفتار یک فرد بزرگسال را دارد ,و بسیاری پیامد های دیگر باعث عدم پیشرفت فرد در دوران بزرگسالی و عدم استقلال فکری  می شود.

4-بررسی تاثیر امکانات رفاهی شرکت ملی نفت ایران بر خانواده های کارمندان

من به عنوان یک عضو از خانواده شرکت ملی نفت شاهد امکانات رفاهی بسیار زیادی بوده ام که از طرف شرکت نفت در اختیار خانواده های کارکنان قرار گرفته است و چون این امکانات در سطح وسیع و در سراسر کشور ارایه شده است در نتیجه استفاده از این امکانات در سالهای متمادی تاثیر ات مثبت و منفی شگفت آوری بر زندگی کارکنان و خانواده های آنها گذاشته است,و حتی در میزان توقع افراد استفاده کننده از این امکانات د رمقایسه با سایر وزارتخانه ها و ارگان ها قابل تامل و بررسی است.

5-بررسی بهبود رکورد شناگران دختر رده سنی 8 تا 17 سال کشور در 20 سال گذشته

یکی از دغدغه های اصلی مربیان شنایی که در فعالیتها ی استعداد یابی و تربیت شناگران حرفه ای دختر فعالیت می کنند تربیت شناگران مستعد و قهرمان پروری است .با وجود اینکه شنا جزو ورزشهایی است که در ایران مسابقات برون مرزی برای آن در نظر گرفته نشده است در این مورد پیشرفت بسیار سریعی به خصوص در ده سال گدشته در ایران به وقوع پیوسته است که عوامل بسیار زیادی در آن دخیل هستند و بدون شک بررسی این عوامل می تواند در پیشرفت این رشته تاثیر فوق العاده ای داشته باشد,متاسفانه تا کنون در این مورد تحقیق جامعی صورت نگرفته است و آرشیو بخش بانوان فدراسیون شنا از اطلاعات کافی در این زمینه خالیست من به عنوان یک دست اندر کار با سابقه کافی در این زمینه این تحقیق را بطور جدی دنبال خواهم کرد.

 


+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم فروردین 1393ساعت 11:46  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر تماشای تلویزیون دررفتار کودکان زیر 12سال منطقه 12 تهران

پیشینه نظری :فروید پزشک اهل وین برای درمان کردن کودکانی که دچار پریشانی هیجانی یا دچار اختلالات رفتاری هستد از آنها می خواست آزادانه درباره رویدادهای خطرناک کودکی خود صحبت کنند.

نظریه ی رفتار روانی جنسی کودک :

1-این نظریه فروید تاکید دارد که نحوه  ایی که والدین سابقه های رفتاری وجنسی فرزند خودرا در چند سال اول زندگی اداره می کنند برای رشد شخصیت سالم حیاتی است.

2-نظریه دیگر که دراین باره داده شده است اریگسون همانند فروید اعتقاد داشت که شخصیت ورفتار کودک طی مراحل مختلفی رشد می کند نظریه ی اریگسون برخلاف نظریه مراحل رفتار وروانی جنسی فروید به تشریح تاثیرتجربه اجتماعی درتمام طول عمر می پردازد .یکی از عناصر اصلی درنظریه ی روانی – اجتماعی اریکسون بر "رشد هویت خود " است.هویت خود حس آگاهانه ای خوداست که مااز طریق تعاملات اجتماعی رشد می دهیم به گفته اریگسون  هویت خودورفتار کودک با هر تجربه واطلاعات جدید که باتعامل روزانه خود با دیگران به دست می آورددائما در حال تغییراست .اریگسون همچنین عقیده داشت که علاوه برهویت خودیک حس صلاحیت نیز انگیزه واعمال کودک را تشکیل می دهد .هرمرحله درنظریه اریگسون به صلاحیت یافتن وشایسته شدن در یک محدوده از زندگی مربوط است .اگر یک مرحله به خوبی پشت سر گذاشته شود کودک حس تسلط خواهد کرد واگر یک مرحله به طور ضعیفی مدیریت شود دررفتار کودک تاثیر می گذارد وحس بی کفایتی در کودک ایجاد می شود.من خوداین تحقیقات دانشمندان را مطالعه کردم و موافق نظرات آنان هستم ومی توانم از این متغیرها درمدلم استفاده کنم وفرضیه هایی رابسازم.

پیشینه تجربی :آقای قاسم جوکار همانند تحقیق من که در موردتاثیر تماشای تلویزیون دررفتار کودکاست را موردبررسی وتحقیق قرار داده است.مقاله حاضر ابتدا قابلیتهای تماشای تلویزیون را دررفتار کودکان اشاره کرده وسپس برخی از تاثیرات مثبت ومنفی تلویزیون برکودکان از جمله پرکردن اوقات فراغت،جامعه پذیری ،یادگیری ،اختلالات درفعالیت های کودکان ونیز تاثیر فیلمهای مربوط به بزرگسالان برکودکان وتاثیر آگهی های تلویزیونی وخشونت را مورد بررسی قرار دادودرپایان راههایی برای حداقل کردن کارکردهای منفی دررفتار کودک راارائه کرده است  همچنین وی بیان کرده است که تلویزیون پدیده ای است عجیب که چندی است وارد زندگی انسانها شده وبه گونه ای معجزه آسا تقریبا همه ی خانه ها را اشغال کرده وبه همین دلیل گروهی از دانشمندان آن را وسیله ای برای نابودی جامعه انسانی می دانند ودرمقابل گروهی دیگر آن را وسیله ای برای سرعت بخشیدن وبالابردن توانمندی بشر می داند و همچنین بیان کرده که خشونت تلویزیونی ممکن است دررفتار کودک یا گفتار کودک نمودار شود یا درسالهای بعد خودرانشان دهد .خشونت تلویزیونی تنها علت پرخاشگری وتندی رفتار کودک نیست ولی از عوامل موثر مهم تلقی می شود .والدین می توانند بااستفاده از راههای مختلفی کودکان خودر از خشونت تلویزیونی دور کنند تاتاثیرات برآن درکودک به حداقل رسد.

بااین پژوهش که آقای جوکار داده است (بااینکه خلاصه ای از آن آورده شده است ) موافق هستم وپژوهشی که خودآن را انجام می دهم نمونه ای از این پژوهش است ومعتقدم که تلویزیون درزندگی کودک نه یک هیولای یک چشم است که باورود درزندگی کودک اوراازبین ببرد ودررفتار کودک تاثیرات نابه هنجاری  رابگذارد ونه یک وسیله ای که مطلقا در بالابردن وسرعت بخشیدن توانمندی کودک در خدمت او قرار گیرد بلکه تلویزیون یکی از فرآورده های صنعت وفناوری است که بامدیریت صحیح متولیان امروخانواده ها می تواند وسیله ای برای ارتقای توانمندی ها ورفتار کودک باشد وگرنه درصورت مدیریت سوء متولیان امر وغفلت خانواده ها می تواند همچون بمبی باشد که همه ی ابعاد زندگی کودک راویران می کند ودررفتار کودک تاثیرات بدی را می گذارد.

منبع:

Psychology.niniweblog.com.gocle

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم فروردین 1393ساعت 10:12  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

پیشینه تجربی

حسین باهر جامعه شناس در باره ی کاهش امر ازدواج می گوید: مشکلات اقتصادی از دلایل افزایش سن ازدواج است و تأمین مسکن حرف اول را برای شروع یک زندگی مشترک می زند. و جوانان باید نهایتاً با حمایت پدر و مادر یک زندگی مشترک را آغاز کنند.  با ذكر 40 دليل درباره عدم تأخير ازدواج جوانان، گفت: گرايش به جامعه‌گريزي، تنوع‌طلبي جوانان، مسئوليت‌گريزي، ترس از طلاق و شكست در زندگي آينده، ترس از خيانت همسر، رواج مردسالاري و زن‌سالاري و رقابت بين آنها، مهمترين دلايل اجتماعي هستند كه تمايل جوانان را به ازدواج كاهش مي‌دهند.

مهری سویزی رئس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان در این زمینه می گوید: باید جوانان را به امر ازدواج تشویق کنیم چون هم اکنون معاشرت های نابجا و دوستی با جنس مخالف ارزان، آسان، فراوان و در مقابل آن تشکیل خانواده هجوم ماهواره ها، سایت ها و فضای مجازی، کمبود الگوی آسان ازدواج و سعادتمند از دیگر علل کاهش تمایل به ازدواج در بین جوانان است.سخت، گران و دشوار است. بیکاری چشمگیر جوانان و رها شدن گرگ تورم در بین جوانان و بازتاب این ناامنی در تصمیمات مهم زندگی باعث شده است تا گرفتن تصمیم برای امر خطیر ازدواج سخت تر شود.

دکتر امان‌الله قرایی‌مقدم جامعه شناس میگوید: روابط نامشروع باعث بی‌میلی جوانان به‌ویژه پسران به ازدواج شرعی و قانونی شده است. این جامعه‌شناس با بیان اینکه در برخی از مناطق شهرها کمتر شاهد رابطه نامتعارف دختران با پسران هستیم، اظهار کرد: در مناطقی از کشور به علت قوی‌تر بودن باورهای مذهبی، تجانس فرهنگی بیشترو خودکنترلی قوی‌تر، کمتر شاهد چنین آسیب‌هایی هستیم؛ اما در مناطق مهاجرپذیر یا فاقد پایبندی‌های لازم به اصول اخلاقی و معنوی با پدیده‌هایی مانند رابطه‌ نامتعارف دختران و پسران مواجه‌ هستیم

دکتر ابهري، پژوهشگر و آسيب‌شناس اجتماعي می گوید: وقتي سبک زندگي تغيير مي‌کند و توقعات بالا مي‌رود، نتيجتا آمار ازدواج پايين مي‌آيد. وقتي که آمار زنان خياباني افزايش پيدا مي‌کند، ديگر آن موقع انگيزه ازدواج کاهش مي‌يابد، وقتي اخلاق از روابط زن و مرد به کناري مي‌رود ديگر کسي تن به ازدواج نمي‌دهد. بخشي از انحرافات جنسي به دليل آن تحرکاتي است که بعضي از مانکن‌هاي زنده مي‌‌کنند.

پیشینه نظری

الف) جامعه شناسان بعد از تحقيقات دامنه‌داري در علل پيدايش خانواده به اين نتيجه رسيده‌اند كه عوامل متعددي در اين پديده اصلي (ازدواج) ـ اجتماعي دخالت دارد . برخي از جامعه شناسان از جمله ((برينو ))معتقد هستند كه عوامل اقتصادي مهم‌ترين نقش را در پيدايش و ادامه خانواده بازي كرده است و دسته‌اي ديگر عوامل جنسي و روان شناسي را در اين امر دخيل مي‌دانند. يك نظريه جالب درباره علل زناشويي از طرف جامعه شناسان آلماني به نام ((مولرلير)) در كتاب ((تحول ازدواج)) اظهار شده است. سه عامل افراد را به طرف ازدواج كشانيده است كه عبارت است از نياز اقتصادي، ميل به داشتن فرزند و عشق است. در جوامع اوليه علل اقتصادي اهميت بيشتري داشته است. و حال آنكه در مدنيت‌هاي باستاني زاد و ولد و در مدنيت امروزي عشق مقام مهم‌تر را دارا بوده است.
ب) برتراند راسل فيلسوف معروف انگليسي رسما در كتاب خود فصلي تحت عنوان ازدواج تجربي (يا رفاقتي) باز كرده است. وي در اين كتاب آورده است :پيشنهاد ازدواج رفاقتي را يك محافظه كار خردمند كرده است و منظور از آن ايجاد ثباتي دررابط  جنسي است وي متوجه شده كه اشكال اساسي در ازدواج فقدان پول است. ضرورت پول از لحاظ اطفال احتمالي نيست بلكه از اين لحاظ است كه تامين معيشت از جانب زن برازنده نيست. و به اين ترتيب نتيجه مي‌گيرد كه جوانان بايد مبادرت به ازدواج رفاقتي كنند كه از سه لحاظ با ازدواج عادي متفاوت است: اولا منظور از ازدواج توليد نسل نخواهد بود. ثانيا مادام كه زن جوان فرزندي نياورده و حامله نشده طلاق با رضايت طرفين ميسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق نستحق كمك خرجي براي خوراك خواهد بود. من هيچ ترديدي در موثر بودن پيشنهادات وي ندارم و اگر قانون آن را مي‌پذيرفت تاثير زيادي در بهبود اخلاق مي‌كرد.
ج) كلود لوي ـ اشتراوس در كتاب خود ((ساختارهاي ابتدايي خويشاوندي)) در مورد ازدواج چنين مي‌نويسد: رابطه جنسي مرد و زن جنبه‌اي از يك نياز كلي است كه نهاد ازدواج نمونه و موردي بارز از آن به نمايش مي‌گذارد. ملاحظه كرديم كه اين نيازهاي كلي با تمتع عادي، ارزشهاي اجتماعي چون حيثيت فرد و حقوق و وظايف و زنان ارتباط مي‌يابند. كليت رابطه مبادله، كه ازدواج را پديد مي‌آورد، در واقع بين يك مرد و يك زن به اين صورت كه هر كدام چيزي از خود مايه بگذارد و چيزي را نيز كسب كند، قانون نمي‌پذيرد. اين رابطه بين دو گروه از مردان شكل مي‌گيرد و زن صرفا به شكل يكي از اقلام مورد مبادله نمود نمي‌كند.
(مارتين سگالن، 1370، 70(
د) بورس كوئن در كتاب مباني جامعه شناسي خود مي‌آورد ((همسر گزيني و ازدواج با دو روش انجام مي‌گيرد. روش اول انتخاب معمولا بر اساس عشق و علاقه استوار است و روش دوم انتخاب در اختيار خانواده هاست. براي بسياري از جوامع ازدواج مبتني بر عشق يك پيش نياز طبيعي و ضروري و اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد، كارآيي زناشويي مبتني بر عشق و علاقه اين است كه به جوانان كمك مي‌كند كه عواطف و محبتي را كه خانواده به آنان مبذول مي‌كرد به زندگي تازه منتقل كنند. خصوصياتي را كه فرد در همسر آينده خود به طور طبيعي جستجو مي‌كند شامل جاذبه‌هايي مانند مشابهت سني، مذهبي و نژادي، پايگاههاي اقتصادي ـ اجتماعي، سطح تعليم و تربيت، كششها، زيباييها و قيافه اوست.
(بروس كوئن، 1379، 178)
چ) هانري مندارس در رابطه با نظريه خود مبتني بر ازدواج مبادله‌اي چنين اعتقاد دارد كار اساسي ازدواج آن است كه دو طايفه يا دو خانواده را كه با هم رابطه‌اي ندارند به يكديگر مربوط كند و در اغلب جوامع تامين اين بستگي دو دودمان به عهده زنان است، زن همچون پيوندي اجتماعي است كه طايفه‌هاي متفاوت را در جامعه‌اي واحد گرد مي‌آورد و از اين لحاظ دررابط اقتصادي، حتي در موارد اضطراري نيز مبادله زنان به صورت ازدواج، تنها راه حل در راه حراست از روابط اجتماعي يا التيام بخشيدن به آفات آن به شمار مي‌رفته است. در صورتي كه در طايفه‌اي فردي كشته مي‌شود طايفه قاتل با ارائه زني خون بها مي‌داد. (ساروخاني 1381، 87)
نظريه اسلام درباره ازدواج
پيامبر گرامي (ص) در امر ازدواج فرمود: ((هر كه ازدواج كند نيمي يا دو سوم دين خود را به چنگ آورده است پس در بقيه پرهيز گار پيشه سازد)) و باز فرمودند: ((هيچ بنا و خانه در نزد خدا از ازدواج كردن محبوب‌تر نيست)) همه اين تاكيدات و سفارش‌ها براي اين است كه ازدواج يك واقعيت طبيعي و فطري انسان است. هر انساني اگر همه نيازمندي‌هاي خود را برطرف كرده باشد ولي ازدواج نكرده باشد چنين انساني بدون ترديد احساس كمبود خواهد كرد و تجربه نشان داده است افرادي كه ازدواج ننموده‌اند دچار ضعف اعصاب و ناتواني و پژمردگي شده‌اند و در پرتو ازدواج سكون و آرامش و تعادل واقعي و روحي به دست مي‌آيد. خداوند در قرآن فرمودند: از نشانه‌هاي خدا اين است كه از جنس خودتان براي شما زنان و همسراني آفريد تا در كنار آنان سكون و آرامش درآيند از اين آيه استفاده مي‌شود كه تنها در پرتو ازدواج سكون و آرامش واقعي به دست مي‌آيد. پس زير بناي ازدواج بر اساس يك عطش و خواست فطري انجام مي‌گيرد كه اگر بر خلاف آن عمل شود مشكلات و دشواري‌هاي فراواني به وجود مي‌آيد. پس تمايلات فطري به طور طبيعي بايد ارضاء شود و بهترين پاسخ براي اين تمايلات همان پاسخگويي به طور طبيعي است و در امر مسائل جنسي جز ازدواج كردن راهي به طور طبيعي وجود ندارد.

منابع: socialwork.irrajanews.com beytoote.com yalasarat.comfa.parsiteb.com

 همین که به دور و بر خود نگاهی بیندازیم کافی است تا ببینیم پسران و دختران مجردمان چقدر زیاد شده اند.با توجه به پیشینه ها عامل اصلی کاهش ازدواج در این سال ها مشکلات مالی و وجود رابطه های نامشروع جنسی است .ای دو عامل نقش اساسی در به تاخیر افتادن امر ازدواج را دارند.

