روش تحقیق

وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق

"هو العالم"

موضوعات:

۱.علت عدم نظریه پردازی در کشور در رشته های علوم انسانی علارغم نظریه پردازی در سایر رشته ها

بیان مساله:

با وجود اینکه کشور در زمینه های گوناگون علوم دارای نخبگان فراوانی است در عین حال در رشته های علوم انسانی ازجمله رشته های مدیریت هنوزبه مرحله نظریه پردازی درسطح جهانی نرسیده و این موضوع در کشور ما که دارای پیشینه بسیاری هم پیش از اسلام وهم بعد از اسلام است قابل تامل است.

۲.علل ناکارامدی فارغ التحصیلان رشته مدیریت صنعتی درمحیط صنعتی

بیان مساله:

هر چند دانشجویان مدیریت صنعتی برای کار درمحیط صنعتی اموزش میبینند اما در شرایط واقعی دانش انها قابل استفاده نیست.

۳.دلایل نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی علارغم افزایش مصرف گرایی

بیان مساله:

در سالهای اخیر نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی بیشتر شده اما در عین حال مصرف گرایی در کل جامعه بیشتر شده و این موضوع تامل برانگیز است.زیرا درشرایط عادی اگر انسان دچار مشکل اقتصادی باشد کمتر مصرف میکنند ودر حال حاضر این موضوع صدق نمیکند و امری غیر طبیعی و تامل برانگیز است.

۴.علل تغییر بسیار زیاد در رفتار و پوشش جوانان پس از ورود به دانشگاه

بیان مساله:

تغییر رفتار دانشجویان پس ازورود به دانشگاه مساله ای است که افراد زیادی را درگیر کرده است.

هدف:

بررسی علل اجتماعی تغییر رفتار دانشجویان پس از ورود به دانشگاه

بررسی روانشناسی این تغییر رفتار

۵.علل گرایش جوانان بین ۱۸ تا ۲۸ سال به شبکه های اجتماعی

بیان مساله:

در سالهای اخیر استفاده ها از شبکه های اجتماعی در بین جوانان خصوصا در سنین ۱۸تا۲۸ سال افزایش یافته است.استفاده از این شبکه ها علارغم برخی محاسن معایب و مضرات زیادی دارد ولی با این حال همچنان گرایش زیادی به ان وجود دارد.جوانان روزانه ساعتهای زیادی از وقت خود را دراین شبکه ها میگذرانند و این باعث از بین رفتن فرصتهای زیادی میشود که میتواندصرف پرداختن به امور مهمتری شود.

ضرورت:

علت یابی گرایش جوانان به شبکه اجتماعی برای یافتن راهکارهایی برای تغییر ذایقه جوانان به سمت انجام امور مفید تر و به کارگیری استعداد و دانش وتجربه جوانان در امور مهم جامعه

اسیب شناسی این گرایش وعلل ان برای برنامه ریزی برای جوانان

هدف:

بررسی علل گرایش به شبکه های اجتماعی گوناگون

بررسی نیازهایی که جوانان را به سمت استفاده از این شبکه ها می برد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:29  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع تحقیق:

راه های افزایش جذب فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزش به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش

سوالات تحقیق:

1:آیا بازنگری آیین نامه انتخاب و انتصاب مدیران در افزایش جذب فارغ التحصیلان دوره های مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش موثر است؟

2:آیا بازنگری محتوای دروس مدیریت آموزشی در افزایش جذب فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش موثر است؟

3:آیا همکاری و هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در برنامه ریزی برای بهبود دوره های مدیریت آموزشی در افزایش جذب فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش موثر است؟

4:آیا بین نظرات مدیران آموزشی و فارغ التحصیلان دوره های مدیریت و افزایش جذب فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی بر اساس متغیر های دموگرافیک(جنس، مدرک تحصیلی،سابقه خدمت )تفاوت وجود دارد ؟

فرضیه ها :(بر اساس آزمون دو دامنه)

1:فرضیه صفر:بازنگری آیین نامه انتخاب و انتصاب مدیران در افزایش جذب فارغ التحصیلان دوره های مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش موثر نیست

فرضیه مقابل:بازنگری آیین نامه انتخاب و انتصاب مدیران در افزایش جذب فارغ التحصیلان دوره های مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش موثر است

متغیر مستقل:بازنگری آیین نامه انتخاب و انتصاب مدیران

متغیر وابسته:افزایش جذب فارغ التحصیلان دوره های مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش

متغیر تعدیل کننده:مشاغل مدیریتی

متغیر کنترل:جنسیت،سن

متغیر مداخله گر:دستمزد پایین

2:فرضیه صفر:بازنگری محتوای دروس مدیریت آموزشی در افزایش جذب فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش موثر نیست

فرضیه مقابل:بازنگری محتوای دروس مدیریت آموزشی در افزایش جذب فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش موثر است

متغیر مستقل:بازنگری محتوای دروس مدیریت آموزشی

متغیر وابسته:افزایش جذب فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش

متغیر تعدیل کننده:مشاغل مدیریتی

متغیر کنترل:جنسیت،سن،تجربه کاری

متغیر مداخله گر:عدم ارتباط محتوای دروس با مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش

3:فرضیه صفر:همکاری و هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در برنامه ریزی برای بهبود دوره های مدیریت آموزشی در افزایش جذب فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش موثر نیست

فرضیه مقابل:همکاری و هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در برنامه ریزی برای بهبود دوره های مدیریت آموزشی در افزایش جذب فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش موثراست

متغیر مستقل:همکاری و هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در برنامه ریزی برای بهبود دوره های مدیریت آموزشی

متغیر وابسته:افزایش جذب فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش 

متغیر تعدیل کننده:مشاغل مدیریتی

متغیر کنترل:سن،جنسیت،هوش،تجربه کاری

متغیر مداخله گر:عواملی که منجر به عدم همکاری این دو ارگان میشود

4:فرضیه صفر:بین نظرات مدیران آموزشی و فارغ التحصیلان دوره های مدیریت افزایش جذب فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی  به مشاغل مدیریتی بر اساس متغیر های دموگرافیک(جنس، مدرک تحصیلی،سابقه خدمت )تفاوت وجودندارد

فرضیه مقابل:بین نظرات مدیران آموزشی و فارغ التحصیلان دوره های مدیریت افزایش جذب فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی بر اساس متغیر های دموگرافیک(جنس، مدرک تحصیلی،سابقه خدمت )تفاوت وجود دارد

متغیر مستقل:نظرات مدیران آموزشی و فارغ التحصیلان دوره های مدیریت

متغیر وابسته:افزایش جذب فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی به مشاغل مدیریتی

متغیر تعدیل کننده:مشاغل مدیریتی

متغیرکنترل:هوش،تجربه کاری،جنسیت،سن

متغیرمداخله گر:عواملی که منجر به تفاوت یا عدم تفاوت بین نظرات مدیران و فارغ التحصیلان میشود

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 23:42  توسط توحیدلو  | 

 موضوع: علل گرایش زنان به اعتیاد         

بیان مسئله:جهان اطراف ما روزبه روز تغییر می کند و سرعت این تغییر و تحولات نیز در اثر تکنولوژی و دستاوردهای جدید آن درحال افزایش است.این میزان از تغییر و تحولات علاوه بر اینکه امتیازاتی در بیش داشته فرد و جامعه را با چالش هایی روبرو کرده.از جمله این چالشها اعتیاد به مواد مخدر،بیکاری،فقر،فحشا،ازار و اذییت کودکان،...است.یکی از این چالش های بزرگ که اعتیاد نام دارددر جوامع کنونی به اشکال مختلف بروز کرده است.تا کنون اعتیاد به مواد مخدر یکی از مشکلات بهداشتی بوده است اما امروزه اعتیاد به قمار،روابط جنسی،اینتر نت و ... نیز به این مشکلات بهداشتی اضافه شده است.    

 هدف:تعیین مشکلات اجتماعی که باعث ایجاد زمینه اعتیاد در زنان                                                                                                                    .

ضرورت:نقش زنان در جامعه و تا ثیر انان بر تربیت کودکان              

پیشینه نظری:در رابطه با اعتیاد رویکرد هاو دیدگاههای متعددی وجود دارد.مروریبر چندین نظرییه یا الگوی با نفوذ میتواند چهارچوب مفیدی را برای اگاهی از سبب شناسی وابستگی به مواد مخدر فراهم کند.

ديدگاه روانکاوي:شخصيت يک بيمار معتاد بنا بر نظريه‎هاي روانکاوي يا دچار واپس روي و يا دچار تثبيت شده است. در گذشته به طور عموم گرايش غالب روانکاوان چنين بود که موضوع اعتياد را به عنوان حالت تثبيت و درجا زدن در مرحله دهاني و خودشيفتگي نسبت دهند.

ديدگاه جامعه‎شناسي: از ديدگاه جامعه‎شناسي مهمترين علل گرايش به اعتياد، افزايش قابل توجه حجم مواد مخدر در دسترسي در جوامع دانسته شده است که چنين شرايطي دستيابي افراد را به مواد مخدر بسيار تسهيل مي‌کند.

نظريه فرآيند متضاد:. نظريه فرآيند متضاد سعي دارد افزايش انگيزش براي ادامه مصرف دارو را توضيح دهد. اين افزايش براساس سه پديده مهم قرار دارد که در کليه داروهائي که ايجاد وابستگي مي‎کنند به گونه مشترک‎ مطرح هستند۱)اثر داروئي بعد از مصرف اوليه داروها موجب حالتي لذت‎انگيز (هيجاني) مي‎شود که به لذت عاطفي معروف است ۲) با مصرف مکرر، پديده تحمل عاطفي ايجاد مي‎شود.تحمل به کاهش اثر دارو و در نتيجه مصرف مکرر آن اشاره دارد.۳). پديده سوم نيز به تحمل معروف است و اصطلاحاً ترک عاطفي ناميده مي‎شود. بدين معني که حالت ايجاد شده در اثر حذف آثارلذت بخش تقويت‎کننده دارو با لذت عاطفي مصرف آن دارو مغاير است.

پیشینه عملی :    کلیه اسناد بدست آمده در خصوص بررسی مصرف مواد و اعتیاد در زنان، مربوط به آخرین سال های قبل از انقلاب وپس از سال 1378 میباشد. هیچگونه سندی دال بر انجام مطالعه ای در 20 سال اول پس از انقلاب بدست نیامده.بسیاری از مطالعات، شیوع مصرف مواد را در جمعیت مورد بررسی خود ارائه داده بدون اینکه فراوانی شیوع مصرف مواد را به تفکیک دو جنس ذکر نمایند و تنها به ذکر این نکته که مصرف مواد درمردان به طور معنا داری از زنان بیشتر بوده اکتفا کرده اند.

سوالات:۱)ایا بین استعداد ژنتیکی و اعتیادزنان رابطه معنا داری وجود دارد؟

           ۲)ایا بین صفات شخصییتی واعتیاد زنان ارتباط معنا داری وجود دارد؟

           ۳)ایا میتوان بین فقر مادی و اعتیاد زنان رابطه برقرار کرد؟

           ۴)ایامجرد یا متاهل بودن زنان بر روی اعتیاد انان تاثیرگذار است؟

           ۵)ایا رضایت از زندگی زناشویی میتواند عامل بازدارنده ی اعتیاد زنان باشد؟

          ۶)ایامیان میزان تحصیلات زنان و اعتیاد انان ارتباط معنا داری وجود دارد؟

          ۷)ایا بین تیپ شخصیتی و اعتیاد زنان رابطه ای برقرار است؟

         ۸)ایا اعتیاد زنان لزوما با اختلالات روانی همراه است؟

فرضیه ها:

 ۱) بین فقر مادی و اعتیاد زنان رابطه برقرار است.

  متغیر مستقل:فقر مادی                   متغیر وابسته:اعتیاد

    تعدیل کننده:زنان                          مداخله گر:سر خوردگی در جامعه

۲)طلاق عاملی است ماتر در روی اوردن زنان به اعتیاد.

  متغیر مستقل:طلاق                              متغیر وابسته:اعتیاد

   تعدیل کننده:زنان                                 مداخله گر:افسردگی

۳)بین رضایت از زندگی زناشویی و اعتیاد زنان در طبقات مرفه جامعه ارتباط برقرار است.

  متغیر مستقل:رضایت از زندگی زناشویی      متغیر وابسته: اعتیاد                                 

  تعدیل کننده:  زنان در طبقات مرفه جامعه                                         مداخله گر:اختلالات روانی

۴)میان میزان تحصیلات زنان و اعتیاد انان ارتباط معنا داری وجود دارد.

   متغیر مستقل :میزان تحصیلات                            متغیر وابسته: اعتیاد

     تعدیل کننده: زنان                                           مداخله گر:عدم انگیزه برای پیشرفت در اینده

۵)بین تیپ شخصیتی و اعتیاد زنان رابطه ی معناداری وجود دارد.

    متغیر مستقل : تیپ شخصیتی                            متغیر وابسته: اعتیاد

    تعدیل کننده: زنان                                              مداخله گر:عواطف و هوش هیجانی منحصر به فرد 
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 23:32  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 23:29  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

file:

چگونه برروند تحصیلی دانش آموزان تاثیرگذارباشیم

 

بیان مسئله: قدم اول درموفقیت این است که پیروزشدن رابخواهیم وتنهابه این صورت است که اصول موفقیت رابه آسانی خواهیم آموخت پیروزی درتحصیل به عوامل گوناگونی بستگی دارد وازمهمترین وتاثیرگذارترین این عوامل عبارتنداز:

Ø    خصوصیات فردی دانش آموز

Ø    دبیران (رشته تحصیلی سطح تحصیلات )

Ø    والدین (شغل والدین سطح تحصیلات فضای خانوادگی) و

Ø    فضای آموزشی طبقه بندی میشود .

 

ضرورت :از عوامل مهم درپیشرفت  یاترک تحصیل دانش آموزان سواد والدین محسوب میشود اگربچه ها درمحیط خانواده احساس پشت گرمی نمایند وهرگاه از نظر درسی  مشکلی برایشان پیش آمد مطمئن باشند که اولیا آنها را کمک میکنند دراین صورت با د لگرمی  بیشتری درس می خوانند ودچار عقب ماندگی تحصیلی  نخواهند شد چون تحصیلات والدین  تاثیر بسزایی درموفقیت تحصیلی  فرزندان دارد تحقیقات متعددی نشان میدهد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که والدین خود را مشغول مطالعه میبینند خودشان نیز تشویق به درس خواندن میشوند ووالدین خود رابه عنوان بهترین الگوی همانند سازی تحصیلی انتخاب میکنند بنابراین کمک وراهنمایی فرزندان توسط والدین امری است ضروری ونمی توان کارآموزشی راتنها به مدرسه محول کرد وازنقش خانواده غافل ماند.دبیرانی که درپایه ها مختلف تحصیلی تدریس می کنند اگرسطح تحصیلات مربوط به همان پایه را دارا باشند میتوانند دانش آموزانی پرورش دهند که جوابگوی نیاز بازارکاروتحصیل درمراحل عالی ترباشد .

درموردخصوصیات فردی دانش آموزبه داشتن بیماری جسمی وذهنی وروانی وکمبودانگیزه برای یادگیری وهدف نداشتن وناتوانایی های یادگیری وناسازگاری های رفتاری برای تحصیل اشاره کرد.

 

هدف :دراین بررسی هدف این است که عوامل ذکرشده دربیان مسئله ومیزان تاثیر هرکدام برپیشرفت تحصیلی یا افت دانش آموزرابررسی وبه دنبال آن هستیم تاضمن تقویت عوامل مثبت وکم اثرنمودن عوامل منفی والدین ودبیران رابه وظایف خود آشنا وآنان را درجهت فراهم نمودن زمینه های لازم برای تحصیل دانش آموزان را یاری کنیم.

 

پیشینه نظری:خانم معصومه اسدی در روزنامه جام جم چنین مینویسد:

یکی ازعوامل مهم درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان خانواده است  خانواده به عنوان اولین نهاداجتماعی می تواند نقش بارزی درپیشرفت تحصیلی وهمین طورافت تحصیلی وی داشته باشد ازجمله عوامل خانوادگی موثرمی توان شرایط عاطفی وامنیت محیط خانواده وشرایط اجتماعی واقتصادی وتحصیلات وسطح فرهنگ خانواده واشتغال مادران رانام برد.

پایین بودن سطح تحصیلات در درجه اول سبب می شود که خانواده نتواندکمک های درسی لازم رابه دانش آموزارائه دهد ودرحل مشکلات درسی اورا یا ری کنند وهمچنین به دلیل فقرفکری نمیتوانند نگرش های لازم رابه فرزندان برای ادامه تحصیل مناسب بدهند.

والدین باید محیط خانه را به محیطی صمیمی و به دور از مشاجرات تبدیل کنند، زیرا ناامنی محیط خانه موجب می شود دانش آموز رغبتی برای مطالعه دروس و انجام تکالیف نداشته باشد و همچنین هنگام یادگیری دچار اضطراب و عدم تمرکز شود.

مشکلات ناشی از مدرسه بخصوص مشکلات ناشی از معلم و شیوه تدریس وی می تواند به تنهایی به اندازه مجموعه عوامل متعدد بر روند آموزش و تحصیل دانش آموز تاثیر بگذارد. برخی دیگر از مشکلات ناشی از مدرسه که تاثیر مستقیم بر افت تحصیلی دانش آموز دارد شامل کیفیت فضای آموزشی، تغییرات پی در پی محتوای کتاب های درسی، توبیخ و تنبیه های دانش آموز، عدم رسیدگی به علت غیبت های دانش آموز و... هستند.

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تا حدود زیادی بستگی به شرایط محیطی و نحوه برخورد معلمان و اطرافیان دارد . فضایی که نوجوانان در آن پرورش می یابند باید به گونه ای باشد که موجب موفقیت آنها گردد. برخورد معلم باید منطقی بوده تا دانش آموز را در مسیر موفقیت قرار دهد و دانش آموز اعتماد به نفس پیدا کند و از خود انتظار موفقیت داشته باشد زیرا موفقیت هم چون نردبانی است که وقتی شروع شد تا آخرین پله ادامه می دهد.

بنابراین می توان گفت رابطه معلمان و شاگردان و مسئولان دیگر  می تواند موفقیت دانش آموزان را تحت تاثیر قرار دهد و از ترک تحصیل جلوگیری کند.

برخورد معلم و اولیای مدرسه باید به گونه ای باشد که دانش آموز از طریق دستکاری اشیا آزمایشجمع آوری اطلاعات ساختن و خلق کرد مباحث ومشارکت در کارهای گروهیگوش دادنخواندن و اکتشاف به تجربه یادگیری بپردازند و بدین وسیله از ترک تحصیل دانش آموزان جلوگیری نمایند .

همچنین استفاده از تشویق های مادی و غیر مادی مفید است . استفاده بیشتر معلمان از تشویق های کلامی و تشویق در جمع در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش بسزایی دارد و هم باعث جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان می شود.

پیشینه تجربی: اکبری (1356)درتحقیقی باعنوان (علل ترک تحصیل دراستان سیستان وبلوچستان دریافت که بین سطح تحصیلات والدین وترک تحصیل فرزندان آنها رابطه ی معکوس وجود دارد به این صورت که 74% ترک تحصیل کنندگان درگروه مورد مطالعه دارای پدران بی سواد 33%داری پدرانی بامدرک ابتدایی وفقط 2%مدرک متوسطه داشته اند و89%مادران نیز بی سواد هستند.

محمودی نسب (1364)درتحقیقی با عنوان (بررسی علل مردودی دانش آموزان  سال سوم راهنمایی درکرج)به این نتایج دست یافت 39%ازمردودین دارای پدران بی سواد بیش از 50% مادران بی سواد درحالی که سواد پدران 48%ازافراد موفق بین سوم راهنمایی تا لیسانس  وسواد مادران 35%ازآنها نیز درهمین حدبوده است .

کاووسی(1382)تاثیرمطالعه والدین برپیشرفت تحصیلی فرزندان رامورد بررسی قراردادوبه این نتایج دست یافت :

علایق والدین به مطالعه وتوجه به  علم ازجمله عوامل انگیزشی موثر درپیشرفت تحصیلی فرزندان است یعنی اگردرخانواده ای والدین به مطالعه بپردازند به مرور علاقه ی دانش آموز به مطالعه نیز افزایش می یابد واین امرباعث میشود فرزندان درامرتحصیل پیشرفت کنند.

سوالات تحقیق :

1-آیا خصوصیات فردی دانش آموزان تاثیری برپیشرفت یا افت تحصیلی آنها دارد؟

2-آیا ارتباطی بین سطح  تحصیلات  دبیران وپیشرفت یاافت دانش آموزان وجوددارد؟

3-آیارشته تحصیلی دبیران برپیشرفت یا افت دانش آموزان تاثیر گذاراست ؟

4-شغل والدین برپیشرفت یاافت تحصیلی دانش آموزان چه تاثیری دارد؟

5-آیا سطح تحصیلات والدین برپیشرفت یا افت تحصیلی دانش آموزان موثراست؟

 

فرضیه های  تحقیق :

1-خصوصیات فردی دانش آموزان برپیشرفت تحصیلی آنها تاثیردارد.

متغیرمستقل :خصوصیات فردی دانش آموزان

متغیروابسته :پیشرفت تحصیلی

2-ممکن است سطح تحصیلات دبیران برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیرگذار باشد.

متغیرمستقل:تحصیلات دبیران

متغیروابسته:پیشرفت تحصیلی

3- رشته تحصیلی دبیران تاثیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ندارد.

متغیرمستقل :رشته تحصیلی دبیران

متغیروابسته:پیشرفت تحصیلی

4-بین سطح تحصیلات والدین وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای مستقیم وجود دارد.

متغیرمستقل :تحصیلات والدین

متغیروابسته :پیشرفت تحصیلی

5- اشتغال والدین باتوجه به شغلشان می تواند درپیشرفت تحصیلی به فرزندان کمک کند.

متغیرمستقل :اشتغال والدین

متغیروابسته :پیشرفت تحصیلی

D8%A8%D8%B1%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86.docx

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 21:47  توسط دانشجویان کلاس اول  | 


*((بسمه اللّه نور)) *

* موضوع: بررسي وشناخت نمادهاي فراماسونري

۞بيان مسئله: به اطرافمان كه بادقت نگاه مي كنيم وقايعي مشاهده خواهيم كردكه گويي مانند پازل در كنار هم قرار مي گيرند به طور مثال اعدادي مثل 9-11-13-33 -666  را زياد در اطرافمان مي شنويم آيا اتفاقي است ،در هاليوود چرا انقدر فيلم هايي درباره ي نابودي دنيا مي سازند،اين نمادهاي بعضا تكراري چرا دراطرافمان زياد است. در قرآن سوره سباء آيه 40 خداونددر روز محشر به فرشتگان مي فرمايد آيا اين مردم شما را مي پرستيدند فرشتگان مي گويند خداوندا تو پاك ومنزهي از نقايص ،اينان جنيان را مي پرستيدند،همان طور كه مي دانيم شيطان نيز ازجنيان است وشيطان پرستي از ديدگاه قرآن وجود دارد مادراين تحقيق سعي مي كنيم به شناخت نمادهاي ماسوني بپردازيم وميزان شناخت خودرانسبت به اين فرقه محك بزنيم

۞هدف: آگاهي بخشي نسبت به اين نمادها

۞ضرورت:استفاده ناآگاهانه اكثر مردم ازاين نماد ها

۞ پيشينه نظري:

کلمه ماسون (mason ( یعنی بنا

فراماسون ((freemason یعنی بنای آزاد

کسی  که عضو فراماسونری است را ماسون یا فراماسون می نامند.

یکی از بزرگترین اهداف گروه های ماسونی این است که زمینه را برای حکومت  فردی از بین ماسون ها با عنوان نمادین ضد مسیح (= antichrstدجال ) یا به تعبیر بعضی گروه های ماسونی فرعون جدید آماده کنند .

برطبق نظريه هاي پيشين ،فراماسونری جمعیتی سری است که کسی به راحتی نمی تواند در حریم آن نفوذ کند و اگر هم راه یافت مکلف است اسرار آن را مکتوم نگه دارد اما با وجود این کسانی توانسته اند به حریم آن نفوذ کنند و به اسناد و مدارک مهمی  دست یابند و موفق به کشف و انتشار اسرار آنها شود .

هدف نهایی آنها ایجاد یک حکومت نهایی شیطانیست و برای پیاده کردن آن در سراسر عالم به یک مبارزه ی وسیع و بی امان دست زده انديكي ازاولين مبارزات انجام شده ودرحال انجام نمادگرايي است

مابراي شناخت علت اين نمادهاي ماسوني احتياج داريم تاكمي ازعقايد ماسون هارابشناسيم

گروه های مختلف ماسون بعضا فلسفه ی  عقیدتی متفاوتی دارند اما با این حال در لابه لای عقایدشان می توان مشترکات فروانی را یافت .

نظريه مهمی  که دراين خصوص وجود دارد این است که فلسفه  وجودی  بسیاری از عقاید ماسونی به طور کامل شناخته نشده است اما این به معنای عدم وجو د این اعتقادات نیست .برای مثال شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد اکثر گروه های  ماسونی  شیطان را تقدیس می کنند .

از جمله اذعان خود آنها به تقدیس  لوسیفر (یکی از نام های شیطان )ویا استفاده از علائم بی شماری که اکثر آنها توسط گروه های شیطان  پرست نیز استفاده  می شوند  نکته دیکر اینکه بسیاری از گروه های ماسونی شیطان پرست الهه های مصر باستان را نیز ارج می نهند .از جمله :isis وosirisو ... که این مطلب کاملا اثبات شده است كه ازجمله نماد هاي مهم آنها به شمارمي آيد

با این حال بخشی از عقاید ماسونها  كه منجربه نمادگرايي آنهاشده و کاملا اين نظريات اثبات شده اند عبارتند از :

1-     ادعای روشنی بخش(giver of light) بودن شیطان (losifer)،كه اين نمادرامي توان دردلار امريكا ،ودرعكس هرم معروف مشاهده كرد.

2-     بزرگداشت شیطان و نماد های شیطانی

3-     اعتقاد به اینکه زن و مرد اولیه ،که مقام نیمه خدایی دارند خالق نسل کره زمین هستند نه خداوند یکتا كه اين نماد به عنوان نماد زن ومرد شناخته شده

ستاره شش گوشه:نمادتعادل خلقت(زن ومرد) 

4-     بزرگداشت الهه های ملل باستان مانند ایزست ،لات و... واحترام به عقاید جاری ملل باستان

5-     اعتقاد فراوان به اومانیسم و ماتریالیسم و عدم اعتقاد به روح و مسائل فرامادی

6-     اعتقاد راسخ به سلیمان نه به عنوان نبی بلکه به عنوان پادشاه جادوگر و ماسون اعظم نکته جالب این است که اکثر یهودیان نیز چنین اعتقادی دارندو همچنين عصاي حضرت موسي كه نامش هاليووداست كه نمادجادوگري است.

7-     اعتقاد به قدرت برتر ماسون،گروه های ماسونی 33 مرتبه و 33 درجه دارند. شخصی که به درجه 33 میرسد قدرت زیاد داشته و ماسون اعظم نامیده میشودكه وقتي دو ماسوني به هم مي رسند براي احوال پرسي شيوه خاصي دارند كه از اين طريق رتبه خود را به فرد مقابل مي گويند.

8-     اعتقاد به ساختن معبد سلیمان به عنوان پایتخت عقیدتی در بیت المقدس (Jerusalem) قبل از ظهور ضد مسیح یا فرعون جدید که منجی شیطانی ماسونی هاست،به همين دليل است كه مسجد الاقصي را ازبين بردند.

عکس یادگاری ماسون هادرکنارسومین ماکت معبدکذایی سلیمان

 

9-     اعتقاد به ظهور ضد مسیح (دجال)یا فرعون جدید در ابتدای دهه ی اول  قرن 21 و شروع حکومت جهانی شیطانی توسط او(البته ممکن است که دجال مورد نظر خود ماسون ها لزوما شخص خاصی نباشد بلکه ممکن است خود تشکیلات فراماسونری باشد.)

برطبق نظريه هاي پيشين اين نمادگرايي ريشه دراهداف اين ماسون هاداردبه طورمثال گروه هاي متال كه موسيقي رپ مي خوانند در ابتدا به وجود آمدنش افرادي سياه پوست ازمناطق فقير نشين نيويورك بودند وبراي مبارزه با تبعيض نژادي وطبقاتي، اين گروه هاشكل گرفت ولي كم كم بانفوذ امريكا وصهيونيسم محتواي شعر ها تحريف شد وابزاري براي سياست هاي صهيونيسم قرار گرفت بعضي از گروه هاي متال از مهمترين گروه هاي فراماسونري به حساب مي آيند مانندهوي متال،بلك متال و...

 

 

۞ پيشينه تجربي:

مطالعات آماري نشان داده 2%از جمعيت مردم امريكا رايهوديان تشكيل داده اين درحالي است كه 80%ثروت امريكا به دست همين 2%جمعيت يهودي است

جرج واشينگ تن اولين رئيس جمهور امريكا بود كه لقب استاد اعظم فراماسونري راداشته است كه بر روي مقبره اش علامت گونيا وپرگار كه ازنماد هاي ماسوني است ديده مي شودالبته نماد هاي بسيار ديگري نيزدرمقبره وي به كاربرده شده است كه درادامه تحقيق به آن مي پردازيم

ماسون ها به شدت نماد گراهستند به همين دليل بيشتر اجناس و وسايلي كه استفاده مي كنيم ممكن است از نماد هاي آن هاباشد ميزان اين نمادها به قدري زياداست كه مافقط مهم ترين هاي آن رااشاره خواهيم كرد البته به دنبال هر نماد انتخابي علتي پنهان است مانند عدد666 كه ازنمادهاي فراماسونري است، عكس اين عدد 999 است كه از اعدادمقدس دردين مسيح مي باشد وهمان طوركه مي دانيد ماسون ها هرچيزي كه عكس ومخالف دين باشدعمل مي كنند.   