اولین نیاز یک زوج برای تشکیل خانواذه مسکن است که با توجه به بالا بودن قیمت مسکن از یک جوان انتظار نمی رود قادر به تامینش باشد مگر با حمایت مالی پدر و مادر.

با وجود زنان و دختران خیابانی که با نرخ پایین یا حتی در بعضی موارد فقط برای داشتن سرپناه تن خود را به حراج می گذارند و دخترانی که فقط برای تنوع طلبی و ارضای نیازهای جنسی خود در دوران دوستی با پسران رایطه دارند.دیگر پسران حاضر نیستند که زیر بار مسئولیت و محدودیت بروند و ازدواج کنند.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم فروردین 1393ساعت 23:15  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثیر داروهای روانگردان بر روی زندگی زناشویی در تهران در سال ۹۰-۹۱                                                                                                                                           پیشینه نظری

در مورد پژوهش من نظریه هایی به صورت زیر ارائه شده =

۱-جناب اقای مختار ویسی در مورد اعتیاد به داروهای روانگردان بیان نموده =اعتیاد الگوی رفتاری است که وجه مشخصه اش نیاز شدید به مصرف دارو های مورد نظر واحساس امنیت کردن پس از تامین ان میباشد که شخص مصرف کننده به محض ارضای خود در خود نوعی نیروی مضاعف پیدا میکند که هم از نظر جسمی وروحی اثار مخربی در فرد ایجاد میکند.

۲-اعتیاد به دارو های روانگردان یک بیماری زیست شناختی مادم العمر است که در ان شخص معتاد روی رفتارش کنترل ندارد و بهبود ان مستلزم درمان طبی یا روانی است و گفته است اعتیاد زمانی رخ میدهد که الگوی رفتاری اجبار در مصرف دارو ایجاد میگردد و شخص اشتیاق مهار ناپذیر به دارو پیدا میکند (جرج و ایلانت)

۳-مصرف این داروها اسیب های جدی در  روح و روان وجسم مصرف کننده ایجاد میکند و این افراد در صورتی که از مرگ نجات مییابند دچار افسردگی های خطرناک و بیماری های روحی میشوند (دکتر مجید ابهری)

۴-یک متخصص علوم رفتاری و اسیب شناسی اجتماعی گفته گسترش روز افزون ومصرف دارو های روانگردان در کشور طیف وسیعی از جوانان ۱۵تا۲۰ سال رانشانه رفته واخرین حربه مقابله با نظام جمهوری اسلامی است و خشونت منفی را در جامعه افزایش میدهد .

در تمامی نظریه های ارائه شده مصرف این دارو ها باعث افزایش وابستگی در فرد و افزایش خشونت در جامعه و عوارض جسمی و روحی را نشان میدهد.

از نظر من مردم به این دلیل به دارو های روانگردان علاقه من هستند که با انها در سازگاری با محیط دائم در حال تغییر شان کمک میکند ودر انها نوعی وابستگی ایجاد میکند .

ومن از این پژوهش ها در پژوهش خود استفاده میکنم البته با جزئیات بیشتر و من در پژوهش خود به تاثیراتی که این داروها در زندگی زناشویی افراد میگذارد توجه بیشتری نشان میدهم.

پیشینه تجربی

نمونه این پژوهش من در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مطرح شده است که دلایل زیادی را که موجب مصرف این داروها میشود را مطرح کرده است =

اول اینکه دارو های روانگردان بیش از حد دستگاه دوماپینی مزدولیپک پاداش در مغز را بیش از حد تحریک میکند

دومابا مصرف مکرر دارو های روانگردان سندرم ناخوشایند ترک دارو ایجاد میشود یعنی با مصرف مکرر دستگاه های لذت مغز بیش از بیش در برابر تحریک مقاوم تر شده است و قطع دارو سبب میشود فعالیت دستگاه های لذت که اینک مقاوم شده اندکاهش یابد .

و اینک مصرف اینگونه دارو ها ممکن است تغییرات دایمی در دستگاهای پاداش مغز ایجاد میکند و این تغییرات حتی پس از گذراندن دوره ترک دارو نیز موجب اشتیاق به دارو موحب میگردد.

وتفاوت پژوهش من با این پژوهش در این است من میخواهم دلایل دیگری را که در مصرف دارو های روانگردان تاثیر دارد را مورد ازمون قرار بدهم از نظر من احتمال دارد جامعه نقشی در مصرف اینگونه دارو ها داشته باشد و من میخوام در پژوهش خود نقش جامعه در مصرف این دارو ها و تاثیریاتی که در جوانان ایجاد میکند را مورد ازمون قرار بدهم زیرا جوانان امروز مادران و پدران فردا و کنجینه های تجربه اینده هستند واعتیاد و مصرف مواد روانگردان بلایی است که همچون سلامت جسمی و عقلی این گروه و در نتیجه کل جامعه را به خطر می اندازد و من میخوام پیامد های مصرف این دارو ها رو در پژوهش خودم مورد ازمون قرار بدهم .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم فروردین 1393ساعت 22:15  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

-تاثیرات شیوع کودک آزاری و نیز پیش بینی آن از طریق بررسی افسردگی و اضطراب والدین بر رفتار دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی استان تهران سال 90-91                                                                                         

پیشینه ی نظری :درباره ی پژوهش من نظریه هایی به صورت زیر ارائه شده است:                                          

بیشتر خشونت ها در خانواده ها روی می دهند به عنوان مثال آمریکائیان چنان در معرض خشونت های اعضای خانواده ی خود قرار دارند که خانواده را پس از پلیس و ارتش خشن ترین نهاد اجتماعی نامیده اند.(گلس و استراوس 1998)       علی رغم ماهیت پنهان کودک آزاری و اینکه اغلب از نظر ها پنهان می ماند بررسی ها و مطالعات نشان می دهد که کودک آزاری در جهان شیوع زیادی دارد و کودکان مورد غفلت قرار گرفته نسبت به کودکان آزار ندیده پرخاشگر و مضطرب بوده و از انزوای بیشتری برخوردارند.(هیلدیارد و ولف 2002)                                                     

یک باور تقریبا همگانی وجود دارد که کودک آزاری به صورت تنبیه بدنی را شیوه ای مناسب برای تربیت بچه ها می دانند البته اکثر والدین مایل به آوردن آسیب به کودکان خود نیستند و عموما اذیت و آزار هنگامی رخ می دهد که والدین فاقد خویشتن داری باشند .بسیاری اوقات صدمات عمدی نیستند اما در نتیجه ی یک انضباط یا تنبیه جسمی پیش می آیند.(ماش و ولف.1999)                                                                                                              

رابطه ی بین کودک آزاری و سلامت روان در والدین نشان می دهد که والدین با سابقه ی مشکلات روانی همچون افسردگی و اضطراب کودک آزاری بیشتری مرتکب می شوند برای مثال پدرهایی که دارای مشکل روانی هستند برای حل مشکلات درون خانواده از زور و قدرت بدنی استفاده می کنند ویا مادر های آزارگر افسرده تر از مادرهای عادی بوده و تمایل بیشتری دارند که رفتارهای فرزندانشان را منفی ارزیابی کنند .(میلر و پرین 1997)                           

کودکان آزار دیده از دل بستگی سازمان نیافته و ناامن رنج می برند و این حالت باعث ضعف روابط اجتماعی .طرد دوستان .تنفر از دیگران وکناره گیری و سبب ایجاد مشکلات در زندگی آتی کودکان می شود .(کاپلان 1999)            

کودک آزاری هرگونه رفتاری از جمله آزار عمدی .فیزیکی . هیجانی.جنسی ویا سهل انگاری وغفلت نسبت به کودک می باشد .(سازمان جهانی بهداشت)                                                                                                       

در تمامی نظریه هایی که ارائه شد همه به این نتیجه رسیده اند که آزار به عنوان موضوعی در روند زندگی کودک تاثیرات زیادی دارد.                                                                                                                   

بنابر این پژوهشی که من انجام می دهم از تمامی این نظریه ها البته با جزئیات بیشتر استفاده می کنم.                       

پیشینه ی تجربی :همانند پژوهشی که من میخواهم انجام بدهم یکی از دانشجویان شهر اردبیل درباره ی نوجوانان دختر انجام داده است .او رابطه ی بین متغیرها را با کودک آزاری در بین دختران شهر اردبیل و سپس پیش بینی آن از طریق متغیر های افسردگی و اظطراب والدین مورد بررسی قرار داده است.                                                            

او به این نتیجه رسیده بود که والدینی که از مشکلات روانی به ویژه افسردگی و اضطراب رنج می برند دارای سطح تحمل کمی بوده و قادر به انعطاف پذیری در برابر مشکلات و مسائل نیستند و با کوچکترین نافرمانی والدین از کوره در می روند و فرزندان خود را آزار می دهند .عدم دسترسی به سیستم های حمایتی و وجود استرس های تحمیل شده از جانب کودک والدین را در معرض فشار مضاعف قرار داده و کودک تبدیل به وسیله ای در جهت انتقال محرومیت و اضطراب والدین شده با او به خشونت رفتار می شود.                                                                                        

تنها تفاوت پژوهش من با پژوهش فوق این است که من میخواهم عواملی به جز عوامل پیش بینی کننده ی فوق را شناسایی به منظور پیشگیری از وقوع کودک آزاری موردآزمون قرار دهم.                                                              

من میخواهم در این پژوهش از آنجایی که می دانم  سلامت جامعه در گرو داشتن افرادی سالم و بهنجار است و قسمت اعظم شخصیت کودک در سال های اولیه زندگی شکل می گیرند لذا آگاهی دادن به والدین در مورد نحوه ی رفتارشان با کودک و پیامد هایی که آزار و بی توجهی والدین می تواند برای فرزندانشان  داشته باشد را مورد آزمون قرار دهم.         
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم فروردین 1393ساعت 16:17  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

عوامل تاثیر گذار در خود باوری افراد برای رسیدن به اهداف شخصی طی سال های ۶۰تا۹۰ در تهران

۱-ایا مورد تایید واقع شدن در جامعه در خود باوری افراد برای رسیدن به هدف ماثر است؟

۲-ایا تشویق افراد خانواده در طول مسیر حرکت و تلاش در خودباوری افراد ماثر است؟

۳-ایا الگو گرفتن از افراد موفق در رسیدن به اهداف و گرفتن نیرو در ناکامی ها ماثر است؟

۴-ایا قرار گرفتن در فضایی رقابتی برای رسیدن به اهداف و رشد خوباوری تاثیر گذار است؟

۵-ایا ناکامی در فعالیت ها ی گذشته در رسیدن به اهداف در اینده تاثیر گذار است؟

گرچه در تکوین شخصیت و پیشرفت آدمی، برخورداری از همه فضیلت های اخلاقی و خصلت های شایسته انسانی نقش مؤثری دارند ولی برخی از این خصلت ها، بویژه در قسمتی از دوره های زندگی بسیار سرنوشت ساز هستند. به عنوان مثال، در دوره جوانی به دنبال شکوفایی استعداد و توانایی های بالقوه فرد، ضرورت تصمیم گیری های بسیار مهم، که گاهی مسیر زندگی نهایی انسان را در طول زندگی او مشخص می کند، پیش می آید. در چنین شرایطی، برخورداری از خصلت والای خودباوری زمینه سعادت و موفقیت او را در تمام عرصه های زندگی تضمین می کند. چه، جوان در سایه تحقق خودباوری است که به این اطمینان می رسد که اگر از مجموعه استعدادها و توانمندی هایی که دارد به طور مناسب بهره برداری نماید; به اهداف و آرزوهایی که دارد می تواند دسترسی پیدا کند. این احساس توانمندی و خودباوری، از او شخصیتی فعال و خلاق و امیدوار و... می سازد. و او را در برخورد با مشکلات و گرفتاری ها از دچار شدن به یاس و ناامیدی رهایی می بخشد. 


پیشینه نظری :

ابتدا به تعریف خود باوری می پردازیم.

خودباوری اصطلاحی است که امروزه در جامعه شناسی، روان شناسی و علوم تربیتی به کار می رود و منظور از آن یک حالت مثبت روحی و روانی است که در نتیجه احساس ارزشمندی در نفس انسان پدید می آید و او را آماده می سازد تا از طریق بهره گیری از لیاقت ها و توانمندی هایی که دارد به انجام وظایفی که برعهده اوست قیام نماید و در این راه، از مشکلات و موانعی که پیش می آید هراسی به دل راه ندهد. از این حالت روحی در فرهنگ اسلامی با تعابیری چون علو همت، مناعت طبع، اعتماد به نفس، عزت نفس و... یاد می شود. در واقع، خودباوری، باور به استعدادها، توانایی ها و نیروهای نهفته فطری درونی است که با اتکاء به آن، می توان به اهداف موردنظر در زندگی رسید و به آنان جامه عمل پوشاند. و مرحله عالی خودباوری، شکوفایی همه استعدادهای بالقوه فرد است.

انواع خودباوری:

از دیدگاه روان شناسی و جامعه شناسی خودباوری به اقسام زیر تقسیم می شود :

1. خودباوری انسانی: اولین گام در خودشناسی، دست یافتن به این باور است که هر فردی به لحاظ این که انسان آفریده شده است، فراتر از سایر موجودات از یک سلسله ویژگی های برتر نظیر استعداد و ظرفیت و زمینه رشد فراوانی برخوردار است که اگر او به عنوان انسان از توانمندی هایی که دارد به نحو صحیح استفاده کند، می تواند به مقام خلیفة اللهی برسد مسجود ملائکه واقع شود. در مقابل، اگر در اثر غفلت ها و غرق شدن در لذائذ دنیوی و فراموش کردن منزلت واقعی خویش، دچار خودباختگی شود و از ارزش های انسانی و گرایش های متعالی تهی گردد، ماهیت حیوانی یا پست تر از آن پیدا می کند. 

2. خودباوری اعتقادی: هر فردی در زندگی با یک سلسله اعتقادات قلبی و ایمانی زندگی می کند که این اعتقادات هویت فکری و فرهنگی او را شکل می دهند. بر این اساس، نظام زندگی هر فرد مسلمانی در چارچوب آموزه های دین مبین اسلام معنی و مفهوم می یابد. چرا که ما معتقدیم دین اسلام کاملترین برنامه ای است که از طریق به کار بستن آن، انسان به سعادت دنیوی و اخروی دست می یابد. بنابراین، یک جوان مسلمان موظف است پس از کسب آگاهی های لازم، از کم و کیف این برنامه انسان ساز و نیز یقین پیدا کردن به حقانیت آن زندگی خود را به گونه ای تنظیم کند که تمام تلاش های او در بستر دین سامان پیدا کند و در نهایت، به این باور برسد که رشد و کمال واقعی او جز در بستر احکام و مقررات دینی میسر نیست.

3. خودباوری ملی: هر ملتی دارای فرهنگ و تمدن خاصی است که در طول قرون متمادی در سایه تلاش های نخبگان آن شکل می گیرد. خودباوری ملی، در مقابل از خودبیگانگی و خودباختگی ملی مطرح می شود. گاهی افراد یک جامعه در اثر ناآگاهی و یا تحت تاثیر تبلیغات سوء و جذاب دشمنان، به سنت و باورهای ملی و فرهنگی خود پشت می کنند و از نمادها و ارزش های رایج در جوامع دیگر پیروی و تقلید می کنند. این کار به تدریج، راه نفوذ و تسلط همه جانبه بیگانگان را در عرصه های مختلف آن جامعه هموار می سازد. در نهایت، کیان و استقلال آن جامعه را با خطر جدی مواجه می سازد. در تاریخ جوامع اسلامی به نمونه های زیادی از این گونه جامعه ها برمی خوریم. ترکیه دوران آتاترک و حتی ترکیه امروز در مقابل غرب، و ایران دوره رضاخان و بسیاری از جوامع دیگر، مصداق روشنی از مردمی هستند که به خودباختگی ملی گرفتار آمده اند.

4. خودباوری فردی: نوعی دیگر از خودباوری، خودباوری فردی است که در قلمرو شخصیت افراد مطرح می شود. توضیح آن که هر فردی دارای استعداد و توانایی های خاصی است که اگر آنها را درست شناسایی کند و در زندگی از آنها به صورت مناسب بهره برداری نماید، در زندگی شخصی خود به تمام آمال واهدافی که دارد دست می یابد و در پیشامدهای زندگی نه دچار یاس و ناامیدی می شود و نه در برخورد با مشکلات احساس خود کم بینی به او دست می دهد. در نتیجه، به برکت این خودباوری و شکوفایی و تحقق آن فرد است که سست اندیشی و وابستگی بی جهت به دیگران از زندگی او به کلی دور می شود. و به یک استقلال فکری و عزت نفس کامل و اعتماد به نفس سازنده که موفقیت همه جانبه او را تضمین می کند دست می یابد.

پیشینهتجربی :

اگر امروز می بینیم دختران و پسران جوان با لباس ها یا آرایش های عجیب و غریب در جامعه حضور دارند ، یکی از دلایل عمده آن همین عدم خودباوری است.

خود باوری بدون تعریف روانشناختی و تجربی و عملی یعنی آن چیزی است  که شخص درباره خودش فکر می کند ، نه آنچه دیگری درباره او تصور می کند.

ممکن است از عشق خانواده ، همسر و فرزندان خود برخوردار باشیم و در عین حال ، خود را دوست نداشته باشیم و به خود عشق نورزیم. ممکن است مورد تحسین دیگران باشیم ولی خود را بی ارزش بپنداریم. ممکن است تصویری از اعتماد به نفس از خود به دیگران نشان دهیم ، درحالیکه  پنهانی احساسی از عدم شایستگی ، وجود ما را به لرزه درآورد. ممکن است بتوانیم انتظارات دیگران را برآورده کنیم ولی برای رفع نیازهای خود ناتوان باشیم و همیشه با وجود همه افتخاراتمان ، احساس ناکامی داشته باشیم. ممکن است مورد ستایش خیلی ها باشیم ولی هر روز صبح با ناامیدی و احساس پوچی از خواب بیدار شویم. متاسفانه باید بگوییم بعضی از افراد مشهور که هواداران زیادی هم دارند ، حتی یک روز را هم بدون مصرف مواد مخدر نمی توانند بگذرانند.

تمجید و ستایش دیگران در ما خودباوری ایجاد نمی کند...بر اساس تحقیقاتی که بر روی افرادی که مورد تمجید دیگران قرار میگرفتند ولی به خود باوری دست نیافته بودند.

زمانی که خودباوری ما در حد پایینی قرار می گیرد ، انعطاف پذیری ما در برابر مشکلات زندگی کاهش چشمگیری دارد . در این حالت ، بیش از آنکه تحت تاثیر تمایل به دستیابی به کامیابی ها باشیم ، تحت تاثیر تمایل به دوری و ترس از درد و رنج قرار می گیریم و نیروهای منفی بیش از نیرو های مثبت بر ما تاثیر می گذارند. اگر خود را باور نداشته باشیم (به این معنا که به توانمندی های شخصی  و خوبیها و  چیزهای دوست داشتنی وجود خود اعتقاد نداشته باشیم ) ، دنیا برای ما تبدیل به جایی وحشتناک می شود و در این مواقع حتی دیده شده افراد دست به خودکشی زده اند.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم فروردین 1393ساعت 16:55  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1)رابطه وضعيت مالي جوانان 20-30 سال تهران با افزايش سن ازدواج در 10 سال اخیرَ

علت: درسالهاي اخير تمايل جوانان به ازدواج كاهش پيدا كرده و به همين علت سن ازدواج بالا رفته ولي چرا؟؟؟آيا مشكلات اقتصادي وبالا رفتن سطح توقعات ميتواند باعث كاهش تمايل جوانان به ازدواج شود؟ خانواده ها در چه حد در بروز اين مشكل نقش داشته اند ؟

1)    رابطه امكانات رفاهي بر ميزان رواج بي مسئوليتي ميان جوانان مناطق شمالي تهران :

2)    چرا جوانان از قبول مسنولیت فرار ميكنند ؟ آيانحوه برخورد خانواده ها در مقابل اين موضوع بر افزايش يا كاهش ان تاثير دارد؟ تاثير امكانات رفاهي براين موضوع چقدر است؟
3)
تاثير محيط فيزيكي دانشگاه بر ميزان يادگيري دانشجويان دانشگاه ارشاد دماوند

3)    علت:ايا ممكن است وجود امكانات رفاهي واموزشي نا مناسب برنحوه يادگيري افراد تاثير بگذارد؟
4)
رابطه وضعيت اقتصادي خانوارها با ميزان اشتياق زنان خانه دار منطقه11 تهران به اشتغال

4)    علت:چرا زنان خانه دار تمايل به اشتغال در بيرون از خانه هستند؟ آيا وضعيت اقتصادي نامناسب خانوارها بر ميزان تمايل زنان به اشتغال تاثير دارد ؟ آيا ايجاد امكانات رفاهي بيشتر براي فرزندان ،زنان خانه دار را براي اشتغال ترغيب مينمايد؟

5) عوامل موثر بر کسر و اضافه صندوق تحویلداران بانک

علت: یکی از مشکلات متصدیان وجود کسری یا فزونی صندوق تحویلداری می باشد که باعث بروز مشکلات دیگری همچون بدبینی همکاران نسبت به هم یا بدبینی مشتریان نسبت به بانک و احیانا متضرر شدن خود تحویلداران می شود علت چیست ؟؟

موضوع 1: رابطه وضعيت مالي جوانان 20-30 سال تهران با افزايش سن ازدواج در 10 سال اخير

بيان مساله : در چند سال اخير ميل جوانان به ازدواج كاهش يافته وسن ازدواج بالا رفته است ميخواهم بدانم آيا وضعيت مالي نامناسب باعث شكل گيري اين امر شده يا بالا رفتن سطح توقعات و وجود دوستي هاي نامناسب بر افزايش سن ازدواج تاثير داشته است؟ جامعه چه راهکارهایی در جهت کاهش این موضوع  میتواند داشته باشد ؟  نفش خانواده و جامعه در میان چیست ؟

هدف : يافتن راهكارهايي براي اجراي يك طرح برنامه ريزي شده به منظور كاهش سن ازدواج

ضرورت: عدم اجراي راهكارهاي مناسب موجب افزايش بيش از اندازه سن ازدواج و افزايش اسيب هاي اجتماعي كه متاثر از تجرد افراد است ميشود.

5 سوال اصلي تحقيق:

1: چند درصد جوانان تمايل به ازدواج ندارند؟

2: چه ميزان از افزايش سن ازدواج سهم دختران و چه ميزان سهم پسرها ميباشد؟

3: بكاري و نداشتن وضعيت مالي مناسب باعث كاهش تمايل جوانان به ازدواج ميشود؟

4:آيا دوستي هاي نامناسب بر روند بي ميلي جوانان به ازدواج تاثیر دارد ؟

5:ایا خانواده بر تمایل جوانان به ازدواج تاثیر دلرد ؟

موضوع 2 : عوامل موثر بر کسر و اضافه صندوق تحویلداران بانک

بیان مساله :

یکی از مشکلات متصدیان وجود کسری یا فزونی در صندوق تحویلداری می باشد که باعث بروز مشکلات دیگری همچون بدبینی همکاران  نسبت به هم یا بدبینی مشتریان نسبت به بانک و احیانا متضرر شدن خود تحویلداران می شود.

من در این پژوهش سعی دارم اولا عواملی را که باعث به وجود آمدن این امر می شود شناسایی کنم سپس روش های پیشگیری کاهش وحذف بروز چنین امری را بررسی کنم.

:هدف

تعیین  عوامل موثر بر میزان کسر و اضافه صندوق تحویلداران

    بررسی رابطه سابقه و تجربه با میزان کسر و اضافه صندوق

    بررسی رابطه اموزش و تحصیلات مرتبط بانکی با میزان کسر و اضافه صندوق

   بررسی رابطه میزان دقت در انجام وظایف شغلی با  میزان کسر و اضافه صندوق 

   بررسی رابطه بین  مدیریت صحیح و میزان کسر و اضافه صندوق

تعیین راهکارهایی در جهت کاهش این مساله

ضرورت :

تحقیق در زمینه علل کسرس و اضافه صندوق تحویلداران می تواند به صورت کلی با شناسایی عوامل بروز این مساله در جهت کشف روش های پیشگیری وکاهش آن به تحویلداران کمک کند و از عواقب سوء آن جلو گیری کند.

پیشامدهای ناگواری که به واسطه این امر می تواند دامنگیر گروههای درگیر این مساله یعنی تحویلداران وخانواده های آنان- همکاران بانکی- مشتریان و بانک شود به صورت خلاصه به قرار زیر است:

1- بدبینی همکاران نسبت به هم و از بین رفتن صمیمیت بین آنها

2- بدبینی مشتریان نسبت به بانک و به تبع آن کاهش سپرده ها و همچنین لطمه به شهرت بانک

3- متضرر شدن مادی و روانی تحویلداران وخانواده آن ها

4- بدبینی متصدیان نسبت به مشتریان

همچنین علاوه بر موارد فوق می توان به این نکته اشاره نمود که کسر و اضافه  صندوق در پرونده کارگزینی تحویلداران ثبت می شود و درآینده در تغییر و ترفیع شغلی آنان نیز تاثیر می گذارد. البته این منطقی به نظر می رسد که اگر فردی با بی دقتی در انجام امور محوله یا هر علت دیگری دارای کمبود یا زیادی باشد و نتواند شغل محوله را مدیریت نماید  چگونه خواهد توانست در مشاغل حساس که دقت بیشتری را می طلبد انجام وظیفه نموده و از منافع بانک محافظت نماید. (سایت http://samen103.blogfa.com/post/6) در کل می توان عنوان کرد که با انجام این پژوهش و استفاده درست از یافته ها می توان از آسیب های گاه جدی چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ مالی به تحویلداران بانک جلوگیری به عمل آورد.

5 سوال اصلی تحقیق :

1) بین سابقه و تجربه تحویلدار با عدم کسری و اضافه صندوق چه رابطه ای وجود دارد؟

2) بین اموزش و تحصیلات مرتبط بانکی تحویلدار با عدم کسر و اضافه صندوق چه رابطه ای وجود دارد؟

3) بین میزان دقت در انجام  وظایف شغلی با عدم  کسر و اضافه صندوق چه رابطه ای وجود دارد؟

4)  بین  مدیریت صحیح شغلی و عدم کسر و اضافه صندوق چه رابطه ای وجود دارد؟

5) بین اعتقادات مذهبی تحویلدار و عدم کسر و اضافه صندوق چه رابطه ای وجود دارد ؟

 

عوامل موثر بر کسر و اضافه صندوق تحویلداران بانک

پیشینه نظری:

دکتر محمد باقر بهشتی در کتاب مسنولیت های متصدیان امور بانکی و اقای ساسان گهر در کتاب راهنما برای متصدیان امور بانکی (جلد دوم. انتشارات پیشبرد تهران) عوامل  به وجود آمدن مشکل کسر و اضافه صندوق تحویلداران را مورد آزمون قرار می  دهند و البته عامل سابقه و تجربه تحویلداری را نیز در میزان کمبود و زیادی صندوق یک تحویلدار دخیل می دانند.

 اموزش و تحصیلات مرتبط بانکی اهتمام ودقت در انجام وظایف ودستورالعمل های داخلی اموزش دیده شده مدیریت صحیح تحویلداران نسبت به عواملی که موجب اشفتگی و پریشانی خاطر یک فرد عادی شود.

من در این تحقیق سعی دارم تا تسلط کاری تحویلدار را عامل اصلی در میزان کسر و اضافه صندوق تحویلداران معرفی نمایم . چون یک تحویلدار زبردست و خبره با توجیه خود و دیگران خواهد توانست در شرایط عادی دقت و در شرایط غیر عادی مدیریت خود را اعمال و مانع از ضرر و زیان وارده نسبت به خود و خانواده .خود بانک . مشتریان و احیانا همکاران خود بشود .

پیشینه تجربی:

مشابه موضوع این تحقیق مقاله ای است با عنوان" آسیب شناسی شغل تحویلداری از ابعاد ساختاری و رفتاری"  که مطالعه موردی بانک رفاه است و توسط اقای لقمان رحمان پور انجام گردیده است. روش گرد آوری اطلاعات این مقاله کثرت گرایی بوده است یعنی هم از اسناد ومدارک بانک هم پرسشنامه و هم مصاحبه استفاده شده است. کمبود صندوق در این مقاله به عنوان یکی از مشکلات تحویلداران مطرح گردیده و محقق عوامل ایجاد ان را به سه گروه کلی فرتدی محیطی و سازمانی تقسیم می کند و علت  بروز و  راه حل های  چنین مشکلی را به صورت زیر بیان می کند:

الف- پول( ریزی و فرسوده بودن پول)

محقق ضمن توصیه به کار کارشناسی دقیق در این مورد نقش فرهنگ سازی نگهداری صحیح پول را متذکر می شود.

ب- معیوب بودن دستگاه پول شمار

محقق تامین دستگاههای پول شمار مرغوب تر را به سازمان توصیه می کند.

ج- کم دقتی تحویلدار باتوجه به مشکلات مالی یا ضعف حافظه

محقق تامین حداقل استاندارد زندگی تحویلداران توسط سازمان را راه حل این مشکل می داند.

د- ازدحام زیاد مشتریان و انتظار پاسخگویی سریع و در آن واحد به همه آن ها.

محقق راه حل این مشکل را تقسیم بندی زمان پاسخ گویی به مشتریان معرفی می کند.

اقای رحمان پور در مقاله خود راجع به اسیب شناسی شغل تحویلداری از ابعاد ساختاری و رفتاری تحقیق کرده و من می خواهم در تحقیق خود عوامل موثر بر کسر و اضافه صندوق تحویلداران بانک را مورد بررسی قرار دهم .

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم فروردین 1393ساعت 13:4  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1-اثرات از بین بردن مراکز تاریخی و مشهور کشور بر روی جایگاه ایران در بین کشورهای باقدمت در ۱۰ سال گذشته

علت:کشور های توسعه یافته امروزی همچون اروپا و آمریکا به دنبال ایجاد مراکز تاریخی برای خود هستند اما کشوری چون ایران با این عظمت تاریخی نسبت به نابودی این مراکز بی اعتناست.نگهداری تاریخ برای پابرجا موندن فرهنگ هر کشور ضروری است.

هدف:کشور ایران بیشتر از طریق فروش نفت درامد سرانه خود را افزایش میدهد اما چون دائمی نیست بایستی فکری برای کسب درآمد سرانه جدید در کشورمان باشیم.مناطق تاریخی کشورمان میتواند از طریق جذب توریسم درآمد بالایی برای کشورمان ایجاد کند.

ضرورت: مردم ایران و کشورهای دیگر بایستی از وجود مراکز تارخی کشور ما مطلع بوده تا از این طریق به جذب بیشتر توریسم و ایجاد اشتغال بیشتر برای جوانان کشورمان بی انجامیم.با نابودی و بی توجهی به این مراکز نه تنها ارزش کشورمان پایین تر می آید بلکه از ثروت پنهانی که از طریق این مراکز بدست می آید چشم پوشی کرده ایم.

5 سوال اصلی تحقیق:آیا مراکز تاریخی ما بر افزایش درآمد ملی تاثیرگذار است؟

آیا از طریق این مراکز میتوان به ایجاد اشتغال بیشتر جوانان کشور پرداخت؟

آیا بازسازی و مرمت این آثار تاثیری بر جذب توریسم دارد؟

آیا از این طریق میتوان ایران را در جایگاه بالاتری در بین کشورهای تاریخی قرار داد؟

آیا میتوان جوانان را مشتاق به تحصیل در رشته های مربوطه برای آشنایی و اثرگذاری بیشتر در توریسم ها کر؟


2-نظام آموزشی ضعیف در مقطع تحصیلی متوسطه و عدم یادگیری نوجوانان برای بهتر زندگی کردن

علت:اصولی نبودن آمورش و پرورش و عدم توجه به زندگی آینده نوجوانان و جوانان و یاد ندادن طریقه درست زندگی کردن برای کاهش میزان طلاق

هدف:با توجه به بالا رفتم سن ازدواج و همچنین افزایش میزان طلاق در بین جوانان کشورمان نیازمند آموزش بهتر در این مقاطع تحصیلی برای آشنایی بیشتر جوانان به درست زندگی کردن هستیم.

ضرورت:طلاق عرش خدا را میلرزاند.کشور ما کشوری مسلمان با آیین و فرهنگ خاص خود میباشد.توجه نکردن کافی به تربیت صحیح دانش آموزان در مقاطع تحصیلی باعث افزایش بی بند و باری و دور شدن از مبانی اسلامی در کشور می شود.


5سوال:

آیا آموزش و پرورش تاثیری بر تربیت و افکار محصلین این مقاطع دارد؟

آموزش صحیح چه تاثیری بر اهداف جوانان دارد؟

آیا آموزش صحیح در این مقاطع تاثیری در کاهش میزان طلاق در آینده جوانان دارد؟

کیفیت تدریس معلمان و طریقه افکار آنها در الگو برداری دانش آموزان به چه صورت است؟

آیا به اندازه کافی درمورد چگونگی درست زندگی کردن و رویایی نبودن افکار دانش آموزان از آینده تلاش شده است؟

 

پیشینه:

 آثار ملی ایران مجموعه‌ای از آثار تاریخی ایران است که به مستوجب قانون حفظ آثار ملی مصوبه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی به طور رسمی ثبت شده‌اند. طبق این قانون «کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت ماده سه این قانون می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.» پس از ۲۵ سال،در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۳۴ با ثبت کاخ گلستان، ممنوعیت ثبت آثار مربوط به قاجاریه و پس از آن عملا برداشته شد. فهرستی رسمی از این آثار با نام «فهرست آثار ملی ایران» منتشر شده است.

در ۱۲ آبان ۱۳۰۹ با تصویب قانون عتیقیات در مجلس شورای ملی «کلیه آثار اقوامی که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگانی کرده‌اند عتیقه نامیده می‌شود …» در ۲۸ آبان ۱۳۱۱ نظام نامه اجرایی قانون عتیقیات در ۴ فصل به تصویب رسید. که طبق آن آثار ملی دوران قاجار در این لیست جایی نداشتند. در ۲۳ آذر ۱۳۱۳ اساسنامه جدید آثار ملی ایران به تصویب رسید که طبق لایحه‌ای، حفاظت و مرمت آثار دوره قاجار که جنبه عمومی داشت نیز مشمول قانون عتیقات سال ۱۳۰۹ شد.

در ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ نخستین گروه از آثار ملی ایران ثبت گردیدند. اولین اثر سلیمان‌تپه (ایلام) بود که توسط آندره گدار معرفی شده بود در لیست یا فهرست آثار ملی ثبت شد. تا پایان دوره رضاشاه ۳۴۰ و تا پایان دوره پهلوی ۱۶۳۳ اثر در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

از اواسط دهه هفتاد با سرعت گرفتن روند ثبت آثار ملی روند تخریب آثار تاریخی هم شدت گرفت و مالکین آثار تاریخی پیش از ثبت آنها دست به تخریبشان زدند. بسیاری از مالکین هم به واسطه دیوان عدالت اداری دست زدند.                                                           

ازلحاظ تاریخی-اسطوره ای و روایات مناطق تاریخی دارای ارزش پنهانی بوده که در عصر امروز بایستی مورد توجه روز افزون جوانان قرار بگیرد.مناطقی چون شهرسوخته در منطقه جیرفت ،اردبیل از نمومه هایی هستند که به آنها اشاره کرده ام:

کلنل بیت، یکی از ماموران نظامی بریتانیا از نخستین کسانی است که در دوره قاجار و پس از بازدید از سیستان به این محوطه اشاره کرده و نخستین کسی است که در خاطراتش این محوطه را شهر سوخته نامیده و آثار باقی‌مانده از آتش سوزی را در آن دیده‌است. پس از او سر اورل اشتین با بازدید از این محوطه در ۱۹۳۷، اطلاعات سودمندی در خصوص این محوطه بیان کرده. سپس شهر سوخته توسط باستان‌شناسان ایتالیایی به سرپرستی مارتیسو توزی از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ مورد بررسی و کاوش قرار گرفته‌است. پس از آن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان تا به امروز مسئولیت کاوشگری در این بخش از سیستان و بلوچستان را به عهده دارد.

اردبیل از شهرهای کهن ایران است که حدود ۵۰۰۰ سال قدمت دارد.در لوحه‌های گلی سومریان به صورت آرتا یا آراتتا ثبت گردیده‌است که خود قدمت شهر را تا ۵۰۰۰ سال میرساندهمچنین اردبیل تمدنی ۳۰۰۰ ساله در حاشیه جاده ابریشم دارد که سابقه تاریخی و باستانی آن را کاروانسراهای بی نظیر به جهت نوع معماری و تجمیع هنرهای ظریف ایرانی بیان می کند. اردبيل در گذشته گذرگاه كاروانهای تجاری و نظامی متعددی بوده که زمینه احداث كاروانسراها را فراهم کرده است.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم فروردین 1393ساعت 20:33  توسط دانشجویان کلاس اول  | 


+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم فروردین 1393ساعت 17:54  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

ییشینه ی نظری:
امروزه بانکداری الکترونیک از جمله مهمترین موضوعات اقتصادی است که در دنیا مطرح می شود. نظریات و بزوهش های کارشناسان اقتصادی در مورد این موضوعات این دو مفهوم رانشان می دهند : 1.بانکداری باتوجه به ارتباط نزدیکی که به تغییرات حجم یولی تورم بیکاری وتحولات اقتصادی دارد حائز اهمیت است و  2.الکترونیک چون درعصر حاضر در بین کارشناسان ومتخصصان فناوری اطلاعات جایگاه ویزه ای دارد با اهمیت می باشد .به این دلیل که بی در بی موسسات دارای مقررات جدیدی به منظور باسخگویی به مسائل روزمره هستند بنابراین بحث مدیریت زمان خود را نمایان می کند و منجر می شود که نظریه های بانکداری الکترونیک ودر نتیجه رفتار انسان ها در جوامع مختلف بسیار حائز اهمیت باشد . کارشناسان اقتصادی نظریات و مفاهیم عمده ای در این باره مطرح کرده اند که شماری ازین نظریات دراینجا اورده شده است :
نظریه های عمومی
نظریه ی مبتنی بر تعادل منابع استقراضی
نظریه ی اشتراکی بانکداری
نظریه ی مبتنی بر جبران هزینه های اداری
نظری ی مدیریت زمانی بیشینه ی تجربی :
تحقیقات صورت گرفته در مورد بانکداری الکترونیک براساس گزارش تحقیقاتی موسسه Data Monitor (مرکز تجزیه و تحلیل اطلاعات بانکداری در اروبا ) نشان می دهد آمار استفاده کنندگان از سیستم‌های بانکداری الکترونیک در هشت کشور فرانسه المان هند اسبانیا سوئد سوئیس انگلیس  از ۴٫۵ میلیون نفر در سال ۱۹۹۹ به حدود ۲۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ رسیده است. در سال ۲۰۰۵ بیش از ۷۵ درصد شرکتهای فعال حداقل یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کنند. 
طبق تحقیقات منتشر شده توسط موسسه ی فارستر بیش بینی می شود طی سال های 2002-2006 حجم تجارت الکترونیک بطور متوسط سالانه بیش از 58%رشد کند
همچنین تحقیق های صورت گرفته در گذشته معایب و مزایای این سیستم نوین را به وضوح نشان داده و
کارشناسان اقتصادی نیز در این باره با یکدیگر اختلاف نظر خاصی ندارند .

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم فروردین 1393ساعت 17:54  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

دو موضوع انتخابی

عوامل موثر بر کاهش رغبت اکثر دانشجویان دختر دانشگاه دختر دانشگاه ارشاد دماوند ۹۰-۸۹ بر یادگیری دروس و قابل قبول بودن نمره ۱۰ برای ان ها

انگیزه:چرا تمایل دانشجویان نسبت به افزایش ارتقای علمی کاهش یافته و تلاش ان ها در حد پاس کردن و گرفتن نمره ۱۰است؟

هدف:پیدا کردن موثرترین و پر انگیزه ترین راه ها برای خواندن درس و کسب نمره بالا.

ضرورت:اگر با این وضع دانشجویان بخواهند ادامه دهند و مسُولان هم راهی نیندیشند نه دانشجویی می ماند نه پیشرفت علمی.

۵ سوال:آیا جدی بودن و سختگیر بودن استاد تاثیری بر بهتر درس خواندن دارد؟                                                

 آیا گرفتن امتحانات پایان ترم به طور تستی بچه هارا تنبل به بار نمی اورد؟

 نوع دانشگاه (دولتی-غیردولتی)و امکانات چه تاثیری بر  رغبت دانشجویان بر کیفیت خواندن درس دارد؟

افزایش شهریه چه تاثیری بر انگیزه ی تحصیلی دارد؟اصلا تفاوتی می کند؟

قانونی کردن داشتن معدل بالای ۱۸ برای استخدام در موسسات دولتی و خصوصی چه تاثیری بر انگیزه تحصیلی دارد؟

موضوع دوم

عوامل موثر بر افزایش پرخاشگری جوانان سن۲۱-۲۰ دانشگاه ارشاد دماوند ورودی ۹۲-۹۳ در برخورد با والدین و عدم پذیرش تجربه آن ها

انگیزه:پرخاشگری در  جوانان افزایش چشم گیری داشته است.واقعا چرا نظر والدین وقتی به نفع ان ها باشد با کمال احترام قبول کرده ولی کافیست که پدر و مادر چیزی بر خلاف نظر جوان بگویند  پرخاشگری کار خود را می اندازند. در واقع خود من جزو یکی از این جوانان هستم .

هدف:پیدا کردن عوامل شایع و رایج در افزایش خشم در برخورد با والدین و چگونگی مبارزه با این عوامل  .

ضرورت :خشم ناگهانی و زود از کوره در رفتن جوانان نه تنها به سیستم عصبی لطمه می زند بلکه باعث جدایی از خانواده و رنجیده خاطر کردن پدر و مادر می شود.

۵ سوال:

چرا ارزش و واحترام نسبت به  والدین از طرف طرف جوانان کاهش پیدا کرده است؟

زود عصبی شدن جوانان چه تاثیری بر روابط اجتماعی با دیگران و آینده زندگی با همسر و فرزندانش دارد؟

پدر و مادران در زمان پرخاشگری جوانانشان و افشاری بر رفع خواسته هاشان چه کار می کنند؟

چرا برخی مواقع توقعات جوان و دیدگاه های آنها با والدینشان گره می خورد و صدای این برخورد فضای خانه را پر می کند؟

ارزش قایل ندانستن جوانان در جمع و تحقیر کردن آن ها چه تاثیری بر روحیه جوانان دارد؟

 پیشینه تجربی

منصوره دسترنج وهمکاران در پژوهشی به " عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان"پرداخته اند. دراین پژوهش 10 فرضیه درباره تاثیر درآمد والدین ,میزان تحصیلات والدین, سن, جنس, شغل, معدل دیپلم محل سکونت بر افت تحصیلی مورد آزمون قرار داده شد.تعدادی از این فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت وتعدادی مورد تایید قرار نگرفت.نتایجی که از تحلیل اطلاعت صورت گرفت :میان سن معدل دیپلم و افت تحصیلی رابطه معناداری وجوددارد.و میان جنس تحصیلات شغل والدین محل سکونت راندارد.

پژوهشی دیگر با عنوان عوامل موثر بر کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دختر و پسر ددانشگاه آزاد استان مازندران انجام شدکه در آن جامعه آماری 7200و نمونه مورد مطالعه 385 نفر از دانشگاه بودند.(از طریق فرمول برآورد حجم نمونه به روش تصادفی انتخاب شدند)در این پژوهش عوامل مختلفی همچون عدم ضمانت شغلی و جذب کار و کمبود امکانات دانشگاه از متغیرهای مورد مطالعه بودند.نتیجه پژوهش نشان میدهد رابطه معناداری بین عوامل فوق با انگیزه وجود دارد.

نتیجه گیری:با توجه به دوپیشینه بالا ومطالعات انجام شده ,کیفیت اساتید (شیوه و مهارت تدریس) غیر بومی بودن علاقه به رشته تحصیلی از مواردی بودند که کمتر تاثیر انان بر افت تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفته است و در حالی که معتقدم روابط معناداری را می توان در بررسی این موارد علاوه بر موارد فوق پیدا کرد

منابع :پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ensani.ir /و sid.ir

  

 

 پیشینه نظری

در زمینه انگیزه تحصیلی نظریه های مختلفی وجود دارد,ولی متداول ترین نظریه در این خصوص ,نظریه خود مختاری دسی و رایان (1985)است.براساس این نظریه ,انگیزه بندرت دربرگیرنده پدیده واحدی است.افراد نه تنها از نظرمیزان انگیزش متفاوتند,بله از نظر جهت و نوع انگیزش نیز اختلاف دارند و این تعارض در نوع انگیزش به نظرها و اهداف اساسی که باعث انجام کار می شوند,ارتباط دارد(دسی ورایان,2000).بنابراین نظریه خودمختاری بیان می کند عملکرد تحصیلی فراگیران می تواند برانگیخته درونی ,برانگیخته بیرونی ویا بی انگیزگی باشد.

نظریه فروید

فروید انگیزش را به عنوان انرژی فراوانی تلقی می کرد. او باور داشت که نیروهای درونی افراد مسئول رفتار آدمیانند، مفهوم فروید از واژه آلمانی نیروی برانگیزاننده، شباهت نزدیکی به انگیزش دارد به عقیده (وستن) بخش هایی از میراث فروید امروز هم مفید است به ویژه این عقیده که برخی ابعاد تفکر و رفتار ناخود آگاه هستند و افراد نمی توانند به آنها پی ببرند با نظریه های معاصر در مورد انگیزه های ضمنی و روانشناسی شخصیت و اجتماعی هماهنگی دارد از سوی دیگر این فرض که بیشتر انگیزش افراد از فشارهای درونی ناخودآگاه ریشه می گیرد به معنای کم اهمیت شمردن شناختهای شخصی و عوامل محیطی است.

نظریه انگیزه پیشرفت

مک کلند و همکارانش کتاب مهمی را به عنوان انگیزه پیشرفت منتشر ساختند,و در آن اظهار کردند که بعضی افراد بیش از دیگران بلند پروازند و برای کسب موفقیت در زندگی می کوشند,مقیاس استفاده مک کلند در تعیین میزان انگیزه پیشرفت مقیاس معروف به آزمون اندریافت موضوعی است

کرت لوین , روانشناس اجتماعی معروف معتقد است :>> انگيزه عالي ترين شاهد يادگيري است.>>

براي يادگيري علاوه بر استعداد و علاقه یادگیرنده آمادگی يادگيرنده نيز يكي از شرايط لازم است زيرا براي هر يادگيري زمينه مساعد و معلومات واطلاعات قبلي بعلاوه ادراك و توانائي انجام عمليات ضروري است. (پارسا، 1387 ، ص (157

اگرچه انگیزه نقش بسزایی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دارد,امکانات لازم برای رسیدن به این انگیزه هم باید فراهم باشد به نظر من آن کسانی که  خود فرد را عامل اصلی در ایجاد انگیزه می دانند کاملا در اشتباه هستند زیرا باید کسانی باشند از جمله استادان دانشگاه ,به استعدادها وارزش های دانشجویان احترام قایل  شوند و از آن ها استفاده شود.

 

منابع: مطالعه تحقیقات sid وپژوهشگاه علوم انسانی

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم فروردین 1393ساعت 11:0  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع: تاثير شبكه هاي اجتماعي ( وي چت ، لاين ، تانگو و...) بر روابط جوانان 18 -30 دانشجويان دانشگاه ارشاد دماوند

  پيشينه نظري:

بسیاری از کارشناسان معتقدند که فناوری‌های جدید مانند شمشیر دو لبه‌ای هستند که از سویی نعمت تلقی می‌شوند و از سوی دیگر نقمت!

 سید محسن میربهرسی معاون اجتماعی سابق پلیس فتا پیرامون افزایش چشمگیر استفاده از وی‌چت، تانگو و دیگر اپلیکیشن‌های تلفن همراه اظهار داشت:‌ بررسی اپلیکیشن‌های جدید و در مجموع شبکه‌های اجتماعی متناسب با نسخه‌های موبایل بسته به زاویه نگاه به این پدیده‌ها دارای دو جنبه کاملا متفاوت است.

روح الله مومن نسب کارشناس فضای مجازی و عضو سابق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ) درباره شبکه های اجتماعی نوپدید گفت: عموماً در این‌گونه پایگاه‌ها چیزی به نام حریم خصوصی مفهوم خود را از دست داده است. این شبکه ها برای خانواده ها و جوانان مخرب هستند؛ چرا که چیزی جز حیازدایی و عادت به آن را در پی خود نخواهد داشت.

مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در خصوص شبکه ‌های اجتماعی جدید، اظهار داشت: در حال حاضر شاهد تنوع و گسترش شبکه‌های اجتماعی و به خصوص نرم افزارهای تلفن همراه هستیم که برخی از افراد از آن سوء استفاده کرده و این فضا را به نوعی برای ترویج بی‌بند‌و‌باری مناسب می‌بینند.

شبکه‌های اجتماعی جدید فیلتر نبوده و این خود مشکلی اساسی است؛ يكي از عوارض و آثار منفی فضای مجازی، روابط نامناسب اخلاقی بین دختر و پسر است؛اینگونه شبکه‌ها باعث عادی‌سازی روابط نامشروع می‌شود و اصالت خانواده را متزلزل می‌کند و آثار منفی مثل حیازدایی و ترویج اباحی‌گری را به دنبال دارد و باید جلوی گسترش و استفاده نا آگاهانه چنین شبکه‌هایی را گرفت.

مشکل اينجاست که پیش از آنکه فرهنگ استفاده از این فناوری‌ها و شیوه صحیح بهره‌گیری از آنها در بین مردم جا بیفتد، به سرعت جذابیت آنها چشم مردم و به خصوص جوانان را پر كرد؛ به گونه‌ای که روز به روز شاهد آسیب‌های اجتماعی جبران‌ناپذیر ناشی از استفاده نامناسب از این فناوری‌ها مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی نوپدید هستیم

  پيشينه تجربي :

علي رغم فراگير بودن ارتباطات اينترنتي جوانان در قالب چت در ايران در باب شبكه هاي اجتماعي نو پديد(وي چت ،لاين ، واتس اپ،و...) تحقيقات علمي كافي انجام نشده است و در اكثر سايت ها و وبلاگ ها به برررسي محاسن و معايب اين شبكه هاي اجتماعي پرداخته اندو بيشتر نوشته ها به صورت كپي از مصاحبه ها يا يادداشت هاي صاحب نظران  وكارشناسان در سايت هاي مختلف اجتماعي درج ميشود.اين شبكه هاي اجتماعي كه –قابل نصب بر روي تلفن هاي همراه هستند- شباهت هاي زيادي به اتاق هاي گفت وگو (چت روم) در ياهو ،گوگل،اكسايت و ... دارند. تحقيقات مختلفي در زمينه فضاي اين چت روم ها و تاثيرات مخرب آن انجام شده است از جمله :

دهقان(1383)پژوهشي در خصوص ‹‹مطالعه شيوه رفتار افراد در محيط مجازي در كاربران 18-35 سال» انجام داده است.

در پژوهشي ديگر(1383) كه اسلامي در ميان دانش آموزان انجام داده است نشان مي دهد كه بيشترين استفاده ازاينترنت براي برقراري ارتباط و چت كردن است.

ليلا توحيد نيا ،صفا مهدوي ،شهناز عباس نيا، تحقيقي در زمينه ي‹‹ آسيب شناسي فردي و اجتماعي كاربران اتاقهاي گفتگو (چت روم)در ايران›› انجام داده اند.

همچنين حميدرضا تركمندي،كارشناس مسايل اجتماعي، تحقيقي در زمينه وضعيت چت روم هاي فارسي و تاثيرات مخرب آن بر چت كنندگان انجام داده است .

بيشتر اين تحقيقات به بررسي نوع روابط افراد دراين فضاها، تاثيرات اين فضا بر افرادو هدفشان از حضور در اين فضا  با توجه به سن و جنس وتحصيلات پرداخته اند ، ولي در هيچ يك از اين تحقيقات تاثير نوع شبكه،امكانات آن،نحوه دسترسي ، ميزان و نحوه استفاده از اين شبكه ها و ... بر ميزان روابط جوانان مورد توجه قرار داده نشده و حال من ميخواهم اين موارد را مورد بررسي قرار دهم.