 

 

۞ سوالات تحقيق:

1.آيا رابطه اي بين ميزان آگاهي از نماد هاي فراماسونري واستفاده كردن ازاين نمادهاوجوددارد؟

فرضيه:مردم ازاقشارمختلف كه نسبت به اين نمادهاآگاهي بيشتري دارند كمتر ازمردمي كه نسبت به آنها آگاهي ندارنداز اين نمادها استفاده مي كنند

متغيرمستقل: آگاهي از نمادهاي فراماسونري

متغيروابسته:استفاده كردن ازنمادها                                     

تعديل كننده: اقشارمختلف

متغير كنترل:ميزان آگاهي،جنسيت،سطح تحصيلات،ميزان علاقه

مداخله گر:ايجاد ديدگاه

2.آياازنمادهاي فراماسونري دررسانه ها براي القاكردن افكارهاي خود استفاده مي كنند؟

فرضيه:استفاده كردن ازنمادهاي فراماسونري دررسانه ها به ويژه درهاليوودبستگي به افكار وعقايد ماسون هادارد

متغيرمستقل:افكاروعقايدماسون ها

متغيروابسته:استفاده كردن ازنمادهاي فراماسونري دررسانه ها

تعديل كننده:هاليوود

متغيركنترل:برنامه ريزي هاي ماسون

 مداخله گر:القاكردن اعتقادات خودشان

3.آيارابطه اي بين نمادهاي فراماسونري ومعماري روز جهان وجود دارد؟

فرضيه :ماسون هابراي ايجادحكومت شيطاني خودنياز به دنيايي باظواهر نمادي شيطاني دارند(تابستر رابراي ظهوردجال فراهم كنند) كه آن هم بستگي به معماري با نمادهاي شيطاني دارد.

 متغير مستقل:معماري بانمادهاي شيطاني

متغيروابسته:حكومت شيطاني

تعديل كننده:دنيايي باظواهرنمادي شيطاني

كنترل كننده:ميزان آگاهي مردم ،دين،ميزان هوس ودنياطلبي

مداخله گر:عقايد واهداف آنها

یکی ازمیادین شهراسرائیل که درآن هرم وتک چشم وپرگاروگونیاوسایرعلائم ماسونی وجوددارد

4.آيا اين نمادگرايي  هاي ناآگاهانه درجوانان بيشتراست؟

فرضيه:استفاده ازاين نمادها به صورت ناآگاهانه درجوانان30-18 سال بيشترازسايرسنين درجامعه است.

متغير مستقل: استفاده ازنمادها                  

متغيروابسته: جوانان                                  

تعديل كننده:ناآگاهانه، سن 30-18

كنترل كننده: سن،سليقه

مداخله گر:علايق وتنوع طلبي جوانان   

5.آيامي توان از اين اهداف ونمادهاي ماسوني رهايي يافت؟

 فرضيه: راه رهايي يافتن ازاين اهداف شيطاني بستگي به داشتن توكل به خداو خواست عموم مابراي ظهوراست

متغير مستقل:خواست عموم ،توكل به خدا

متغيروابسته: راه رهايي يافتن ازاهداف شيطاني

تعديل كننده:ظهور

كنترل كننده: ميزان اعتقادات ديني،ميزان خواست و اراده مردم

 

 


+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 19:43  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

.بیان موضوع

:تاثیرگردو غبار در زندگی  مردم استان خوزستان

2. بیان مساله:

استان خوزستان یکی از استانهای مرزی کشور ایران محسوب میشود که در چند ساله اخیر با مشکل گرد و خبار یا همان ریز گرد ها مواجه شده است این ریز گردها که ازبیابانهای کشورهای عراق و عربستان وارد میشود اثار زیانبارو بیماریهای مختلفی راباخود همراه داشته است.بدین منظور  مسولان و ارگانهای مختلفی وتلاش مردم رادر کاهش و جلوگیری از این معضل برانگیخته کرده است.

3.بیان ضرورت:

در این چند سال ریزگرد ها باعث بیماریهای مختلفی برای ساکنین این استان ازجمله کودکان و سالخوردگان شده است .همچاین الوگی های زیستی و محیطی برروی دامها و محصولات کشاورزی شده است وعلت ان وجود عناصر خطرناک شیمیایی دراین ریزگرد ها می باشد. همچاین تعطیلی های مکرر دانش اموزان و کارمندان باعث کاهش روند تحصیل و کاهش روند فعالیت های مهم اقتصادی و اجتماعی شده است.

4. بیان هدف

تدبیر و چاره اندیشی اساسی و بسیج همگانی مردم و مسولان زیربط و وزارت خانه های مختلف بین المللی در باره این مشکل وتلاش روزافزون برای نابودی این ریز گرد های خطرناک و برگرداندن اسایش به مردم عزیز خوزستان.

5.پیشینه تجربی

- فراگیر شدن پدیده گرد و غبار در استان خوزستان و گسترش این پدیده به سایر استان‌های غربی، جنوبی و حتی مرکزی، نگرانی‌ها را در مورد تهدید سلامت شهروندان افزایش داده است

سایت تابناک، در مقاله‌ای به قلم دکتر علیرضا زراسوندی، استادیار زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید چمران و دکتر بابک مختاری استادیار شیمی آلی دانشگاه شهید چمران، با اشاره به اینکه از مهرماه 86 تا پایان سال، 31 مورد پدیده گرد و غبار با میانگین ماندگاری 46 ساعت در خوزستان روی داده بود، در حالی که ابتدای سال تاکنون خوزستان شاهد 22 مورد بروز پدیده گرد و غبار با میانگین ماندگاری 60 ساعت بوده است، همچنین اعلام مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی استان مبنی بر اینکه تعداد مراجعین به بیمارستان‌ها به‌علت هوای آلوده در روزهای 27 و 28 خرداد ماه 205 نفر بوده که 2 نفر در تاریخ‌های فوق به‌علت مسمومیت تنفسی جان خود را از دست داده‌اند، نسبت به بی‌توجهی به این مسئله، ابراز نگرانی شده است.

در این مقاله آمده است: آنچه در این مدت علاوه بر گرد وغبار، مردم خوزستان را آزار داده است عدم‌اطلاع رسانی کارشناسی شده و علمی در این زمینه است.

در این میان مسئولان استانی و کشوری جز توصیه مردم به استفاده از ماسک، اظهار نظر خاصی راجع به عوامل ایجاد‌کننده این پدیده، راه‌های مقابله با آن و روش‌های کاهش میزان خطرات ناشی از این آلودگی نکرده‌اند.

لذا تشکیل کارگروهی تخصصی زیر نظر استانداری، ستاد حوادث غیرمترقبه، سازمان هواشناسی و سازمان محیط زیست استان برای اطلاع رسانی در این زمینه کاملا ضروری به‌نظر می‌رسد.

در بخش دیگر این مقاله با اشاره به شایعاتی که در مورد این آلودگی‌ها رواج دارد، از جمله احتمال وجود آلودگی‌های شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیوی، تاکید شده است: متأسفانه نتایج بررسی‌های ما روی نمونه‌های زیادی از گرد و غبار موجود در شهر اهواز و خاک‌های نزدیک مرز ایران و عراق این امر را تأیید می‌کند.

به‌عنوان مثال میزان عناصری مانند اورانیوم، توریم، آرسنیک، سرب، روی، نیکل و کبالت در این نمونه‌ها کمی بیشتر از میزان طبیعی آن است.

نمونه‌های مورد آزمایش در 3بازه زمانی و با میزان حداکثر دید مختلف که رابطه مستقیم با اندازه ذرات و فاصله طی شده توسط آنها دارد؛ توسط دستگاه ICP-MS آنالیز شده‌اند و با توجه به استفاده مکرر سلاح‌های میکروبی، شیمیایی توسط رژیم صدام و استفاده آمریکا از سلاح‌های حاوی اورانیوم ضعیف شده، وجود این آلودگی‌ها تعجب زیادی بر نمی‌انگیزد.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت نوع خاک این گرد و غبارهاست که بیشتر از 2نوع رسی و سیلتی (کوارتزی) است. خاک رسی سبک‌تر بوده و گرد و غبار ناشی از آن مسافتی طولانی‌  طی می‌نماید.

گرد و غباری که در مناطق دور از خوزستان دیده می‌شود بیشتر از این نوع است. با توجه به قابلیت بالای خاک رس در جذب مواد شیمیایی آلی و معدنی و همچنین دانه‌بندی ریز آن خطرات این نوع خاک بسیار بیشتر از خاک سیلتی (کوارتزی) است که دانه‌های درشت‌تر دارند و قابلیت جذب سطحی آنها کمتر است.

محققان در ادامه این مقاله آورده اند: از سوی دیگر در این مطالعات وجود میزان بالایی از باکتری‌ها و گرده گیاهان نیز گزارش شده است.

هرچند میزان آلودگی میکروبی شیمیایی و هسته‌ای در این گرد و غبارها ناچیز است اما چون استان‌هایی که در معرض این آلودگی‌ها قرار دارند (خوزستان، فارس، بوشهر، لرستان و اصفهان) تامین‌کننده اصلی محصولات کشاورزی و باغی کشورند همین آلودگی ناچیز هم می‌تواند با ورود به چرخه غذایی، خطرات بزرگی را برای سلامت کل مردم کشور خلق کند.

6.پیشینه نظری

 

مدیر برنامه آسم وزارت بهداشت، نسبت به افزایش شیوع بیماریهای تنفسی و آسم و آلرژی به دنبال بروز پدیده گردوغبار در مناطق مختلف کشور هشدار داد.
دکتر مهدی نجمی در خصوص برنامه ها و اقدامات وزارت بهداشت برای کنترل و پیشگیری از بیماریهای تنفسی گفت: زمستان گذشته جلسه ای در وزارت بهداشت با حضور نهادها و ارگانهای درگیر آلودگی هوا برپا شد و اهمیت موضوع و تبعات آن مورد بررسی قرار گرفت.
بهرام صناعی، رئیس سازمان هواشناسی اخیرا از تداوم و گسترش پدیده گرد و غبار در تمام مناطق کشور خبر داده و گفته است که "این پدیده مردادماه به اوج خود می رسد و چنانچه کشورهای متعهد این بحران را مهار نکنند کشور ما به شکلهای مختلف زیست محیطی و همچنین سلامت شهروندان دچار خسارتهای جبران ناپذیری می شود."
مدیر برنامه آسم وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که شتاب و شدت لازم در برنامه های پیشگیری و کنترلی از سوی دستگاههای مربوطه دیده نمی شود، افزود: تا زمانی که عزم و ارداه ملی نباشد، وزارت بهداشت نمی تواند به تنهایی کاری از پیش ببرد.
جنگ و ناامنی در منطقه به خصوص در عراق و استفاده ناصحیح از منابع آبی دجله و فرات از سوی ترکیه، عامل اصلی بروز این فاجعه زیست محیطی است که کشور ما بیشترین تاثیر پذیری را به دلیل موقعیت جغرافیایی از آن دارد به نحوی که در سال 82 و همزمان با آغاز پدیده گرد و غبار پنج روز در سال گرفتار این مسئله بودیم ولی در سال گذشته 180 روز در کل کشور با گرد و غبار مواجه شدیم.
نجمی از اجرای برنامه جامع کنترل و پیشگیری از آسم در کشور به عنوان یکی از اقدامات وزارت بهداشت نام برد و افزود: این برنامه تهیه شده و قرار است امسال اجرایی شود.
مدیر برنامه آسم وزارت بهداشت در خصوص افزایش آمار بیماران آسمی و تنفسی در مناطقی از کشور که درگیر پدیده گرد و غبار هستند، گفت: آمارها پراکنده است اما آنچه مسلم است اینکه شاهد تشدید بیماریهای تنفسی و حتی قلبی در این ایام بوده ایم.
نجمی، آخرین آمار میزان شیوع آسم در کشور را حدود 13 درصد اعلام کرد و گفت: این آمار در سالهای گذشته 10 درصد بود که حدود سه درصد افزایش نشان می دهد

 

 

 

7.سولات تحقیق

1-7تاثیر وسایل بهداشتی و اموزش ان به ساکنین در سلامت انها؟

2-7 تاثیر افزایش پوشش گیاهی و فضای سبز در نواحی مرزی غربی استان خوزستان

37تاثیر گرد و غبار در روند تحصیلی دانش اموزان استان خوزستان

4-7تاثیر گرد و غبار  دربروز بیماریهای خطرناک بر روی انسان و دام در استان

5-7 تاثیر گرد و غبار بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی استان

 

8بیان فرضیه

1-6کاربرد وسایل بهداشتی(ماسک و عینک طبی) باعث کاهش بیماری مردم خوزستان میشود.

متغیر مستقل_:وسایل بهداشتی (ماسک و عینک)

متغیر وابسته_  کاهش بیماری

متغیر تعدیل کننده _بخش بهداشت و اموزش پزشکی استان خوزستان

متغیر مداخله گر_بیماری تنفسی اسم و بیماری عفونی

متقیر کنترل_جنسیت

 

2-8وشش های گیاهی باعث جذب عناصر شیمیایی مضر گردو غبار میشود

متغیر مستفل_پوشش گیاهی

متغیروابسته_جذب عناصر وضر

متقیر تعدیل کننده_مسولان محیط زیست و کشاورزی استان خوزستان

متغیر کنترل_اراضی استان

متغیر مداخله گر_درختکاری و چمنکاری زمین

 

3_8گرد و غبار باعث افت تحصیلی افزایش دانشاموزان شده است.

متغیر مستقل_گرد و غبار

متغیر وابسته_ کیفیت تحصیلی

مثغیر تعدیل کننده_استان خوزستان

متغیر کنترل _جنسیت

متغیر مداخله گر_کاهش ساعات سرکلاس –تعطیلی های مکرر

 

5-8گردو غبار باعث کاهش ساعات کاری کارمندان وکارگران و اختلال در نیازهای روزمره مردم شده است.

متغیر مستقل_گرد وغبار

متغیر وابسته_ساعات کاری مشاغل

متغیر تعدیل کننده-استان خوزستان

 

متغیر کنترل_وضعیت شغلی

متغیر مداخله کننده_تعطیلی ها و خانه نشین کردن مردم

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 18:54  توسط توحیدلو  | 

موضوع تحقیق:

راه های افزایش جذب فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزش به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش

پیشینه نظری:

کومبز در این زمینه میگوید:تغییر و تحول در آموزش و پرورش رخ نخواهد داد مگر اینکه مدیران نظام آموزشی برای شغل خود آموزش دیده باشند(میرکمالی1378) بهرنگی میگوید:مدیریت کسانی که صلاحیت و شرایط کار در سازمانهای آموزشی را کسب کرده باشند باعث بهبود شرایط کار افزایش رضایت و ایمنی خاطر کارکنان از مدیران و کار و هماهنگ ساختن تلاشها در شکل دهی به امکانات موجود در جهت تحقق اهداف سازمانی و آمادگی برای شکوفایی خلاقیت  نو آوری و تحرک کاری کارکنان میشود (بهرنگی 1378)

پیشینه تجربی:

وزارت علوم نیز در راستای انجام این مهم و برای همکاری با آموزش و پرورش 80درصد ظرفیت پذیرش رشته های علوم تربیتی و مدیریت آموزشی را به معلمان و کارکنان آموزش و پرورش اختصاص داد

اهمیت و ظرورت تحقیق:

تا کنون مشاهده میشود که عده ای از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با وجود اینکه بر اساس ضوابط و مقررات گزینش دانشجو پذیرفته شده اندو قبل از ورود به دانشگاه در استخدام رسمی آموزش و پرورش بوده اند پس از اتمام دوره های تحصیلی در مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش که برای آن تربیت شده اند به کار گرفته نمیشوند 

موضوع تحقیق:

الگوي رفتار مصرف كننده و استراتژ يهاي بازاريابي اينترنتي:لوازم خانگي ايران

پیشینه نظری:

با توجه به تغييرات اساسي به وجود آمده در ماهيت استراتژي هاي بازارياب ي اينترنتي
اين مقوله، از ابعاد مختلفي همچون مديريت اطلاعات، اندازه گيري، اطلاعات
بازاريابي، بخش بندي بازارهاي اينترنتي، مديريت فرايندهاي بازاريابي، ابزارهاي
بازاريابي اينترنتي، مدل هاي تصميم گيري مصرف كنندگان در بازارهاي
الكترونيكي، موقعيت يابي استراتژيك، جوامع اينترنتي، استراتژي هاي
توزيع و ... مورد توجه قرار گرفته است . از سوي ديگر، رفتار مصرف كنندگان در
بازارهاي اينترنتي نيز قالب مدل هاي مختلفي همچون تئوري پذيرش - انتظار، تئوري
رفتار برنامه ريزي شده ، تئوري اقدا م منطقي ، تئوري جريان اطلاعات و ... مطالعه
شده است . برخي از صاحب نظران، در مطالعات خود، اين مقوله را از زاويه گونه شناسي
مورد توجه قرار داده اند. به طور مثال، گروه مشاوره بوستون، مصرف كنندگان آن لاين
اتحاديه اروپا را به مصرف كنندگان اوليه، ملكول هاي در حال بيداري، ميان وزن ها و ...تقسيم نمود. هر چند اين مدل چندان منطبق با معيارهاي علمي نمي باشد؛ با اين
حال، برخي از محققين از جمله هافستاتراز اين مدل جهت گونه شناسي مصرف كنندگان در
در بازارهاي اينترنتي استفاده نموده اند.

پیشینه تجربی:

در سال 2002 موسسه مطالعاتی CACI در انگلستان كل مصر ف كنندگان را به هفت طبقه اصلی سپس به هشت گروه شامل
مصرف كنندگان آنلاين فعال، جامع ه پذيران سريع، مصرف كنندگان ملاحظه كار، مراقبين و
عمل گرايان، سبك زندگي اجتماعي، خريداران دمدمي مزاج، كاو ش گران محتاط و جامعه
آف لاين بسط داده است. بررسي هاي انجام شده توسط اين موسسه نشان مي دهد كه
عمده مصرف كنندگان گروه هاي دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم گرايش به خريد لوازم
خانگي دارند . نيلسن نيز در سال 2004 در كشور دانمارك سه گون ه رفتاري كاربران
انتقادي، مصرف كنندگان هدف مدار و مصرف كنندگان راح ت طلب را شناسايي كرد
اورلر و فريدمن نيز با مطالعه صنايع غذايي، خريداران اينترنتي اين صنايع را به گروه هاي
خريداران منفعل، خريداران ضروري، مسئولين مدرن، مسئولين و خريداران سنتي تقسيم
كردند. بارنز و همكاران مصرف كنندگان بازارهاي اينترنتي در سه كشور آمر يكا،
فرانسه و آلمان را به سه گونه رفتاري شكاكان گريزان از ريسك، خريداران با فكر باز،
جستجوگران محتاط اطلاعات تقسيم نموده است.

اهمیت و ظرورت تحقیق:

تلاش شده است با بررسي رفتار مصرف كنندگان و
توليد كنندگان لوازم خانگي ايران، الگوي رفتار مصرف كنندگان طراحي و تبيين شود . نتا يج اين
مطالعه نشان مي دهدكه مصرف كنندگان لوازم خانگي ايران داراي سه الگوي رفتاري عقلايي،
احساسي و هوشمند هستند و به طبع آن بنگا ه ها نيازمند استفاده از استراتژي هاي بازاريابي مبادله اي،
تعاملي و هوشمند مي باشند.

موضوع تحقیق:

شناخت شخصيت مديران؛ لازمه ي مديريت رفتار سازماني

پیشینه:

جامعه ي آماري 31 نفرمديران ستادي دانشگاه علوم
پزشكي استان قم ميباشد كه به روش تصادفي طبقه هايی انتخاب گرديده اند.ابزار پژوهش، پرسشنامه ي شخصيت مدل پنج عاملياست كه توسط محقق با كمك اساتيد راهنما و مشاور تهيه گرديده

توسط نرم افزارSPSS ازآزمون مقايسه ي ميانگين براي بررسي ميانگين ابعاد متغير شخصيت و از آزمون رتبه اي فريدمن براي رتبه بندي ابعادBig-5  استفاده شد.

اهمیت و ظرورت تحقیق:

همه مديران،به حكم آنكه مديرند،به يك شيوه عمل نميكنند،مانند ساير افراد جامعه تفاوتهاي فردي،استعدادها،انگيزه ها، رغبت ها و تمايلات مخصوص به خود دارند و از نگرش، دانش ونظام ارزشي متفاوتي برخوردارند.اين تفاو تها، گرچه به ظاهر ممكن است جزئي باشد، هنگامي كه از فرايندهاي واسطه شناختي افراد عبور ميكنند، به تفاو تهاي بسيار بزرگ و نتايج رفتاري كاملاً متفاوت مي انجامد. چنين تفاو تهايي عمدتاً از تفاو تهاي ناشي ازهريك از افراد سرچشمه مي گيرد. (Personality) شخصيت
ا ز آنجا كه مديران در مقايسه باا فراد معمولي و ساير كاركنان از قدرت و حق تصميم گيري بيشتري بر خوردارند،
شخصيت آ نها مي تواند در تصميمات و رو شهاي آ نهاتأثيرگذار باشد. به بيان ديگر، مديران داراي فلسفه شخصي هستند كه نگرش آن ها نسبت به مسائل مختلف سازمان و كاركنان، مسائل پيرامون آ نها وفعاليت هايشان را تحت تأثير قرار ميدهد. سبك و فلسفه مديريتي هر مديري تحت تأثير شخصيت و فرهنگ اوست

موضوع تحقیق:

فرهنگ و نقش آن دراقدامات مدیریت منایع انسانی در5 سال گذشته

پیشینه:

نتیجه نحقیقان درباره فرایند جذب نشان میدهد که ارزش ها و دیگر ابعاد شخصیت بر ترجیحات انتخاب شغل و جذب د رسازمانها تاثیر میگذارند بنابراین ارزش های افراد بر باورهای متقاضیان آتی شغل درباره مطلوبیت ویژگی های شغلی مختلف و انگیزش آنها برای درخواست دادن برای شغل ها  تاثیر میگذارد هنمچنین محققان پی بردند که رابطه مثبتی بین فاصله قدرت بالا و اندازه ای که افراد شهرت سازمان را به عنوان یک عامل مهم در انتخاب شغل نگاه میکنند وجود دارد (Stone et al., 2006)

اهمیت و ضرورت تحقیق:

متقاضیان اغلب در دانش.مهارت ها. توانایی هاو دیگر ویژگی هایشان با یکدیگر تفاوت دارند واین تفاوتها بر عملکرد شغلی آنان تاثیر میگذارد به این دلیل سازمانها از تکنیک های انتخاب متعددی برای ارزیابی ویژگی های متقاضیان و پیش بینی عملکرد شغلی آنان استفاده میکنند

موضوع تحقیق:

وضعیت مدیریت ریسک در بخشهای منتخب بیمارستانهای شهر تهران

پیشینه:

درمطالعات مختلفی به لزوم به کار گیری مدیریت ریسک در برنامه های بالینی و خدمات تشخیصی و تصویری در بیمارستان اشاره شده است نتایج تحقیق پریتا گوستینی و همکارانش نشان میدهد برای افزایش ایمنی در بیمارستان توجه به رویکردهای مبتنی بر مدیریت ریسک آینده نگر مثمر ثمر خواهد بود

اهمیت و ضرورت تحقیق:

ریسک عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده است هر چه این عدم اطمینان بیشترباشد میزان ریسک زیاد تر است مدیران به دلیل عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها با چالش های متعددی مواجه اند

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 17:27  توسط توحیدلو  | 

:تاثیر افزایش جریمه های نقدی در بهبود فرهنگ رانندگی بیان مسئله: فرهنگ رانندگی در کشور ما به صورت یک فرهنگ بی فرهنگی در امده است .موسسات آموزش رانندگی که در سطح شهر ایجاد شدند شرایط گرفتن گواهینامه را برای بسیاری از افراد جامعه هموار کردند و افزایش جمعیت و تولید و واردات اتومبیل منجر به افزایش چشم گیر خودروها در سطح شهرهاشده است. در این میان به دلیل کمبود نظارت و کوتاهی مسئولان در ایجاد فرهنگ رانندگی و احترام به قوانین و مقررات ،شاهد بی نظمی و ترافیک های گاه بسیار سنگینی هستیم که معلول همین بی نظمی ها و بی قانونی هاست .در سال های اخیر تلاش هایی برایرفع این مشکلات انجام شده است که افزایش میزان جریمه های نقدی یکی از آنهاست اما این سوال مطرح می شود که آیا این افزایش جریمه ها منجر به بهبود فرهنگ رانندگی خواهد شد و احترام به قوانین و مقررات را در افراد جامعه نهادینه خواهد کرد؟ هدف:بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش تصادفات ضرورت: آمار بالای تصادفات و ترافیک در کلان شهر ها پیشینه نظری: رانندگی مانند بسیاری از مهارت های دیگر به راهحتی قابل یادگیری است اما آنچه در این میان اهمیت دارد استفاده درست از این مهارت است. در واقع چیزی که از آن به عنوان فرهنگ رانندگی یاد می شود احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی و حقوق سایر شهروندان است.تحقیقات نشان می دهد عدم توجه به جلو،عدم رعایت فاصله ایمنی ،سرعت و سبقت غیر مجاز عمده ترین دلایل تصادفات است و همه ی این موارد بیانگر نقض قوانین و عدم احترام به ان است . بالاترین آمار کشته شدگان تصادفات را عابرین پیاده تشکیل می دهند و ایران با وجود داشتن تنها یک درصد از جمعیت کل جهان دو درصد تلفات انسانی ناشی از حوادث رانندگی را به خود اختصاص میدهد. فرهنگ سازی پروسه ای است زمان بر و نیازمند برنامه ریزی و صرف هزینه و زمان بسیار است و بسیایر از روانشناسان بر این باورند که برای بهبود فرهنگ رانندگی آموزش ها باید از سنین پایین و در مدارس آغاز شود. پیشینه تجربی: روزانه در سطح شهر تهران سه ملیون اتومبیل و وسیله ی نقلیه در حال تردد هستند و این در حالی است که شهر تهران تنها ظرفیت یک سوم این تعداد را دارد. برای بهبود وضع ترافیک و کاهش تصادفات ،در طی سال های گذشته تلاشهایی انجام شده است . ساخت انیمیشن ها و تیزر های تلوزیونی از جمله اقدامات صورت گرفته است.ایجاد پارکهای ترافیک در سطح شهرها و شروع اموزش ها در مدارس با عنوان طرح همیار پلیس و همکاری نمادین دانش آموزان با پلیس راهور از دیگر اقدامات بوده است. اولین فرهنگ سازی ها در این زمینه در ارتباط با بستن کمر بند ایمنی توسط رانندگان و سر نشین جلو بود که اعمال جریمه و افزایش میزان آن همزمان با فعالیت های فرهنگی صورت گرفت و نتایج مفقیت ـامیزی به همراه داشت. سوالات تحقیق: 1-آیا بالا بودن میزان جزیمه ها ی نقدی به تنهاییی عامل بازدارنده ای برای نقض قوانین و مقررات داست؟ 2-آیا افزایش میزان جریمه های نقدی تاثیری بر میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دارد؟ 3-آیا اموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در مدارس بر بهبود فرهنگ رانندگی موثر است؟ 4-آیادر نظر گرفتن جریمه های جزایی تاثیر بیش تری از افزایش جریمه های نقدی بر رعایت قوانین و مقررات دارد؟ 5-آیا رابطه منطقی بین مبلغ جریمه ها و نوع تخلف وجود دارد؟ فرضیه ها 1-افزایش میزان جریمه های نقدی مانع نقض قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی شهروندان می شود. متغیر وابسته:نقض قوانین متغیر مستقل:میزان جریمه های نقدی متغیر تعدیل کننده:شهروندان 2-افزایش جریمه های نقدی تاثیری بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ندارد. متغیر مستقل:میزان جریمه ها متغیر وابسته: رعایت قوانین و مقررات متغیر تعدیل کننده:اداره ی راهنمایی و رانندگی 3-آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در مدارس موجب بهبود فرهنگ رانندگی می شود. متغیر مستقل:آموزش قوانین و مقررات متغیر وابسته: فرهنگ رانندگی متغیر تعدیل کننده :دانش آموزان متغیر مداخله گر:سن،آموزش 4-در نظر گرفتن جریمه های جزایی تاثیر بیش تری از جرمه های نقدی بر رعایت قوانین و مقررات دارد متغیر مستقل:جریمه های جزایی متغیر وابسته:رعات قوانین و مقررات متغیر تعدیل کننده:رانندگان متغیر مداخله گر: قوانین و مقررات جزا 5-رابطه ی منطقی بین مبلغ جریمه ها و نوع تخلف وجود دارد. متغیر مستقل:مبلغ جریمه متغیر وابسته:عدم انجام تخلف متغیر تعدیل کننده: رانندگان

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:57  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

۱.نقش مشاغل خانگی بانوان در وضعیت خانوادگی

بیان مسئله:

احساس پوچی و روند روزمره و تکراری زندگی باعث شده تا بانوان خانه دار دچار افسردگی و کاهش اعتماد به نفس شوند. به دلیل اینکه امکان اشتغال در خارج از خانه برای همهء بانوان وجود ندارد لذا بسیاری از مشاغل خانگی به این افراد شخصیت می بخشد، کمک می کند تا پیشرفت کنند، احساس خودکفایی کنند و حتی بتوانند نیازهای اقتصادیشان را تأمین کنند.

هدف:

ایجاد استقلال و خودباوری در بانوان خانه دار.

 

۲.نقش رفاه بر بازدهی کارکنان کارخانه ها

بیان مسئله:

وقتی فردی به عنوان کارگر یا کارمند در محیط کارش مشغول انجام کار است، چنانچه دغدغه های ذهنی اش رفع نشده باشد حین کار مدام مشغول حل مسائل ذهنی و پیدا کردن راه چاره ای برای آنهاست. لذا وقتی کارمند از جنبه های اقتصادی و امکانات زندگی در رفاه مطلوبی باشد راندمان کار او افزایش خواهد کرد و این امر موجب افزایش سوددهی سازمان ذیربط خواهد شد. چگونگی این موضوع به شرایط کارمند، سازمان، محیط و ... بستگی دارد. اما آیا در سازمانهای ایرانی توجهی به روحیات انسانی می شود؟

هدف:

اثبات پایداری تولید در صورت افزایش امکانات برای کارمندان.