منابعmcls.gov.ir / elmefarda.com /zibaweb.com / Pejvakmag.ir:

پايگاه خبري فضاي مجازي ايران «فيمنا» / گزارش خبرنگاراجتماعي برنا كد مطلب 152072 / پايگاه  خبري تحليلي 598 كد خبر 140837 / پايگاه خبري تحليلي خبر نو كد خبر 43027

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم فروردین 1393ساعت 18:47  توسط دانشجویان کلاس اول  | 


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

موضوع: تاثیر تورم بر رفتار و زندگی مردم اهالی شهرک امید

چند مورد از نظرات داده شده  درمورد موضوع ذکر شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد و اما استفاده ای که من از این مطالب بردم این بود که متوجه شدم تورم موجب کاهش استفاده ویا افزایش استفاده از کالایی خاص میشود و این مدارای مردم است که در کاهش یا افزایش تورم میتواند نقش داشته باشد

یک اقتصاد دان گفت: در گام اول شاید فکر کنیم خانوار در زمینه بزرگ نمایی می کند اما نکته اینجاست که هزینه خانوار شهری با خانوار روستایی افزایش یافته و این شکاف گسترده شده است.

این اقتصاددان ضمن تاکید براینکه اقتصاد ایران در قیاس با کشورهای دنیا جز گروه نابرابرها قرار دارد، ادامه داد: ایران در سال 2013 جزو گروهای نابرابر درآمدی قرار دارد این درحالی است که استانداردهای اسمی رعایت شده ولی تعادلی در درآمدها نداشته‌ایم.

وی به بالارفتن سهم نسبی هزینه های خوراک در بودجه خانوارهای شهری و روستایی اشاره کرد و افزود: بالابودن فشار تورم در بخش هزینه کالاهای اساسی، افت رفاه و رضایت از زندگی، جدی بودن فشارهای تورمی از نظر عامه مردم و بالارفتن شاخص بینوایی از تبعات این پدیده ناخوشایند است

این اقتصاددان با تاکید براینکه ارتباط تورم با رفتار خانوار بیانگر مدارای خانوار با وضعیت موجود است، ادامه داد: خانوار در این مرحله مدارا می کند و بیانگر آن سهم اقلام کالایی خوراکی که افزایش قیمت بالایی داشته‌اند، به شدت در مصرف خانوار کم شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه طبق آمار بانک مرکزی از سال 82 تا 91 وزن اقلام مصرفی در تمام اقلام اصلی زندگی مردم کم شده است، گفت: مرده چاره‌ای جز مدارا ندارند و به همین خاطر با حذف اقلام پر مصرف که قیمت‌ آنها افزایش یافته شاخص تورم کم شده است

این اقتصاددان با تاکید براینکه شاخص تورم کاهش یافته ولی هزینه آنرا خانوار و جامعه داده است، تصریح کرد: خوب نگاه کردن به اقتصاد علمی است که داده های آماری را به اطلاعات تبدیل می کند و می تواند تصویر وضعیت را شفاف و درک بهتری از وضعیت ایجاد کند.

وی با تاکید براینکه با خوب نگاه کردن به اقتصاد، سیاست های اقتصادی سنجیده تر می شود و مدیریت اقتصادی می تواند عملکرد بهتری داشته باشد، تصریح کرد: خوب نگاه کردن به اقتصاد یک علم است که پشت میز دانشگاه نمی توان آن را آموخت

 منبع:

  (سایت خبری تحلیلی)Pars news سایت

کد خبر :119945

۱۳۹۲/۱۲/۱۳ ۱۱:۱۱

 

و اما یکی از پژوهش های مشابه در موضوع  تورم (اثر تورم بر هزینه های رفاهی )است که  نويسندگان اين پژوهش در بخش نتيجه گيري به بيان راهکارها و توصيه هايي در خصوص تورم پرداخته اند. بر اين اساس، گفته شده که تورم پديده اي است پيچيده با آثار منفي فراوان که با تغيير در رفتار عقلايي مصرف کنندگان و توليدکنندگان، اقتصاد را از مسير بهينه خارج مي کند و محاسبه هزينه رفاهي تورم نيز براي سنجش «سهم اين هزينه رفاهي از توليد ناخالص داخلي» عنوان شده است

همچنین با خواندن مطالب پژوهش بالا به این نکته پی میبریم که تورم در رفتار عقلایی مصرف کنندگان تغییر ایجاد میکند... منبع:google

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} حسینی هاشمی  تصریح کرد: رفتار مصرف‌کننده دیگر شتاب زده نیست و افکار عمومی تورم بیشتر در آینده را پیش‌بینی نمی‌کنند و بدبینی نسبت به سیاست‌های داخلی ندارند


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} مرتضی عزتی  تصریح کرد: تورم چند سال اخیر بر روی درآمد خانوارها تأثیر گذاشته و همین مسئله موجب کاهش تقاضا شده و نتیجه کاهش تقاضا، کاهش رشد قیمت‌ها بوده است، بنابراین یکی از علل کاهش نرخ تورم، افت قدرت خرید بوده است

 منبع:سایت banker.ir

 استاد اگر میشود مرا راهنمایی کنید تا بهتر بنویسم. ممنون.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392ساعت 3:24  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

نام :زینب سعادتی

عنوان :اصلاح دغدغه ها ضرورت وهدف

۱-تاثیرتماشای تلویزیون دررفتارکودکان زیر۱۲سال منطقه ۱۲تهران :

آمارنشان می دهد که کودکان ساعات زیادی از زمان خودراصرف تماشای تلویزیون می کنند که این خودمی تواند تاثیراتی رادررفتارکودک داشته باشد به طور مثال دراقوام کودکی که بیشتر ساعات خودرابه تماشای فیلم های تلویزیون اختصاص داده بود دررفتاراوتاثیرات فیلم های دیده شده رامشاهده کردم.

دغدغه ای که باعث شده است درمورداین موضوع تحقیق کنم .تماشای فیلم های تلویزیون می تواند تاثیراتی رادررفتارکودک داشته باشد وباعث گوشه گیری وفاصله از خانواده شودوهمچنین تماشای فیلم های تلویزیونی نامناسب باسن کودک باعث می شود کودک الگوبرداری نادرستی راانجام دهد وکودک سعی می کند رفتار وعملگرد خودراهمانندشخصیت های برجسته فیلم کند واین عمل دوگانگی شخصیتی را درکودک به همراه دارد ودرآینده به فردی دمدمی مزاج تبدیل گردد.

هدف:هدف ازاین تحقیق آگاهی به والدین که یکی از عوامل اصلی که می تواد درفتارکودک اثر داشته باشد فیلم های است که تماشا می کنندپس بهتراست فیلم های انتخاب شدکه متناسب باسن کودک باشد.

ضرورت :اگروالدین کودک رادرتماشای فیلم های گوناگون آزادبگذارندباعث می شود که کودک فیلم هایی که متناسب باسن اونباشد راتماشا والگوبرداری نادرستی راانجام دهدورفتارهای گوناگونی راازخودبروزدهد وبه دوگانگی شخصیت مبتلا می شود.

۱-آیاتماشای فیلم ها می توانددررفتارکودک اثری داشته باشد ؟۲-آیانوع رفتارکودک می تواند اورادرتماشای فیلم های (تخیلی - عاطفی)دعوت کند؟۳-آیامی توان تماشای فیلم های تلویزیونی رایکی از عومال موثردرشکل گیری رفتارکودک دانست؟۴-چراکودک (دربعضی مواقع)تمایل به تماشای فیلم های تلویزیونی نامتناسب باسن خودرادارد؟

۵-آیارفتارکودک درمقایسه بازمانی که به تماشای فیلم های تلویزیونی می پردازدبازمانی که به تماشای فیلم های تلویزیونی نمی پردازدمی تواند متفاوت باشد؟

تاثیرات امکانات رفاهی برراندمان تحصیلی دانشجویان ارشاد دماوند درسال تحصیلی ۸۹-۹۰

دغدغه ای باعث شد این موضوع راانتخاب کنم دربعضی مواقع ممکن است رئیس دانشگاه مجبورشود بودجه فاهی دانشگاه راصرف همایش های بین الملی بکند که این خودباعث کمبودامکانات رفاهی می شود انگیزه دانشجوبرای ادامه تحصیل کاهش می یابد.

ضرورت :اگر امکانات رفاهی بهبود پیدانکندمی تواند باعث افت تحصیلی دردانشجویان وانگیزه درس خواندن دردانشجویان راکاهش دهد .

هدف :هدف ازاین تحقیق آگاهی دادن به ریاستدانشگاه که امکانات رفاهی دانشگاه رابهبود دهند تادانشجویان درادامه تحصیل به مشکل برنخورند وانگیزه کافی برای ادامه تحصیل راداشته باشند.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اسفند 1392ساعت 18:4  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1_تاثیر برنامه های کودک بر ادبیات گفتاری کودکان زیر 4 سال 
امروزه کودکان وقت زیادی را صرف تماشای تلویزیون میکنند و باید دید که چه تاثیراتی روی آن ها میگذارد. 
هدف:برنامه ریزی و مدیریت بیشتر بر برنامه های مخصوص کودکان و کنترل خانواده بر تماشای تلویزیون.
ضرورت:امروزه تلویزیون نقش بسزایی در زندگی خانواده ها وخصوصا کودکان و خردسالان دارد و ذهن کودکان همواره در حال پردازش و یادگیری است. 
سوالات1-آیا ادبیات به کار رفته توسط برنامه های تلویزیونی کودکان صحیح است؟
2-آیا تلفظ اشتباه کلمات که برای جذاب تر شدن برنامه ها ست روی بچه ها تاثیرگذار است؟
3_آیا کودکان فقط برنامه های مرتبط با سن خود را می بینند؟
4-برنامه سازان برنامه کودک چه میزان شناخت نسبت به نیاز های کودکان دارند؟
5-خانواده ها تا چه حد میتوانند بر تاثیر این برنامه ها بر کودک خود کنترل داشته باشند؟ 
موضوع2_تاثیر دوستی دختر ها و پسر های دانشجو بر تحصیل آنها در مقطع کارشناسی در تهران
باید این مسئله را بررسی و اطلاع رسانی کرد چون اخیرا اعتراضات نسبت به این موضوع افزایش یافته است. 
هدف:اطلاع رسانی به جامعه و در پی آن آموزش و برنامه ریزی.
ضرورت:امروزه جامعه رو به رشد و ارتباطات است و دانشجویان نیاز به تعامل وارتباط اجتماعی با یکدیگر دارند که باید در جهت افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان باشد و باید نگرشی اصولی روی این موضوع صورت بگیرد. 
سوالات 1 -روابط دختر و پسر در محیط های دانشگاهی باید چگونه باشد؟
2_دوستی های نادرست در دانشگاه چه تاثیری بر کیفیت تحصیلی دانشجویان میگذارد؟
3- آیا روابط درست بین دخترها و پسر ها در دانشگاه به پیشرفت تحصیلی آنها کمک میکند یا بلعکس؟
4-آیا این روابط انرژی زیادی از جوانان میگیرد در صورتی که میتواند صرف کار های درسی شود؟
5-آیا تربیت و فرهنگ خانوادگی روی این موضوع اثر گذار است؟ 
موضوع3_تاثیر وسایل حمل و نقل عمومی خط ویژه بر ترافیک شهر تهران 
با افزایش جمعیت نیاز به وسایل نقلیه نیز افزایش میابد ولی این که خط در تمام نقاط شهر تهران باعث افزایش یا کاهش ترافیک میشود یا باید بررسی شود. 
موضوع4_تاثیر اعتقادات دینی بر دوام ازدواج جوانان 20تا30 ساله تهراني
اخیرا جوانان با دین کمی فاصله گرفته اند و ارتباطات نادرست شده است با این بررسی میتوانند آشناییت بیشتری پیدا کنند.
موضوع5_تاثیر شاغل بودن والدین بر روحیه فرزندشان در تهران
امروزه والدین مشغله های زیادی دارند که باعث شده کمتر با کودکانشان تعامل داشته باشند باید در این زمینه بررسی کرد که چه اثراتی بر روحیه کودکان میگذارد.
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1392ساعت 11:38  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع ۱

تاثیر عوامل اموزشی وامکانات رفاهی بر راندمان تحصیلی دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران در سال تحصیلی ۹۱-۹۲

عوامل اموزش عالی از جمله امکانات اموزشی ورفاهی از رشد هماهنگ با جمعیت دانشجویی بهره مند نبودند وجود امکانات رفاهی در کشورهای خارجی باعث گردیده که با تمرکز بیشتری میتوانند مطالعه کنند وبعد از کلاس میدانند ه جایی برای رفتن دارند که رفع خستگی کنند ایجاد محیطی ارامش بخش ایا تاثیر بسزایی را در میزان یادگیری مفاهیم دارد.

هدف

استاندارد کردن خدمات رفاهی در تمامی دانشکاه های سراسر ایران برای به وجود امدن افزایش سطح مطالعات

ضرورت

نبود امکانات رفاهی منجر به دلزدگی دانشجویان از درس می گردد.

سوالات

۱-ایجاد محیطی ارامش بخش ایا تاثیر بسزایی را در میزان یادگیری مفاهیم دارد؟

۲-ایا نبود بودجه ی کافی منجر می گردد که مسیولین به فکر امکانات رفاهی نیفتند؟

۳-ایا عوامل امکانات رفاهی بر کیفیت اموزشی تاثیر گذار است؟

۴-ایا عوامل کمی اموزشی بر کیفیت اموزشی تاثیر گذار است؟

۵-ایا عوامل کیفی اموزشی بر کیفیت اموزشی تاثیر گذار است؟

موضوع۲

تاثیرات وعوامل نگهداری حیوانات خانگی به جای انسان هادر منطقه ۱۲شهر تهران درسال۹۱-۹۲

افراد برای انکه احساس خودشان را در هر ررده ی سنی بروز دهند نیاز  به کسی یا چیزی دارند که ان احساس را با وی در میان گذارند ایجاد وابستگی شدید باعث می گردد میگردد در هنگام مرگ ضربات روحی شدیدی به افراد وارد گردد وحال این چه تاثیر بدی برای اشخاص دارد مورد بررسی می باشدو حیوانات چون ایا حیوانات خرج نگهداری کمی دارند اشخاص میل به نگهداری انها دارند یا خیر.

هدف

علت تمایل برخی از افراد به نگهداری حیوانات خانگی

ضرورت

اگر این کار به قدری در جامعه مرسوم گردد منجر به کاهش تعداد فرزندان می گردد.

سوالات

۱-ایا وجود حیوانات خانگی میل به فرزندار شدن اشخاض را کاهش میدهد؟

۲-ایا به علت این که حیوانات خانگی مسیولیت وخرج زیادی ندارند افراد میل به کسی ندارند؟

۳-ایا سپری نمودن اوقات زیاد جهت مراقبت از این حیوانات باعث کند ذهنی نوجوانان می گردد؟

۴-ایا به علت وجود خلا عاطفی در بین خانواده ها انسان ها میل به نگهداری حیوانات خانگی پیدا می کنند؟

۵-ایا نگهداری حیوانات خانگی به خاطر چشم وهم چشمی ونداشتن هم بازی می باشد؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392ساعت 6:38  توسط دانشجویان کلاس اول  | 


+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 23:15  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1.تاثیر مُدگرایی بر زندگی جوانان 25-18سال مناطق 18,12,5شهر تهران

مشاهده کردم که تعدادی از جوانان هستند که زندگی خودشان راتحت الشعاع مُد قرار می دهندو بر این اساس دوستان و اطرافیان خود را انتخاب میکنند.ایامیتوان گفت پدیده مدگرایی در بین جوانان تهرانی رایج تر از سایر شهرها است؟چرا افراد به سمت مد میروند؟


2.تاثیر آلودگی هوا بر وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه های منطقه 11 شهر تهران

من متوجه شده ام راندمان خودم در منزل بعد از یک روز در هوای بیرون کمتر از راندمان اقوام در شهر گیلان است.الودگی هوا تاثیری در افت تحصیلی دانشجویان دارد؟
 3.تاثیر اختلاف نظر دانشجویان 23-18سال دانشگاه ارشاد دماوند واحد خواهران با والدین خود

 در اقوام دیده ام که ای اختلاف باعث شده جوانان خود را سرگرم فضاهای مجازی و ارتباط با افراد خارج از خانواده کرده اند و در صدد دوری هرچه بیشتر از خانواده هستند.دلیل این اختلاف ها چیست؟


4.تاثیر رابطه ی بین استرس وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه ارشاد دماوند ورودی 89به بعد

در یکی از دوستان خود مشاهده کردم داشتن استرس در برخی از دروس وکلاس ها مانع از پیشرفت وی در ان درس شده است.چه عواملی باعث استرس میشه؟

5.تاثیرنقش متفاوت  بازی های کامپیوتری و قدیمی در رشد خلاقیت کودکان 6-5سال مناطق 8,7,6 شهر تهران

 امروزه در بسیاری از کودکان مشاهده میکنیم که بیشتر وقت خود را صرف بازی با رایانه کرده و دیگر سراغی از بازی های فکری و پر جنب و جوش قدیم نمیکنن و ساعت مشغول بازی های بی تحرک ولی پر هیجان رایانه ای میشوند.اصلا تفاوت این بازی در خلاقیت کودکان نقش دارد؟

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 21:0  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

5موضوع انتخابی:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

1-تاثیر افزایش مصرف اینترنت برتحصیل نوجوانان شهر تهران در سال 90-91

در حال حاضر در جوامع امروزی مساله اینترنت به وضوح نمایان شده است در این رابطه محقق تاثیرات مثبت یا منفی این سیستم بر نمونه مدنظر (نوجوانان)انتخاب شده را مورد بررسی قرار می دهد.تا استفاده کنندگان از این سیستم بتوانند به نقاط ضعف و قوت اینترنت پی برده و در صدد رفع نقاط ضعف استفاده از اینترنت برآیند.

2-اثرات گرایش جوانان به اعتیاد در دانشگاه های تهران در دهه ی80 :

مساله اعتیاد در همه ی زمینه ها و در تمام مکان های عمومی و خصوصی در جامعه بشری مطرح است در این زمینه محقق می خواهد عوامل موثر بر گرایش افراد در جامعه به این بیماری روحی و جسمی در مکان هایی که افراد به صورت گروهی حضور دارند مخصوصا دانشگاه ها را یافته و راجع به آنها بحث و پیش بینی نمایند.

3-اثرات مواد شیمیایی بر خانواده های جانبازان دوران دفاع مقدس در تهران در دهه ی 70:

همه ی ما در مورد این موضوع کم و بیش اطلاعاتی داریم. در این باره محقق سعی کرده است که تمام جوانب مربوط به جانبازان خصوصا آسیب های دوران جنگ که بر جانبازان شیمیایی تحمیل شده و با این موضوع مواجه هستند را بررسی و مورد مطالعه قرار دهد.

4-تاثیر استفاده از صورتهای مالی در شرکت های خصوصی شهر تهران در دهه ی 80:

کارشناسان رشته های مدیریت و حسابداری در جریان صورتهای مالی و همینطور قوانین و مقررات مربوط به سازمان ها هستند.در اینجا علت وجود صورتهای مالی در سازمان های خصوصی مورد بررسی قرار گرفته تا استفاده کنندگان از این صورتهای مالی بتوانند با اطمینان از قابلیت اتکا این صورتها بهره گیرند.

5-تاثیر نقش  تعداد فرزندان بر روابط خانوادگی (هم والدین و هم خود فرزندان)در شهر  تهران منطقه 8 در سال 90-91:

یکی از عوامل متغییر در مورد بهبود روابط خانوادگی ،تعداد افراد خانواده می باشد.بنابراین این تحقیق به شما در مورد کیفیت خانواده ها کم جمعیت و پرجمعیت در منطقه 8استان تهران بررسی لازم را نموده است.

.................................................................................................

بیان مساله:

موضوع انتخابی شماره 1:

انگیزه:امروزه یکی از تفریحات و تکنولوژی که در شهر تهران افزایش یافته است استفاده زیاد از اینترنت است.که تاثیر بسزایی بر نوجوانان گذاشته است.ما در این تحقیق سوال هایی برایمان پیش آمده است که اینترنت چه تاثیراتی از جمله تاثیر مثبت یا تاثیر منفی بز زندگی  نوجوانان گذاشته است؟آیا می توان گفت که مصرف اینترنت بر تحصیل نوجوانان اثر می گذارد یا خیر؟

هدف:امروزه همه ی افراد از اینترنت استفاده می کنند  و با آن سرو کار دارند مخصوصا نوجوانان.برای همین این پژوهش را می خواهم انجام دهم.در این تحقیق می خواهم به بررسی این موضوع بپردازم که افزایش مصرف اینترنت چه تاثیری بر تحصیل و زندگی نوجوانان دارند؟آیا این تاثیرات مثبت هستند یا منفی؟و آیا استفاد بیش از حد بر رفتار نوجوان اثر مخربی می گذارد؟

ضرورت:در صورت عدم اجرای این تحقیق نمی توانم متوجه این موضوع شوم که اگر افزایش مصرف اینترنت بر نوجوان کنترل نشود آیا تاثیر منفی بر زندگی و تحصیل او می گذارد؟و ممکن است باعث دلزدگی نوجوان شود یا باعث غرق شدن بیش از اندازه در فضای مجازی شود.

سوال:

1-آیا افزایش مصرف اینترنت در نوجوانان باعث افزایش سطح درسی آن ها میشود؟

2-آیا استفاده از سایت های آموزشی ناشی از استفاده مثبت می شود یا خیر؟

3-ایا استفاده از سایت های تفریحی اینترنت در دختران نوجوان تهرانی بیشتر است یا پسران؟

4-آیا والدین می توانند نقشی در کنترل کردن نوجوانان در قبال اینترنت داشته باشند؟

5-آیا کم کردن استفاده از اینترنت به بهبود وضعیت درسی کمک می کند یا خیر؟

موضوع انتخابی شماره 5:

انگیزه:انگیزه من از انتخاب این موضوع این است که بدانم خودم  در خانواده ای زندگی می کنم که دارای خواهر و برادر هستم و می خواهم به تحقیق این مساله بپردازم :خانواده هایی که دارای فرزند کم یا تک فرزند هستند را بررسی کنم و ببینم آیا کمبودی از لحاظ تنهایی و.... داشته اند یا خیر؟

هدف:هدف از این موضوع این است که بدانم تعداد فرزند چه نقشی بر بهبود روابط خانوادگی دارد؟آیا فرزند کمتر بهتر است یا فرزند بیشتر؟با توجه به شرایط کنونی جامعه خود زن و شوهر چه میزان فرزند دوست دارند که داشته باشند؟ آیا خود زوج ها اصلا تمایلی به داشتن فرزند دارند؟و آیا خود فرزندان دوست دارند که خواهر یا برادری داشته باشند یا تک بودن را ترجیح می دهند؟آیا تک بودن تاثیری بر رفتار فرزند در آینده می گذارد؟

ضرورت:اگر به این موضوع تعداد فرزند رسیدگی شود می توان به نوعی به زوج ها توصیه کرد  که می توانند با چند فرزندی فرزند خود را از تنهایی در آورند و با نشان دادن این که وجود فرزند دیگر بر روی اخلاق و رفتار فرزندشان تاثیر می گزارد یا خیر؟

سوال ها:

1-چرا بعضی از زوج ها تمایل کمتری به بچه دارند؟

2-آیا شرایط اقتصادی در میزان وجود بچه تاثیر گذار است؟

3-کودکانی که فاقد خواهر یا برادر هستند دچار چه کمبود هایی هستند؟

4-آیا والدین می توانند جای خالی خواهر یا برادر را برای فرزند پر کنند؟

5-آیا کودک خود تمایل به داشتن فرزند دیگر دارد یا خیر؟+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 20:4  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

سوالات موضوع 6_

آیا روابط دختر و پسر  بدون حد و مرز است؟

روابط دختر و پسر در دانشگاه باید چگونه باشد؟ 

آیادر صورت این ارتباطات دانشجویان امکان رشد و پیشرفت دارند؟

آیا بهتر نیست  دانشجویان وقت خود را صرف کار های درسی کنند تا اینکه  به ارتباطات نا صحیح فکر کنند؟

آیا خانواده در این مسیله میتواند موثر باشد؟

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 12:49  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

سوالات موضوع 6_

آیا روابط دختر و پسر  بدون حد و مرز است؟

روابط دختر و پسر در دانشگاه باید چگونه باشد؟ 

آیادر صورت این ارتباطات دانشجویان امکان رشد و پیشرفت دارند؟

آیا بهتر نیست  دانشجویان وقت خود را صرف کار های درسی کنند تا اینکه  به ارتباطات نا صحیح فکر کنند؟

آیا خانواده در این مسیله میتواند موثر باشد؟

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 12:49  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

1 _ تاثیر برنامه های کودک بر ادبیات گفتاری کودکان زیر 4 سال در محله ای از تهران.

جدیدا کودکان  از کلماتی استفاده می کنند که زیاد با سنشان  تناسب ندارد . 

2_تاثیر ازدواج بر کیفیت تحصیلی دانشجویان دختر در مقطع  کارشناسی در تهران. 

خودم درگیر این مسئله هستم.

3 _ تاثیر رنگ ها بر روحیه افراد 20تا30 سال

علاقه به روانشناسی رنگ ها.

4_تاثیر اعتقادات دینی در ازدواج در شهر تهران

اخیرا ارتباط ها از دین فاصله زیادی گرفته و  میل افراد به ازدواج کاهش یافته است.

5_تاثیر شغل مادران بر فرزندشان زیر 5سال در تهران.

برخی کودکان  به خاطر شاغل بودن والدین بیشتر وقت خود را در مهد کودک میگذرانند.

6_تاثیر مختلط نبودن دانشگاه ها بر دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه ارشاد.

حرف بسیاری از دانشجویان .

موضوع 1_هدف:

برنامه ریزی و کنترل خانواده بر تماشای برنامه کودکانشان ومدیریت بهتر مسئولین بر برنامه های مخصوص بچه ها.

ضرورت:  امروزه تلویزیون نقش بسزایی در زندگی خانواده ها وخصوصا برنامه  های تلویزیونی تاثیر زیادی روی کودکان دارد  و  باید کنترل شود.

سوالات:آیا ادبیات به کار رفته توسط برنامه های تلویزیونی صحیح است؟

تلفظ اشتباه کلمات که برای جذاب تر شدن برنامه ها ست روی بچه ها تاثیرگذار است؟

آیا کودکان معنی کلماتی که از تلویزیون یاد گرفته و به کار میبرند میدانند؟

خانواده ها چقدر میتوانند در تماشای این برنامه ها کنترل داشته باشند؟

آیا برنامه سازان برنامه کودک شناخت کافی نسبت به این مسئله دارند؟

موضوع 6_هدف:برنامه ریزی ، تعیین چارچوب معین و وضعیت مطلوب ارتباطات دختر و پسر   ضرورت: در جامعه امروز اقسام بی شماری برای ارتباطات بین دختر و پسر قرار دارد وجوانان نیاز به ارتباطات صحیح اجتماعی دارند و باید نگرشی اصولی روی این موضوع صورت بگیرد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 12:27  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 تاثیر بانکداری الکترونیک در کاهش ترافیک در مناطق 1و2تهران دهه90- 80                                     این یزوهش اثرات مثبت بانکداری الکترونیک در کاهش ترافیک و صرفه جویی در وقت وهزینه را به صورت اجمالی بیان می کند . از اهداف این یزوهش میتوان به این موارد اشاره کرد:امروزه تقریبا بیشتر افراد با این سیستم سروکار دارند ویقینا تاثیرات این سیستم را در زندگی اجتماعی خود بطور محسوس احساس میکنند .بنابراین افراد باید ازکارایی واثرات این سیستم اگاهی داشته باشند تا بصورت کارا وموثر از ان بهره گیرند .

ضرورت ها:در صورت عدم اجرای این یزوهش افراد نه تنها از امکانات این سیستم بی بهره می مانند بلکه از ان شناختی نداشته و بطور کلی بجای استفاده ازاین سیستم های نوین راه های گزاف گذشته را ییموده که موجب اتلاف وقت می شود . 

1.در صورت اجرای این یزوهش تاچه مقدار میتوان دقت وکارایی این سیستم را اندازه گیری نمود ؟

2.برای ارتقا و ییشرفت سیستم بانکداری الکترونیک چه ییش زمینه هایی لازم است؟

3.سیستم بانکداری الکترونیک سیر تکاملی خود را چگونه ییموده است ؟

5.این سیستم در اینده چه امکاناتی را برای جامعه ی بشری فراهم می اورد ؟


علل وجود حسابرس الزامی وقانونی در بورس اوراق بهادار تهران دهه 80

در برخی شرکت های سهامی مانند بورس اوراق بهادار وجود حسابرس الزامی است .امروزه حسابرسان به انواع گسترده ای از اطلاعات اعتبار می بخشند که این اعتبار بخشی بمعنای ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارایی و قابلیت اتکا صورت های مالی می باشد.

از اهداف این یزوهش میتوان اینگونه بیان کرد که برای رسیدن به اهداف شرکت و استفاده بهینه از منابع شرکت اداره امور را بدست مدیرانی می سبارند که ممکن است اهداف استفاده کنندگان با اهداف مدیران یکسان وهمسو نباشند بنابراین به شخص ثالثی نیاز است که به گزارشات مالی ارایه شده توسط مدیران رسیدگی کند بنابراین نیاز مبرم به حسابرس برای موسسات بزرگی مانند بورس برای استفاده کنندگان از صورت های مالی مشخص میشود .

ضرورت ها:در صورت عدم اجرای این بزوهش در مورد صورت های مالی نه تنها استفاده کنندگان به اطمینان معقول از صورت های مالی نمیرسند بلکه مدیران سازمان ها وجود حسابرس را بیهوده تلقی میکنند.


1.دلایل اصلی وجود حسابرس قانونی کدام است ؟

2.چه مواردی مولفه های اساسی حرفه ی حسابرسی را تشکیل میدهند؟

3.چه عواملی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان موثر است ؟

4.روش های اساسی حسابرسی تاچه حد مبتنی بر استانداردهای حسابداری هستند؟

5.اصول بنیادی حرفه ی حسابرسی کدام اند وجزئ لاینفک حرفه ی حسابرسی چیست؟

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم اسفند 1392ساعت 22:14  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع اول:تاثیر گرانی در نارضایتی اهالی شهرک امید

پیشینه نظری:

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 در چند ماه اخیر نرخ تورم روند نزولی به خود گرفته به طوری که به گزارش بنکر از 40.4 درصد در مهر ماه امسال به 36.7 درصد در بهمن کاهش رسیده است. با این توضیح که نرخ تورم نقطه به نقطه از 43 درصد به 22.8 درصد کاهش یافته است. اما واقعا کدام عامل باعث شده تا نرخ تورم که روزی افسار گسیخته به سمت بالا می‌شتافت، این روزها نشانه‌های مثبتی از مهار شدن از خود بروز دهد؟
از یک سو مدیران ارشد دولتی این اتفاق را نتیجه عملکرد مثبت خود در عرصه اقتصاد عنوان می‌کنند، اما از سوی دیگر مروری گذرا بر اتفاقات رخ داده در اقتصاد کشور طی 6 ماه گذشته، ردپای قابل توجهی از طبیب تورم و طبابت‌های او را نشان نمی‌دهد و البته در این فرصت اندک هم عملا نمی‌توان دست به اقداماتی بنیادین زد و از این طریق رشد فزاینده قیمت‌ها را کنترل کرد. گرچه حضور و استقرار تیم اقتصادی دولت - حتی بدون اقدامی عملیاتی - اذهان جامعه را آماده کاهش تورم کرده و آرامش را به فضای اقتصادی کشور بازگردانده است؛ مسئله‌ای که تأثیر آن اگر بیشتر از اقدامات عملی نباشد، کمتر هم نیست.
با این وجود باید بررسی کرد که کدامیک از این مسائل در نزولی شدن شاخص تورم تأثیر بیشتری داشته‌اند. اساسا چه عواملی باعث شده تا نرخ تورم روند نزولی به خود بگیرد؟
در همین باره نظر 10 اقتصاددان نسبت به عوامل کاهش نرخ تورم را جویا شدیم.

*خوشبینی به آینده و کاهش سطح تحریم‌ها
حسینی هاشمی با بیان اینکه خوشبینی نسبت به آینده مهمترین علت کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر بوده است، به فارس گفت: اعتماد مردم به دولت در رویارویی با مسائل و مشکلات اقتصادی و سیاسی و از طرف دیگر توقف تحریم‌های جدید و نرمش به وجود آمده در اعمال تحریم‌های وضع شده مهمتری عوامل کاهش نرخ تورم بوده است.
وی تصریح کرد: رفتار مصرف‌کننده دیگر شتاب زده نیست و افکار عمومی تورم بیشتر در آینده را پیش‌بینی نمی‌کنند و بدبینی نسبت به سیاست‌های داخلی ندارند.
حسینی هاشمی اظهارداشت: معتقدم اتفاق خاصی در حوزه اقتصادی رخ نداده و هنوز در رکود اقتصادی به سر می‌‌بریم اما عامل روانی که همان انتظارات تورمی است، بر کاهش تورم تاثیرگذار بوده است.

*کنترل مناسب پایه پولی و نقدینگی توسط بانک مرکزی

مهدی حنطه دیگر اقتصاددانی است که با او گفت‌وگو کردیم.
وی با بیان اینکه مهمترین علت کاهش نرخ تورم در چند ماه اخیر کنترل نقدینگی بوده است، گفت: در این مدت اتفاق خاصی در حوزه تولید و یا بهبود فضای کسب و کار رخ نداده است.
این اقتصاددان افزود: در واقع تغییر چندانی در طرف عرضه اقتصاد رخ نداده بلکه با اعمال سیاست‌های کنترل نقدینگی، سطح تقاضا محدود شده و نتیجه آن کاهش نرخ تورم بوده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا میزان تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید هم کاهش یافته است، گفت: کاهش قدرت خرید پس از افزایش نرخ تورم رخ می‌دهد و اثرات آن در شش ماه دوم سال خود را نشان داده است، اما مهمترین عامل کاهش تورم در این مدت کنترل نقدینگی بوده است.
حنطه تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به سیاستگذاری که در بودجه سال 93 انجام گرفته، نرخ تورم کاهش نیافته و هدف مشخص‌شده برای تورم سال 93 محقق نشود.

*کاهش انتظارات، افت قدرت خرید و کنترل نقدینگی
مرتضی عزتی گفت: تورم ابعاد مختلفی دارد اما در مدت چند ماهه اخیر، عوامل کاهش رشد قیمت‌ها انتظارات امیدوارانه مردم نسبت به آینده بوده، در واقع مردم امیدوار شدند که دولت جدید سیاست‌هایی تدوین کند که سبب کاهش تنش با کشورهای دیگر شود و اینها باعث می‌شود به تبع آن تورم نزولی شود.
وی تصریح کرد: تورم چند سال اخیر بر روی درآمد خانوارها تأثیر گذاشته و همین مسئله موجب کاهش تقاضا شده و نتیجه کاهش تقاضا، کاهش رشد قیمت‌ها بوده است، بنابراین یکی از علل کاهش نرخ تورم، افت قدرت خرید بوده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دقت کرده باشید، سطح فروش خودروها به شدت کاهش یافته، معاملات مسکن افت کرده و میزان خرید لوازم خانگی کاهش یافته است و این عوامل نشان می‌دهد سطح تقاضای کل به طور محسوسی کاهش یافته است.
وی ادامه داد: نکته سوم اینکه وقتی تورم از نیمه اول سال کاهش یافت، دولت مانع از رشد شدید نقدینگی شد که تأثیر آن بر کنترل تورم قابل مشاهده است.