 

۳.نقش ترتیب تولد در موفقیت افراد

بیان مسئله:

بچه های اول خانواده معمولاً دارای روحیاتی نظیر روحیه پیروزی، محافظه کاری، حس خرده گیری به خود، وتوانایی لذت بردن از بودن در گروه افراد بزرگتر از خود و... هستند. والدین معمولاً از فرزندان اول خود انتظار زیادی دارند. در واقع آنها فرزندان اول خود را به سوی موفقیت سوق می دهند. فرزندان اول اغلب بسیار سریع بزرگ می شوند. فرزندان میانی معمولاً در برابر ارزش های خانوادگی فردی سرکش هستند. اغلب احساس می کنند که اهمیت کمتری نسبت به فرزندان دیگر دارند. فرزندان کوچک معمولاً افراد خود نمایی هستند که از توجه دیگران به خود لذت می برند. اغلب با شیرین کاریهایشان باعث خنده دیگران می شوند. جذاب و عصیانگر هستند. فرزندان کوچک خانواده اغلب دوران کودکی طولانی مدتی دارند. آیا با توجه به این گفته ها نتیجه گرفت که کدام فرزند موفقیت را بدست می آورد؟

هدف:

بررسی تاثیر ترتیب تولد در به موفقیت رسیدن فرزندان

 

۴.تاثیر رنگ لباس در ارتباطات انسانی

بیان مسئله:

همیشه در اولین دیدارها در وهلهء اول ظاهر اشخاص مورد قضاوت قرار می گیرد. در فرهنگ های مختلف رنگها معانی متفاوتی دارند. رنگ لباس تاثیر به سزایی در شناخت افراد دارد. به طور مثال زمانی که فردی را با لباس سیاه می بینیم گرچه رنگ سیاه نشانهء دانش و آگاهی است اما دز بیشتر فرهنگها تداعی کنندهء اندوه و مرگ است.باید تجدید نظری در  استفاده از رنگ ها در لباس ها کرد. چرا بعضی رنگ ها سبک شمرده می شوند؟ چرا فقط از رنگ های تیره در مراسم های رسمی استفاده می شود؟

 

۵.نقش تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت دانش آموزان

بیان مسئله:

داشتن دانش روانشناسی و ارتباطات و آشنایی کامل با اصول و قوانین تربیت نزد آموزگاران و پرسنل مدارس نقش به سزایی در پرورش و تربیت دانش آموزان دارد. لذا همین عامل والدین را ترغیب می کند که فرزندانشان را در مدارسی که بیشتر به مسائل تشویقی تا تنبیهی می پردازد ثبت نام کنند. ولی آیا مدرسه ای با این ویژگی ها وجود دارد؟ مدارسی که دانش آموزان را به درستی پرورش دهند؟آیا وجود دارند آموزگاران متعددی که نه فقط برای انجام وظیفه ای نه چندان مطلوب بلکه برای تربیت انسانهایی فرهیخته  تلاش کنند؟

هدف:

شکل دهی به شخصیت و تقویت عملکرد و اعتماد به نفس دانش آموزان برای ورود به جامعه.

 

پیشینه نظری

از آن جایی كه انسان موجودی است كه همیشه خواسته مورد تشویق دیگران قرار گیرد و از تنبیه متنفر بوده و از طرفی خداوند متعال بر خود «تبارك اله احسن الخالقین» گفته لذا رویكرد نظام آموزش و پرورش با دید گاه نوین و بر پایه اصول روانشناسی تثبیت تشویق و حذف تنبیه علی الخصوص تنبیه به شكل بدنی است .

اسكنیر معتقد است كه در انسانها یك استعداد ارثی وجود دارد كه طبق آن افراد نسبت به كسانی كه با آنها رفتار محبت آمیز دارند (تقویت كننده هستند) با محبت رفتار می كنند و نسبت به كسانی با آنها رفتار خصمانه دارند (تنبیه كننده هستند) با پرخاشگری رفتار می كنند .

از چهره های معروف یونان می توان افلاطون را نام برد. افلاطون بر آن است كه تربیت باید از دوران كودكی آغاز گردد زیرا در این دوره كودك چه از نظر جسمانی و چه از نظر روانی آماده پذیرش است . افلاطون تنبیه را وسیله ای برای بیدار كردن و تربیت می داند نه انتقام جویی .

از نظریه پردازان قرن هیجدهم روسو را می توان نام برد. افكار روسو نسبت به زمان خود خیلی پیشرفته است و كاملاً تازگی دارد او كودك به معنی فرد را مركز تمام تو جهات آموزش و پرورش قرار داد رو سو بر فعالیت كودك نادرستی روشهای تنبیهی را كه تا آن زمان در كار بود نشان داد. فلسفه تربیتی كانت خود رهبر ی است . به نظر او پاداش از كودك موجودی تابع می سازند در حالیكه بتوان كودك را به تفکر شخصی رهبری كرد. شهید ثانی با طراح محتاطانه ای این قانون را مطرح می كند می گوید : معلم بنا به اظهار محبت به شاگردان و التفات و احترام به آنها تبعیضی را معمول دارد. اگر شاگردان در سن، فضایل، دریافت و سایر مزایا با هم برابر و مساوی بودند محبت و التفات خود را عادلانه میان آنها توزیع نماید. در خصوص تنبیه نیز نظرات مختلف بیان شده است. قرنها این باور وجود داشته است كه تنبیه شیوه مؤثری برای كنترل رفتاراست اما باید توجه داشت كه تنبیه چند عیب مهم دارد: نخست این كه آثار آن مثل نتایج پاداش قابل پیش بینی نیست پاداش می گوید آن چه را که انجام داده ای تکرار کن، تنبیه می گوید :از آن دست بکشی. اما نمیگوید به جای آن چه کار کن در نتیجه رفتار نا مطلوبتری ممکن است جایگزین رفتار تنبیه شده بشود سوم اینکه عوارض جانبی تنبیه ممکن است نامطلوب باشد . به طور کلی اسلام تنبیه (تنبیه بدنی) را جهت تربیت کودکان روشی مناسب نمی داند که معتقد است کودک و نوجوان بدین روش خو گرفته و کاربرد تنبیه بدین گونه در آنان اثرات نامطلوبی به جای می گذارد. معروفترین قانونی که اسلام معلمان ومربیان را بدان دعوت نموده است تا در جهت تعلیم و تربیت بهره برداری کند قانون تشویق است زیرا انسان موجودی است که بر مبنای فطرت خدادادیش حب ذات دارد به خودش محبت می ورزد همچنین از آنان اموری که اورا محبوب جامعه و افراد می كند خشنود می شود. دیدگاه امام خمینی (ره) درباره تشویق كودكان و تعلیم و تربیت دیدگاهی وسیع ، عمیق و دقیق داشته اند و در زمینه های تخصصی تعلیم و تربیت چنان دیدگاه و عملكردی ازخود نشان داده اند كه گویی در این رشته تحصیل كرده اند؛ مثلاً درباره تشویق كودكان ، كارشناسانه به جزییات نقاشی كودكی توجه نشان می دادند . به این مورد توجه كنید :روزی یكی از بچه های اقوام امام ، پیش ایشان می رود و نقاشی قشنگی را به امام نشان می دهد . امام به نقاشی او خوب نگاه می كنند و از او می پرسند : " این نقاشی را خودت كشیده ای ؟ " بچه جواب می دهد :‌ " نه ، نقاشی را كس دیگری كشیده ، من فقط آن را رنگ زده امام از صداقت بچه خیلی خوششان می آید ، به او می گویند . " بارك الله ، خیلی قشنگ رنگ آمیزی كرده ای ... " و یك جعبه مداد رنگی به بچه جایزه می دهند .

تنبیه بدنى آخرین مرحله است كه در صورت عدم موفقیت در مراحل قبل، با وجود شرایط خاصى از آن استفاده مى شود. شیوه هاى تنبیهى به طور كلى و تنبیه بدنى به طور خاص، محل اختلاف صاحب نظران است. برخى مثل سعدى و مولوى طرفدار تنبیه بدنى بوده، استفاده از آن را تجویز مى كنند. برخى دیگر چون غزالى، بوعلى و ابن خلدون، مربى را از تنبیه بدنى بیش از سه بار یا در مواقع خشم بازداشته اند. در میان روان شناسان نیز برخى همچون رین و هولز با وجود شرایط خاصى استفاده از تنبیه را در امر تغییر رفتار مفید مى دانند. با وجود این اغلب روان شناسان مخالف استفاده از تنبیه براى یادگیرى یا تغییر رفتار هستند.

اسكینر با جدیت بیشترى، استفاده از تنبیه را به طور كلى خطرناك و نامطلوب و بى تأثیر مى شمارد و دلایل چندى را براى مدعاى خود ذكر مى كند:

-  تنبیه آثار جانبى نامطلوبى به بار مى آورد; مانند ترسِ تعمیم یافته

-  تنبیه به ارگانیسم نشان مى دهد، چه كار نكند نه این كه چه كار بكند

- تنبیه صدمه زدن به دیگران را توجیه مى كند

 - متربى اگر در موقعیت مشابه قرار گیرد و تنبیهى نباشد، ممكن است وادار به انجام همان كار شود

- نسبت به عامل تنبیه كننده و دیگران پرخاشگرى ایجاد مى كند

- تنبیه اغلب یك پاسخ نامطلوب را جانشین پاسخ نامطلوب دیگر مى سازد; مانند گریه به جاى بى انضباطى

خواجه نصيرالدين طوسي" درباره تنبيه بدني بر اين باور است که: "به هر خلقي نيک که از کودک صادر شود، او را مدح بايد کرد و بر خلاف آن در توبيخ اول عمل قبح او را تغافل منسوب کنند تا بر انجامش اقدام ننمايد و اگر برخود پوشيده دارد، برو پوشيده دارند و اگر معاودت کند در سر او را توبيخ کنند و چون معلم در اثناي تاديب ضربي به تقديم رساند از فرياد و شفاعت خواستن حذر فرمايند، چه آن فعل مماليک و ضعفا بود و ضرب اول که بايد اندک بود و نيک مولم، تا از آن اعتبار گيرد و بر معاودت دليري نکند. به عبارت ديگر او نيز تنبيه را جايز مي داند منتها تا حدي که تنها باعث تنبيه شود و هرگز از سرکين ورزي و شقاوت نباشد

"عنصرالمعالي" بهره گيري از تشويق و تنبيه را علم آموزي و تربيت، لازم مي داند و مي نويسد: "هر هنري و فضلي روزي به کار آيد، پس در فضل و هنر آموختن تقصير نبايد کردن و در هر علمي که مر او را  آموزي، اگر معلمان از بهر تعليم مر او را بزنند، شفقت مبر، بگذار تا بزنند که کودک علم و ادب و هنر به چوب آموزد نه به طبع خويش."

"سعدي" اصل را بر تشويق مي نهد، در صورتي که موثر واقع نشد، تنبيه را روا مي داند:

بسا روزگارا که سختي برد

پسر، چون پدر نازکش پرورد

خردمند و پرهيزکارش برآر

گرش دوست داري بنازش مدار

به خردي درش زجر و تعليم کن

به نيک و بدش وعده و بيم کن

نوآموز را ذکر و تحسين و زه

زتوبيخ و تهديد استاد به

تشويق، حس خودپسندي وحب ذات انسان را اقناع مي کند. نکوهش و ناسپاسي، شخصيت انسان را تحقير مي نمايد. وجود تشويق و تنبيه براي پرورش و تربيت انسانها امري ضروري است.

مکتب انسان ساز اسلام و آموزه هاي ائمه بر اين ويژگي ها تاکيد مي کند.

همچنين در بين متفکران اسلامي نيز چهره هايي که به تبيين ويژگي هاي تربيت اسلامي بپردازند کم نبوده اند و از جمله آنها مولاناست.

"مولوي" اساس تعليم و تربيت را بر شيوه تشويق و محبت گذارده و در موارد بسياري از نقش تعيين کننده محبت سخن به ميان آورده است:

از محبت، دردها صافي شود

                                            از محبت، دردها شافي شود

از محبت، مرده زنده مي کنند

                                            از محبت، شاه بنده مي کنند

تشويق، همچون آب لطيف و گوارا به هر جا که مي رسد، به شکفتن و شکوفايي مدد مي رساند. غم و اندوه و تنبيه، همچون سيلاب سياه و مردابي فرو خورنده، هر نهالي را در خود پژمرده مي سازد.  آن کس که با آداب تربيت تشويق، پرورش مي يابد، جهان هستي را طربناک مي بيند و با انديشه طربناک خود همه جهان هستي را در جنبش و جوشش مي بيند. تشويق شاگرد، خلاقيت را به ارمغان مي آورد و نوآوري، نوانديشي و نوبيني جهان را به دنبال دارد.

"مولوي" تنبيه را نيز يکي از روش هاي موثر تربيت دانسته و حتي تنبيه بدني را نيز جايز مي شمارد  در مقام جواز تنبيه بدني اين نکته را ذکر کرده است که معلم، امين و نايب حق است و هرگز به منظور انتقام جويي و نفع شخصي، شاگرد را تنبيه نمي کند، بلکه فقط براي اصلاح و تربيت او چنين اقدامي مي کند.

پیشینه تجربی

بديهي است که کودک و نوجوان وقتي توسط ديگران مورد تاييد قرار مي گيرد به خود اعتماد پيدا کرده و همين اعتماد راه پيشرفت را براي او فراهم مي کند. بهترين راه براي اعتماد پيدا کردن دانش آموزان اين است که مورد تاييد معلمان خود قرار گيرد و با اين کار به آنان جان و رمق مي دهند و دانش آموزان خود به خوبي در مي يابند که در اثر تشويق و مورد تاييد قرار گرفتنشان از طرف معلم پيشرفت کرده و موفق شده اند و خود را مديون تاييد معلمان و ديگران مي دانند

دانشمندان بر اساس بررسی های جدید دریافتند ، كودكان تا سن 12 سالگی برداشت چندان درستی از تنبیه ندارند و به تشویق به مراتب بیش از تنبیه واكنش نشان می دهند

محققان با بررسی مغز كودكان با روش ام آر آی دریافتند ، تشویق كودكان در سن 8 سالگی، مراكز ویژه رفتاری را در مغز تحریك می كند و كودك رفتارهای مثبت خود را كه تشویق شده است ، تكرار می كند.

اما این بررسی نشان می دهد: تنبیه در كودكان 8 ساله چنین تاثیری ندارد و كودك در این سن نمی تواند درك كند كه در صورت مشاهده واكنش منفی برای یك فعالیت، نباید آن را دوباره تكرار كند (شبکه خبر)

یاد دهی كه در زبان ساده تر و یا بهتر به آن آموزش هم می گویند بحث گسترده ای است. آیا روشی كه برای یاد دادن انتخاب می كنیم درست است، اصلاً‌چه روشی را باید انتخاب كرد. یاد دادن علم آنقدر پیشرفت كرده كه ما با تحلیل و بررسی به همه نكات منفی و مثبت قضایای آموزش سالهای قبل پی می بریم. وقتی كه مهر و محبت باشد ، درصد هوشی افراد بالا می رود ، انگیزه بیشتر شده و با ذوق و شوق به طرف علم می روند و یا به طرف هر چیزی كه با محبت باشد. "محبت و صبر" از ملزومات كار معلمان است و معلم باید خوب بیاموزد و خوب آموزش دهد. خداوند، انسان را به تامل در خلقت جهان و تفكر دعوت كرده و شایسته است بشر یاد بگیرد كه خوب ببیند، خوب بیندیشد و همواره ذهنی خلاق و سیال داشته باشد تا زمینه‌های بالقوه را به خلاقیت و نوآوری تبدیل كند. اندیشیدن و تفكر، بارزترین ویژگی انسانها و خود نوعی یادگیری است و به همین دلیل معلمان هدفمند برای بهبود یادگیری دانش‌آموزان در محتوا و روشهای خویش تغییر ایجاد می‌كنند. آنان با این كار به‌خلاقیت و نوآوری، خودباوری، تفكر، روحیه پرسشگری و انعطاف‌پذیری به همراه یادگیری دانش‌آموز عمق بخشیده و سعی می‌كنند كه برای او لحظاتی بیادماندنی در كلاس فراهم كنند. یكی از دلایل عمده بسیاری از اختلالات رفتاری و شخصیتّی در كودكان و نوجوانان، ضعف در اعتماد به نفس و احساس خودارزشمندی (عزت نفس) است، بنابراین امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از این اختلالات، پرورش و تقویّت احساس عزت نفس و اعتماد به نفس و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان، نقش بسزایی ایفا می كند.

دانش آموزان وقتي در حالت عادي با هم هستند، اگر رفتارشان را نظاره كنيم با يكديگر رفتار خوبي دارند و كسي نيست آن لحظه آنها را تشويق و به ادامه رفتار خوب ترغيب كند، ولي اگر برخوردي بين آنان پيش آيد، وارد دعواي آنان شده و شروع به امر و نهي يا در واقع تنبيه مي كنيم و اين ضعيف ترين شيوه برخورد است و ما بايد به رفتارهاي آنان قبل از كشمكش توجه مي كرديم و اين ما هستيم كه با بي توجهي، رفتارهاي غلط را كاهش يا افزايش مي دهيم.

براي اينكه از تحسين هايي كه انجام مي دهيم، پاسخ مثبت دريافت كنيم، بايد تحسين ها را نسبت به اخلاقيات و رفتار آنها انجام داد و نسبت به آنها شناخت پيدا كرد.

    تحسين و تشويق دانش آموزاني كه در دوره ابتدايي تحصيل مي كنند با دانش آموزان دوره متوسطه تفاوت دارد و بايد به سن آنها توجه كرد، به عنوان مثال دانش آموزان ابتدايي، تشويق مستقيم را بيشتر دوست دارند ولي افراد بزرگ تر، تشويق غيرمستقيم و همراه با شوخي را بيشتر ترجيح مي دهند و مي پسندند.

    اگر آزموني از دانش آموز گرفته مي شود و نمره خوبي به دست نياورد، نبايد سريع او را توبيخ كرد و تمام كارهايش را زير سوال برد. مي توان به پيشرفت كوچك او اشاره و همان را تحسين كرد و با اين عمل و به ياد آوردن آن، ذهن دانش آموز را به آن پيشرفت سوق داده و يادآوري اينكه او مي تواند و بايد تلاش كند.

    بايد در به كار بردن الفاظ، دقت فراوان كرد، زيرا دانش آموزان آنها را با رفتارشان تطبيق مي دهند و در صورت همراهي با رفتار مي توانند با رفتارهاي خويش ارتباط دهند، به عنوان مثال اگر بگوييد «چه دانش آموز و دختر يا پسر خوبي» اين جمله بدين معناست كه خوب بودن در تمام اوقات است و اين انتظار غيرممكن است و به جاي آن مي توانيد از جمله «من از اين رفتار شما با دوستت خوشم آمد» استفاده كنيد

بنابراين محور اصلي، ارضاي نيازهاي عاطفي است و اگر بخواهيم به اهداف مان سريع تر برسيم راه آن از طريق ارضاي نيازهاي عاطفي و ايجاد روابط صميمي با دانش آموز است و آن از طريق تحسين كردن، برآورده مي شود و مي توان با او رابطه نزديك برقرار كرد.  {زهرا حمزه پور  روزنامه اعتماد، شماره 1926 به تاريخ 26/1/88، صفحه 8 (گزارش اجتماعي)}   

بنا بر نظر یک مدیر مدرسه راهنمایی دخترانه : اگر بخواهیم یک مدرسه فعال وپویا داشته باشیم یکی از مهمترین عامل پویایی و زنده بودن آن مدرسه توجه به اصول تشویق خواهد بود چرا که اگر مدیریت مدرسه با اصول تشویق آشنایی داشته باشد وفردی آگاه و متخصص باشد زیر مجموعه آن مدیریت نیز که شامل دانش آموزان و همکاران و اولیاءو دیگر عوامل هستند به تبعیت از آن ودر کنار آن افرادی دانا وتوانا مبتکر وخلاق خواهند بود که برای رسیدن به اهداف مدرسه با در نظر گرفتن تمام شرایط مدیریت با جان ودل کوشش وفعالیت خواهند کرد. راز موفقیت در این است که بدانیم چگونه می توان تشویق کرد و راههای تشویق موثر را دانست .از مجموعه هنجارها ونا به هنجارهای آموزشی و محیط آموزشی وعوامل وکارکنان و دانش آموزان واولیاء در مفهوم تشویق که از مهمترین نتایج آن ارتقاءروحیه دانش آموزان ومقابله با پدیده شوم افت تحصیلی وبکار گیری مشارکت اولیاء و با مد نظر قرار دادن تمامی جوانب وابعاد جامعه آموزشی وتاثیرات متفاوت روانی اقتصادی واجتماعی نه تنها دانش آموزان و اولیاء وسایر همکاران تاثیر مثبتی می گذارد.

سؤالات تحقیق:

آیا تشویق در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی مؤثر است؟

2- آیا تشویق به رفع نقاط ضعف در رفع ناسازگاریهای دانش آموزان دختر و پسر مؤثر است؟

آیا تشویق در سازندگی و پرورش حس مسئولیت پذیری دانش آموزان مؤثر است؟

آیا تشویق زبانی درحضور دیگران باعث خواهد شد تا دانش آموزان احساس شایستگی و امنیت نمایند؟

5- آیا دبیرانی که علم روانشناسی می دانند بیش از سایر دبیران در تعلیم و تربیت دانش آموزان تاثیر دارند؟

فرضیه ها:

1-تشویق در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی تاثیر دارد.

متغیر مستقل: تشویق

متغیر وابسته: پیشرفت تحصیلی

متغیر تعدیل کننده: مقطع تحصیلی (پیش دانشگاهی)

متغیر کنترل: جنسیت، هوش

متغیر مداخله گر: ایجاد انگیزه

2-شناخت روحیه دانش آموز و تشویق به اصلاح نقاط ضعف در رفع ناسازگاری های دانش آموزان دختر و پسر مؤثر است.

متغیر مستقل: شناخت روحیه دانش آموز و تشویق به اصلاح نقاط ضعف

متغیر وابسته: رفع ناسازگاری دانش آموزان

متغیر تعدیل کننده: دانش آموزان دختر و پسر

متغیر کنترل: وضعیت اجتماعی، هوش، سن

متغیر مداخله گر: امید

3- تشویق در دادن مسئولیت های اندک در مدرسه در سازندگی و پرورش حس مسئولیت پذیری دانش آموزان مؤثر است.

متغیر مستقل: تشویق

متغیر وابسته: سازندگی و پرورش حس مسئولیت پذیری

متغیر تعدیل کننده: دادن مسئولیت های اندک در مدرسه

متغیر کنترل: وضعیت خانوادگی، هوش، سن

متغیر مداخله گر: خود باوری

4-تشویق زبانی درحضور دیگران باعث خواهد شد تا دانش آموزان احساس شایستگی و امنیت نمایند.

متغیر مستقل: تشویق زبانی

متغیر وابسته: احساس شایستگی و امنیت

متغیر تعدیل کننده: در حضور جمع

متغیر کنترل: سن، تمکن مالی والدین، وضعیت روحی دانش آموز

متغیر مداخله گر: اعتماد به نفس

5- دبیرانی (که به نوجوانان تدریس می کنند) که علم روانشناسی می دانند بیش از سایر دبیران در تعلیم و تربیت دانش آموزان تاثیر دارند.

متغیر مستقل: دانستن علم روانشناسی در برابر ندانستن علم روانشناسی

متغیر وابسته: تعلیم و تربیت دانش آموزان

متغیر تعدیل کننده: تدریس به نوجوانان

متغیر کنترل: دانش و هوش دبیر، میزان تحصیلات دبیر.

متغیر مداخله گر: روانکاوی

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 12:35  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

بررسی عملکرد مدیران صنعتی تحصیلکرده و غیر تحصیل کرده

زیرا مشاهده کردم بسیاری از کارخانه ها و شرکت های صنعتی ایران بسیار موفق نیستند و قابل مقایسه با سازمان های صنعتی جهان نیستند.

........................................................................................................................

بررسی رابطه استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش اموزان مقطع راهنمایی

زیرا بسیاری از دانشا اموزان را دیدم که بیشتر اوقات فراغت خود را صرف بازی های رایانه ای می کردند و از درس و تکالیف خود غافل بودند.

………………………………………………………………………………………………………………………………

علل گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه

روحيه جوانان نقش ويژه‏اي دارد، لذا ضروري است كه نظام تربيتي كشور، با در اختيار گذاشتن الگوهاي سازنده و متناسب با روحيه نوجوانان و جوانان، آنان را از گرايش به الگوهاي دروغين و ويرانگر بازدارند.

نوجوانان و جوانان نيروهاي سازنده هر جامعه‏اي هستند؛ جامعه‏اي سالم و پويا است كه قشر نوجوان و جوان آن، از تربيت درست برخوردار باشد. دشمنان جامعه اسلامي، با فهم اين واقعيت، از سال‏ها پيش براي انحراف نسل جوان و در نهايت فلج كردن بنيان‏هاي اصلي جامعه برنامه‏ريزي كرده است. لذا بايد برنامه‏سازان فرهنگي كشور، با تمام توان اين معضل بزرگ كه آينده كشور را هدف تير زهرآگين خود قرار داده است، مقابله كنند. گرايش نوجوانان و جوانان به فرهنگ غرب، مي‏تواند عواقب و پيش آمدهايي مانند تأثيرگذاري بر بينش‏ها، نگرش‏ها، منش‏ها، رفتارهاي سياسي، اقتصادي و ديني به همراه داشته باشد. در اين پژوهش در صدد بررسي تأثيرهاي آن نيستيم و تنها پرداختن به دلايل فراموشي هويت و خود باختگي افراد و دور شدن از ارزش‏هاي ملي و اسلامي جامعه، مورد نظر ماست. هم‏چنين در اين تحقيق، از فن كتابخانه‏اي بهره برده‏ايم؛ يعني محدوده تحقيق، كتاب‏ها، رساله‏ها و مطبوعات است. در ادامه به عوامل مهمي كه در سرعت بخشيدن به گرايش جوانان به فرهنگ خودي تأثير به سزايي دارد، پرداخته شده است.

.......................................................................................................................................................... بررسی اگهی تبلیغاتی بر روی میزان فروش شرکت های مواد غذایی

روزانه ما در دور و اطراف خود بسیاری از اگهی های تبلیغاتی را مشاهده می کنیم که این اگهی های تبلیغاتی ممکن است در نحوه خرید کردن  و یا حتی نحوه زندگی کردن ما تاثیر کم و یا بسزایی داشته باشد همین طور شرکت ها ماهیانه و یا سالیانه هزینه های بسیار زیادی صرف تبلیغات خود انجام می دهند و این سوال به وجود امده که ایا این شرکت ها با صرف این همه هزینه برای تبلیغات به اون فروش مورد نظر دست پیدا می کنند و یا با زیان مالی مواجه میشوند.

هدف تحقیق:می خواهیم در ای تحقیق نشان بدهیم که تبلیغات چه تاثیری می تواند در انتخاب و خرید مردم داشته باشد همین طور نشان بدهیم که تبلیغات خود را چگونه انجام بدهیم که تاثیر بیشتری داشته باشد و همین طور این تبلیغات در کدام رسانه جمعی تاثیر بیشتری دارد و مورد توجه دیگران قرار میگیرد و به این سوال پاسخ بدهم که ایا تبلیغات برای انواع کالاهای مختلف متفاوت می باشد یا خیر؟و همین طور تبلیغات خود را چگونه انجام بدهیم که دارای هزینه کمتر اما تاثیر بیشتری داشته باشد.

ضرورت تحقیق:هزینه های زیادی که سازمان ها صرف تبلیغت می کنند و همین طور توجه مشتریان به تبلیغات.

........................................................................................................................

بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان دانشگاه ارشاد دماوند به امر تحقیق وپژوهش                                                                                                                                                                                                         

برای اینکه مشاهده کردم بسیاری از دانشجویان هیچ  میلی به انجام دادن تحقیق و پژوهش ندارند و یک سوال پاسخ داده نشده در ذهنم بود که واقعا چی دلایلی دارد؟بسیاری از دنشجویانی را مشاهده کردم که اساتیدی که از انها تحقیق و پژوهش می خواهند با انها درس اخذ نمی کنند و یا اگر هم مجبور شوند به موسساتی که تحقیق اماده دارند مراجعه می کنند و با هزینه بسیار اندکی تحقیق مورد نظر خود را دریافت می کنند و یا با مراجعه به اینترنت مطالب را کپی میکنند.

v    هدف تحقیق:در این تحقیق ما می خواهیم پس از بدست اوردن دلایل عدم گرایش دانشجویان به امر  تحقیق و پژوهش می خواهیم با دادن روش هایی اسان و در دسترس دانشجویان را علاقمند به این موضوع کنیم.و می خواهیم بدانیم که دانشجویان برای انجام دادن امر تحقیق و پژوهش چه مشکلاتی دارند وسپس درصدد رفع این مشکل براییم.

vضرورت تحقیق:کار تحقیق و پژوهش یکی از وضایف بسیار مهم دانشجو می باشد ودر رده های بالاتر بسیار کاربرد دارد.

.........................................................................................................................................................

 

پیشینه نظری: در فرهنگ نامه معین پژوهش را به معناي جستجو، تحقيق، بررسي‌ها و جستجوهاي علمي آورده است و تحقيق را مترادف با پژوهش، بررسي، مطالعه، مطالعات، کنجکاوي‌ها و پژوهش‌هاي علمي يا ادبي دانسته است. روشن است که پژوهش و تحقيق به حقيقت علمي رسيدن است و هدف از حقيقت علمي نيز سازگار شدن هر چه بهتر با واقعيات است پژوهش یا تحقیق یک روند فعالانه، هوشیارانه و سامانمند برای کشف، تعبیر و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و فرضیه‌ها است.. پژوهش در دو بعد «یافت پرسش پژوهش» و دیگر «پاسخ دادن به آن» می‌باشد.پژوهش به منزله استخوان بندی برنامه های توسعه     جوامع بشری به شمار می اید.  جايگاه پژوهش در سازمان تبليغات اسلامي:    امروز تمام آنان‌كه كم و بيش مطالعاتي در خصوص پژوهش دارند، معتقدند بدون تحقيقات هيچ کاري نبايد صورت گيرد و معتقدند پژوهش کليد تحرک، پويايي و توسعه است با اين اوصاف تحقيق و پژوهش را مي‌توان عنصر نجات دهنده انسان و عامل بلوغ و دست يافتن وي به زندگي آرماني دانست.

........................................................................................................................

پیشینه تجربی:به نقل از خبر گزاری برنا نبود فضای پژوهشی کافی در کشور (سیستم پیچیده و زمان بر و به نوعی صعب‌العبور جهت استفاده از امکانات موجود)، عدم وجود انگیزه در جوانان به جهت پژوهش (در دانشگاه‌ها کمتر دانشجویی نیاز به تحقیق و پژوهش را در خود احساس می‌کند همه به دنبال دریافت مدرک هستند.) را می‌توان از موانع و مشکلات عمده در زمینه تحقیق و پژوهش دانست. باید جوانان در راه استفاده از استعدادهایشان، تفکر و پژوهش را مدنظر قرار دهند. دولت و مسوولان نیز با حمایت واقعی از پژوهش‌گران و  با ایجاد بستر مناسب، فضای پژوهشی را تقویت تا زیرساخت‌های پژوهش و تحقیق در کشور گسترش و رشدی روز افزون داشته باشد

و همچنین در پژوهشی با عنوان ديدگاه اساتيد دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي سمنان به پژوهش و تحقيقات دانشجويي نشان داده شده است بيشتر اساتيد دانشکده پزشکي سمنان به انجام کارهاي تحقيقاتي علاقه دارند ولي به دلايل متعدد از جمله عدم آشنايي و تجربه کافي دانشجويان با اصول پژوهش تمايل زيادي به هدايت تحقيقات دانشجويي ندارند.

 

سوالات تحقیق:

1.     ایا برنامه ریزی اموزشی کشور بر روی علاقه مند کردن دانشجویان به امر تحقیق و پژوهش تاثیر دارد؟

2.     ایا عدم گرایش دانشجویان به امر تحقیق و پژوهش با بی علاقگی انها به رشته تحصیلی اشان رابطه دارد؟

3.     ایا پژوهش در دانشگاه از طریق تبلیغات مناسب و جشنواره های پژوهش دانشجویی بر علاقه مند کردن دانشجویان به امر تحقیق موثر است؟

4.     ایا وجود مشاورین تحقیقاتی در دانشگاه بر علاقه مند کردن دانشجویان به پژوهش موثر است؟

5.     ایا نبود اینده شغلی مناسب با بی علاقگی دانشجویان به امر تحقیق و پژوهش با هم رابطه دارد؟

6.     ایا عدم استفاده از نتایج پژوهش با بی علاقگی دانشجویان به امر تحقیق با هم رابطه دارد؟

........................................................................................................................

فرضیه ها

1.   بین برنامه ریزی اموزشی کشور با علاقه مند کردن دانشجویان به پژوهش رابطه معنا داری وجود دارد.

متغیر مستقل: برنامه ریزی اموزشی کشور

متغیر وابسته: علاقه مند کردن دانشجویا

2.     بین عدم گرایش دانشجویان ورودی های جدید با بی علاقگی انها به رشته تحصیلی اشان رابطه مستقیمی وجود دارد.

متغیر مستقل: بی علاقگی به رشته تحصیلی

متغیر وابسته: عدم گرایش دانشجویان به تحقیق

کنترل کننده:جنسیت دانشجویان

تعدیل کننده:ورودی های جدید

3.     پژوهش در دانشگاه از طریق تبلیغات مناسب و جشنواره های پژوهش دانشجویی بر علاقه مند کردن دانشجویان به امر تحقیق موثر است.

متغیر مستقل: تبلیغات مناسب و جشنواره های پژوهش دانشجویی

متغیر وابسته:بر میزان علاقه مند کردن دانشجویان

متغیر مداخله گر:حس رقابت بین دانشجویان

کنترل کننده: سن دانشجویان

4.     وجود مشاورین تحقیقاتی در دانشگاه بر علاقه مند کردن دانشجویان به پژوهش موثر است.

متغیر مستقل: مشاورین تحقیقاتی

متغیر وابسته: علاقه مند کردن دانشجویان

متغیر مداخله گر:راهنمایی و هدایت مشاوران.

تعدیل کننده:دانشگاه

کنترل کننده:سن و مقطع تحصیلی

5.     نبود اینده شغلی مناسب با بی علاقگی دانشجویان به امر تحقیق و پژوهش با هم رابطه دارد.

متغیر مستقل: نبود اینده شغلی مناسب

متغیر وابسته: بی علاقگی دانشجویان به امر تحقیق و پژوهش

6.     عدم استفاده از نتایج پژوهش با بی علاقگی دانشجویان به امر تحقیق با هم رابطه دارد.

متغیر مستقل: عدم استفاده از نتایج پژوهش

متغیر وابسته: بی علاقگی دانشجویان

 

 

.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 3:11  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع تحقیق:

راه های افزایش جذب فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزش به مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش

بیان مساله:

از میان انواع مدیریت ها مدیریت بر سازمانهای آموزش و پرورش دشوارترین ظریف ترین با اهمیت ترین و موثرترین هنر و دانش زمان محسوب میشود

در جامعه پیشرفته و متحول امروز همه مشاغل و حرفه ها پیچیده شده اند و برای تصدی آنها افراد باید به دانش و مهارتهای مورد نیاز آن شغل مجهز شوند موسسات آموزشی به دلیل پیچیدگی زیادشان به به مدیریت آموزش دیده با صلاحیت علمی آگاه و متخصص نیاز دارند

موضوع تحقیق:

الگوي رفتار مصرف كننده و استراتژ يهاي بازاريابي اينترنتي:لوازم خانگي ايران

بیان مساله:

با توجه به حضور جدي رقباي خارجي در بازار لوازم خانگي ايران و استفاده آنان از فناوري
اطلاعات و ارتباطات در اين بازار، موقعيت رقابتي شركت هاي داخلي در شرايط نامطلوبي قرار
دارد و لازم است با نگاهي علمي و دقيق، استراتژ ي مناسب رقابت در بازارهاي داخلي طراحي
شود تا بنگاه ها بتوانند بر اساس آن از استراتژي هاي مناسبي استفاده نمايند

موضوع تحقیق:

شناخت شخصيت مديران؛ لازمه ي مديريت رفتار سازماني

بیان مساله:

تفاو تهاي شخصيتي مديران ميتواند منبع توسعه خلاقيت و يا ريشه بسياري از مشكلات سازماني باشد، وبر عمل، رفتار،
تصميمات و رفتار سازماني آنان مؤثر خواهد بود.ازین رو شناخت شخصیت مدیران با استفاده از روشهایی از قبیل

مدل پنج عاملي شخصيت میتواند به بهبود رفتار سازمانی مدیران کمک نماید

موضوع تحقیق:

فرهنگ و نقش آن دراقدامات مدیریت منایع انسانی در5 سال گذشته

بیان مساله:

سبک ها و عملکردهای مدیریت به طور گسترده با فرهنگ سازمانی ارتباط تنگاتنگ دارد تصمیمات مدیریت سازمان در بستر فرهنگ سازمان جریان میابداگر تصمیمات متانسب با بسترهای فرهنگی سازمان نباشد بدون شک قابلیت اجرایی کمتری خواهد داشت و اهداف تصمیم را تحقق نخواهد بخشید

موضوع تحقیق:

وضعیت مدیریت ریسک در بخشهای منتخب بیمارستانهای شهر تهران

بیان مساله:

در سیستم های بهداشتی درمانی به خصوص بیمارستانهامسایل و مشکلات ناشی از سهل انگاری و عملکرد نامناسب کارکنان همواره دامنگیر مدیریت بوده است از آنجایی که محیط بیمارستان و نوع کار آن با ریسک های زیادی مواجه است برنامه های شناسایی ریسک شاید بتواند منجر به افزایش کارایی و اثر بخشی بیشتر خدمات شود

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 1:23  توسط توحیدلو  | 

بیان مسئله:

 1. رابطه ی بین ناسازگاری نوجوانان با خانواده:همه ی ما میدانیم که نوجوانی حساس ترین دوره ی زندگی هر فرد است و غالبا مشکلات جدی را برای فردی که این دوره را میگذاراند به همراه دارد.نکته ی حائز اهمیت این است که افراد اطراف آنها یعنی دوستان و خانواده و....چگونه با آنها رفتار کنند چون برای یک نوجوان بسیار مهم است که مانند کودک با وی رفتار شود یا مانند یک فرد بزرگسال.همین رفتار اطرافیانش رفتار این نوجوان را رغم میزند که یا با خشونت رفتار میکند یا منطقی و عاقلانه.بنابراین میخواهیم وجود رابطه بین ناسازگاری نوجوان را با خانواده اش تشخیص دهیم.
 2. بررسی رابطه ی خوش رفتاری مدیران با کارایی کارکنان:گاهی اوقات مدیران سازمانها با رفتار شایسته ای که از خود نشان میدهند باعث ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان است.اگر رفتار مدیر تند و خشن باشد در کارکنان تشویش و اضطراب ایجاد میشود.بنابراین به بررسی رابطه ای که بین خوش رفتاری مدیر و کارایی کارکنان وجود دارد می پردازیم.
 3. تاثیر افزایش قیمت میوه بر تصمیم گیری خرید افراد:میوه لازمه ی سلامت جسمی و فکری افراد است و به توصیه ی پزشکان باید روزانه مصرف شود.حال اگر قیمت همین میوه نوسان داشته باشد مشتری دچار سردرگمی می شود و نمی داند آیا میوه را با این قیمت بالا خریداری کند یا خیر..بنابراین به شناسایی تاثیری که افزایش قیمت بر روی تصمیم خرید می گذارد می پردازیم.
 4. تاثیر زیبایی چهره بر روابط عمومی افراد:هر فردی روزانه با افراد زیادی در ارتباط است و این ارتباط ممکن است کاری-درسی و یا غیره باشد.اگر فرد چهره ی زیبایی داشته باشد امکان برقراری بهتر این روابط ایجاد می شود زیرا این موضوع باعث تقویت اعتماد به نفس فرد می شود.بنابراین به تاثیری که زیبایی چهره بر روی روابط عمومی می گذارد می پردازیم.
 5. بررسی رابطه ی رضایت شغلی کارکنان با درآمد آنها:عوامل متعددی وجود دارد که باعث ایجاد رضایت شغلی کارکنان می شود از جمله:انگیزه-خوش رفتاری مدیر-ساعت کار روزانه و درآمد فرد.عمدتا هر چقدر درآمدی که فرد در قبال انجام کار به دست می آورد بیشتر باشد فرد از انجام آن کار احساس رضایت بیشتری می کند.بنابراین به تشخیص رابطه ای که بین درآمد کارکنان و خوشنودی آنها از کارشان وجود دارد می پردازیم.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۱ساعت 20:18  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

آیا بازی های رایانه ای بر پرخاشگری نوجوانان تاثیر دارد ؟

بیان مسئله : روانشناسان معتقدند اختلال پرخاشگری، ریشه بسیاری از مشکلات روانی و رفتاری نوجوانان باشد.

هدف : بیشترین افراد جامعه جوانان و  نو جوانان میباشند

ضرورت : جلوگیری از اختلالات پرخاشگری در بین جوانان و  نو جوانان

چارچوب نظری بازیهای رایانه ای در درون تئوری های رشد شخصیت اجتماعی و شکل گیری « دیگری تعمیم یافته » یا خود اجتماعی ، قرار دارد . بازی از جمله فعالیتهای اجتماعی است که در همه جوامع انسانی با درجات فرهنگی متفاوت وجود دارد و آن را ابزاری برای اثبات موجودیت اجتماعی می دانند . مید بر این باور است که شخصیت اجتماعی افراد از طریق ایفای نقشهای اجتماعی تکوین می یابد . کودک با تکرار بازی به عهده گرفتن نقشهای دیگر ان به رفتار خود معنا می دهد.


مید دو نوع بازی ( ساده و سازمان یافته ) را از یکدیگر تمیز می دهد .

در بازیهای نوع اول کودک با یک رفیق جنایی بازی می کند ولی در بازی های سازمان یافته انواع قوانین و قواعد را می پذیرد یا خود به ابداع قوانین و مقررات می پردازد .

لذتی که کودکان از بازیهای سازمان یافته می برند . دقیقا به واسطه وجود همین قواعد و قوانین حاکم است .

چهارچوب تجربی 
ژان پیاژه بازیهای سازمان یافته را عاملی برای پیوند کودک به جامعه می داند .

او بر این باور است که این نوع بازی ها در تمام طول عمر افراد ادامه می یابند و کودک در دوره انتقال به بزرگسالی ، قواعد مذکور را با قوانین و هنجارهای جمعی پیوند می زند .

کودکان و نوجوانان از خلال همین بازیها به گرایش های عمومیت یافته گروه ، الزام های اجتماعی و بافت خشن واقعتیهای اجتماعی دوره بزرگسالی که مید آنرا دیگری تعمیم یافته نام نهاده است پی می برند .

بازی های رایانه ای ، صرف نظر از غیر واقعی بودن فضا و عنصر آنها ، شباهت های زیادی از نظر عناصر، قواعد و نتایج حاصله ، با بازیهای عادی دارند . این بازیها همان بازیهای معمولی و حتی بسیار بیشتر ، طرفداران فراوانی دارند .

تحقیقات متعدد در خصوص علل گرایش نوجوانان و کودکان ( به ویژه پسرها ) به بازیهای رایانه ای هم به جنبه های روان شناختی نظیر مهیج بودن ، رقابتی بودن ، جالب و هیجان انگیز بودن و خویشاوند بودن اشاره داشته اند و هم به جنبه های جامعه شناختی

چون : تقویت حس مشارکت و همکاری ،تعامل گروههای همسال ، ملاقات با دوستان و تشکیل خرده فرهنگ هم سالان


چنانکه گروهی از پژوهشگران اجتماعی ، به ویژه برونزو ، نشان دادند که حضور در مکانهایی چون کلوپ های بازی رایانه ای فضایی اجتماعی- فرهنگی فارغ از کنترل پدر و مادر و دیگر بزرگسالان فراهم می سازند که گاه به ظهور خرده فرهنگ همسالان با علاقه های یکسان منجر می شود . به طورکلی طبق آنچه که در سایر مقالات سایت میکرورایانه هم خواندید در خصوص تاثیرات بازیهای رایانه ای دو رویکرد اصلی وجود دارد .

طرفداران رویکرد نخست با مثبت ارزیابی کردن نتایج این بازیها آن را عاملی برای مرور نقشهای اجتماعی می دانند که کودکان در آینده ای نه چندان دور باید آنها را به عهده بگیرند در نتیجه این بازیها ضمن کمک به جامعه پذیری ، زمینه یادگیری سرگرمی ، پرکردن اوقات فراغت ، لذت بردن ، ملاقات با دوستان ، تقویت حس همکاری ، شیوه های عملی به قوانین و مقررات را برای گروه همسالان فراهم می سازند .

ترکل در خصوص تاثیرات این بازیها عقیده دارد هیچ چیز بی ارزشی در دستیابی به مهارت در انجام بازیهای رایانه ای - ویدیویی وجود ندارد .

حامیان رویکرد دوم بر این باورند که بازیهای رایانه ای همچون سایر رسانه های جمعی تلویزیون ، ویدیو و ماهواره و اینترنت اثرات مخربی بر گسترش میزان خشونت و انحرافات جنسی کودکان و نوجوانان دارد .

در رویکرد متفاوت و گاه متناقض در خصوص اثرات و پیامدهای اجتماعی بازی های رایانه ای به ویژه در قلمرو کنش اجتماعی وجود دارد که ذهن محققان زیادی را به خود مشغول ساخته است که ما در سایت میکرورایانهمقالات زیادی در این رابطه و گاه مقلات متناقض باهم داریم شاید دلایل:

نخست آنکه برخی از این بازیها مانند : پُستال ، مهاجمان ، آدمهای بد و دام شبانه که به ترویج کنش های خشونت آمیز و انحرافات جنسی می پردازند این ذهنیت را در میان برخی از محققان تقویت کرده است که این نوع بازیهای اساسا موجب افزایش میزان نابهنجاریهای اجتماعی در میان گروههای سنی کودک ، نوجوان و جوان می شوند .

دوم اینکه : برخی دیگر از این بازیها نظیر ، بارن و برادران سوپرماریو که دارای مضامین آموزشی ، تخیلی ، ورزشهای غیر خشن و ماجراجویی هستند باعث شده اند که محققان به اثرات مثبت این بازیها گرایش پیدا کنند .

با توجه به این دو نظریه مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که در تغییر رفتار و خلق و خوی دانش آموزان کدام یک از این دو رویکرد مسلط است . آیا اساسا می توان ارتباط معناداری میان میزان تغییر رفتار و خلق و خوی دانش آموزان با میزان تماشا یا انجام بازیهای رایانه ای برقرار ساخت .

رسانه جمعی ، به ویژه وسایل ارتباطی الکترونیکی ، به عنوان پدیده شفت انگیز عصر ارتباطات (کاستلز ، 1380 ) بیشترین تاثیر را در میان انواع روشها و فنون موثر بر فتار انسانی به خود اختصاص داده اند (ساروخانی ، 1367 )

هر چند که نتایج بدست آمده از رسانه ها فاقد قاطعیت لازم هستند اما به سختی می توان در خصوص اثرات عمیق آن بر بینشها و نگرشهای مردم که نرتن ، لازارسفلد ، مک لوهان و دیگران نیز بر آن تاکید کرده اند ، شک روا داشت ( گیدنز ، ، 1383 : 88 )

این وسایل در پیدایش عادات جدید ،تکوین فرهنگ جهانی و تغییر رفتار و خلق و خوی انسانها سهمی شگرف داشته و دارند .

بازیهای رایانه ای - ویدیویی ، به عنوان شکلهای جدید و رسانه های جمعی ، رشد فزاینده ای از دهه 80 به این سو داشته اند .

اهمیت این بازیها در حوزه فردی ، اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست . چنانکه در حوزه فردی بر تاثیرات روان شناختی آن تاکید شده است و در حوزه اجتماعی نیز تلاشهای فراوانی از سوی نهادها و سازمانهای اجتماعی برای افزایش آگاهی ها و همچنین الگوهای عمل کنشگران صورت گرفته است .

تاثیر بازیهای رایانه ای بر شخصیت رفتار و خلق و خوی دانش آموزان دغدغه ی ای است که همواره بحث و جدلهای زیادی را در جامعه برانگیخته و متعاقبا زمینه های بکری برای انجام پژوهشهای اجتماعی و نقد و بررسی این موضوع فراهم ساخته که تحقیق حاضر یکی از آنها است


سوالات تحقیق :

۱ -  آیا بازیهای رایانه ای خشن میزان پرخاشگری دانش آموزان را افزایش داده است؟

۲ -  آیا بازیهای رایانه ای خشن میزان افسردگی دانش آموزان را افزایش داده است؟

۳ -  آیا بازیهای رایانه ای خشن میزان اضطراب دانش آموزان را افزایش داده است؟

۴ -   آیا بازیهای رایانه ای خشن میزان سازگاری دانش آموزان را افزایش داده است؟

۵ -  آیا بازیهای رایانه ای خشن میزان معدل دانش آموزان را کاهش داده است؟

 

فرضیه :

۱ - بين استفاده از بازيهاي رايانه‌اي و سلامت رواني دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

متغیر مستغل : استفاده از بازيهاي رايانه‌اي

متغیر وابسته : سلامت رواني

تعدیل کننده : دانش‌آموزان

مداخله گر : خانواده

کنترل کننده : جنسیت

۲ - بين استفاده از بازيهاي رايانه‌اي و رفتار پرخاشگرانه دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

متغیر مستغل : استفاده از بازيهاي رايانه‌اي

متغیر وابسته : رفتار پرخاشگرانه

تعدیل کننده : دانش‌آموزان

مداخله گر : خانواده و مدرسه

کنترل کننده : جنسیت

۳ - بين استفاده از بازيهاي رايانه‌اي و اضطراب و افسردگي دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

متغیر مستغل : استفاده از بازيهاي رايانه‌اي

متغیر وابسته : اضطراب و افسردگي 

تعدیل کننده : دانش‌آموزان

مداخله گر : خانواده و مدرسه

کنترل کننده : جنسیت

۴ -  بين استفاده از بازيهاي رايانه‌اي و سطح پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

متغیر مستغل : استفاده از بازيهاي رايانه‌اي

متغیر وابسته : سطح پيشرفت تحصيلي  

تعدیل کننده : دانش‌آموزان

مداخله گر : خانواده و مدرسه

کنترل کننده : جنسیت

۵ -  رابطه ای بین جذابیت بازیها و اعتیاد به آن وجود دارد.

متغیر مستغل : استفاده از بازيهاي رايانه‌اي

متغیر وابسته :  جذابیت و اعتیاد   

تعدیل کننده : دانش‌آموزان و نوجوانان 

مداخله گر : خانواده و مدرسه

کنترل کننده : جنسیت

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۱ساعت 14:6  توسط توحیدلو  | 

موضوع : تاثیرات بازی های رایانه ای بر سلامت جسمانی کودکان

پیشینه نظری: یکی از جذابیت های دنیای رایانه که بیشتر از بقیه جنبه ها کودکان و نوجوانان را شیفته خود میکند بازی های رایانه ای است اما ایا این بازی برای کودکان مفید است؟این پرسشی است که پاسخ متخصصان به ان قدری با باورهای عمومی در تضاد است.بازی اساسی ترین فعالیت کودک است ودر عین حال یکی از نیازهای اساسی کودکان محسوب میشود نقش بازی در روند رشد جسمانی و روحی روانی کودکان انکارناپذیر است یکی از کارکرد های مهم بازی این است که کودک را برای ورود به زندگی بزرگسالی اماده میکند.تعداد مخاطبان بازی های رایانه ای در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

تولید و پیدایش بازی های رایانه ای در دنیا به سال 1947 میلادی برمیگردد طبق امارهای منتشرشده روزانه 2 بازی رایانه ای جدید به بازار می اید و تخمین زده شده که گردش مالی این بازی ها در امریکا تا پایان این دهه به بیش از یک میلیارد دلار در سال برسد.

پیشینه تجربی: قطریفی-مریم "بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش اموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهرتهران"پایان نامه ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران سال 1384 :محقق در این زمینه به جنبه های مختلف بازی های رایانه ای اشاره کرده و تاثیر انرا بر سلامت و رفتار اجتماعی و فرایند تحصیل کودکان بیان نموده است و همچنین از جهت بهداشت بدنی نیز تاثیر گذاشته و باعث افت تحصیلی میشود.

علی رغم جنبه های منفی بازی رایانه ای جنبه های مثبتی هم دارند مانند جنبه های اموزشی وارائه خدمات ارتباطی

از انجا که کامپیوتر در همه جای زندگی انسان حاضر است مهم است که بتوانیم از این تکنولوژی برای رشد و تکامل کودکان استفاده کنیم و زندگی خود را بهبود بخشیم.

1-سوال تحقیق : ایا بین میزان استفاده از بازی های رایانهای نزد کودکان و سلامت جسمانی انها رابطه وجود دارد؟

1-فرضیه: بین میزان استفاده از بازی رایانه ای در کودکان 10-7 ساله و مشکلات بینایی رابطه مستقیم وجود دارد.

متغیر مستقل : میزان استفاده از بازی های رایانه ای

متغیر وابسته: میزان مشکلات بینایی

متغیر تعدیل کننده: کودکان پسر 10-7 ساله

متغیر کنترل:جنسیت-سن

متغیر مداخله گر: بی اشتهایی -خستگی- خواب الودگی


2- سوال تحقیق : ایا بین میزان استفاده از بازی رایانه ای در کودکان و میزان خشونت انها با والدین و اطرافیان رابطه ای وجود دارد؟

2-فرضیه :بین میزان استفاده از بازی های رایانه ای در کودکان پسر و میزان خشونت انها  با والدین و اطرافیان رابطه رابطه مستقیم وجود دارد.

متغیر مستقل : میزان استفاده از بازی رایانه ای

متغیر وابسته: میزان خشونت با والدین و اطرافیان

متغیر تعدیل کننده :کودکان پسر

متغیر کنترل:جنسیت

متغیر مداخله گر:بی حوصلگی


3-سوال تحقیق :آیا استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی کودکان 10-7 ساله تاثیر دارد؟

3-فرضیه : هرچه میزان استفاده از بازی های رایانه ای افزایش یابد میزان موفقیت در درس کاهش می یابد.

متغیر مستقل: میزان استفاده از بازی های رایانه ای

متغیر وابسته:میزان موفقیت در درس

متغیر تعدیل کننده :کودکان 10-7 ساله

متغیر کنترل:سن

متغیر مداخله گر:نداشتن تمرکز- یادنگرفتن درس


4-سوال تحقیق: ایا نداشتن هم بازی و تنهایی در کودکان 10-7 ساله پسر در میزان استفاده از بازی های رایانه ای موثر است؟

4-فرضیه: نداشتن هم بازی و تنهایی در کودکان 10-7 ساله پسر باعث افزایش میزان استفاده از بازی های رایانه ای میشود.

متغیر مستقل: نداشتن هم بازی و تنهایی

متغیر وابسته:میزان استفاده از بازی های رایانه ای

متغیر تعدیل کننده:کودکان پسر10-7 ساله

متغیر کنترل:سن

متغیر مداخله گر:تنهایی-بی حوصلگی


5-سوال تحقیق: ایا بین استفاده از بازی های رایانه ای در کودکان پسر و میزان هوش انها رابطه ای وجود دارد؟

5-فرضیه: بین استفاده از بازی رایانه ای در کودکان پسر و میزان هوش انها رابطه مستقیم وجود دارد.

متغیر مستقل : میزان استفاده از بازی های رایانه ای در کودکان

متغیر وابسته: میزان هوش کودکان

متغیر تعدیل کننده:کودکان پسر

متغیر کنترل:جنسیت

متغیر مداخله گر: فعالیت ذهنی بیشتر -خلاقیت


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:2  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع تحقیق:بیکاری و عوامل موثر و ایجاد کننده آن

پیشینه تجربی


     تنظیم سازوکار دوگانه نهادها به غلبه بر تضادها اختصاص دارد. این تنظیم می تواند در مفهوم های متضاد عمل کند یا به عبارت دیگر، به سیستم بازار در سازگار شدن با شرایط جدید کمک کند یا این سیستم را به صرفنظر کردن از دادن امتیاز به گروه های اجتماعی غیرممتاز وادارد.
    از دوره فورديسم، تنظیم در درون دنیای صنعتی انجام گرفته است. مسئله عبارت بود از مدیریت تضاد بین زحمتکشان که نیروی کارشان را می فروشند و طبقه اجتماعی که کار  ُمرده متبلور در وسیله های تولید را به خود اختصاص می دهد. در این دوره برای افزایش تولید انبوه به  ٌصلح اجتماعی نیاز بود. مؤلفه های مذاکره، نقش آفرينی «شريکان اجتماعی» و به ويژه سندیکاها، دخالت تعدیل کننده دولت، از آن جا است. با این همه، این دخالت به شرطی است که رابطه اساسی اجتماعی را زیر سئوال نبرد. بدین ترتیب راه مصرف انبوه به تدریج گشوده شد. کوتاه سخن، طرح سوسیال دموکرات بر این اساس استوار بود.
     با این همه، يک چنین سمت گیری نتوانست از عهده مدیريت تضاد دیگر سیستم، تضاد گرایش دایمی به تولید بیش از اندازه (یا مصرف کم) برآيد. فوردیسم تا حدودی این مسئله را با توسل به دخالت سیاسی که کینز یکی از پایوران آن بود، تنظیم کرد.
    در رابطه با برنامه جهانی، فوردیسم در دوره فرمانروایی خود را فاقد تنظیم نشان می دهد. نه فقط مبادله نابرابر باقی می ماند، بلکه نابرابری های درونی در روند توسعه فزونی می یابد. مسئله جهانی شدن همواره به زدودن تأثیرهای سیاست های ملی و امکان دادن به کنترل یک جانبه از جانب انحصارهای فنی و مالی مرکزهای مسلط گرایش دارد (س. امین وپ. کونزالس کازانوا 1993، 37].

     این مرحله جدیدی است و همه منتقدان آن را تأیید می کنند. برخی ها روی انقلاب جدید فنی تکیه کرده و از دوره پساصنعتی سخن می گویند. سایرین محسوس تر به عامل های سیاسی تکیه می کنند و روی فروپاشی رژیم های شرق تأکید می ورزند و در یک قطبی بودن آغاز عصر جدید و نهایی یا خطر افزایش امپریالیسم را ملاحظه می کنند.
     در کشورهای صنعتی کار ُمرده (ماشین ها، دستگاه ها، آدمک ها) امروز جای کار زنده را می گيرد. خدمات نیز همزمان با ماشینی شدن انفورماتیک، سیلان زحمتکشان صنعتی در حال تغییر شکل آسیب دیده اند. اکنون به تنظیم از راه کاهش زمان کار می اندیشند. امـّا غير منطقه ای شدن تولید ديگر به بررسی فورديسم جدید میدان نمی دهد.
     در کشورهای پیرامونی، بهره وری بیش از مزدها به نسبت 50% افزایش می یابد. اکثریت زحمتکشان جزو «ارتش ذخیره» دایمی هستند؛ زیرا آن ها به هيچ وجه مشاهده نمی کنند چگونه در رابطه مستقيم سرمایه - کار وارد خواهند شد، مگر در چند مکان «ممتاز» غیر منطقه ای شده تولید؛ گردش فرآورده ها و سرمایه ها با گردش نیروی کار توأم نیست. فشار روی ارزش کار پیرامونی ها در آن بسیار مؤثر است و آن با طولانی شدن ساعت های ذخیره شده و گنجاندن زنان و کودکان در روند کار خود را نشان می دهد.
     بنابراین طرح مبتنی بر سازگارسازی ناتوانان با توانمندان است. نخستین سازوکار پرآوازه سامان دهی برنامه های تعدیل ساختاری

بر این اساس صدها اقتصاد دان مترقی و دموکرات جهان طی اعلامیه ای در 29 اکتبر 2001 یک سلسله پیشنهادهای ایجابی که کارپایه استواری برای بديل جهانی شدن نولیبرالی است به شرح زیر مطرح کرده اند:
     - حفظ و توسعه خدمت های عمومی در بخش های اساسی مثل آب، بهداشت، امنیت اجتماعی، آموزش، فرهنگ و سمعی و بصری، خدمات ارتباط ها، حمل و نقل ها، مسکن، انرژی.

     - رعایت اصل دوراندیشی در ارتباط با محیط زیست، بهداشت عمومی و تغذیه و به ويزه در زمينه تولید و توزیع تغییر ژنتیک موجودهای زنده: (نباتی و حیوانی).

     - منع پروانه های موجودهای زنده: نباتی، حیوانی، میکرواورگانیسم و ژن ها

     - اعلام آب، هوا و میراث ژنتيک به عنوان ثروت مشترک بشريت

     - تغيير حقوق مالکيت فکری در زمینه فرآورده های دارویی به سود کشورهای فقير

     - شناسایی و حق حفظ فعاليت های کشاورزی گذران و تغذيه

     - در نظر گرفتن اختلاف های عظيم بهره وری بین منطقه های بزرگ جغرافيایی و ضرورت مدیريت این اختلاف ها بر پايه حق


فیلیپس منحنی تغییرات بیکاری را در مقابل نرخ تغییر دستمزد رسم کرد که این عامل اخیر با فرض سطح بهره وری یکنواخت و افزایش نسبتا ثابت قیمت ها شاخص خوبی برای تورم نخواهد بود. در این تحلیل این طور به نظر می رسید که بین سطح اشتغال و نرخ تغییر دستمزدها یک مبادله پایدار منفی وجود دارد. در واقع این طور به نظر می رسید که سیاست مداران تقریبا هر وقت که بخواهند می توانند به آسانی با به کارگیری سیاست های ارادی انبساطی از قبیل سیاست افزایش کسری بودجه اشتغال را افزایش دهند. بهای این کار تنها افزایش ملایمی در دستمزدها و قیمت ها خواهد بود.
به نظر فریدمن چنین رابطه ای یک توهم است. مطمئنا مقداری تورم ممکن است در کوتاه مدت افزایشی در تولید ایجاد کند، ولی این مبادله نمی تواند ادامه یابد، چرا که به مجرد آن که مردم افزایش قیمت ها را پیش بینی کنند، تورم قدرتش را به عنوان محرک فعالیت اقتصادی از دست می دهد. این نکته را تحقیق عملی اثبات کرد. براساس بررسی سطح تورمی که همراه هر نرخ معین بیکاری به دست آمد، زیاد ثابت به نظر نمی رسید و بین کشورهای مختلف بسیار متفاوت خواهد بود. تازه از آن بدتر، گاه نرخ بالای تورم با نرخ بالای بیکاری همراه می شد که نتیجه آن رکود تورمی بود و روشن است که آن رابطه مبادله فرضی خود را نشان نداد. کوشش های زیادی به عمل آمد تا فرضیه را با پذیرش خصوصیات مربوط به زمان و مکان قدرت اتحادیه های تجاری وقت احیا کند، ولی روشن بود که یک جای کار می لنگد.
توضیح فریدمن در مورد این مساله دنباله تجزیه و تحلیل فیشر است. جهت توضیح تمایل آشکار برای شتاب بخشیدن به تورم به منظور کاهش بیکاری در کوتاه مدت نیازی به اثبات فرض کردن منحنی فیلیپس نیست. این قضیه را می توان از طریق تاثیر پیش بینی نشده در تقاضای اسمی به ویژه در بازار کار; یعنی جایی که قراردادهای کارگری متمایل به بلندمدت هستند توضیح داد; زیرا تنها عوامل غیرمنتظره اهمیت دارند، اگر می توانست از روی ان در مورد افزایش قیمت ها و دستمزدها قرارداد مجدد ببندد، دیگر اصلا اشتغال یا تولید به هیچ وجه از طریق تورم تحریک نمی شدند. هر کس به سادگی محاسبات اسمی خود را با سطح قیمت های جدید تعدیل می کرد. بنابراین اشتباه فیلیپس این است که وی تمایزی میان تغییرات پیش بینی نشده قایل نشد. امکان دارد کارگران بعد از هر انبساط پولی به کندی تشخیص دهند که قیمت ها در حال افزایش هستند و آنها در واقع دستمزدهای واقعی پایین تری دریافت می کنند. آنها ممکن است قرارداد ثابتی داشته باشند و به این دلیل نتوانند در مورد بالاتر بردن دستمزدها مجددا مذاکره کنند، حتی اگر افزایش قیمت ها را هم درک کنند. تمام اینها به نفع کارفرمایان است و آنها را ترغیب می کند که کارگران بیشتری را به کار گمارند، اما کارگران را نمی توان برای مدت طولانی اغوا کرد و به مجرد اینکه موفق شدند تا در مورد بازگرداندن مزدهای شان به نرخ واقعی قبلی قرارداد ببندند، محرک اشتغال برای همیشه از بین می رود.
فریدمن می گوید متغیری که روی محور عمودی منحنی فیلیپس ترسیم شده در واقع متغیر غلطی است. کارفرمایان و کارگران معمولا بر اساس قراردادهای نسبتا طولانی کار می کنند، به این معنی که هر دو باید روند آینده قیمت ها را تخمین بزنند. نرخ دستمزد واقعی که اهمیت دارد نرخ دستمزد واقعی جاری نیست، بلکه نرخ دستمزد واقعی پیش بینی شده است; اگر فرض کنیم آن پیش بینی شده است. اگر فرض کنیم که آن پیش بینی ها به طور آهسته تغییر می کنند، آنگاه فرمول اولیه فیلیپس ممکن است برای کوتاه مدت درست باشد، جز اینکه وضعیت تعادل دستمزد اسمی ثابتی نخواهد بود، بلکه یک دستمزد اسمی متغیر است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:21  توسط توحیدلو  | 

موضوع تحقیق:بیکاری  و عوامل موثر و ایجاد کننده آن

پیشینه نظری


در جایی که ماشین در کار تولیدی یا خدماتی و... دخالت نداشته باشد انسان این قبیل کارها را انجام میدهد ولی به محض ورود ماشین به صحنه ی جامعه یا به عبارتی ماشینی شدن انسان کنار گذاشته میشود و ماشین به جای انسان کار میکند.بنابراین بیکاری به وجود می آید
به عنوان مثال مشاغلی مانند:پستچی ها-فروشندگان لوازم الکتریکی-فروشندگان خطوط سیم کارت
بازار مشاغل دائما در حال تغییر و دگرگونی است. با پیشرفت صنعت و تکنولوژی برخی از مشاغل قبلی از بین می روند و مشاغل جدیدی به جدول مشاغل افزوده می شوند. مشاور شغلی و حرفه ای باید علل تغییر مشاغل را بشناسد و به عوامل متغیر در اشتغال آگاهی یابد تا بتواند در طرح ریزی برنامه های شغلی و حرفه ای این تغییرات را مورد نظر قرار دهد.

 نويسندگان تئوری های اقتصادی نشان می دهند که همواره حفظ يک چشم انداز کلی، حتی اگر نقطه عزيمت پيش تحليلی مراجعه به طردشدگان، ستمديدگان، «بی چيزان» جهان باشد، اهميت دارد. آسيب های فکری که باعث بسيط شدن مسئله ها، تحليل ها و راه حل های ارزشمند برای پسامدرنيته می گردد، در گزارش جهانی درباره توسعه بشری 1993 PNUD خوب توضيح داده شده است. در اين گزارش درباره فقر طولانی و وسيع گفته شده است: «بيش از يک ميليارد جمعيت جهان با فقر دست بگريبان اند: 20% فقيرترين افراد آشکار می کنند که 20% افراد بسيار ثروتمند از درآمدی برخوردارند که 150 بار از در آمد آن ها بيشتر است.
 محو مبارزه های ايدئولوژيک به مثابه گشاينده راه برای يک سيستم گردآورنده شريکان اجتماعی و اقتصادی که «به کارائی باز و سخاوتمندی اجتماعی می انجامد» وانموده شده است. وجود سازمان های توده ای چونان نشانه مشوق تمايل مشارکتی است که بايد برانگيخته شود. اين نفی تحليل برابر با سادگی گفتمان هنجاری است که آن را کامل می کند. همه چيز روی هم انباشته شده، هيچ چيز پيوند نيافته است.

    دومين چشم انداز که اين کارها بر می انگيزند، بينش ديالک تيکی واقعيت ها است. جهانی شدن اقتصاد سرمايه داری کشيدن صليب روی آب های آرام نيست که منطق آن در جهت دليل عقلانی بی گفتگو جريان می يابد. بدون شک، سرمايه داری هم زمان، از آن برای سمت گيری استفاده می کند و خود را بنا بر پيشرفت علمی به دگرگون شدن وا می گذارد. البته، جاده آن در اين مسير بر حسب مقاومت ها، تضاد منافع آشتی ناپذير، در يک کلمه مبارزه های اجتماعی ترسيم می گردد. اگر سرمايه داری به رشد چشم گير بهره وری، پيشرفت های فنی و دسترسی به ثروت های مادی کمک کرده، در همان جايگاه تضادهای اجتماعی را تشديد کرده است.
  آن جا که اين نوع سازماندهی اقتصاد بر پايه انباشت بنا می گردد، يکپارچگی نيروی کار در رابطه مستقيم سرمايه - کار وجود ندارد، شرايط حاشيه ای کردن، طرد و رشد آن چه که آن را «بخش غيرصوری» می نامند، بوجود می آيد. جايی که رهبران جمعی سيستم به موهبت تکنولوژی های جديد توانسته اند پايه مادی مناسب را در گشايش روزنه جديد (حالت مندی های معاصر جهانی شدن) بنانهند، به آن هجوم می برند و قانع می شوند که اين امتياز در برابر طبقه های فرودست به معنی پايان تاريخ است. جایی که منطق انباشت اش با مقاومت ها برخورد می کند و از آن سياست های سرکوبگرانه نتيجه می شود.
     به عقيده سمیرامین: بی درنگ پس از جنگ وضعيت را می توان با سه ممیزه مشخص کرد: در کشورهای صنعتی شده، با فوردیسم روبروییم که مشخصه آن تولید انبوه و افزایش نیروها بر پایه بهره وری است که باعث افزایش مصرف گردید. در کشورهای سوسیالیستی، ُدگم سبقت گرفتن از سرمایه داری برای تأمين مصرف فزاینده مطرح بود. در جهان سوم، عصر باندونگ، عصر طرح بورژوازی های ملی آغاز گردید که صنعتی شدن را به عنوان پایه توسعه جانشین واردات کرد و هم زمان امتیازهای اجتماعی معینی برای طبقه های فرودست قایل گردید


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:11  توسط توحیدلو  | 

اهداف و ضرورت

موضوع تحقیق:تاثیر رابطه ی انسان با خالق هستی در رسیدن به ارامش و کسب موفقیت

ریشه و علت تمایل انسان به شناخت خداوند کمال خواهی اوست انسان فطرتا خواستار کمال و خواهان برترین کمال است. یکی از کمالاتی که بدوآن تحقق هیچ کمال انسانی دیگری ممکن نیست کمال علمی است. انسان فطرتا خواهان شناخت خود و دیگر موجودات است. این خواست فطری او رإ  وا می دارد که به شناخت علت حقیقت هستی روی آورد. انسان با شناخت علت هستی می خواهد جهل را از خود زایل سازد و به کمال خود دست یابد. انسان تا زمانی که علت وجود خود و دیگر موجودات را نمی داند از نقصان علمی رنج می برد و کمال خود را تحقق نایافته می بیند. پس معرفت خواهی انسان نسبت به خداوند معلول کمال جویی اوست.

با این توضیحات در می یابیم که هم علت معرفت جویی انسان کمال خواهی اوست و هم دلایلی که ذکر کردیم وابسته به ویژگی فطری کمال خواهی انسان است. انسان از آن رو که خواستار کمال است، می خواهد کمال غایی و مقصد نهایی را بشناسد و می کوشد خوب و بد اعمال خویش را بسنجد و راه رسیدن به کمال را جستجو می کند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:0  توسط توحیدلو  | 

اهداف و ضرورت

موضوع:ماشینی شدن مشاغل و افزایش بیکاری

انسانها در كوششهاي خود همواره سعي دارند نيازهاي خود را ارضاء و با غايت مطلوب نزديك شوند ، از اين رو اشتغال يكي از راههاي اصلي و مهم نيل به اين هدف تعريف مي شود همه انسانها به طور غريزي از بيكاري دائم رنج مي برند و فراغت بيش از حد را كسل كننده مي دانند به عبارت ديگر لذت فراغت بدون كار و اشتغال قابل سنجش نيست که متاسفانه در جوامع امروز و افزایش ماشینهای صنعتی درصد بیکاری افزایش یافته و عده ای از افراد را با مشکل بیکاری مواجه ساخته است و باید ما در صدد یافتن راه حل برای این مشکل باشیم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 23:51  توسط توحیدلو  | 

 

 http://www.justourpictures.com/roses/imgs/red%20rose%201.jpg

عاطفه نعمتي

موضوع تحقيق

 تاثير بازي هاي رايانه اي بر افزايش وزن كودكان

بيان مساله : در دنياي امروز بازي هاي رايانه اي يكي از سرگرمي هاي پرطرف دار در كودكان است كه در پسران بيشتر به چشم مي خورد و اين امر مي تواند باعث بسياري از مشكلات كه يكي از آنها را مي توان افزايش وزن دانست نام برد با توجه به اين مساله كه يكي از مشكلات جامعه مدرن امروز است بر آن شدم كه تحقيقي در اين زمينه ارائه دهم البته بايد مد نظر داشت كه به كار بردن هر وسيله ممكن است علاوه بر فوايدش مضرات و خطراتي را هم داشته باشد و امروزه رايانه يكي از وسايلي است كه خطرات و استفاده هاي نادرست از آن بسيار زياد شده و ديگر اينكه با ديدن اين عوارض مثل چاقي ، غير فعال كردن كودكان و انجام ندادن فعاليت هاي بدني مثل فوتبال نرمش و....... باز هم برخي از والدين فكر مي كنند كه بازي هاي رايانه اي براي كودكان مفيد است از قبيل كنترل كردن آنها در بيرون نرفتن از خانه و يا ياد نگرفتن چيزهاي بد و .... . با توجه به اين كه جوانان فرداي ما همين كودكان امروز ما هستند پس اين امر بساير مهم است كه تحقيقاتي در اين زمينه انجام شود و پيامدهاي آن و كليه ي اطلاعات در اختيار فرزندانمان قرار بگيرد و اين مهم ترين ضرورت اين تحقيق است .

›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹››‹›‹›‹›
موضوع تحقيق

 تاثير صادرات زعفران بر بازرگاني خارجي ايران

بيان مساله : صادرات و تجارت خارجي يكي از مسائل مهم اقتصادي در تمامي كشورها مي باشد . در كشور ما ثروت نفتي باعث شده به كالاهاي ديگر كه غير نفتي هستند توجه كمتري شود يكي از اين كالاها كه توجه مرا به خود جلب كرد زعفران است كشور ما توليد كننده بيشترين زعفران دنيا است اما داراي كمترين سهم از صادرات جهاني است يا به طور دقيق بيان شده كه ايران بيش از 85% توليد جهاني زعفران را به خود اختصاص داده است اما تنها 62/5% از كل صادرات زعفران جهان را دارد اما اسپانيا با توليد كمتر از 1 تن رتبه پنجم و ايتاليا با كمتر از 100 كيلو 1/6% بازار جهاني و امارات متحده ي عربي از همه جالب تر كه اصلا زعفراني توليد نمي كند و فقط وارد كننده عمده و اصلي زعفران ايران است 1/2% صادرات را به خود اختصاص داده و اين براي ايران شايد يكي از بزرگترين تاسفات باشد و اين موضوع از نظز من يك مساله بسيار مهم و حائز اهميت بود چرا كه ايران با وجود نيروهاي بسيار ماهر بايد بتواند از زعفران به عنوان يكي از بخش هاي بزرگ درآمد ملي استفاده كند و همين به تنهايي مي تواند بزرگترين اهميت اين موضوع باشد .

‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹
موضوع تحقيق

مقايسه بهره وري كارمنداني كه از مدير مرد تبعيت مي كنند با كارمنداني كه از مدير زن تبعيت مي كنند .

بيان مساله : در كشور هاي جهان سوم و كشور هايي مانند كشور ما البته بوده اند در موارد نادري كه زنان رهبري يك جامعه را بر عهده گرفته و يا در عالي ترين سطوح اجتماعي قرار گرفته اند ولي اين به شكل يك روند نبوده ، بلكه در اكثر موارد استثنا بوده است كه يا دختر كسي بوده اند يا همسر كسي مثلا در كشور هندوستان كه خانم گاندي مي آيد درست است كه خودش قابليت هايي داشته است ولي دختر جواهر لعل نهرو بوده است يا خانم سونيا گاندي به خاطر ارتباط نسبي كه با گاندي دارد مي تواند رهبري حزب را به عهده بگيرد و راي بياورد . و اينها استثنايي بوده اند . اما در سطوح پايين تر اگر در نظر بگيريم من فكر مي كنم جامه هنوز نياز زن را به صورت واقعي احساس نكرده و زنان همچنان در بخش هاي سنتي در ارتباط با جامعه رفتار مي كنند و هنوز فضاي فكريشان فضاهاي پيش از صنعتي شدن است و نظام اقتصادي كه آنها را تامين كرده با خودش فرهنگ را هم آورده است اين نظام اقتصادي به آنها اين گونه آموزش داده كه آنها بهتر است در نقشهايي كه جامعه به صورت تلويحي يا مستقيم برايشان تعيين كرده، ايفاي نقش كند، لذا وقتي اين زنان در محيطهاي اجتماعي مي آيند در همان قالب شكل مي گيرند، كه نهايتاً در حد سرويس دهندگي يا كارشناسي باشند، يعني فضاي ارتقاي شغليشان را حالا به دلايلي يا خودشان عقب مي زنند يعني فكر مي كنند فضاي كاري آنها تكميل است و نيازي به پيشرفت ندارند يا از طرف مديران مرد به آنها اين فرصت داده نمي شود، من هميشه مي گفتم در خانه، پدران و شوهران همواره اين احساس را دارند كه مراقب زنان خانواده باشند در جامعه هم رؤساي ادارات اين وظيفه را برعهده مي گيرند و مي خواهند كه از زنان كارمندشان مراقبت كنند. به دليل اين كه فكر مي كنند از نظر جسماني توانايي انجام آن كار وجود ندارد، يا فرضاً آن شخص بچه دارد يا ممكن است مشكلات خانوادگي برايش پيش بيايد، امكان ارتقاي شغلي را از زنان مي گيرند، يعني حالت سرپرستي را حتي در محيط شغلي مي خواهند به ما تلقين كنند. لذا فضاي اجتماعي براي ارتقاء شغلي زنان شكل نگرفته، البته تلاشهايي صورت مي گيرد ولي به خاطر همان سابقه تاريخي كه به ارتباط خانوادگي مي انجامد (يعني يا بايد همسر كسي باشي يا فرزند كسي) ممكن است در برخي از موارد موجب ارتقاي زنان شود. پس تعداد معدودي از زنان هستند كه شايد درون اين فضاها قرار نگرفته اند و پيشرفت هم داشته اند.
 ميزان تأثيرگذاري فرهنگي در بين مديران زن و (مثل تبعيض جنستي) در شاخص رضايت مندي آنها مي گويد : اين امرالبته كه تأثيرگذار است. علتش هم اين است كه بخشي از رضايت مندي را فرهنگ تعيين مي كند، چون ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه رضايت مندي فردي در ارتباط مستقيم با احساسي است كه در واقع جامعه به ما تسري مي دهد، وقتي در جامعه اي سقفي به نام تبعيض جنسي وجود داشته باشد، فضاي سنگين آن ناخودآگاه تأثير مي گذارد و ميزان رضايت مندي كاهش مي يابد و هر كاري را كه انجام شود، تحت تأثير خود قرار مي دهد. حالا اين تأثير گاهي اوقات باعث تقويت فرد مي شود و گامها را پرتوان تر و گاهي اوقات هم مانع از ادامه كار مي شود و حركت را كند مي كند. و اين مهم ترين مساله است كه ممكن است فكر مديران و يا دانشجويان مديريتي را به خود مشغول كند . حالا با توجه به اين مسائل كارمندان از مدير زن به اندازه مدير مرد تبعيت نمي كنند ؟!

‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›
موضوع تحقيق

 تاثير دريافت به موقع حقوق دركاركرد كارمندان

بيان مساله : حقوق يا دستمزد در واقع يكي از معيارها يا شاخص هاي رضايت شغلي است چرا كه عوامل متعددي وجود دارد كه در كنار هم مي توانند ايجاد كننده رضايت شغلي در افراد باشد و چه بسا تنها وتنها نبودن يك عامل از مجموع اين عوامل مي تواند از ايجاد رضايت شغلي بكاهد به همين سبب براي اينكه شخصي كارش را خوب انجام دهد و هم خودش و هم سازمان نيز موفق شوند بايد رضايت شغلي داشته باشد حال مي خواهم بدانم اگر دادن حقوق ، عقب تر يا جلوتر از موعد خودش داده شود در كاركرد كاركنان تاثير مي گذارد ؟ در واقع بدين معنا كه اگر به فرض حقوق كارمندي ديرتر از موعدش پرداخت شود كارمند چه عملكردي خواهد داشت مثلا ممكن است بگويد وقتي دادن به موقع حقوق من براي مديرم مهم نيست چرا براي من كارهاي او مهم باشد يا نه ممكن است بگويد ايرادي ندارد مهم نيست من كارهايم را انجام مي دهم چرا كه بالاخره حقوقم را مي گيرم يا در شرايطي ديگر احساس كند كه امنيت شغلي اش در خطر است در نهايت كدام .!!! اهميت اين موضوع اين است كه براي مدير بايد احساس و عملكرد كارمندش بسيار حائز اهميت باشد در واقع از اينكه كارمندان احساس امنيت و رضايت شغلي بايد مطلع باشد چرا كه كارمندان شركت را در رسيدن به اهدافش بسيار ياري خواهند كرد و اين امر درجامعه (دادن حقوق به خصوص در زمان خودش ) بسيار زياد شده است

‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›
موضوع تحقيق

 تاثير برنامه ريزي در پيشرفت تحصيلي

بيان مساله : هر يك از ما در طول شبانه روز ممكن است ساعاتي را به كار ، مطالعه ، ساعاتي را به خواب و ..... اختصاص دهيم . اما در لابه لاي اين برنامه ها ، لحظات و دقايقي وجود دارند كه بيهوده تلف مي شوند . با جمع اين لحظه ها و ضرب آنها در ايام هفته و سال ، به ارقام قابل ملاحظه اي دست مي يابيم . همه اين فرصت ها قابل كنترل و برنامه ريزي است و مي توان آنها را مورد بهره برداري قرار داد . برنامه ريزي در حوزه و ابعاد گوناگون زندگي مطرح است و نمي توان جايي از زندگي را پيدا كرد كه نياز به برنامه ريزي نداشته باشد اما من در اينجا قصد دارم تنها به برنامه ريزي تحصيلي بپردازم يكي از تعاريف برنامه ريزي طرح تدبيري كه بتوان به بهترين صورت از منابع موجود براي نيل به اهداف مطلوب استفاده كرد . در اينجا نيز مي توان اينگونه تعبير كرد كه با ريختن برنامه به بهترين شكل بتوانيم به هدفمان كه پيشرفت تحصيلي است برسيم . ضرورت اين موضوع را نيز در اين ديده ام كه با توجه به اينكه در جوامع جهان سوم و كشورهاي در حال توسعه در اتلاف وقت بي نظير اند چه خوب است كه كاري كنيم تا از همين ابتدا به پايه ي برنامه ريزي را در دانش آموران كه آيندگان كشور هستند محكم كنيم

‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›
اهداف تحقیق

 تاثير صادرات زعفران بر بازرگاني خارجي ايران 

 هدف از انجام اين تحقيق اين است كه در آخر اين تحقيق با توجه به اطلاعات به دست آمده بتوانم تخمين بزنم كه تا چه حدي يا در واقع چند درصد درآمد ملي را صادرات زعفران از آن خود كرده و سپس جايگاه كشورمان را ببينم و راهكار هايي جهت بهبود وضع فعلي ارائه دهم و ميزان سختي و آساني پيشرفت در اين زمينه را بررسي كنم تا شايد خود گامي در جهت پيشرفت بر خواهم داشت .

**************************************************************
اهداف تحقیق

 تاثير برنامه ريزي در پيشرفت تحصيلي


 هر هدف ارزشمند داراي سه جز اصلي مالكيت ، واقع بيني و انعطاف پذيري باشد كه بدون برنامه ريزي به آن نخواهيم رسيد و هدف ما از اين تحقيق اين است كه با بهترين و كارايي ترين و آسان ترين راه برنامه ريزي را در بين مهم ترين و آينده ساز ترين قشر جامعه جا بياندازيم 

*************************************************************

پيشينه نظري 

برنامه درسي بعنوان يك رشته تخصصي و تحصيلي به عنوان يك حوزه مستقل رشته اي كاملا جديد است . اما عمر پايه هاي نظري آن به قدمت عمر انسان مي رسد .
پرفسور ويليام هنري شوبرت مؤلف « كتابهاي برنامه درسي » مينويسد پيشينه برنامه درسي غير رسمي به زماني باز مي گردد كه انسانها در جستجوي آموزش ميراث گذشتگان به جوانان بوده اند . بزرگسالان قبائل عصر ما قبل تاريخ به تصميم گيري در خصوص مطالبي مي پرداختند كه بچه ها نياز داشتند ياد بگيرند تا عضو گروه جامعه شناخته شوند
برنامه درسي بصورت رسمي در سطح تخصصي بعنوان يك رشته مستقل مرزهاي معين خود را در قرن بيستم پيدا كرده رشد نمود .
پايه هاي اوليه برنامه درسي به يونان بر مي گردد . سقراط – افلاطون و ارسطو بيشترين تــاثير را بر آموزش و پــرورش داشته اند . استفاده از بحث براي كشف
حقيقت و پرورش شهروندان براي شركت مؤثر در جامعه منظور نظر برنامه درسي بود. برنامه درسي در قرون وسطي بشدت تحت تاثير مسيحيت بود و فلسفه و علم بصورت يك دستگاه جزمي وابسته به الهيات بود و آزادگي خود را از دست داده و پژوهش و شناخت طبيعت به شدت مورد عتاب قرار گرفته بطوريكه در اين زمان گاليله را به گناه گفتن اينكه « زمين به دور خورشيد مي گردد » به دادگاه و محاكمه كشاندند . در اواخر قرن چهاردهم روح تحقيق اهميتي تازه يافت و روش آموزش و پرسش و پاسخ سقراطي دوباره مطرح گرديد .
در طول قرن شانزدهم ( دوران نوزايي رنسانس ) تعدادي از فيلسوفان واقع گرا برنامه درسي دانش آموز محور را براي كليه دانش آموزان پيشنهاد مي كردند . اين روح واقع گرا كه بيشتر خود زندگي را محور كار قرار داده بود در تغيير و تحول آموزش و پرورش جهاني نقش مهمي را ايفا نمود . و در قرن هفدهم و هجدهم منجر به كشفيات مهم علمي كوپرنيك و نيوتن گرديد و فرانسيس بيكن انگليسي كه به او لقب «  پدر روش علمي » را داده اند آموزش و پرورش ارسطويي را زير سؤال برده و تجزيه و تحليل نقادانه و تجربي (‌روش استقرايي ) را جايگزين روش قياسي نمود .  در اين سالها هنوز فلسفه و عــلوم از يكديــگر جدا نشده بودند و علــوم بعنوان « فلسفه طبيعي » بصورت شعبه اي از فلسفه تا قرن نوزدهم باقي ماند" ( تاريخ تمدن  ويل دورانت ) فيلسوفاني مانند توماس هابژ انگليسي و رنه و دكارت فرانسوي كار خود را در جهت استدلال و تعقل و تجربه ادامه داده اند .  دكارت در تعليم وتربيت بر تجربه اندوزي – خود آموزي و جستجوي دانش در كتاب بزرگ جهان از روي روش و نظم تكيه داشت . بدين سان دكارت و بيكن به آموزش و پرورش به معني محدود آن نپرداختند و كارشان در تحول فلسفه و علوم افق هاي تازه اي را گشود
در قرن هجدهم و نوزدهم نظريات فرد مدار و داشتن آزادي عمل براي دانش آموزان و اعتقاد به آموزش و پرورش همگاني و جهاني – مطالعه طبيعت و تاريخ طبيعي و رشد همه جانبه تمامي استعدادها و نگرش هاي كودك مطرح گرديد .
مطالعات برنامه درسي از قرن بيستم شروع شده . از اين رهگذر سه ديدگاه مهم سنت گرايي ،  تجربه گرايي مفهومي و رفتار گرايي اجتماعي در امر برنامه درسي پديد مي ايند و انقلاب عظيمي در علوم روي مي دهد . نظريه تكامل داروين ، نظريه نسبيت انيشتين ، نظريه كوانتم ماكس بلانگ و كاربرد بي شمار علوم و تكنولوژي و طب و دارو مطرح مي شود . در سال 1899 ويليام جيمز اصول مهم روانشناسي خود را مبني بر اينكه در ميان ساير عوامل مربوط به يادگيري ، مطالعه سيستم عصبي ضروري است اعلام نمود و معتقد بود عادات خوب به صورت دروني و با اراده كسب مي شوند . آنچه جيمز پيشنهاد ميكرد يادگيري با استفاده از انجام دادن كار بود كه بر ديويي تاثير زيادي بخشيد .
ديويي به آموزش و پرورش بعنوان فلسفه تجربي و بر پايه تجربه كودك بصورت يادگيرنده هاي فعال تاكيد نمود .
برنامه ريزي علمي در دو دهه 1920 آغاز گرديد و بالاخره دهه 1940 برنامه ريزي درسي بوسيله رالف تايلر به چهار اصل   1 – اهداف   2 – تجارب ياد گيري
3 – ساختار       و      4 – ارزشيابي پيشنهاد گرديد.


پيشينه تجربي

در مورد برنامه ي درسي تمام منابعي که جمع آوري و مشاهده گرديد ، تقريبا مطالب مشابهي را مطرح نموده بودند. اين مشابهت حتي در ميان منابع انگليسي هم به چشم مي خورد.
پژوهش ميداني خاصي در بين پايان نامه ها و سايت مدارک و اسناد علمي مشاهده نشد. تنها پايان نامه اي که با موضوع برنامه ي درسي پنهان تهيه شده بود ، مربوط به : "سعيدي رضواني ، محمود (1380). تبيين برنامه ي درسي در درس بينش اسلامي دوره ي متوسطه... . رساله ي دکتري رشته ي برنامه ريزي درسي به راهنمايي دکتر عليرضا کيامنش ، تهران ، دانشگاه تربيت معلم" بود که اصل پايان نامه به دليل محدوديت زماني و مکاني در دسترس نبود و تنها در بين منابع ديگر يافت شد. اين مورد نشان از ضعف و کمبود پژوهش در اين زمينه است. به هر حال اگر به اهميت برنامه ي درسي پي برده شود و سوال هايي به وجود آيد، خود ، اين مقدمه اي براي انجام پژوهش در اين زمينه است.

متن مصاحبه نشست علمي «جايگاه آزمايشگاه در آموزش علوم تجربي»

 دكتر عابد بدريان، دبير نشست علمي و عضو هيئت علمي موسسه پژوهشي برنامه‌ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي: «انجام آزمايش در مدارس گام‌هاي اوليه در فرايند ساخت و توليد، و زمينه‌ ساز برقراري ارتباط بين علم و فناوري محسوب مي‌شود».

 بر پايه پژوهش هاي انجام گرفته و با مشخص شدن سطوح انتظارات برنامه درسي از معلم و دانش‌آموز و نسبت آنها با فعاليت‌هاي آزمايشگاهي، مي‌توان به يك راهبرد جامع دست يافت و با يك برنامه‌ريزي دقيق‌تر و علمي‌تر به سياست‌گذاري و تدوين برنامه فعاليت‌هاي آزمايشگاهي و شيوه فعاليت دانش‌آموزان و معلمان از مقطع ابتدايي تا دوره پيش‌دانشگاهي همت گمارد. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

سوالات تحقيق

- آيا بين مدت زمان مطالعه بر ميزان تخصص يافتن در درس تاثير دارد ؟

فرضيه : مدت زمان مطالعه در دانش آموزان دبيرستان پسرانه باعث تخصص يافتن در درس مي شود .

متغير مستقل : مدت زمان مطالعه

متغير وابسته :  تخصص يافتن در درس

متغير تعديل كننده : دانش آموزان دبيرستان

متغير كنترل :  پسران

متغير مداخله گر : توانايي افراد در صبر و حوصله

 آيا موقع يا زمان مطالعه در افزايش نمره تاثير مي گذارد ؟

فرضيه : موقع مطالعه در دانش آموزان دبيرستان پسرانه باعث افزايش نمره مي شود .

متغير مستقل : موقع يا زمان مطالعه

متغير وابسته : افزايش نمره

متغير تعديل كننده : دانش آموزان دبيرستان

متغير كنترل :  پسران

متغير مداخله گر : شرايط خانوادگي

 آيا مكان مطالعه در افزايش نمره تاثير مي گذارد ؟

فرضيه : مكان مطالعه در دانش آموزان دبيرستان پسرانه باعث افزايش نمره  مي شود .

متغير مستقل : مكان مطالعه

متغير وابسته : افزايش نمره

متغير تعديل كننده : دانش آموزان دبيرستان

متغير كنترل :  پسران

متغير مداخله گر : موقعيت اجتماعي

 آيا حضور فعال در كلاس باعث افزايش نمره مي شود ؟

فرضيه : حضور فعال در كلاس در دانش آموزان دبيرستان پسرانه باعث افزايش نمره مي شود .

متغير مستقل : حضور فعال در كلاس

متغير وابسته : افزايش نمره

متغير تعديل كننده : دانش آموزان دبيرستان

متغير كنترل :  پسران

متغير مداخله گر : علاقه به كلاس

 آيا علاقه به درس خاصي تاثيري بر گرفتن مدارك بالاترمي گذارد ؟

فرضيه : علاقه به درس خاصي در دانش آموزان دبيرستان پسرانه  باعث گرفتن مدارك بالاتر مي شود .

متغير مستقل : علاقه به درس خاصي

متغير وابسته :  گرفتن مدارك بالاتر

 متغير تعديل كننده : دانش آموزان دبيرستان

متغير كنترل :  پسران

متغير مداخله گر : روحيه و شخصيت افراد

 آيا پيوستگي مطالب در دروس باعث افزايش نمره مي شود ؟

فرضيه :  پيوستگي مطالب در دروس در دانش آموزان دبيرستان پسرانه باعث افزايش نمره مي شود .


متغير مستقل : پيوستگي مطالب در دروس

متغير وابسته : افزايش نمره

متغير تعديل كننده : دانش آموزان دبيرستان

متغير كنترل : پسران

متغير مداخله گر : نوع تدريس دبير مربوطه

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 19:36  توسط توحیدلو  | 

1.

موضوع تحقیق:

مقایسه رویکرد مدیریت اسلامی با مدیریت نوین

بیان مسئله:

کدام رویکرد مدیریتی برای سازمان های ما مناسبتر است؛ مدیریت نوین، مدیریت اسلامی و یا تلفیقی از هر دو رویکرد؟

با توجه به این موضوع که ما در یک کشور اسلامی زندگی می کنیم و دچار نوعی از بحران مدیریتی هستیم لذا اهمیت یافتن یک مبنای  مدیریتی صحیح درک می شود، با توجه به این نیاز لازم است به این مسئله که پایه های کدام یک از دو نوع مدیریت، یعنی مدیریت اسلامی و مدیریت نوین، قوی تر است و کدام یک کارایی بیشتری در نوع سازمان های ما دارد توجه شود. به همین منظور این تحقیق انجام یافته است.

2.

موضوع تحقیق:

دلایل مخالفت مردان با کار کردن خارج از منزل خانم ها در کشورهای جهان سوم

بیان مسئله:

چرا مردان در کشورهای جهان سوم با کار کردن خانم ها در خارج از منزل مخالفند؟

با توجه به تعدد مشاهده این مورد در میان اطرافیان و آشنایان، یعنی علاقه خانم به کار کردن در بیرون از منزل و مخالفت شدید مردان با این مسئله بر آن شدیم تا تحقیقی مبنی بر علل مخالفت مردان با کار کردن خانم ها در بیرون از منزل به عمل آوریم که کم زیر حاصل آن است

3.

موضوع تحقیق:

برنامه ریزی آسایش اقلیمی شهرستان لنگرود به منظور برنامه ریزی توریسم

بیان مسئله:

یکی از عوامل مهم زندگی آب و هواست، آب و هوا و تغییرات آن می تواند در آینده بشر اثر بگذارد. از سه قرن پیش، دانش آب و هواشناسی جنبه عمیق تری به خود گرفت. گالیله دماسنج را ساخت، توریچلی اصول فشارسنج جیوه ای را کشف کرد. کشف تلگراف در سال 1832 در انتقال داده ها و اطلاعات هواشناسی انقلابی بزرگ ایجاد نمود.

بررسی تأثیر عنـــاصر اقلیمی بعنوان عوامل محـــرکه و یا محدود کننده در جهات مثبت و منــفی در برنامه ریزی های مربوط به صنعت توریسم از دیدگاه آسایش انسان باید به دقت مورد توجه و بررسی قرار گیرد. زیرا عدم توجه به تأثیر عناصر اقلیمی پیامدهای نامطلوب و گاهاً ناگواری به دنبال دارد. در این بررسی به تأثیر آن دسته از عناصر آب و هوایی که در ابعاد گوناگون وضعیت توریسم در محدوده شهرستان لنگرود را تحت تأثیر قرار می دهند می پردازیم.

استان گیلان و به تبع آن شهرستان لنگرود از تنوع اقلیمی مناسبی برخوردار بوده و لنگرود نیز یکی از مناطق خاص و استثنائی از نظر اقلیمی با آب و هوای معتدل خزری می باشد که به همین دلیل می تواند یکی از نقاط گردشگری گیلان تلقی گردد.

لنگرود به دلیل استقرار شهر در بین دریا و کوهستان، هم دارای آب و هوای معتدل خزری و در فاصله کمی با کوهستان دارای آب و هوای خنک و ییلاقی می باشد. همچنین به دلیل دارا بودن مناظر چشم نواز و دیدنی در همین منطقه می تواند نقش بسیار جذاب و دلپذیری جهت استفاده گردشگران داشته باشد.

با توجه به اینکه شرایط آب و هوایی تأثیر بسیار زیادی بر آسایش انسان برجا می گذارد، هدف اصلی از انجام این تحقیق شناخت جاذبه ها و قابلیت های بالقوه و بالفعل و محدودیت ها و تنگناهای موجود با توجه به ویژگی های اقلیمی است.

4.

موضوع تحقیق:

بررسی الگوی استفاده ورزشی از فضای سبز (باز) منطقه 10 شهرداری تهران

بیان مسئله:

با توجه به سطح سلامت و زندگی افراد در شهرهای شلوغ و بالاخص در شهر تهران نیاز اساسی به انجام فعالیت ورزشی برای افراد احساس می شود. با توجه به وضع عمومی اقتصاد و همچنین سطح درآمد اغلب خانوارها مشاهده میگردد که طیف وسیعی از افراد توانایی پرداخت هزینه های استفاده از مکان های ورزشی تجهیز و سرپوشیده را ندارند و همچنین نیز عدهای از افراد با توجه به محدود بودن این اماکن دسترسی آسانی به این اماکن ندارند، علاوه بر آن دسته سومی از افراد نیز وجود دارند که انجام فعالیت های ورزشی در مکان های عمومی مثل پارک ها را به انجام این عملیات در مکان های تخصصی ترجیح میدهند.

با توجه به مطالب ذکر شده توجه به این نکته که تا چه میزان امکان انجام عملیات ورزشی با استفاده از ابزار ورزشی در اماکن عمومی و بالاخص در پارک ها فراهم شده است ضروری است.

ضرورت و اهمیت تحقیق

ضرورت استفاده بهینه از امکانات موجود و وجود نیازهای گسترده شهری، لزوم توجه بیشتر را در انجام مطالعات صحیح مقابل اجرای شهری نشان می­دهد، برای رسیدن به توسعه پایدار انسانی و انسانی­تر کردن زندگی شهروندان در مناطق شهری تهران، نیاز به شناخت گذشته، بررسی وضع موجود و تحلیل روابط بین متغیرها و نیز آینده­نگری دقیق داریم. عدم توجه به سازماندهی کاربری زمین باعث آشفتگی زندگی شهروندان و توسعه ناموزون شهری می­گردد. لذا ضرورت مطالعه وضعیت طبیعی – انسانی اعم از اقتصادی، اجتماعی و... شهر و ارتباط آن با کاربری زمین و پیش­بینی و آینده­نگری برای استفاده از این زمینهای شهری در آینده بیشتر احساس می­گردد تا گاهی در جهت رفاه و آسایش بیشتر ساکنین آن برداشته و خود را به توسعه پایدار نزدیکتر نماییم.

 

اهداف تحقیق

در این تحقیق برانیم تا به طور مجمل به اهداف زیر دست یابیم:

 1. شناسایی نحوه استقرار کاربری­های مختلف زمین به منظور مکان­یابی مناسب فضاهای ورزشی.
 2. شناخت نقاط قوت و ضعف الگوهای مختلف کاربری­های ورزشی منطقه 10شهری تهران.
 3. ارائه پیشنهادات و توصیه­هایی برای استقرار کاربری­های ورزشی در این منطقه.

 

5.

موضوع تحقیق:

بررسي عوامل موثر در ميزان رضايت مراجعين از کتابخانه حكيميه

بیان مسئله:

چه عواملي بر رضايت مراجعين از كتابخانه تاثير دارند؟

در اين تحقيق سعي شده عوامل موثر بر رضايتمندي مراجعين شناسايي شود تا نقاط ضعف و قوت كتابخانه شناسايي شود و در جهت حفظ نقاط قوت و رفع نقاط ضعف اقدام شود. رضايتمندي مراجعين از اين جهت مهم است كه هر فرد راضي مي تواند مبلّغ خوبي براي كتابخانه بوده و در نقطه مقابل هر فرد ناراضي مي تواند باعث تبليغات منفي و دور شدن افراد از كتابخانه شوند. 

رضايتمندي افراد از كتابخانه ها به عوامل زيادي بستگي دارد كه در اين تحقيق سعي شده به اين عوامل دست يافت. در اين تحقيق رضايتمندي متغير وابسته بوده و به متغيرهاي مستقلي همچون امكانات سالن مطالعه، به روز بودن كتاب ها، برخورد کتابداران و... وابسته است.

ضرورت و اهميت تحقيق

در باب اهميت مي توان به سودمندي علمي و عملي اشاره كرد. سودمندي علمي از اين باب كه باعث توسعه علوم انساني شده و سودمندي عملي از اين نظر كه زمينه افزايش رضايت از كتابخانه فراهم شود.

درباره ضرورت هم مي توان به اين مساله اشاره كرد كه عدم توجه به نارضايتي مراجعين باعث كمتر شدن مراجعات و كمتر شدن اعضا خواهد شد. به علاوه باعث تبليغات منفي نيز گرديده و اعضاي احتمالي آينده را از كتابخانه دور مي كنند.

پيشينة تحقيق

بررسي ميزان رضايت استفاده‌كنندگان از خدمات كتابخانه از سال 1940 آغاز گرديد و گرچه نمونه‌هايي از كمّيت‌سنجي در كتابخانه‌ها از دهه 1930موجود است، اما اواخر دهه1960، نقطة عطف مناسبي براي رشد اين‌گونه پژوهش‌ها مي‌باشد. اولين تك‌نگاشت‌ها در موضوع‌هاي مربوط به ارزشيابي در حيطة علوم كتابداري در سال 1968 به چاپ رسيد و از اواخر دهه1980 بود كه اين فعاليت‌ها به شكل گسترده‌اي اشاعه يافتند. در جريان سال‌هاي 1960 تا 1980، تحقيقات انجام‌شده در اين زمينه به بررسي يك وضعيت دوگانه مربوط مي‌شدند؛ به اين ترتيب كه هدف اصلي در اغلب اين پژوهش‌ها، پاسخ به اين سؤال بوده كه آيا در يك كتابخانه، استفاده‌كنندگان از خدماتِ دريافتي و امكانات و تسهيلات موجود راضي هستند يا نه. در اين مطالعات و بررسي‌ها شاخص‌هايي چون حجم مجموعه، نيروي انساني، ميزان بودجة تخصيص‌يافته به كتابخانه، و مواردي از اين قبيل مورد ارزيابي قرار مي‌گرفتند. محققان و پژوهشگران بعدها به اين نتيجه رسيدند كه تنها با درنظرگرفتن شاخص‌ها و معيارهاي فوق‌الذكر نمي‌توان تصوير درستي از نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌كنندگان و رضايت آنان ترسيم كرد، بلكه بايد روش‌هايي را ايجاد كرد كه بتواند ميزان تعامل بين منابع كتابخانه و امكانات و تسهيلات و خدمات ارائه‌شده و استفاده‌كنندگان و نيازهاي اطلاعاتي آنان را بسنجد. درست از دهة 1980 به بعد بود كه گام‌هايي در اين زمينه برداشته شد و پژوهش‌هاي مربوط به رضايت مراجعان، بيش‌تر به مطالعة انتظارات و نيازهاي آنان و عوامل ايجاد رضايت معطوف گرديد. دلايل متعددي براي ارزيابي خدمات کتابخانه از ديدگاه مراجعه‌کنندگان ذکر شده است:

1) گردآوري اطلاعات براي تسهيل در تصميم‌گيري و توجيه افزايش هزينه‌ها

2) ارزيابي کيفيت خدمات ارائه‌شده

3) شرکت‌دادن استفاده‌کنندگان در مديريت کتابخانه (معترف 1380).

«ارتجايي» (1372) به نقل از «تويد» مي‌نويسد که مراجعين کتابخانه‌ها سه نوع هستند:

1) مراجعين ناراضي- اين مراجعان کم‌تر از آنچه انتظار داشته‌اند، خدمات دريافت کرده‌اند؛

2) مراجعين راضي- اين مراجعان دقيقاً همان مقدار كه انتظار داشته‌اند، خدمات دريافت كرده‌اند؛

3) مراجعين مجذوب- مراجعيني كه بيش‌تر از حد انتظارشان خدمات دريافت كرده‌اند.

او تأكيد كرده كه بهترين و عملي‌ترين راه براي جذب افراد به كتابخانه و جلب رضايت آن‌ها، فراهم كردن زمينة تبليغ خدمات كتابخانه توسط خود مراجعان و از زبان خود آنان است؛ زيرا طبق بررسي‌هاي انجام‌شده، مشخص گرديده كه هر مراجعه‌كنندة ناراضي، به 10 نفر اظهار نارضايتي مي‌كند و در مقابل، يك مراجعه‌كنندة مجذوب به 3 نفر اظهار رضايت مي‌كند. به عبارت ديگر حدود 3/3 مراجعه‌كنندة مجذوب در مقابل يك مراجعه‌كنندة ناراضي لازم است تا بتواند اثر او را خنثي كند.

اهداف تحقيق

هدف اصلي: دستيابي به عوامل موثر بر رضايتمندي مراجعين كتابخانه حكيميه

اهداف فرعي: بررسي ميزان تاثير مجموعه منابع چاپي بر رضايتمندي مراجعين كتابخانه حكيميه

 بررسي ميزان تاثير توانمندي هاي كتابخانه بر رضايتمندي مراجعين كتابخانه حكيميه

بررسي ميزان تاثير ساختمان كتابخانه بر رضايتمندي مراجعين كتابخانه حكيميه

بررسي ميزان تاثير توانايي‌ها و ويژگي‌هاي شخصيتي و رفتار کتابداران بر رضايتمندي مراجعين كتابخانه حكيميه

بررسي ميزان تاثير خدمات كتابخانه بر رضايتمندي مراجعين كتابخانه حكيميه

بررسي ميزان تاثير سيستم اداره بر رضايتمندي مراجعين كتابخانه حكيميه

سوالات تحقيق:

سوال اصلي:

عوامل موثر بر رضايتمندي مراجعين كدامند؟

سوالات فرعي:

1.      آيا مجموعه منابع چاپي بر رضايت موثر است؟

2.      آيا توانمندي هاي كتابخانه در سرویس دهی به قشر محصل در رضايت موثرند؟

3.      آيا توانايي ها و ويژگي هاي شخصيتي و رفتار كتابداران بر رضايتمندي موثر است؟

4.      آيا خدمات كتابخانه بر رضايتمندي موثر است؟

5.      آيا سيستم اداره بر رضايتمندي موثر است؟

 

فرضیه های تحقیق

1.      هرچه مجموعه منابع چاپی موجود در کتابخانه بیشتر باشد رضایت مراجعین بیشتر است.

2.      هرچه توانمندی های کتابخانه در سرویس دهی به قشر محصل بالاترباشد میزان رضایت نیز بیشتر است.

3.       هرچه توانايي ها و ويژگي هاي شخصيتي و رفتار كتابداران در برخورد با دختران بین 15 تا 30 سال بهتر باشد رضایتمندی از کتابخانه بالاتر است.

4.      هرچه خدمات کتابخانه در بخش کتابهای مرجع بیشتر باشد رضایتمندی بالاتر است.

5.      هرچه سیستم اداری کتابخانه قویتر باشد رضایتمندی بالاتر است.

متغیرها:

در فرضیه اول:

متغیر مستقل: مجموعه منابع چاپی    

 متغیر وابسته: رضایتمندی

در فرضیه دوم:

متغیر مستقل: توانمندی های کتابخانه           

متغیر وابسته: رضایتمندی                     

 متغیر کنترل: قشر محصل

در فرضیه سوم:

متغیر مستقل: توانايي ها و ويژگي هاي شخصيتي و رفتار كتابداران

متغیر وابسته: رضایتمندی                     

متغیر کنترل: دختران

متغیر تعدیل کننده: 15 تا 30 سال

متغیر مداخله گر: عمده مراجعین کتابخانه

در فرضیه چهارم:

متغیر مستقل: خدمات کتابخانه

متغیر وابسته: رضایتمندی                     

متغیر تعدیل کننده: کتابهای مرجع

در فرضیه پنجم:

متغیر مستقل: سیستم اداری

متغیر وابسته: رضایتمندی     

متغیر مداخله گر: نظام مندی فعالیت ها           

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 15:15  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع:۱-تاثیر مشاهده ی برنامه های ماهواره بر افزایش طلاق

بیان مسئله:بر اساس تبلیغات و گفت وگوهای تلویزیون که یکی از دلایل افزایش طلاق برنامه های ماهواره به خصوص سریال هایش است مثل عشق مممنوع که باعث افزایش طلاق شده است و مشاهده ی این موضوع در جامعه که سریال های ماهواره تاثیرگذار بوده است.

هدف:میتوان از طریق انواع تبلیغات تلویزیون و رادیو و سایر وسائل تبلیغاتی مردم را نسبت به اینکه برنامه های به ویژه سریال هایش یکی از دلایل افزایش طلاق است و همین طور راهکارهای دیگری که این معضل را حل کند پیدا کنیم.

ضرورت:افزایش بی رویه ی طلاق در بین خانواده ها به خصوص در تهران که نگران کننده است و یکی از مهم ترین معضلات جامعه در سال های اخیر است.

 

پیشینه نظری:

اوقات فراعت به عنوان يك نياز انسان امروز داراي اهميت زيادي بوده به گونه اي كه يكي از دلمشغولي هاي هر نظامي پر كردن اوقات فراغت آحاد جامعه مي باشد . امروزه بر اساس اصل رقابت بين نهادها ، تلويزيون ارتباط تنگاتنگي با نظام هاي آموزشي وخانواده د اشته گسترش روز افزون ماهواره‌ها، گسترش بی‌بندوباری و به وجود آمدن فساد فراگیر در جامعه و به انحطاط کشیده شدن برخی از جوانان و گسترش روزافزون مشروبات الکلی، ایجاد گروه‌های غربی مانند: هوی‌متال‌ها، رپ‌ها و شیطان‌پرست‌ها، تمایل به مدگرایی و000 همه و همه نشان از هدفمند بودن این تهاجم از طرف دشمن داشت. این بار دشمن با استفاده از روش‌های نرم‌افزاری فکری و تبلیغی بر خلاف دوره قبل که مردان را مورد حمله قرار داده بود قلب جامعه، یعنی زنان و جوانان را هدف گرفت. جامعه‌شناسان معتقدند که پایه‌های هر جامعه، ریشه در ارزش‌ها و نظام عقیدتی آن دارد. بنابراین برای تضعیف هر جامعه، کافی است تا فرهنگ آن را تضعیف کرد. در تمام تاریخ بشر، خانواده به عنوان مهد گسترش و انتقال ارزش‌ها و هنجارهای نظام اجتماعی از نسلی به نسل دیگر بوده است. به همین دلیل مهم‌ترین هدف برای نابودسازی یک جامعه و فرهنگ آن، نابودسازی افراد از طریق برهم زدن آرامش روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنهاست که این هدف جایی نیست مگر خانوادهچنانچه دیده می‌شود سیستم برنامه‌ریزی‌های فرهنگی دشمن اغلب با اثرگذاری بر خانواده نظام عقیدتی، سیاسی و فرهنگی فرد را دچار تزلزل می‌سازد. این نظام برنامه‌ریزی با انگشت گذاشتن بر ابعاد غریزی و لذت‌های آنی، سعی دارد تا اقشار آسیب‌پذیر جامعه نظیر نوجوانان، جوانان، زنان و سایر گروه‌ها را مورد حمله قرار دهد. تحقیقات نشان می‌دهد در سازمان سیا، شاخه‌ای تخصصی و متمرکز برای مطالعات و برنامه‌ریزی ضد فرهنگی علیه ایران با یک فکر ویژه تشکیل شده و بودجه مالی آن از 000ر000ر25 دلار در سال قبل به 000ر000ر75 دلار در سال جاری افزایش یافته است؛ این یعنی افزایش تهاجم تا حد سه برابر. مهم‌ترین هدف مبارزه فکری و روانی دشمنان نظام، سرمایه‌های اصلی کشور یعنی جوانان استجوانان به واسطه زندگی در خانواده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا تخریب و منحرف کردن یک جوان در یک خانواده، یعنی تخریب و کاهش قدرت آن خانواده. بررسی‌ها نشان می‌دهدکشور های غربی و سلطه گربه موجب مقابله با فرهنگ های ارزشی و اصیل مشرق زمین اقدام به طراحی وسایل و برنامه های مختلف فرهنگی نموده اند که در این میان ماهواره ها به دلیل دسترسی آسان عموم مردم در تمامی کشور ها به عنوان ابزاری قوی در دست سلطه گران قرار گرفته استگستردگي بي نظير ماهواره به عنوان ابررسانه جمعي در بين جوامع مختلف به عنوان وسيله ارتباطي و حضور آن حتي در حريم خلوت و خصوصي مردم ، اين ابزار را به عنوان قابل قبول ترين پيام آور و پذيرفتني ترين فرمانرواي اجتماعي و فرهنگي تبديل کرده است . تخريب فرهنگي در جوامع امروزي مي تواند با رسانه هاي نوشتاري نيز صورت گيرد . ولي ماهواره و يا تلويزيون به عنوان محسوس ترين و تاثيرگذارترين رسانه همچنان در حال يکه تازي در عرصه اجتماعي جوامع استآلویت تافلر،نویسنده و منتقد اجتماعی،می نویسد:تکنولوژی ملاهواره ای و دیگر رسانه8 های جدید،فرهنگ های ملی را از هم می پاشند و این ارتباط متقاطع،به هر حال تهدیدی است برایهویت ملی که حکومت ها برای مقاصد شخصی خود،سعی در حفظ و انتشار آن دارند.
گفتنی است،فرایند ارتباطات از راه دور و استفاده از ماهواره و دیگر رسانه های گروهی برای پخش امواج در سطح گسترده،شمشیری دو لبه است که می تواند پی آمد های مثبت و منفی را به دنبال داشته باشد.الگو گزینی نوجوانان و جوانان از رسانه های تصویری در دهه های اخیر توجه پژوهشگران روانشناسی را به خود جلب کرده است.طبق آمار در سال 1377 از جمعیت 67 میلیونی کشور،حدود 35 درصد نوجوانان و جوانان به تلویزیون ماهواره ای دسترسی داشته و روزانه بین 2 تا 3 ساعت برنامه های این تلویزیون ها را تماشا می کنند.بالاترین میزان بهره مندی روزانه 5/4 ساعت و پایین ترین آن روزانه یک ساعت برآورد شده طبق آمار های مندرج شده در مجلات و روزنامه های کشور،73 درصد از جوانان مراکز استان ها به راحتی به ماهواره دسترسی دارندشبکه های ماهواره ای در قالب میان برنامه ها و آگهی ها،مظاهر ضد اخلاقی را تبلیغ می کنند و این رسانه،همچون دیگر ابزار پیشرفت می تواند به آرمان های تعالی بخش انسان ها و جوامع خدمت یا خیانت کند که در حال حاضر بیشترین خیانت ماهواره در ایجاد و رواج فساد و فحشا در میان جوانان است

 پیشینه تجربی:با توجه به تحقیقات پیشین در مورد برنامه های ماهواره که باعث ایجاد  ناهنجاریهای خانوادگی و تضعیف فرهنگ جامعه بوسیله ی برنامه هایش  است و باید علت گرایش افراد به برنامه های ماهواره را جست و جو کرد و اینکه برنامه های ماهواره چگونه باعث جذب مخاطب شده  تا از طریق جستوجوی  اینکه چگونه ماهواره افراد ا به سوی خود جذب کرده بتوان یافت  که افراد به چه موضوعاتی گرایش دارند و چگونه گرایش افراد را به برنامه های  ماهواره را کاهش داد تاکنون اغلب تحقیقات بر معایب برنامه های ماهواره بوده که چه پیامدهای منفی را بر مسائل مختلف جامعه گذاشته و از نظر من حال  بایدتحیق کرد چه مزایایی ماهواره دارد که باعث گرایش افراد شده اما باعث پیامدهای منفی بر مسائل مختلف جامعه شده است واینکه نحوه ی استفاده ی مردم از ماهواره باید چگونه باشد. و اینکه تاکنون  اغلب تحقیقات بر این بود که استفاده از ماهواره باعث بسیاری از مسائل از جمله افزابش طلاق شده است من میخواهم بدانم ایا استفاده ی درست از ماهواره  باز هم باعث افزایش  طلاق و سایر مسائل دیگر میشود ؟و اینکه اگر استفاده درست از ماهواره باشد و اموز ش استفاده ی درست از ماهواره اگر انجام شود باز هم مسائلی از جمله افزایش طلاق

را در پی دارد.

 

سوال:1-ایا مشاهده ی سریال های ماهواره باعث افرایش طلاق میشود؟

فرضیه:اثر برنامه های ماهواره به خصوص سریال های  ان بر افزایش طلاق

متغیر مستقل:برنامه های ماهواره

متغیر وابسته:بر میزان گرایش به طلاق

متغیر کنترل:جنس وسن و تعداد ساعت مشاهده

متغیر تعدیل کننده:سریال های ان

متغیر مداخله گر:فرهنگ خانواده یا منفی گرا بودن

سوال: 2-ایا مشاهده ی سریال های ماهواره باعث تغییر نگرش افراد میشود؟

فرضیه :اثر برنامه های ماهواره به خصوص صحبت هایی که در ماهواره صورت میگیرد به تغییر نگرش افراد

 متغیر مستقل:برنامه های ماهواره

 متغیر وابسته: میزان تغییر نگرش افراد

متغیر کنترل:سن و جنس وتعداد ساعات مشاهده

متغیر تعدیل کننده:صحبت

متغیر مداخله گر:رفت وامد با افرادی که طرز فکرشان غربی است

سوال: 3-ایا مشاهده ی سریال های ماهواره باعث بایین امدن سن بلوغ شده است؟

 فرضیه:اثر برنامه های ماهواره به خصوص شبکه های غیر اخلاقی  ان به پایین امدن سن بلوغ

متغیر مستقل :برنامه های ماهواره

 متغیر وابسته:میزان تغییرات سن بلوغ

 متغیر کنترل:سن و جنس و تعداد ساعات مشاهده

متغیر تعدیل کننده:شبکه های  غیر اخلاقی 

 متغیر مداخله گر:استفاده از سایت های غیر اخلاقی  اینرنت

 سوال:4--ایا مشاهده یبرنامه های  ماهواره باعث گرایش فرد به مد میشود؟

فرضیه:اثر:شبکه های  مد به خصوص مد لباس به مدگرایی

 متغیر مستقل: شبکه های  مد

متغیر وابسته:مد گرایی

متغیر کنترل: سن و جنس و تعداد ساعات مشاهده

 

متغیر تعدیل کننده: مد لباس

متغیر مداخله گر:چشم وهم چشمی و مجله ها

سوال:5- ایا مشاهده ی سریال های ماهواره باعث گرایش فرد به خود کشی میشود؟

فرضیه:اثر مشاهده ی سریال های ماهواره به خصوص عشق ممنوع به روی اوردن به خود کشی

متغیر مستقل: سریال های ماهواره

متغیر وابسته:  میزان گرایش به خود کشی

متغیر کنترل: سن و جنس و تعداد ساعات مشاهده

متغییر تعدیل کننده: عشق ممنوع

متغیر متغیر مداخله گر:منفی گرا بودن فرد

سوال:۶-ایا مشاهده ی برنامه های ماهواره باعث گرایش افراد به رفتن به کشورهای غربی میشود؟

فرضیه :رفتن افراد به کشورهای غربی به خصوص جوانان با مشاهده ی برنامه های ماهواره

 متغیر مستقل: برنامه های ماهواره

 متغیر وابسته:  میزان گرایش  به کشورهای غربی

 متغیر کنترل: سن و جنس

متغییر تعدیل کننده:جوانان

متغیر مداخله گر: نداشتن کار در ایران و مشکلات خانوادگی

حمیده شفیعی کمال اباد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:58  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

۱.نقش مشاغل خانگی بانوان در وضعیت خانوادگی

 بیان مسئله:

 احساس پوچی و روند روزمره و تکراری زندگی باعث شده تا بانوان خانه دار دچار افسردگی و کاهش اعتماد به نفس شوند. به دلیل اینکه امکان اشتغال در خارج از خانه برای همهء بانوان وجود ندارد لذا بسیاری از مشاغل خانگی به این افراد شخصیت می بخشد، کمک می کند تا پیشرفت کنند، احساس خودکفایی کنند و حتی بتوانند نیازهای اقتصادیشان را تأمین کنند.

 هدف:

 ایجاد استقلال و خودباوری در بانوان خانه دار.

 ۲.نقش رفاه بر بازدهی کارکنان کارخانه ها

 بیان مسئله:

 وقتی فردی به عنوان کارگر یا کارمند در محیط کارش مشغول انجام کار است، چنانچه دغدغه های ذهنی اش رفع نشده باشد حین کار مدام مشغول حل مسائل ذهنی و پیدا کردن راه چاره ای برای آنهاست. لذا وقتی کارمند از جنبه های اقتصادی و امکانات زندگی در رفاه مطلوبی باشد راندمان کار او افزایش خواهد کرد و این امر موجب افزایش سوددهی سازمان ذیربط خواهد شد. چگونگی این موضوع به شرایط کارمند، سازمان، محیط و ... بستگی دارد. اما آیا در سازمانهای ایرانی توجهی به روحیات انسانی می شود؟

 هدف:

 اثبات پایداری تولید در صورت افزایش امکانات برای کارمندان.

 ۳.نقش ترتیب تولد در موفقیت افراد

 بیان مسئله:

 بچه های اول خانواده معمولاً دارای روحیاتی نظیر روحیه پیروزی، محافظه کاری، حس خرده گیری به خود، وتوانایی لذت بردن از بودن در گروه افراد بزرگتر از خود و... هستند. والدین معمولاً از فرزندان اول خود انتظار زیادی دارند. در واقع آنها فرزندان اول خود را به سوی موفقیت سوق می دهند. فرزندان اول اغلب بسیار سریع بزرگ می شوند. فرزندان میانی معمولاً در برابر ارزش های خانوادگی فردی سرکش هستند. اغلب احساس می کنند که اهمیت کمتری نسبت به فرزندان دیگر دارند. فرزندان کوچک معمولاً افراد خود نمایی هستند که از توجه دیگران به خود لذت می برند. اغلب با شیرین کاریهایشان باعث خنده دیگران می شوند. جذاب و عصیانگر هستند. فرزندان کوچک خانواده اغلب دوران کودکی طولانی مدتی دارند. آیا با توجه به این گفته ها نتیجه گرفت که کدام فرزند موفقیت را بدست می آورد؟

 هدف:

 بررسی تاثیر ترتیب تولد در به موفقیت رسیدن فرزندان

 ۴.تاثیر رنگ لباس در ارتباطات انسانی

 بیان مسئله:

 همیشه در اولین دیدارها در وهلهء اول ظاهر اشخاص مورد قضاوت قرار می گیرد. در فرهنگ های مختلف رنگها معانی متفاوتی دارند. رنگ لباس تاثیر به سزایی در شناخت افراد دارد. به طور مثال زمانی که فردی را با لباس سیاه می بینیم گرچه رنگ سیاه نشانهء دانش و آگاهی است اما دز بیشتر فرهنگها تداعی کنندهء اندوه و مرگ است.باید تجدید نظری در  استفاده از رنگ ها در لباس ها کرد. چرا بعضی رنگ ها سبک شمرده می شوند؟ چرا فقط از رنگ های تیره در مراسم های رسمی استفاده می شود؟

 ۵.نقش تشویق در تعلیم و تربیت دانش آموزان

 بیان مسئله:

 داشتن دانش روانشناسی و ارتباطات و آشنایی کامل با اصول و قوانین تربیت نزد آموزگاران و پرسنل مدارس نقش به سزایی در پرورش و تربیت دانش آموزان دارد. لذا همین عامل والدین را ترغیب می کند که فرزندانشان را در مدارسی که بیشتر به مسائل تشویقی تا تنبیهی می پردازد ثبت نام کنند. ولی آیا مدرسه ای با این ویژگی ها وجود دارد؟ مدارسی که دانش آموزان را به درستی پرورش دهند؟آیا وجود دارند آموزگاران متعددی که نه فقط برای انجام وظیفه ای نه چندان مطلوب بلکه برای تربیت انسانهایی فرهیخته  تلاش کنند؟

 هدف:

 شکل دهی به شخصیت و تقویت عملکرد و اعتماد به نفس دانش آموزان برای ورود به جامعه.

 

پیشینه تجربی

بديهي است که کودک و نوجوان وقتي توسط ديگران مورد تاييد قرار مي گيرد به خود اعتماد پيدا کرده و همين اعتماد راه پيشرفت را براي او فراهم مي کند. بهترين راه براي اعتماد پيدا کردن دانش آموزان اين است که مورد تاييد معلمان خود قرار گيرد و با اين کار به آنان جان و رمق مي دهند و دانش آموزان خود به خوبي در مي يابند که در اثر تشويق و مورد تاييد قرار گرفتنشان از طرف معلم پيشرفت کرده و موفق شده اند و خود را مديون تاييد معلمان و ديگران مي دانند

دانشمندان بر اساس بررسی های جدید دریافتند ، كودكان تا سن 12 سالگی برداشت چندان درستی از تنبیه ندارند و به تشویق به مراتب بیش از تنبیه واكنش نشان می دهند

محققان با بررسی مغز كودكان با روش ام آر آی دریافتند ، تشویق كودكان در سن 8 سالگی، مراكز ویژه رفتاری را در مغز تحریك می كند و كودك رفتارهای مثبت خود را كه تشویق شده است ، تكرار می كند.

اما این بررسی نشان می دهد: تنبیه در كودكان 8 ساله چنین تاثیری ندارد و كودك در این سن نمی تواند درك كند كه در صورت مشاهده واكنش منفی برای یك فعالیت، نباید آن را دوباره تكرار كند (شبکه خبر)

یاد دهی كه در زبان ساده تر و یا بهتر به آن آموزش هم می گویند بحث گسترده ای است. آیا روشی كه برای یاد دادن انتخاب می كنیم درست است، اصلاً‌چه روشی را باید انتخاب كرد. یاد دادن علم آنقدر پیشرفت كرده كه ما با تحلیل و بررسی به همه نكات منفی و مثبت قضایای آموزش سالهای قبل پی می بریم. وقتی كه مهر و محبت باشد ، درصد هوشی افراد بالا می رود ، انگیزه بیشتر شده و با ذوق و شوق به طرف علم می روند و یا به طرف هر چیزی كه با محبت باشد. "محبت و صبر" از ملزومات كار معلمان است و معلم باید خوب بیاموزد و خوب آموزش دهد. خداوند، انسان را به تامل در خلقت جهان و تفكر دعوت كرده و شایسته است بشر یاد بگیرد كه خوب ببیند، خوب بیندیشد و همواره ذهنی خلاق و سیال داشته باشد تا زمینه‌های بالقوه را به خلاقیت و نوآوری تبدیل كند. اندیشیدن و تفكر، بارزترین ویژگی انسانها و خود نوعی یادگیری است و به همین دلیل معلمان هدفمند برای بهبود یادگیری دانش‌آموزان در محتوا و روشهای خویش تغییر ایجاد می‌كنند. آنان با این كار به‌خلاقیت و نوآوری، خودباوری، تفكر، روحیه پرسشگری و انعطاف‌پذیری به همراه یادگیری دانش‌آموز عمق بخشیده و سعی می‌كنند كه برای او لحظاتی بیادماندنی در كلاس فراهم كنند. یكی از دلایل عمده بسیاری از اختلالات رفتاری و شخصیتّی در كودكان و نوجوانان، ضعف در اعتماد به نفس و احساس خودارزشمندی (عزت نفس) است، بنابراین امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از این اختلالات، پرورش و تقویّت احساس عزت نفس و اعتماد به نفس و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان، نقش بسزایی ایفا می كند.

دانش آموزان وقتي در حالت عادي با هم هستند، اگر رفتارشان را نظاره كنيم با يكديگر رفتار خوبي دارند و كسي نيست آن لحظه آنها را تشويق و به ادامه رفتار خوب ترغيب كند، ولي اگر برخوردي بين آنان پيش آيد، وارد دعواي آنان شده و شروع به امر و نهي يا در واقع تنبيه مي كنيم و اين ضعيف ترين شيوه برخورد است و ما بايد به رفتارهاي آنان قبل از كشمكش توجه مي كرديم و اين ما هستيم كه با بي توجهي، رفتارهاي غلط را كاهش يا افزايش مي دهيم.

براي اينكه از تحسين هايي كه انجام مي دهيم، پاسخ مثبت دريافت كنيم، بايد تحسين ها را نسبت به اخلاقيات و رفتار آنها انجام داد و نسبت به آنها شناخت پيدا كرد.

    تحسين و تشويق دانش آموزاني كه در دوره ابتدايي تحصيل مي كنند با دانش آموزان دوره متوسطه تفاوت دارد و بايد به سن آنها توجه كرد، به عنوان مثال دانش آموزان ابتدايي، تشويق مستقيم را بيشتر دوست دارند ولي افراد بزرگ تر، تشويق غيرمستقيم و همراه با شوخي را بيشتر ترجيح مي دهند و مي پسندند.

    اگر آزموني از دانش آموز گرفته مي شود و نمره خوبي به دست نياورد، نبايد سريع او را توبيخ كرد و تمام كارهايش را زير سوال برد. مي توان به پيشرفت كوچك او اشاره و همان را تحسين كرد و با اين عمل و به ياد آوردن آن، ذهن دانش آموز را به آن پيشرفت سوق داده و يادآوري اينكه او مي تواند و بايد تلاش كند.

    بايد در به كار بردن الفاظ، دقت فراوان كرد، زيرا دانش آموزان آنها را با رفتارشان تطبيق مي دهند و در صورت همراهي با رفتار مي توانند با رفتارهاي خويش ارتباط دهند، به عنوان مثال اگر بگوييد «چه دانش آموز و دختر يا پسر خوبي» اين جمله بدين معناست كه خوب بودن در تمام اوقات است و اين انتظار غيرممكن است و به جاي آن مي توانيد از جمله «من از اين رفتار شما با دوستت خوشم آمد» استفاده كنيد

بنابراين محور اصلي، ارضاي نيازهاي عاطفي است و اگر بخواهيم به اهداف مان سريع تر برسيم راه آن از طريق ارضاي نيازهاي عاطفي و ايجاد روابط صميمي با دانش آموز است و آن از طريق تحسين كردن، برآورده مي شود و مي توان با او رابطه نزديك برقرار كرد.  {زهرا حمزه پور  روزنامه اعتماد، شماره 1926 به تاريخ 26/1/88، صفحه 8 (گزارش اجتماعي)}    

بنا بر نظر یک مدیر مدرسه راهنمایی دخترانه : اگر بخواهیم یک مدرسه فعال وپویا داشته باشیم یکی از مهمترین عامل پویایی و زنده بودن آن مدرسه توجه به اصول تشویق خواهد بود چرا که اگر مدیریت مدرسه با اصول تشویق آشنایی داشته باشد وفردی آگاه و متخصص باشد زیر مجموعه آن مدیریت نیز که شامل دانش آموزان و همکاران و اولیاءو دیگر عوامل هستند به تبعیت از آن ودر کنار آن افرادی دانا وتوانا مبتکر وخلاق خواهند بود که برای رسیدن به اهداف مدرسه با در نظر گرفتن تمام شرایط مدیریت با جان ودل کوشش وفعالیت خواهند کرد. راز موفقیت در این است که بدانیم چگونه می توان تشویق کرد و راههای تشویق موثر را دانست .از مجموعه هنجارها ونا به هنجارهای آموزشی و محیط آموزشی وعوامل وکارکنان و دانش آموزان واولیاء در مفهوم تشویق که از مهمترین نتایج آن ارتقاءروحیه دانش آموزان ومقابله با پدیده شوم افت تحصیلی وبکار گیری مشارکت اولیاء و با مد نظر قرار دادن تمامی جوانب وابعاد جامعه آموزشی وتاثیرات متفاوت روانی اقتصادی واجتماعی نه تنها دانش آموزان و اولیاء وسایر همکاران تاثیر مثبتی می گذارد.

 

پیشینه نظری

از آن جایی كه انسان موجودی است كه همیشه خواسته مورد تشویق دیگران قرار گیرد و از تنبیه متنفر بوده و از طرفی خداوند متعال بر خود «تبارك اله احسن الخالقین» گفته لذا رویكرد نظام آموزش و پرورش با دید گاه نوین و بر پایه اصول روانشناسی تثبیت تشویق و حذف تنبیه علی الخصوص تنبیه به شكل بدنی است .

اسكنیر معتقد است كه در انسانها یك استعداد ارثی وجود دارد كه طبق آن افراد نسبت به كسانی كه با آنها رفتار محبت آمیز دارند (تقویت كننده هستند) با محبت رفتار می كنند و نسبت به كسانی با آنها رفتار خصمانه دارند (تنبیه كننده هستند) با پرخاشگری رفتار می كنند .

از چهره های معروف یونان می توان افلاطون را نام برد. افلاطون بر آن است كه تربیت باید از دوران كودكی آغاز گردد زیرا در این دوره كودك چه از نظر جسمانی و چه از نظر روانی آماده پذیرش است . افلاطون تنبیه را وسیله ای برای بیدار كردن و تربیت می داند نه انتقام جویی .

از نظریه پردازان قرن هیجدهم روسو را می توان نام برد. افكار روسو نسبت به زمان خود خیلی پیشرفته است و كاملاً تازگی دارد او كودك به معنی فرد را مركز تمام تو جهات آموزش و پرورش قرار داد رو سو بر فعالیت كودك نادرستی روشهای تنبیهی را كه تا آن زمان در كار بود نشان داد. فلسفه تربیتی كانت خود رهبر ی است . به نظر او پاداش از كودك موجودی تابع می سازند در حالیكه بتوان كودك را به تفکر شخصی رهبری كرد. شهید ثانی با طراح محتاطانه ای این قانون را مطرح می كند می گوید : معلم بنا به اظهار محبت به شاگردان و التفات و احترام به آنها تبعیضی را معمول دارد. اگر شاگردان در سن، فضایل، دریافت و سایر مزایا با هم برابر و مساوی بودند محبت و التفات خود را عادلانه میان آنها توزیع نماید. در خصوص تنبیه نیز نظرات مختلف بیان شده است. قرنها این باور وجود داشته است كه تنبیه شیوه مؤثری برای كنترل رفتاراست اما باید توجه داشت كه تنبیه چند عیب مهم دارد: نخست این كه آثار آن مثل نتایج پاداش قابل پیش بینی نیست پاداش می گوید آن چه را که انجام داده ای تکرار کن، تنبیه می گوید :از آن دست بکشی. اما نمیگوید به جای آن چه کار کن در نتیجه رفتار نا مطلوبتری ممکن است جایگزین رفتار تنبیه شده بشود سوم اینکه عوارض جانبی تنبیه ممکن است نامطلوب باشد . به طور کلی اسلام تنبیه (تنبیه بدنی) را جهت تربیت کودکان روشی مناسب نمی داند که معتقد است کودک و نوجوان بدین روش خو گرفته و کاربرد تنبیه بدین گونه در آنان اثرات نامطلوبی به جای می گذارد. معروفترین قانونی که اسلام معلمان ومربیان را بدان دعوت نموده است تا در جهت تعلیم و تربیت بهره برداری کند قانون تشویق است زیرا انسان موجودی است که بر مبنای فطرت خدادادیش حب ذات دارد به خودش محبت می ورزد همچنین از آنان اموری که اورا محبوب جامعه و افراد می كند خشنود می شود. دیدگاه امام خمینی (ره) درباره تشویق كودكان و تعلیم و تربیت دیدگاهی وسیع ، عمیق و دقیق داشته اند و در زمینه های تخصصی تعلیم و تربیت چنان دیدگاه و عملكردی ازخود نشان داده اند كه گویی در این رشته تحصیل كرده اند؛ مثلاً درباره تشویق كودكان ، كارشناسانه به جزییات نقاشی كودكی توجه نشان می دادند . به این مورد توجه كنید :روزی یكی از بچه های اقوام امام ، پیش ایشان می رود و نقاشی قشنگی را به امام نشان می دهد . امام به نقاشی او خوب نگاه می كنند و از او می پرسند : " این نقاشی را خودت كشیده ای ؟ " بچه جواب می دهد :‌ " نه ، نقاشی را كس دیگری كشیده ، من فقط آن را رنگ زده امام از صداقت بچه خیلی خوششان می آید ، به او می گویند . " بارك الله ، خیلی قشنگ رنگ آمیزی كرده ای ... " و یك جعبه مداد رنگی به بچه جایزه می دهند .

تنبیه بدنى آخرین مرحله است كه در صورت عدم موفقیت در مراحل قبل، با وجود شرایط خاصى از آن استفاده مى شود. شیوه هاى تنبیهى به طور كلى و تنبیه بدنى به طور خاص، محل اختلاف صاحب نظران است. برخى مثل سعدى و مولوى طرفدار تنبیه بدنى بوده، استفاده از آن را تجویز مى كنند. برخى دیگر چون غزالى، بوعلى و ابن خلدون، مربى را از تنبیه بدنى بیش از سه بار یا در مواقع خشم بازداشته اند. در میان روان شناسان نیز برخى همچون رین و هولز با وجود شرایط خاصى استفاده از تنبیه را در امر تغییر رفتار مفید مى دانند. با وجود این اغلب روان شناسان مخالف استفاده از تنبیه براى یادگیرى یا تغییر رفتار هستند.

اسكینر با جدیت بیشترى، استفاده از تنبیه را به طور كلى خطرناك و نامطلوب و بى تأثیر مى شمارد و دلایل چندى را براى مدعاى خود ذكر مى كند:

-  تنبیه آثار جانبى نامطلوبى به بار مى آورد; مانند ترسِ تعمیم یافته

-  تنبیه به ارگانیسم نشان مى دهد، چه كار نكند نه این كه چه كار بكند

- تنبیه صدمه زدن به دیگران را توجیه مى كند

 - متربى اگر در موقعیت مشابه قرار گیرد و تنبیهى نباشد، ممكن است وادار به انجام همان كار شود

- نسبت به عامل تنبیه كننده و دیگران پرخاشگرى ایجاد مى كند

- تنبیه اغلب یك پاسخ نامطلوب را جانشین پاسخ نامطلوب دیگر مى سازد; مانند گریه به جاى بى انضباطى

خواجه نصيرالدين طوسي" درباره تنبيه بدني بر اين باور است که: "به هر خلقي نيک که از کودک صادر شود، او را مدح بايد کرد و بر خلاف آن در توبيخ اول عمل قبح او را تغافل منسوب کنند تا بر انجامش اقدام ننمايد و اگر برخود پوشيده دارد، برو پوشيده دارند و اگر معاودت کند در سر او را توبيخ کنند و چون معلم در اثناي تاديب ضربي به تقديم رساند از فرياد و شفاعت خواستن حذر فرمايند، چه آن فعل مماليک و ضعفا بود و ضرب اول که بايد اندک بود و نيک مولم، تا از آن اعتبار گيرد و بر معاودت دليري نکند. به عبارت ديگر او نيز تنبيه را جايز مي داند منتها تا حدي که تنها باعث تنبيه شود و هرگز از سرکين ورزي و شقاوت نباشد

"عنصرالمعالي" بهره گيري از تشويق و تنبيه را علم آموزي و تربيت، لازم مي داند و مي نويسد: "هر هنري و فضلي روزي به کار آيد، پس در فضل و هنر آموختن تقصير نبايد کردن و در هر علمي که مر او را  آموزي، اگر معلمان از بهر تعليم مر او را بزنند، شفقت مبر، بگذار تا بزنند که کودک علم و ادب و هنر به چوب آموزد نه به طبع خويش."

"سعدي" اصل را بر تشويق مي نهد، در صورتي که موثر واقع نشد، تنبيه را روا مي داند:

بسا روزگارا که سختي برد

پسر، چون پدر نازکش پرورد

خردمند و پرهيزکارش برآر

گرش دوست داري بنازش مدار

به خردي درش زجر و تعليم کن

به نيک و بدش وعده و بيم کن

نوآموز را ذکر و تحسين و زه

زتوبيخ و تهديد استاد به

تشويق، حس خودپسندي وحب ذات انسان را اقناع مي کند. نکوهش و ناسپاسي، شخصيت انسان را تحقير مي نمايد. وجود تشويق و تنبيه براي پرورش و تربيت انسانها امري ضروري است.

مکتب انسان ساز اسلام و آموزه هاي ائمه بر اين ويژگي ها تاکيد مي کند.

همچنين در بين متفکران اسلامي نيز چهره هايي که به تبيين ويژگي هاي تربيت اسلامي بپردازند کم نبوده اند و از جمله آنها مولاناست.

"مولوي" اساس تعليم و تربيت را بر شيوه تشويق و محبت گذارده و در موارد بسياري از نقش تعيين کننده محبت سخن به ميان آورده است:

از محبت، دردها صافي شود

                                            از محبت، دردها شافي شود

از محبت، مرده زنده مي کنند

                                            از محبت، شاه بنده مي کنند

تشويق، همچون آب لطيف و گوارا به هر جا که مي رسد، به شکفتن و شکوفايي مدد مي رساند. غم و اندوه و تنبيه، همچون سيلاب سياه و مردابي فرو خورنده، هر نهالي را در خود پژمرده مي سازد.  آن کس که با آداب تربيت تشويق، پرورش مي يابد، جهان هستي را طربناک مي بيند و با انديشه طربناک خود همه جهان هستي را در جنبش و جوشش مي بيند. تشويق شاگرد، خلاقيت را به ارمغان مي آورد و نوآوري، نوانديشي و نوبيني جهان را به دنبال دارد.

"مولوي" تنبيه را نيز يکي از روش هاي موثر تربيت دانسته و حتي تنبيه بدني را نيز جايز مي شمارد  در مقام جواز تنبيه بدني اين نکته را ذکر کرده است که معلم، امين و نايب حق است و هرگز به منظور انتقام جويي و نفع شخصي، شاگرد را تنبيه نمي کند، بلکه فقط براي اصلاح و تربيت او چنين اقدامي مي کند.

 

سؤالات تحقیق:

 

آیا تشویق در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی مؤثر است؟

فرضیه: تشویق در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی تاثیر دارد.

متغیر مستقل: تشویق

متغیر وابسته: پیشرفت تحصیلی

متغیر تعدیل کننده: مقطع تحصیلی (پیش دانشگاهی)

متغیر کنترل: جنسیت، هوش

متغیر مداخله گر: ایجاد انگیزه

2- آیا تشویق به رفع نقاط ضعف در رفع ناسازگاریهای دانش آموزان دختر و پسر مؤثر است؟

فرضیه: شناخت روحیه دانش آموز و تشویق به اصلاح نقاط ضعف در رفع ناسازگاری های دانش آموزان دختر و پسر مؤثر است.

متغیر مستقل: شناخت روحیه دانش آموز و تشویق به اصلاح نقاط ضعف

متغیر وابسته: رفع ناسازگاری دانش آموزان

متغیر تعدیل کننده: دانش آموزان دختر و پسر

متغیر کنترل: وضعیت اجتماعی، هوش، سن

متغیر مداخله گر: امید

آیا تشویق در سازندگی و پرورش حس مسئولیت پذیری دانش آموزان مؤثر است؟

فرضیه: تشویق در دادن مسئولیت های اندک در مدرسه در سازندگی و پرورش حس مسئولیت پذیری دانش آموزان مؤثر است.

متغیر مستقل: تشویق

متغیر وابسته: سازندگی و پرورش حس مسئولیت پذیری

متغیر تعدیل کننده: دادن مسئولیت های اندک در مدرسه

متغیر کنترل: وضعیت خانوادگی، هوش، سن

متغیر مداخله گر: خود باوری

آیا تشویق زبانی درحضور دیگران باعث خواهد شد تا دانش آموزان احساس شایستگی و امنیت نمایند؟

فرضیه:  تشویق زبانی درحضور دیگران باعث خواهد شد تا دانش آموزان احساس شایستگی و امنیت نمایند.

متغیر مستقل: تشویق زبانی

متغیر وابسته: احساس شایستگی و امنیت

متغیر تعدیل کننده: در حضور جمع

متغیر کنترل: سن، تمکن مالی والدین، وضعیت روحی دانش آموز

متغیر مداخله گر: اعتماد به نفس

5- آیا دبیرانی که علم روانشناسی می دانند بیش از سایر دبیران در تعلیم و تربیت دانش آموزان تاثیر دارند؟

فرضیه: دبیرانی (که به نوجوانان تدریس می کنند) که علم روانشناسی می دانند بیش از سایر دبیران در تعلیم و تربیت دانش آموزان تاثیر دارند.

متغیر مستقل: دانستن علم روانشناسی در برابر ندانستن علم روانشناسی

متغیر وابسته: تعلیم و تربیت دانش آموزان

متغیر تعدیل کننده: تدریس به نوجوانان

متغیر کنترل: دانش و هوش دبیر، میزان تحصیلات دبیر.

متغیر مداخله گر: روانکاوی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 23:1  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 

 

 

 

اصلاحات:

1 .رابطه ی بین پاداش و عملکرد کارکنان

بیان مساله:

از آنجا که در هرسازمانی شرایطی پیش می آید که مدیرتشخیص میدهد که به زیردستان خود پاداش دهد و ازدید هر مدیری شرایط لازم برای اعطا پاداش متفاوت است وباید این موضوع بررسی شود که مدیران چه زمانی پرداخت پاداش را لازم می دانند؟چه کسی را لایق پاداش می دانند؟آیا زمانی که به یکی از کارکنان پاداش تعلق میگیرد کارکنان دیگر احساس می کنند که در حق آنها اجحاف شده است؟

هدف:

بررسی رابطه بین نحوه ی پرداخت پاداش مدیربه کارکنان در میزان رضایت آنها از شغل وعملکردی که دارند وازبین بردن این دید درکارکنان که کارمند دیگری که پاداش دریافت کرده لیاقت دریافت پاداش را نداشته است.

2.بررسی تاثیرکیفیت خدمات بروفاداری مشتری دربانک های خصوصی تهران

بیان مساله:

به دلیل اینکه هم اکنون بازار رقابتی است وهرسازمان وشرکتی محصولات خود رادریک سطح کیفیت ارایه می دهد،کیفیت ارایه خدمات وحصولات ازجمله عواملی است که باعث افزایش رضایت ووفاداری مشتری می شود.ازآنجا که محصولات وخدمات هرسازمان در سطحی از کیفیت است پس مشتریان به دنبال انتخاب سازمان وشرکتی هستند که محصولات وخدمات خودرا در سطح بالاتری ازکیفیت ارایه می دهند.چه چیزی مورد انتظار مشتری است؟اگر محصول یا خدمت دارای چه ویژگی ای باشد مشتری آن را با کیفیت می داند؟محصولات رقبا در چه سطحی از کیفیت هستند؟

هدف:

ایجاد این تفکر در مشتریان که محصولات ارایه شده توسط ما از نظرکیفیت در سطح بالایی است و افزایش رضایت مشتری که در نهایت منجر به وفاداری آنها به محصولات وخدمات ما می شود.

3.بررسی رابطه بین دوره های آموزشی برای کارکنان وعملکرد کارکنان در کارخانه ها

بیان مساله:

از زمانی که یک نفر در یک سازمان استخدام می شود هرروز محیط درحال تغییر است وسازمان خود را با مسایل ومشکلات جدیدی روبه رو میشود.بنابراین آن مهارت ها ودانشی که فرد در زمان استخدام داشته کافی نیست به همین دلیل سازمان ها دوره هایی برای آموزش کارکنان برگزار میکند تا آنها بتوانند مشکلات وموضوعات جدید را هم حل کنند.آیا این دوره های آموزشی موثر است؟چه تاثیری برمیزان راندمان کارکنان دارد؟چه دوره هایی باید اجرا شود؟

هدف:

حل مشکلات ومسایل جدیدی که پیش روی یک سازمان است با آموزش کارکنان موجود به جای استخدام افراد جدید

4.رابطه ی بین ظاهر کارمندان فروشگاه های زنجیره ای در تهران وتداوم خرید مشتریان

بیان مساله:

به دلیل اینکه افراددرتعامل با یکدیگر قبل از هرچیزی نحوه ی پوشش و لباس پوشیدن همدیگر را می بینند وجلب توجه می کند امرمهمی درقضاوت در مورد یک فرد ویک سازمان نحوه ی پوشش کارمندان آن است .اگر ظاهر کارمندان فروشگاه های زنجیره ای خوب باشد وهمه لباس های متحد الشکل پوشیده باشند در تداوم خرید مشتریان نقش دارد؟آیا اصلا افراد در مورد کارمندان یک فروشگاه زنجیره ای هم به پوشش توجه می کنند؟

هدف:

نظم دادن به لباس پوشیدن کارمندان فروشگاه های زنجیره ای و متحد الشکل کردن کارمندان

 

5.بررسي عوامل مؤثر بر كاهش حوادث شغلی در شركت برق استان تهران

بیان مساله:

به دلیل اینکه شرکت برق یک از سازمان ها ی صنعتی مهم در سطح کشوراست و در تمام شرکت حوداث شغلی بسیار زیادی وجود دارد که باعث خسارات زیادی به سازمان می شود باید این موضوع بررسی شود که چه عواملی در این حوادث نقش دارند؟آیا فرآیندهای مدیریتی وسازمانی در این حوادث نقش دارند؟آیا عواملی روانی کارکنان در این حوادث نقش دارد؟

هدف:

کاهش حوادث شغلی به منظور کاهش خسارات وارد شده به سازمان وایجاد فضایی دور ازخطربرای افراد

پیشینه نظری:

مطالعات و بررسي‏هاي انجام شده مويد اين واقعيت است كه علي‏رغم تلاش‏هاي انجام شده در ميان محققين و متخصصين گستره صنعت كه منجر به تدوين و توسعه راهكارهاي مؤثري در مواجه با موضوع ايمني و مقابله با حوادث شغلي شده است، ولي تاكنون الگوي جامعي كه در بر گيرنده تمامي يا حداكثر ابعاد و متغيرهاي مؤثر در وقوع حوادث مذكور باشد، تدوين نگرديده است.

ريشه واژه “حادثه” و يا اسم جمع آن “حوادث” كه يك واژه عربي مي باشد از “حدث” به معناي وقوع بوده، در فارسي به معناي اتفاق ناخوشايند و معادل اين كلمه در لاتين واژه “Accident” مي‏باشد.  واژة شغل نيز داراي تعاريف متفاوتي بوده اما آنچه كه از آن در اين جامراد مي‏باشد و معادل “Job ” يا “Occupation” در لاتين است، به معناي مجموعة وظايف، كارها و تكاليفي است كه يك شاغل براي انجام آنها استخدام مي‌گردد.  در فرهنگ مشاغل اداره كار ايالات متحده آمريكا كه به عنوان يك مرجع تخصصي شناخته مي‏شود بيش از 000/20 نوع شغل در حوزه صنعت و تجارت شناسائي گرديده است. 

انسان حتي در دوران غارنشيني و زمانيكه از ابزار سنگي يا شكستن شاخه‏هاي درخت براي تهيه مايحتاج زندگي خود استفاده مي‏كرده، كم و بيش بفكر حفظ جان ومراقبت از سلامت اعضاي بدن خود بوده است و حتي گفته شده كه در يونان ورم باستان كارگران معادن از پوست مثانه بز، بعنوان ماسك براي جلوگيري ازوارد شدن گازو دود به داخل ريه خود استفاده مي‏كرده‏اند.معهذا اقدامات وتحقيقات جدي در زمنيه امور ايمني و بهداشت در محيط كار، از پديده‌هاي مربوط به انقلاب صنعتي در دنياست. به اعتقاد عده‏اي از محققين، اصولاً ميزان حوادث و ضايعات انساني قبل از انقلاب صنعتي قابل ملاحظه نبوده كه فكر مسئولين را بطورجدي به خود جلب نمايد. به عبارت ديگر تقريباً از يكصد و پنجاه سال پيش حوادث كار شروع به افزايش نموده و چندين برابر گرديده است.  علت اين موضوع تغيير شكل اساسي روش‏هاي صنعتي توليد بوده است كه توليدات مكانيكي را بر مقياس بزرگي قرار داده و باعث گرديده كارخانه‏ها و واحدهاي صنعتي، بصورت مراكز توليد واقعي، تغيير ماهيت بدهند.  در گذشته بعضي از شرايط و نتايج حاصل از انقلاب صنعتي با اندازه‏اي وحشتناك بود كه موجب يك احساس دهشت عمومي و تقاضاي اصلاحات گرديد.  در رأس اين نهضت اصلاح طلبي، اشخاصي قرار داشتند كه خود را اخلاقاً مسئول رفاه همنوعان خود مي‏دانستند.

پيشگيري از حوادث شغلي تا حدود زيادي مديون مجاهدات مردان و زناني است كه نمي‏توانستند در مقابل درد و عذاب ديگران احساس ناراحتي نكنند و محرك آنها، روح عدالت و حمايت از ضعفا بود.

در قرن هيجدهم پس از يك رشته اختراعات جالب توجه از قبيل ماكوي خودكار، ماشين نخ‏ريسي و دستگاه بافندگي مكانيكي و غيره، صنعت پارچه بافي بتدريج تغيير شكل داد و توليد در منازل و خانه‏ها، جاي خود را به توليد در كارخانه سپرد و پس از آن، مسئله ايمني و حفاظت در كار مورد توجه واقع شد، چرا كه افزايش مداوم و سرعت و تعداد ماشين‏ها كه در فضاي محدودي مستقر مي‏شد، سبب گرديد كه كارخانه‏ها بيش از پيش بصورت خطرناكي در آيند.

نتيجه اين تغيير و تحولات و البته در سايه كوشش‏هاي مداوم بشر دوستان، بازرسان مقامات دولتي و اعضاي پارلمان و روزنامه نگاران در كشورهاي غربي و بخصوص انگلستان، وضع مقررات متعدد در خصوص حفاظت در برابر حوادث شغلي در متن قانون 1844 بود.

پیشینه تجربی:

در قارة  امريكاي شمالي و  در ايالات متحده آمريكا ، ايالت ماساچوست ، اوّلين ايالتي بود كه در سال 1877 قانوني در خصوص پيشگيري از حوادث شغلي تصويب نمود.  اين قانون حاوي  مقرراتي در خصوص حفاظ  تسمه ‏ها ، نقاله ‏ها و  چرخ دنده‏ ها بود.

و تميزكردن ماشين‏ها را در حال حركت منع مي‏نمود و همچنين مقرر مي‏داشت كه وسائل حمل بار و حفره‏هاي تعبيه شده در كف كارگاههاي صنعتي بايد داراي حفاظ بوده و در صورت اتفاق حريق، درهاي خروجي باندازه كافي موجود باشد.  همچنين اين ايالت اولين ايالتي بود كه در سال 1886 قانوني در خصوص اعلام اجباري حوادث مورد تصويب قرار داد.

در اين كشور نيز ماننده اروپا، اولين قوانين مربوط به كارخانه‏ها، ايجاد واحدهاي سازماني ويژه‏اي را براي نظارت بر اجراي مقررات قانوني پيش بيني نمي كرد زيرا تصور مي‏شد كارگراني كه در معرض حوادث شغلي قرار گيرند، مي‏توانند از طريق شكايت احقاق حق نمايند.

اما بتدريج مشخص گرديد كه كارگران از ترس اخراج نمي توانند به چنين عملي مبادرت ورزند و لذا از سال 1860، بازرسان كارخانه ها انتخاب گرديدند.  بدين ترتيب مقدمات لازم جهت ايجاد يك اداره رسمي بازرسي در سال 1867 و در ايالات مختلف بوجود آمد.

تحولات تاريخي فعاليت‏هاي مربوط به حمايت از كارگران در برابر حوادث شغلي و تدوين مقررات و قوانين مرتبط با آن در ايران نيز مشابهت‏هاي قابل توجهي با تحولات صورت گرفته در كشورهاي غربي و ايالت متحده امريكا داشته است.  به اين معني كه سير حركت و تكامل فرآيند صنعتي شدن در اين كشور نيز مراحل گذار از اقتصاد كشاورزي، اقتصاد صنعتي و در نهايت افزايش طبقه كارگري و حركت به سوي صنعتي شدن را پشت سرگذاشته است.

به دنبال سير تحولات صورت گرفته، توسعه كارخانجات و عدم توجه كارفرمايان به حقوق كارگران، به تدريج زمنيه و لزوم دخالت دولت را فراهم آورد.  اولين سند حاكي از دخالت دولت در روابط كار و توجه به مسائل ايمني و بهداشت شغلي در ايران فرماني است كه از طرف والي ايالت كرمان و بلوچستان در حمايت از كارگران كارگاههاي قالي‏بافي در 1302 هجري قمري صادر شده است كه در آن به مسائل بهداشت شغلي به منظور پيشگيري از بروز بيماريها و حوادث شغلي توجه شده بود.  در ادامه و بتدريج و با تكامل و پيشرفت‏هاي صورت گرفته در سطح بين‏المللي و تحركات انجام شده در جنبش‏ها و تشكل‏هاي صنفي و كارگري و دخالت‏هاي دولت در عرصه روابط كار، موضوع بررسي و حمايت‏هاي ضروري در خصوص پيشگيري و نظارت بر وقوع حوادث شغلي در بخش صنعت اقتصاد ايران، منجر به تدوين قوانين جامعتر و طراحي سازمان ها و دستگاههاي اجرايي دولتي از جمله وزارت كار و امور اجتماعي در ايران گرديد كه بر مراكز اجرايي و پژوهشي متعددي از جمله مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار، نظارت مي‏نمايد.

 

سوال ها ی تحقیق برای موضوع 5:

 

1-     آيا بين عوامل مديريتي، رواني،رفتاري، فني و عوامل جسمانی، فیزیولوژیکی

با حوادث شغلي بوقوع پيوسته ظرف پنج سال گذشته در شركت برق استان تهران  ارتباط معني‌داري وجود دارد؟

2.آيا بين عوامل مديريتي مؤثر در بروز حوادث شغلي با سطح تحصيلات، سن و سابقه خدمت شاغلين در شركت برق استان تهران ارتباط معني‌داري وجود دارد؟

3.آيا بين عوامل رواني/ رفتاري مؤثر در بروز حوادث شغلي با سطح تحصيلات، سن و سابقه خدمت شاغلين در شركت برق استان تهران ارتباط معني‌داري وجود دارد؟

4.آيا بين عوامل فني/ مادي مؤثر در بروز حوادث شغلي با سطح تحصيلات، سن و سابقه خدمت شاغلين در شركت برق استان تهران ارتبط معني‌داري وجود دارد؟

5.آيا بين عوامل جسماني/ فيزيولوژيكي مؤثر در بروز حوادث شغلي با سطح تحصيلات، سن و سابقه خدمت شاغلين در شركت برق استان تهران ارتبط معني‌داري وجود دارد؟

فرضیات تحقیق:

1-  عوامل مديريتي در بروز حوادث شغلي بوقوع پيوسته ظرف پنج سال گذشته در شركت برق استان تهران تأثير معني‌داري دارند.

متغییر مستقل:عوامل مدیریتی

متغییروابسته:حوادث شغلی

متغییرمداخله گر:شرکت برق استان تهران

متغییرکنترل:سن ،جنسیت

 

2-  عوامل رواني/ رفتاري در بروز حوادث شغلي بوقوع پيوسته ظرف پنج سال گذشته در شركت برق استان تهران تأثير معني‌داري دارند.

متغییر مستقل:عوامل روانی/رفتاری

متغییروابسته:حوادث شغلی

متغییرمداخله گر:شرکت برق استان تهران

متغییر کنترل:سن ،جنسیت

 

3-  عوامل فني/ تكنولوژيكي در بروز حوادث شغلي بوقوع پيوسته ظرف پنج سال گذشته در شركت برق استان تهران تأثير معني‌داري دارند.

متغییر مستقل:عوامل فنی /تکنولوژی

متغییر وابسته:حوادث شغلی

متغییر مداخله گر:شرکت برق استان تهران

متغییر کنترل:سن ،جنسیت

 

4-  عوامل جسمي/ فيزيولوژيكي در بروز حوادث شغلي بوقوع پيوسته ظرف پنج سال گذشته در شركت برق استان تهران تأثير معني‌داري دارند.

متغییر مستقل:عوامل جسمی /فیزیولوژیکی

متغییر وابسته:حوادث شغلی

متغییر مداخله گر:شرکت برق استان تهران

متغییر کنترل:سن،جنسیت

 

5-    .بين سطح تحصيلات شاغلين با حوادث شغلي ایجاد شده در شركت برق استان تهران ارتباط معني‌داري وجود دارد.

متغییر مستقل:تحصیلات

متغییروابسته:حوادث شغلی

متغییر مداخله گر:شرکت برق استان تهران

متغییر کنترل:سن ،جنسیت

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 19:54  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

سپیده ارطایفه

موضوع یک:رابطه بین افزایش میزان تحصیلات و سن ازدواج

در سال های اخیر با توجه به افزایش امکانات تحصیل و ایجاد انواع دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعم از پیام نور،آزاد و پردیس های بین المللی و غیره سطح تحصیلات افراد جامعه افزایش یافته است و تمایل آنها به ادامه تحصیل بیش تر شده است. با توجه به این بالاتر رفتن سطح تحصیلات و حضور جمعیت جوان بیشتر در محیط های علمی و تسهیل شرایط آشنایی با یکدیگر و این که با افزایش آگاهی و دانش امکان انتخاب بهتر و تصمیمات درست تر فراهم گشته اما تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه کاهش یافته .همه ی ما با قشر وسیعی از افراد تحصیل کرده روبه رو هستیم که تمایلی به تشکیل خانواده از خود بروز نمی دهند حال می خواهیم بدانیم که آیا این کاهش تمایل به دلیل بالاتر رفتن سطح تحصیلات افراد جامعه است؟ آیا افراد با کسب مدارج تحصیلی بالاتر میل کمتری به ازدواج پیدا میکنند؟

موضوع دو:دلایل رشد مهاجرت در افرادی که از پایگاه اقتصادی -اجتماعی مناسبی برخوردارند

تمایل به مهاجرت و زندگی در خارج از کشور وکشورهای اروپایی مسئله ای است که این روزها ذهن بسیاری از افراد جامعه را به خود مشغول کرده است .در مقایسه با سال های قبل نرخ مهاجرت ها افزایش یافته و افراد تمایل بیشتری به زندگی و ادامه تحصیل در کشورهای دیگر از خود نشان می دهندو این مسئله به صورت یک امتیاز درآمده که هرکس سعی می کند به هر قیمتی آن را بدست آورد .این تمایل در خانواده هایی که گاها از نظر مالی مشکلات کمتری دارند و از رفاه نسبی بیشتری برخوردارند رشد بیش تری داشته است .مسلما دلایل این افراد صرفا مادی نیست .شرایط سیاسی اقتصادی و اجتماعی جامعه تاثیر به سزایی در افزایش تمایل افراد به مهاجرت دارد در این جا این سوال مطرح است که با توجه به وجود شان اقتصادی اجتماعی مناسب برای این افراد دلایل مهجرت روز افزون آنها چیست؟

موضوع سه:تاثیر افزایش جریمه های نقدی در بهبود فرهنگ رانندگی

فرهنگ رانندگی در کشور ما به صورت یک فرهنگ بی فرهنگی در امده است .موسسات آموزش رانندگی که در سطح شهر ایجاد شدند شرایط گرفتن گواهینامه را برای بسیاری از افراد جامعه هموار کردند و افزایش جمعیت و تولید و واردات اتومبیل منجر به افزایش چشم گیر خودروها در سطح شهرهاشده است. در این میان به دلیل کمبود نظارت و کوتاهی مسئولان در ایجاد فرهنگ رانندگی و احترام به قوانین و مقررات ،شاهد بی نظمی و ترافیک های گاه بسیار سنگینی هستیم که معلول همین بی نظمی ها و بی قانونی هاست .در سال های اخیر تلاش هایی برایرفع این مشکلات انجام شده است که افزایش میزان جریمه های نقدی یکی از آنهاست اما این سوال مطرح می شود که آیا این افزایش جریمه ها منجر به بهبود فرهنگ رانندگی خواهد شد و احترام به قوانین و مقررات را در افراد جامعه نهادینه خواهد کرد؟

هدف:بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش تصادفات

ضرورت: آمار بالای تصادفات و ترافیک در کلان شهر ها

موضوع چهار:بررسی اثر تبلیغات تلوزیونی بر میزان افزایش فروش یک محصول

افزایش میزان فروش محصولات از طریق شناساندن محصول و کسب اعتبار همواره هدف همه ی همه موسسات تولیدی و بازرگانی است.تبلیغات موثرتزین و عمدهترین را شناساندن محصول به مشتریان است.امروزه با توجه به گسترش امکانات و تکنولوژی راه های بسیاری برای تبلیغ و معرفی محصول وجود دارد :مجلات هفتگی و ماهانه،پیامک ها و سرویس های آنلاین و اینترنتی،بیلبوردهای نصب شده در سطح شهرها ،و همچنین به تازگی ایجاد ایستگاها و کانکس هایی که معمولا بروشور و نمونه ی کوچکی از محصول را به مشتری عرضه می کند از جمله این راه هاست .با وجود همه یاین امکانات نقش رسانه ها به خصوص تلوزیون و شبکه های سراسری نه تنها کمرنگ نشده بلکه رشد چشم گیری داشته به طوری که حجم بالایی از برنامه های تلوزیونی را تبلیغات تشکیل می دهند و همه ی تولید کنندگان سعی دارند تبلیغی ولو بسیار کوتاه در این شبکه ها داشته باشند در این جا این سوال مطرح است با وجود همه ی این راهای گاه خلاقانه تر تبلیغات تلوزیونی چه تاثیری بر میزان فروش دارند که همچنان پر مشتری و در صدر هستند؟

موضوع پنچ:تاثیر فعالیت های گشت ارشاد بر افزایش امنیت اجتماعی شهر تهران 

در همه ی جوامع و کشور ها نیروهای نظامی و انتظامی وظیفه ی برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارند .این نظم و امنیت شامل مواردی چون حفظ جان ،مال و ناموس افراد جامعه از دستبرد سارقین و متجاوزین به حقوق دیگران است .در شهر تهران چند سالیست که پیرو این اهداف و به منظور تامین امنیت افراد ماشین های گشت موسوم به گشت ارشاد در محل های پر تردد و شلوغ شهر تهران حضور بهم می رسانند و عمده فعالیت آنها بررسی پوشش افراد جامعه بخصوص بانوان است از آنجایی که این طرح و حضور این گشت ها و بانوان پلیسی که وظیفه تذکر و انتقال افراد بد حجاب را عهده دارند با نام ارتقا امنیت اجتماعی اجرا شده و مسلما هزینه هایی را برای جامعه به همراه داشته این سوال مطرح است که  حضور این گشت ها و فعالیت انها چه تاثیری بر امنیت اجتماعی داشته و میزان موفقیت این طرحها چقدر بوده است؟

هدف:افزایش امنیت اجتماعی شهر تهران

ضرورت : افزایش  روز افزون جرایم اجتماعی و هزینه های بالای صرف شده برای اجرای طرح های امنیت

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 17:57  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

موضوع: بررسی اعتیاد درمیان دانش اموزان پسر دوره متوسطه

بیان مسئله: مشاهده مواردی در بین دانش اموزان  وفروش سیگار وقرص های روانگردان در بین بچه های این مدارس

هدف : پیشنهاد راهکارهای برای جلوگیری ازاعتیاد دانش اموزان

ضرورت : افزایش بی رویه دانش اموزان به اعتیاد باعث می شود که به سمت خودکشی پیش بروند .

پیشینه تجربی :

در کشور ما هیچ وقت امار دقیقی از افراد معتاد داده نمی شود حتی ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی این موضوع امار دقیقی ارائه نمی دهد تنها اماری که ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه داده این است که سن اعتیاد به 13 سال کاهش یافته است این بدین معنی است که پای دانش اموزان نیز به اعتیاد باز شده است این دانش اموزان در12-13 سالگی معتاد نشده اند بلکه قطعا در خانواده های که پدرو مادر معتاد است گرفتار شده اند اکثر انها در ابتدا پنهان واز روی کنجکاوی به مواد مخدر گرایش پیدا می کنند براساس امار ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت معتادان پسر به دختر 9 به 1 است.امار اموزش وپرورش در این  مورد :بیش از 2400 دانش اموز معتاد داریم و30% دانش اموزان در معرض کشیدن سیگار وقلیان هستند.

پیشینه نظری :

براساس نظریه های که  در حوزه اموزش وپرورش وفضاهای اموزشی کشور وجود دارد ما بزرکترین فرصتهای طلایی تعلیم وتربیت دانش اموزان را به دلیل نداشتن برنامه های لازم از دست می دهیم و به همین دلیل روز به روز بر تعداد دانش اموزانی که به سمت اعتیاد و یا کشیدن سیگار رو می اورند افزایش می یابد همچنین در صورتی که مدیران و مسئولان اموزش وپرورش درباره به کارگیری معلمان سیگاری تجدید نظر نکنند نمی توانیم درباره اثر بخشی تربیتهای پدر و مادر دانش اموزان چندان امیدوار باشیم ! زیرا دانش اموزان با دیدن معلمان یا مدیران سیگاری در محیط اموزشی نسبت به قبح این عمل    دچار شک و تردید شده و همین اغاز ورود به دنیای پر خطر دخانیات – اعتیاد و بالاخره اسیبهای اجتماعی بعدی خواهد شد .

سوال :

1-ایا اعتیاد والدین در گرایش فرزندانشان به سمت مواد مخدر نقش دارد ؟

2-ایا بین اعتید فرزندان و بی مهری والدین رابطه ای مجود دارد ؟

3-ایا وضعیت اقتصادی خانواده اثری بر اعتیاد فرزندان دارد؟

4-ایجاد مشاوران تربیتی در مدارس چقدر می تواند در پیشگیری ازاعتیاد دانش اموزان دوره متوسطه کارا باشد ؟

5-تا چه اندازه دوستان ناباب در اعتیاد پسران مقطع متوسطه نقش دارند ؟

فرضیه :

1-والدینی که از مواد مخدر استفاده می کنند نسبت به والدینی که از مواد مخدر استفاده نمی کنند پسرانشان بیشتر در معرض اعتیاد قرار می گیرند

متغییر مستقل : تعداد والدینی که از مواد مخدر استفاده می کنند

متغییر وابسته :میزان  اعتیاد

متغییر تعدیل کننده : پسرانی که در سن 15 تا 20 سال قرار دارند  

متغییر کنترل : جنسیت -سن

2-هر چقدر بی محبتی وبی توجه ای والدین  به نیازهای پسران نوجوان بیشتر باشد نوجوان بیشتر به سمت اعتیاد وکارهای خلاف می رود

متغییر مستقل :میزان  بی محبتی و بی توجه ای

متغییر وابسته :گرایش  اعتیاد

متغییر تعدیل کننده : پسرانی که در سن 15تا20 سال هستند (رده نوجوانان )

 متغییر کنترل : جنسیت – سن

متغییر مداخله گر : بی اعتماد نفسی –دوستان خیابانی

3-خانواده های که ازشرایط اقتصادی خوبی برخوردار نیستند فرزندان 15 تا20 سالشان بیشتر در معرض اعتیاد به  (مواد مخدر –سیگار و..) قرار می گیرند

متغییر مستقل : شرایط اقتصادی

متغییر وابسته : در معرض اعتیاد (مواد مخدر و..)

متغییر تعدیل کننده : فرزندان 15  تا20 سال

متغییر کنترل : سن

متغییر مداخله گر : تورم- گرانی محرومیت –فقر

4-میزان خلاقیت مشاوران تربیتی در مدارس از طریق برنامه های  فر هنگی واموزشی می تواند در پیشگیری از اعتیاد کارا باشد

متغییر مستقل : مشاوران تربیتی

متغییر وابسته : پیشگیری از اعتیاد

متغییر تعدیل کننده : خلاقیت

متغییر کنترل :تجربه -استعداد

5- هر چقدر پسران 15 تا20 ساله  با دوستان تاباب معاشرت کند گرایش ان به سمت مصرف (سیگار – قلیان – مواد روان گردان  و...) بیشتر می شود

متغییر مستقل : دوستان ناباب

متغییر وابسته : مصرف سیگار –قلیان

متغییر تعدیل کننده :پسران 15 تا20 ساله

متغییر کنترل : سن –جنس

متغییر مداخله گر : تخریب افکار ورفتار

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 18:59  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

به نام خدایی که همین نزدیکی هاست

 

1) موضوع تحقیق : تاثیر کارآفرینی روستایی بر عدم مهاجرت روستاییان به شهرها

    بیان مسئله: توسعه کارآفرینی تنها استراتژی مناسب برای توسعه اقتصادی روستاها نیست، اما نسبت به سایر استراتژیها هزینه کمتری دارد و برای محیط روستایی مناسب‌تر است. با توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکتهای کوچک کارآفرین، روستاییان به کالاها و خدمات مورد نیاز خود دست می‌یابند و این امر تاثیر زیادی در رشد اقتصادی روستاها و کاهش پدیده مهاجرت به شهرها دارد. روستاها نیز همچون شهرها، مملو از فرصتهای جدید و کشف ‌نشده هستند که کشف و بهره‌برداری به‌ موقع از این فرصت‌ها و ایجاد کسب‌وکارهای جدید و رقابت‌پذیر بر مبنای آن، می‌تواند مزایای اقتصادی چشمگیری برای روستاییان به همراه آورد. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا میتوان با افزایش مشاغل در روستاها از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کرد و آیا کمبود مشاغل تنها دلیل گریز از روستاهاست؟

    ضرورت: کمبود مشاغل در روستاها باعث شده که روستاییان به شهرها از جمله شهر تهران هجوم آورده و باعث ازدحام جمعیت، آلودگی هوا، ترافیک و ... شده اند.

    هدف: نقش و جایگاه کارآفرینی در توسعه روستاها را مشخص کرده تا از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها کاسته شود.

    پیشینه نظری :

برنامه‌ها و طرحهاي متعددي براي توسعه كارآفريني در روستاهاي آمريكا به اجرا درآمده است. در حال حاضر هزاران شركت رقابت‌پذير در سطح روستاها فعاليت مي‌كنند و شبكه‌اي از كارآفرينان روستايي در آمريكا وجود دارد. توسعه كارآفريني بهترين رويكرد براي رشد اقتصادي روستاها نيست، اما يكي از كم‌هزينه‌ترين سياستها در اين زمينه است. توزيع ثروت در روستاهاي آمريكا نابرابر است. در حالي كه برخي از روستاها در رفاه كامل به‌سر مي برند، برخي ديگر با فقر روبرو هستند. به‌طور كلي فقر در مناطق روستايي بيش از شهرهاست و اين در حالي است كه مسئله فقر در روستاها كمتر مورد توجه سياستگذاران و تصميم‌گيران اين كشور است. در مجموع مناطق روستايي آمريكا با بحران اقتصادي مواجهند و روند جهاني‌شدن اقتصاد نيز بر اين بحران افزوده است. نقش بخش كشاورزي، معدن و جنگلداري، به عنوان بنيان اقتصاد روستايي در حال كاهش است و اين امر تاثير زيادي بر كسب‌وكارهاي كوچك محلي داشته است. يافته‌هاي ديويدسون نشان مي‌دهد كه تعداد شركتهاي تاسيس‌شده در مناطق روستايي ايالت آيووا، در فاصله سالهاي1976 تا 1986، 33 درصد كاهش يافته است. اين شركتها در زمينه عرضه كالاهاي عمومي، خدمات ساختماني، خرده‌فروشي و مواد سوختني فعاليت مي‌كنند. پديده مهاجرت از روستا به شهر همچنان ادامه دارد. تعدادي از روستاهايي كه نزديك شهرهاي بزرگ قرار دارند، نيز رشد كرده و تبديل به شهر شده‌اند. بدين ترتيب جمعيت روستانشينان روز به روز كاهش مي‌يابد و با كاهش جمعيت، از ميزان تقاضا براي كالاها و خدمات نيز كاسته مي‌شود. اين امر ركود اقتصادي را در روستاها به دنبال دارد.

    پیشینه تجربی :

 ناحيه آپالاچين اوهايو شامل 13 ايالت است كه از غرب نيويورك تا شمال شرقي ميسي‌سي‌پي ادامه دارد. اين ناحيه از دير باز به عنوان منطقه‌اي با اقوام قدرتمند، معادن غني ذغال سنگ، درگيريهاي خشونت‌بار، مردمان فقير, آب آشاميدني ناسالم و نبود عدالت اجتماعي، شهرت دارد. 406 منطقه در اين ناحيه وجود دارد كه از نظر وضعيت اقتصادي بسيار متفاوتند. 12 منطقه از رفاه نسبي برخوردارند؛ به اين معني كه نرخ بيكاري و فقر در آنها زير ميزان ميانگين كشور و درآمد سرانه آنها بالاي ميانگين است. در عوض 118 منطقه ديگر با بيكاري، درآمد پايين و فقر نسبي مواجه اند. در اين ناحيه توسعه كارآفريني به عنوان يكي از عمده‌ترين سياستهاي توسعه اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفته است و مراكز كارآفريني روستايي اقدامات و فعاليتهاي موثري را براي تشويق روستاييان به فعاليتهاي كارآفريني به اجرا آورده است و تعداد مراكز حمايت‌كننده از كارآفرينان قابل توجه است. اگرچه تعداد شركتهاي كارآفرين در حال رشد در اين ناحيه زير حد متوسط است, اما در مجموع نسبت تعداد كارآفرينان به كل جمعيت، بالاي حد ميانگين است. توسعه اقتصادي اين منطقه بيشتر متكي به صنايع سنتي است و توسعه ظرفيت كارآفريني، توسعه ظرفيتهاي اجتماعي و گسترش سياستهاي حمايت از كارآفريني سه استراتژي عمده در اين ناحيه است. مطالعات كميسيون ملي كارآفريني نشان مي‌دهد كه ارتباط مستقيمي ميان کارآفرینی با رشد اقتصادي در اين ناحيه وجود دارد. اين امر بيانگر اين حقيقت است كه كارآفريني دستاوردهاي اقتصادي مهمي براي اين ناحيه به همراه داشته است.

    سوالات تحقیق:

1)  آیا با افزایش مشاغل می توان از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها جلوگیری کرد؟

2)  آیا تنها دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها فقط نبود شغل مناسب است؟

3)  آیا کارآفرینی در بازگشت افراد به روستای خود تاثیری دارد؟

4)  آیا رابطه ای بین تحصیلات افراد و گریز آنها از روستاها وجود دارد؟

5)  آیا رابطه ای بین نبود خدمات در روستا و مهاجرت افراد به شهرها وجود دارد؟

 

  فرضیه 1:

با افزایش مشاغل در روستاها می توان از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کرد.

  متغیر مستقل: میزان مشاغل در روستاها

  متغیر وابسته: مهاجرت به شهرها

  متغیر تعدیل کننده: اشتغال

  متغیر مداخله گر: دولت

  متغیر کنترل: توسعه اشتغال توسط دولت و بخش خصوصی

 

  فرضیه 2:

یکی ازدلایل مهاجرت روستاییان به شهرها نبود شغل مناسب در روستاست.

 

   متغیر مستقل: شغل مناسب

   متغیر وابسته: عدم مهاجرت

   متغیر تعدیل کننده: اشتغال

   متغیر مداخله گر: فعالیت در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در روستا

   متغیر کنترل: نظارت مسئولین

 

    فرضیه 3:

    فزایش کارآفرینی در روستاها عاملی است برای بازگشت افراد مهاجر، به روستای خود.

    متغیر مستقل: کارآفرینی در روستاها

    متغیر وابسته: بازگشت افراد مهاجر

    متغیر تعدیل کننده: توسعه مشاغل نوپا

    متغیر مداخله گر: دولت

    متغیر کنترل: توسعه اشتغال در بخش های اقتصادی روستاها

 

     فرضیه 4:

    تمایل به ادامه تحصیل یکی از دلایل مهاجرت روستاییان به شهرهاست.

    متغیر مستقل: تحصیلات

    متغیر وابسته: مهاجرت

    متغیر تعدیل کننده: توسعه مراکز آموزشی و دانشگاهی در شهرهای کوچک و روستاهای بزرگ

    متغیر مداخله گر: دولت وبخش خصوصی

    متغیر کنترل: کسب درآمد بالا از مشاغل روستایی

 

  فرضیه 5:

  نبود خدمات در سطح روستاها باعث مهاجرت افراد به شهرها می شود.

  متغیر مستقل: خدمات

  متغیر وابسته: مهاجرت

  متغیر تعدیل کننده: توسعه خدمات

  متغیر مداخله گر: ارگان های مرتبط با خدمات رفاهی روستایی

  متغیر کنترل: توسعه زیر بخش های خدمات(آموزشی، رفاهی و ...)

  

  2) موضوع تحقیق: تاثیر پوشش بر امنیت اجتماعی زنان

 

  بیان مسئله: بدون تردید حجاب و پوشش، تأثیرات بسیار مثبتی بر روح و روان زن دارد. عفاف و پوشیدگی برای زنان، همچون سد و حفاظی است که زن در سایه ی آن از هر ذلّت و تحقیری در امان میماند. دین اسلام با واجب کردن حجاب، نمیخواهد زن بازیچه ی دست شهوت پرستان شود و ارزش او به میزانی پایین بیاید که تنها وسیلهای برای برطرف ساختن شهوتها باشد. اسلام، خوشیهای مشروع را برای زن میپسندد و البته تأمین آن را در سایه ی عفاف میداند. عفاف که ثمرهی حجاب و پوشش است، عامل آرامش و سکون انسان و دور ماندن او از عوامل پریشانی و در نهآیت باعث رضآیت وجدان است. چه بسیارند عوامل ناامنی فکری و ذهنی که عفاف مانع بروز آنهاست. عفاف، موجب احساس امنیت و شرف آدمی است و باعث میشود که آدمی بتواند در طول حیاتش درست فکر کند و نیکو تصمیم بگیرد.

 

  ضرورت: اگر انسانها در زندگی روزمره خود و در کوچه و خیابان و محل کار و تحصیل و حتی داخل منزل احساس امنیت نکنند و همواره در ترس و دلهره باشند