* کاهش قدرت خرید و تقاضا تنها عامل کاهش رشد قیمت‌ها بوده است

مهدی تقوی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم چندان محسوس نبوده است، گفت: در این مدت قیمت بسیاری از کالاها کاهش نیافته و تنها سطح رشد قیمت برخی کالاها کم شده است.
وی افزود: کاهش نرخ تورم چندان برای مردم محسوس نبوده و قدرت خرید تناسبی با قیمت‌ها ندارد.
این اقتصاددان گفت: در سبد تعیین شده تورم، بانک مرکزی باید به مواد خوراکی و مسکن وزن قابل توجهی بدهد و در چنین حالتی احساس کاهش نرخ تورم نیست.
وی تأکید کرد: به نظر من علت اصلی کاهش رشد قیمت‌ها در این مدت، کاهش قدرت خرید مردم بوده است، زیرا وقتی تقاضایی برای خرید کالایی وجود نداشته باشد و یا نسبت کمتری باشد، طبیعی است که قیمت کاهش یابد.

*کاهش انتظارات تورمی و سیاست‌های انظباط پولی بانک مرکزی

محمود الهیاری در این باره اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی، کاهش سطح رشد قیمت‌ها، کنترل انتظارات تورمی در وهله اول و همچنین سیاست کنترلی دولت برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی دو عامل اصلی کنترل تورم و یا کاهش آن بوده است.
وی افزود: در واقع بانک مرکزی مانع از رشد پایه پولی از طریق جلوگیری از رشد اجزای تشکیل‌دهنده مانند اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر انتظارات تورمی کاهش یافته و نقدینگی مهار شود به طور طبیعی بر نرخ ارز در بازار تأثیر خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این روند ادامه خواهد داشت؟ گفت: اگر دولت و بانک مرکزی این روند را ادامه داده و عوامل مؤثر بر پایه پولی را کنترل کند، می‌توان به کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده هم امیدوار بود.

*ثبات نرخ ارز،‌کاهش تحریم‌ها و انتظارات تورمی

امرالله امینی در همین باره به فارس گفت: عوامل متعددی بر کاهش نرخ تورم تأثیرگذار بوده که یکی از آنها ثبات نرخ ارز و کاهش آن بوده است.
وی افزود: کاهش تحریم‌ها و انتظارات تورمی بوده است؛ در کنار آن البته می‌توان به نظم دولت در اعمال سیاست‌های پولی و مالی اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که این روند بدون درنظر گرفتن هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد؟ گفت: به نظر می‌رسد این روند در ماه‌های آینده هم ادامه داشته باشد.

*کنترل انتظارات تورمی، ثبات نرخ ارز و کنترل نقدینگی
محمدجواد شریف‌زاده گفت: سهم مسائل روانی پس از انتخابات را می‌توان از عوامل کاهش نرخ تورم دانست و همچنین خوشبینی نسبت به آینده با توجه به تحولات سیاست خارجی و تأثیر آن بر مسائل تجاری هم اثرگذار بوده است.این کارشناس اقتصادی افزود: کاهش و ثبات نرخ ارز در این مدت و ثبات انتظارات در نرخ ارز هم مؤثر بوده است.
وی تصریح کرد: اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی هم بر نرخ تورم بی‌تأثیر نبوده است که توانسته جانب تقاضا را کنترل کند.

*تاثیر روانی مسائل سیاست خارجی و مذاکرات هسته
ابوالقاسم حکیمی‌پور گفت: تورم در این مدت به صورت جزئی کاهش یافته است


وی افزود: کاهش نرخ تورم را باید از دو جنبه نگاه کرد؛ یکی قطعاً تأثیر مسائل سیاسی و مذاکرات هسته‌ای بوده است و عامل درونی آن تغییر دولت و ایجاد آرامش نسبی در فضای اقتصادی از جمله عوامل مؤثر بر نرخ تورم بوده است.
این اقتصادان تصریح کرد: تورم ما ساختاری است و سال‌ها دارای تورم بوده و نمی‌توان با سیاست‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌وار تورم را مهار کرد و معتقدم آمار افزایش نرخ تورم در دو سال گذشته عدم توان دولت در تورم نرخ ارز بوده است.

*کاهش انتظارات تورمی و سیستم خودکنترلی اقتصاد


آلبرت بغزیان گفت: در دو سال گذشته افزایش شدید قیمتی در اقتصاد ایران رخ داده و همین موجب افزایش شدید نرخ تورم شده است.
وی تصریح کرد: دیگر عوامل تشدیدکننده تورم در شرایط کنونی وجود نداشته و همین مسئله به طور طبیعی در نرخ تورم تأثیرگذار است.
این اقتصاددان افزود: به عنوان مثال یک بار قیمت‌های حامل انرژی تغییر کرده و پس از آن تحریم‌ها اعمال می‌شود و این دو مؤلفه بر افزایش قیمت‌ها در تمام بخش‌ها به ویژه نرخ ارز تأثیر می‌گذارد که نتیجه آن افزایش شدید نرخ تورم است.
وی گفت: بنابراین اینکه امسال نرخ تورم کاهش یافته و نسبت به سال گذشته کمتر شود قابل تصور بود و به نظر می‌رسد اگر اقدام خاصی هم انجام نمی‌شد نرخ تورم کاهش می‌یافت.
بغزیان تأکید کرد: وقتی می‌گوییم نرخ تورم کاهش یافته به معنی کاهش قیمت‌ها نیست بلکه کاهش رشد را نشان می‌دهد؛ تورم به خاطر افزایش نقدینگی، احتکار و یا انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و قرار نیست همیشه و در تمام سال‌ها این پدیده‌ها وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: معمولاً نرخ تورم در تمام اقتصادها کاهنده است و در شرایط تورمی سیستم واگرا در اقتصاد فعال شده و نرخ تورم را کاهش می‌دهد؛ بنابراین اگر تورم از 40 به 35 درصد کاهش یافت و یا در سال‌های بعد به ارقامی کمتر از این رسید، محصول این سیستم خودکنترلی است مگر اینکه در سال بعد اتفاق خاصی رخ دهد و موجب افزایش نرخ تورم شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انتظار ما کاهش بیشتر نرخ تورم در ماه‌های اخیر بود و در واقع رسیدن سطح تورم به این عدد قابل پیش‌بینی بود.
وی افزود: به عنوان مثال اگر انتظارات تورمی و یا نقدینگی در یک سال رشد می‌کند اثر آن تا دوازده ماه بعد مشخص شده و پس از مدتی اثرات آن خنثی می‌شود. به همین دلیل نرخ‌ها به سمت همگرایی و کاهش می‌رود. البته دولت در این بین می‌تواند با به کارگیری سیاست‌هایی این روند را تسریع کند.

*کاهش و ثبات نرخ ارز مهمترین عامل کاهش نرخ تورم

محمد واعظ در این باره به فارس گفت: به نظر بنده اصلی‌ترین علت کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر کاهش و ثبات نرخ ارز بوده است.
وی افزود: در اوایل امسال نرخ ارز حدود 3 هزار و 500 تومان بود که چند ماه بعد به زیر 3 هزار تومان رسید و تا مدت‌ها این عدد حفظ شد.

 *توقف خطوط اعتباری مسکن مهر،گشایش‌های سیاسی و ثبات ارز

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز درباره دلایل عمده روند نزولی نرخ تورم در چند ماه اخیر گفت: بخش عمده‌ای از کاهش نرخ تورم به کنترل نقدینگی در جامعه مربوط می‌شود، قبلا به دلیل اینکه این نقدینگی در مسکن مهر و امثال این طر‌‌ح‌ها بود باعث رشد تورم شده بود.
وی افزود: همچنین گشایش ‌های سیاسی و رونق تولید و خوش‌بینی به دنبال مذاکرات ژنو نیز در کاهش تورم تأثیرگذار بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: تثبیت قیمت ارز هم عامل بعدی تأثیرگذار بر کاهش نرخ تورم در ماه‌‌های اخیر بوده است./ فارس

 منبع:سایت banker.ir

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اسفند 1392ساعت 15:33  توسط دانشجویان کلاس اول  | 


به نام خدا

موضوع اول :تاثیر گرانی در نارضایتی اهالی شهرک امید از دولت

از دغدغه های گریبان گیر امروزه امر گرانی است .دلیل من از انتخاب این موضوع سخت شدن زندگی با توجه به گرانی است که عواقب زیادی را در بر دارد .هدف:تورم به وجود آمده که در حال حاضر نیز با آن مواجه ایم وبررسی راه های حل این مشکل .ضرورت:اگر به این موضوع رسیدگی نشود و نتوان راه حل این مشکل را پیدا کرد تورم بیشتر شده و افراد ثروتمند روز به روز ثروتمند تر و افراد فقیر روز به روز فقیر تر شده و امکان تهیه مایحتاج زندگی برایشان وجود ندارد.  

سوالاتی که در اینجا مطرح میشود به شرح ذیل است:

1.عامل مهم و تاثیر گذار برگرانی چیست؟2.و اما نقش دولت در مهار گرانی چیست؟3.مردم چه نقشی میتوانند داشته باشند؟4.چه نهاد هایی در این امر نقش دارند؟5.نحوه ی مصرف تا چه حد در این امر نقش دارد؟6.آیا گرانی بر وجه های دیگر زندگی ما نیز تاثیر میگذارد؟7.اصلا چرا گرانی به وجود می آید وآیا راهی وجود دارد که بتوان ازآن جلوگیری کرد؟ 

 

موضوع دوم:بررسی تاثیر برنامه های هدفمند ماهواره ای تنظیم شده از سوی دشمن  بر متلاشی شدن زندگی افراد متاهل درناحیه ای از شهر ورامین

دلیل من از انتخاب این موضوع افزایش خیانت هایی است که همواره در ماهواره ها به طوری نمایش داده میشود که این عمل را مورد پسند همگان قرار داده و موجب پاشیده شدن زندگی های زیادی شده است.هدف:جلوگیری از تاثیر فرهنگ غرب بر فرهنگ ما و ازبین بردن راه نفوذ دشمن از طریق برنامه های ماهواره ای و همچنین آگاه سازی مردم نسبت به این امر ضرورت: اگر این بررسی و پژوهش انجام نشود امکان از هم پاشیده شدن زندگی ها و فرهنگسازی به شیوه ی غرب ودر نتیجه موجب رسیدن دشمن به اهدافش میشود.

  اما سوالی که مطرح است این است که1. هدف اصلی دشمن از تدوین برنامه های هدفمند خانوادگی که از طریق ماهواره ها به خانه ها هجوم میبرد چیست؟3. استفاده از برنامه های اشاره شده چه عواقب شومی برای جوانان خواهد داشت؟4.نقش خانواده ها در خصوص عدم تاثیر گذاری برنامه های هدفمند دشمن بر روی جوانان به چه میزان است؟5.آیا  این برنامه ها میتوانند موجب جنایات بزرگی بین جوانان شوند؟6.آیا برنامه های هدفمند دشمن میتواند روی جوانان تاثیر منفی داشته باشد؟7.کدام برنامه ها و با چه موضوعاتی تاثیر بیشتری بر روی فرهنگ ما میگذارند؟                                

موضوع سوم:بررسی تاثیر عدم ازدواج به موقع جوانان بر شادابی و رفتار آنها در  شهر  ورامین

یکی دیگر از دغدغه ها عدم استقبال جوانان از ازدواج به موقع است .هدف :پی بردن به این موضوع است که آیا واقعا ازدواج در جهت دهی به زندگی افراد و شادابی آنها نقشی دارد یا خیر؟و همچنین حل عدم ازدواج به موقع با استفاده از بررسی هایی که قرار است انجام گیرد.ضرورت:اگر این پژوهش انجام نشود به دلایل این امر پی نمیبریم و در نتیجه نمیتوانیم نظر قطعی در این مورد بدهیم وهمچنین نمیتوان علت عدم ازدواج به موقع را پیدا کرد.

سوالات ذیل در این خصوص مطرح است:

1.عدم ازدواج به موقع جوانان چه عواقبی را برای خانواده به همراه خواهد داشت؟2.آیا افراد متاهل نشاط و شادابی بیشتری دارند؟3.چگونه میتوان جوانان را به ازدواج ترغیب کرد؟چه عواملی میتواند دلایل عدم ازدواج باشد؟4.جوانان از نظر روحی و روانی دچار چه معضلات اجتماعی خواهند شد؟5.و اما راهکار پیشگیری چیست؟6.آیا خانواده ها علت عدم استقبال جوانان از امر ازدواج می باشند؟و سوالاتی از این نوع که رسیدن به جواب این مسایل نیاز به بحث و بررسی دارد.

موضوع چهارم:تاثیر هجرت جوانان ساکن روستای کلهر به شهر ها در کاهش تولیدات کشاورزی  آن روستا

از جمله دغدغه های کشور هجرت جوانان به شهر هاست ... هدف : دانستن نقش مهاجرت افراد در حجم تولیدات کشاورزی است.ضرورت:اگر این پژوهش انجام نشود در واقع نمیتوان دلایل کاهش تولیدات کشاورزی این روستا را فهمید و با این وجود نیز نمیتوان از این امر جلوگیری کرد و امکان دارد تولیدات کشاورزی آن روستا روز به روز کم تر شود.

 سوالاتی که اینجا مطرح است به شرح ذیل است:

1.در واقع مهاجرت جوانان چه تاثیرات منفی ای برای آن روستا میتواند داشته باشد؟2.آیا فقط تاثیرش بر تولیدات کشاورزی است یا تاثیر دیگری نیز میتواند داشته باشد؟3.علل و عوامل هجرت جوانان به شهر ها چیست؟ 4.در کاهش توسعه ی اقتصادی چه تاثیری خواهد گذاشت؟5.آیا میتوان با فراهم کردن شرایطی مناسب از هجرت جوانان جلوگیری کرد؟6.چه شرایطی باید فراهم کرد و در واقع تعریف شرایط مناسب چیست؟سوالات زیادی در این خصوص مطرح است که به دنبال جواب قانع کننده ای برای آن ها هستیم

موضوع پنجم:تاثیر اعتیاد جوانان بین 20-18 سال ساکن روستای علی آباد بر روی رفتارشان

یکی از مهم ترین دغدغه های ما اعتیاد جوانان است که معضلات زیادی را ایجاد کرده است .هدف :فهمیدن علل اعتیاد و ریشه کن کردن آن با استفاده از پیدا کردن کمبود ها  و رفع آن ها میباشد.ضرورت:اگر این پژوهش انجام نشود نمیتوان اعتیاد را عاملی تغییر دهنده تصور کرد و همچنین نمیتوان مشکل اعتیاد را با توجه به نتیجه ی بررسی از بین برد.

اما سوالاتی که در این جا مطرح است  این است که 1.در واقع دلیل کشیده شدن به سوی اعتیاد چیست؟2. اعتیاد چه تاثیری بر جامعه میگذارد؟3. اعتیاد چه تاثیری بر رفتار و روابط میگذارد؟4.بیشتر افرادی که معتاد میشوند در چه خانواده هایی هستند؟5.آیا فقیر بودن یا ثروتمند بودن در اعتیاد نقش دارد؟6. اعتیاد چه تاثیری بر خانواده ها میگذارد؟

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اسفند 1392ساعت 13:50  توسط دانشجویان کلاس اول  | 


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

به نام خدا

موضوع اول :تاثیر گرانی در نارضایتی اهالی شهرک امید از دولت

از دغدغه های گریبان گیر امروزه امر گرانی است .دلیل من از انتخاب این موضوع سخت شدن زندگی با توجه به گرانی است که عواقب زیادی را در بر دارد .هدف:تورم به وجود آمده که در حال حاضر نیز با آن مواجه ایم وبررسی راه های حل این مشکل .ضرورت:اگر به این موضوع رسیدگی نشود و نتوان راه حل این مشکل را پیدا کرد تورم بیشتر شده و افراد ثروتمند روز به روز ثروتمند تر و افراد فقیر روز به روز فقیر تر شده و امکان تهیه مایحتاج زندگی برایشان وجود ندارد.  

سوالاتی که در اینجا مطرح میشود به شرح ذیل است:

1.عامل مهم و تاثیر گذار برگرانی چیست؟2.و اما نقش دولت در مهار گرانی چیست؟3.مردم چه نقشی میتوانند داشته باشند؟4.نقش رسانه بویژه صدا و سیما در خصوص ترویج فرهنگ مصرف بهینه چیست؟5.آیا میتوان با مصرف کم تر جلوی گرانی را گرفت؟6.آیا گرانی بر وجه های دیگر زندگی ما نیز تاثیر میگذارد؟

 

موضوع دوم:بررسی تاثیر برنامه های هدفمند ماهواره ای تنظیم شده از سوی دشمن  بر متلاشی شدن زندگی افراد متاهل درناحیه ای از شهر ورامین

دلیل من از انتخاب این موضوع افزایش خیانت هایی است که همواره در ماهواره ها به طوری نمایش داده میشود که این عمل را مورد پسند همگان قرار داده و موجب پاشیده شدن زندگی های زیادی شده است.هدف:جلوگیری از تاثیر فرهنگ غرب بر فرهنگ ما و ازبین بردن راه نفوذ دشمن از طریق برنامه های ماهواره ای و همچنین آگاه سازی مردم نسبت به این امر ضرورت: اگر این بررسی و پژوهش انجام نشود امکان از هم پاشیده شدن زندگی ها و فرهنگسازی به شیوه ی غرب ودر نتیجه موجب رسیدن دشمن به اهدافش میشود.

  اما سوالی که مطرح است این است که1. هدف اصلی دشمن از تدوین برنامه های هدفمند خانوادگی که از طریق ماهواره ها به خانه ها هجوم میبرد چیست؟3. استفاده از برنامه های اشاره شده چه عواقب شومی برای جوانان خواهد داشت؟4.نقش خانواده ها در خصوص عدم تاثیر گذاری برنامه های هدفمند دشمن بر روی جوانان به چه میزان است؟5.آیا  این برنامه ها میتوانند موجب جنایات بزرگی بین جوانان شوند؟6.آیا برنامه های هدفمند دشمن میتواند روی جوانان تاثیر منفی داشته باشد؟7.چگونه باید از تاثیر بد این برنامه ها کاست؟                                 

موضوع سوم:بررسی تاثیر عدم ازدواج به موقع جوانان بر شادابی و رفتار آنها در  شهر  ورامین

یکی دیگر از دغدغه ها عدم استقبال جوانان از ازدواج به موقع است .هدف :پی بردن به این موضوع است که آیا واقعا ازدواج در جهت دهی به زندگی افراد و شادابی آنها نقشی دارد یا خیر؟و همچنین حل عدم ازدواج به موقع با استفاده از بررسی هایی که قرار است انجام گیرد.ضرورت:اگر این پژوهش انجام نشود به دلایل این امر پی نمیبریم و در نتیجه نمیتوانیم نظر قطعی در این مورد بدهیم وهمچنین نمیتوان علت عدم ازدواج به موقع را پیدا کرد.

سوالات ذیل در این خصوص مطرح است:

1.عدم ازدواج به موقع جوانان چه عواقبی را برای خانواده به همراه خواهد داشت؟2.آیا افراد متاهل نشاط و شادابی بیشتری دارند؟3.چگونه میتوان جوانان را به ازدواج ترغیب کرد؟آیا بیکاری میتواند دلیل عدم ازدواج باشد؟4.جوانان از نظر روحی و روانی دچار چه معضلات اجتماعی خواهند شد؟5.و اما راهکار پیشگیری چیست؟6.آیا خانواده ها علت عدم استقبال جوانان از امر ازدواج می باشند؟و سوالاتی از این نوع که رسیدن به جواب این مسایل نیاز به بحث و بررسی دارد.

موضوع چهارم:تاثیر هجرت جوانان ساکن روستای کلهر به شهر ها در کاهش تولیدات کشاورزی  آن روستا

از جمله دغدغه های کشور هجرت جوانان به شهر هاست ... هدف : دانستن نقش مهاجرت افراد در حجم تولیدات کشاورزی است.ضرورت:اگر این پژوهش انجام نشود در واقع نمیتوان دلایل کاهش تولیدات کشاورزی این روستا را فهمید و با این وجود نیز نمیتوان از این امر جلوگیری کرد و امکان دارد تولیدات کشاورزی آن روستا روز به روز کم تر شود.

 سوالاتی که اینجا مطرح است به شرح ذیل است:

1.در واقع مهاجرت جوانان چه تاثیرات منفی ای برای آن روستا میتواند داشته باشد؟2.آیا فقط تاثیرش بر تولیدات کشاورزی است یا تاثیر دیگری نیز میتواند داشته باشد؟3.علل و عوامل هجرت جوانان به شهر ها چیست؟ 4.در کاهش توسعه ی اقتصادی چه تاثیری خواهد گذاشت؟5.آیا میتوان با فراهم کردن شرایطی مناسب از هجرت جوانان جلوگیری کرد؟6.چه شرایطی باید فراهم کرد و در واقع تعریف شرایط مناسب چیست؟سوالات زیادی در این خصوص مطرح است که به دنبال جواب قانع کننده ای برای آن ها هستیم

موضوع پنجم:تاثیر اعتیاد جوانان بین 20-18 سال ساکن روستای علی آباد بر روی رفتارشان

یکی از مهم ترین دغدغه های ما اعتیاد جوانان است که معضلات زیادی را ایجاد کرده است .هدف :فهمیدن علل اعتیاد و ریشه کن کردن آن با استفاده از پیدا کردن کمبود ها  و رفع آن ها میباشد.ضرورت:اگر این پژوهش انجام نشود نمیتوان اعتیاد را عاملی تغییر دهنده تصور کرد و همچنین نمیتوان مشکل اعتیاد را با توجه به نتیجه ی بررسی از بین برد.

اما سوالاتی که در این جا مطرح است  این است که 1.در واقع دلیل کشیده شدن به سوی اعتیاد چیست؟2. آیا کمبود محبت باعث معتاد شدن میشود؟3. اعتیاد چه تاثیری بر رفتار و روابط میگذارد؟4.بیشتر افرادی که معتاد میشوند در چه خانواده هایی هستند؟5.آیا فقیر بودن یا ثروتمند بودن در اعتیاد نقش دارد؟6. اعتیاد چه تاثیری بر خانواده ها میگذارد؟

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اسفند 1392ساعت 13:31  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

تاثيرات اموزش هاي قبل از ازدواج بر كاهش طلاق طي ٤سال اخير در استان بوشهر


بارج و ونكلي )1995( به مطالعـه ي پيونـدهاي پيامـدهاي بهداشـتي و تغييـرات اجتمـاعي و فرهنگي پرداخته انـد.آنهـا دريافتنـد كـه " هـر چـه پيامـدهاي اجتمـاعي پـروژههـا و سياسـت گذاريها،به ويژه آنهايي كه در جهت نفـع اجتماعـات برنامـه ريـزي شـده انـد بيشـتر باشـد... استرس ناشي از عدم اطمينان و قطعيت همراه با آنها نيز بيشتر خواهد بود)بكر و ونكلي،1388: 140(. متخصصان علم خانواده در باره كارآمد بودن آموزشهاي قبل از ازدواج اطمينان دارند. زوجهايي كه در اين برنامهها شركت داشته اند، نگرش مثبتي نسبت به آموزش قبل از ازدواج و اثـرات آن دارنـد. و آن را رويـداد ارزشـمندي مـيداننـد )خمسـه، 1382(. كـارول و دوهرتـي )2003( دريافتنـد كـه برنامـههـاي آمـوزش پـيش از ازدواج بـه طـور كلـي در فـراهم آوردن دستاوردهاي مفيد، سريع و كوتاه مدت در مهارتهاي بين فردي و به طور كلي كيفيت روابـط موثرند. استنلي و همكاران )2006( دريافتند كه شركت در برنامههاي آمـوزش پـيش از ازدواج با سطوح بالاتر رضايتمندي و تعهد در ازدواج و سطوح پـايين تـر تعـارض و نيـز كـاهش نـرخ طـلاق در ارتبـاط اسـت. برنامـه آمـوزش پـيش از ازدواج از سـال 1381 در دفتـر پيشـگيري از آسيبهاي اجتماعي معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور بعنوان يك برنامـه پيشگيرانه و ارتقايي در دستور كار قرار گرفت و طراحي و برنامه ريزي آن آغـاز شـد ودر ايـن مدت ضمن برقراري ارتباط با دانشمندان و متخصصان اين حوزه و جمع آوري متون نوشـتاري و تحقيقات علمي متن آموزشي مطابق با شرايط فرهنگي جامعه ايران تهيه و تدوين شـد. امـا بـه


رغم برگزاري اين كلاسها رشد طلاق در ايران نگران كننده ميباشـد. 
اما براي اين كـه مشـخص شـود چـه نـوع آمـوزشهـايي بايـد در


كلاسها لحاظ شود كه بتواند به طور موثر بر زندگي زوجين تاثير بگذارد نيز بايد مد نظر قـرار  گيرد كه با انجام تحقيقات اجتماعي اين امر ميسر ميشـود و ايـن خـود نشـان دهنـده ضـرورت


تحقيقاتي از اين دست در حيطه خانواده است. بررسي اثر بخشي آموزش پيش از ازدواج عنوان پژوهش ديگري است كه توسط درويـش


زاده و همكاران به بررسي اثر بخشي آموزش پيش از ازدواج، بـر قصـههـاي عشـق دانشـجويان دختر مجرد، براساس نظريه قصه عشق اشترنبرگ، در شهرستان دزفول بـود. پرداختـه و نتـايج. نتايج نشان داد كـه آمـوزش پـيش از ازدواج بـر تغييـر قـص ههـاي عشـق جامعـه پسند،سـلطه


جويي،سلطه پذيري،سرگرم يولـذت جـويي معنـي دار بـوده انـد)درويـش زاده و پاشـا،1389( پژوهش بررسى تأثير آموزش پيش از ازدواج برميزان رضايت زناشويى زوجـين شـهر اصـفهان توسط منصوري نيا و همكاران انجام شده و نتايج حاصل از آن نشان داد كه برنامههاى آموزش پيش از ازدواج بر رضايت زناشويى در مولفههاى موضوعات شخصيتى ارتباط زناشويى، حـل تعارضات، رضايت از نظر مالى، اوقات فراغت، روابط با بستگان و دوستان، نقشهاى برابـرى زن و مرد و جهت گيرى مذهبى تاثير معنادار داشته است .بين رضايت زناشويى و عوامل زمينه


اى در متغيرهاى تحصيلات و وضعيت اقتصادى رابطه معنادار وجـود داشـت.


منابع:


سايت-             Ensani.ir


خمسه )1385( آموزش پيش از ازدواج، تهران: دانشگاه الزهرا


ساروخاني، باقر)1377( مقدمهاي بر جامعه شناسي خانواده، تهران: سروش 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم اسفند 1392ساعت 23:48  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

-تاثیر داروهای روانگردان بر روی زندگی زناشویی در شهر تهران در سال۹۰-۹۱

انگیزه

مصرف این داروها تاثیر مخربی بر زندگی زناشویی میگذارد.ایا مصرف این داروها باعث از هم پاشیدگی خانواده میشود ودلایل مصرف اینگونه داروها چیست و جامعه در مصرف اینگونه دارئها نقش دارد یا خیر.

هدف

روشن کردن تاثیرات مخربی که داروهای روانگردان بر زندگی جوانان دارد و بررسی تاثیرات مصرف این داروها بر سطح جامعه

ضرورت

امروزه به دلایل گوناگونی مصرف این گونه داروها افزایش یافته و تاثیرات به سزایی روی جوامع و زندگی افراد گذاشته اگر مصرف اینگونه داروها جلوگیری نشود باعث مختل شدن جامعه و زندگی افراد میشود و اگر اطلاعاتی از مصرف اینگونه داروها داده نشودتاثیرات جبران ناپذیری  روی افراد وحتی بر سطح جامعه میگذارد

سوال

۱-ایا مصرف اینگونه داروها باعث از هم پاشیدگی نظام خانوادگی میشود ؟

۲-ایا استفاده از مصرف دارو های روانگردان در خانواده بر فرزندان تاثیر میگذارد؟

۳-ایا جامعه در کاهش مصرف این داروها در خانواده راه حلی  دارد؟

۴-ایا افزایش استفاده از این داروها تا چه اندازه در افزایش طلاق در جامعه نقش دارد؟

۵-ایا نشان دادن برنامه های تلوزیونی در کاهش مصرف این داروها وتاثیرات مخرب ان در خانواده موثر است؟

تاثیر افزایش سخت گیری در مدارس بر انگیزه دانش اموزان شهر شیراز در سال ۹۲

انگیزه

امروزه یکی از عملکرد اموزش پرورش شهر شیراز افزایش سخت گیری در مدارس است که تاثیرات بسزایی گذاشته .که میتوان بیان کرد این سخت گیری ها در مدارس باعث افزلیش سطح درسی دانش اموزان شیرازی شده یا کاهش یافته و ایا میتوان بیان کرد این سخت گیری در انگیزه دانش اموزان نقشی داشته یا خیر

هدف

مشخص کردن تاثیرات این سخت گیری ها در مدارس بر انگیزه دانش اموزان وبررسی تاثیراتی که این سخت گیری بر رفتار دانش اموزان ایجاد میکند

ضرورت

اگر از این سخت گیری ها در مدارس جلوگیری نشود تاثیرات منفی بر ثبات و عملکرد دانش اموزان میگذارد وه چه بسا باعث دلزدگی انها از درس میشود

سوال

۱-ایا این سخت گیری ها در مدارس باعث افزایش سطح درسی در دانش اموزان میشود یا خیر؟

۲-ایا شرکت در المپیاد های درسی ناشی از این سخت گیری ها در مدارس است ؟

۳-عکس العمل والدین به این سخت گیری ها چگونه است ؟

۴-ایا این سخت گیری ها در مدارس دخترانه عملکرد بهتری داشته یا در مدارس پسرانه؟

۵-ایا این سخت گیری ها در روحیات دانش اموزان تاثیر میگذارد  یا خیر ؟

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اسفند 1392ساعت 14:11  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

عوامل موثر بر كاهش رغبت اكثر دانشجويان دختر دانشگاه ارشاد دماوند ورودی 90-89بر يادگيري دروس و قابل قبول بودن نمره ۱۰ براي ان ها

كاهش تمايل دانشجويان اكثر دانشگاه هاي غير دولتي و ازاد بر افزايش ارتقاي علمي و تلاش براي كسب نمره ۱۰يك نگراني تلقي مي شود .ايا واقعا پاس كردن مهم است يا درس خواندن؟

تاثيرات ارزشيابي ديگران بر روي رفتار فردي

چرا حضور يك فرد در جامعه كه وي‍ژگي هاي متفاوتي با يك فرد عادي دارد مورد ديد همه قرار گرفته و باعث راندن ان شخص از جامعه ميشوند؟به عنوان مثال افراد معلول وافراد قد بلند مثل من كه كم كم دارم از جامعه رانده ميشوم.

تاثيرات اموزش هاي دانشگاهي دانشگاه تهران بر رواج اخلاق حرفه اي حسابداري

در دانشگاه هاي امريكا واحدي به نام اخلاق حرفه اي در واحدهاي دانشگاهي است حال انكه در ايران با وجود اين فساد مالي واحدي به اين نام وجود ندارد.

بررسي دلايل افزايش بروز تخلفات مالي در بانک هاي  ملی و صادرات واقع در تهران

با توجه به افزايش اختلاص در سال هاي اخير و ارتباط اين موضوع با رشته دانشگاهيم مشتاق به اگاهي از عوامل و دلايل و اينكه با توجه به سيستم هاي پيشرفته حسابداري چراي جلوي ان اختلاصات گرفته نمي شود؟

عوامل موثر بر افزايش پرخاشگري جوانان سن ۲۱-۲۰ پسر دانشگاه ارشاد دماوند ورودی۹۲-۹۳ در برخورد با والدين و عدم پذيرش تجربه ان ها

زود ازكوره در رفتن جوانان يك نگراني براي موفقيت در زندگي و دست وپنجه كردن با مشگلات در آينده را به وجود اورده است و اگاهي از اين عوامل يكي از دغدغه هاي من به شمار ميرودچون من یکی از ان افراد هستم.  

دو موضوع                                             

عوامل موثر بر کاهش رغبت اکثر دانشجویان دختر دانشگاه دختر دانشگاه ارشاد دماوند ۹۰-۸۹ بر یادگیری دروس و قابل قبول بودن نمره ۱۰ برای ان ها

هدف:پیدا کردن موثرترین و پر انگیزه ترین راه ها برای خواندن درس و کسب نمره بالا.

ضرورت:اگر با این وضع دانشجویان بخواهند ادامه دهند و مسُولان هم راهی نیندیشند نه دانشجویی می ماند نه پیشرفت علمی.

۵ سوال:آیا جدی بودن و سختگیر بودن استاد تاثیری بر بهتر درس خواندن دارد؟

آیا گرفتن امتحانات پایان ترم به طور تستی بچه هارا تنبل به بار نمی اورد؟

آيا نوع دانشگاه (دولتی-غیردولتی)و امکانات تاثیری بر رغبت دانشجویان بر کیفیت خواندن درس دارد؟

آيا افزایش شهریه تاثیری بر انگیزه ی تحصیلی دارد؟اصلا تفاوتی می کند؟

قانونی کردن داشتن معدل بالای ۱۸ برای استخدام در موسسات دولتی و خصوصی چه تاثیری بر انگیزه تحصیلی دارد؟

موضوع دوم

عوامل موثر بر افزایش پرخاشگری جوانان سن۲۱-۲۰ دانشگاه ارشاد دماوند ورودی ۹۲-۹۳ در برخورد با والدین و عدم پذیرش تجربه آن ها

هدف:پیدا کردن عوامل شایع و رایج در افزایش خشم در برخورد با والدین و چگونگی مبارزه با این عوامل .

ضرورت :خشم ناگهانی و زود از کوره در رفتن جوانان نه تنها به سیستم عصبی لطمه می زند بلکه باعث جدایی از خانواده و رنجیده خاطر کردن پدر و مادر و  می شود.

۵ سوال:

چرا ارزش و واحترام نسبت به والدین از طرف طرف جوانان کاهش پیدا کرده است؟

آِيا زود عصبی شدن جوانان تاثیری بر روابط اجتماعی با دیگران و آینده زندگی با همسر و فرزندانش دارد؟

آيا توقعات جوان و دیدگاه های آنها با والدینشان بر پرخاشگري ان ها تاثير گذار است؟

آيا ارزش قایل ندانستن جوانان در جمع و تحقیر کردن تاثیری بر روحيه  جوانان دارد؟

آيا پدرومادران براي مقابله با پرخاشگري جوانان راهكاري انديشيده اند؟

 

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم اسفند 1392ساعت 0:2  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر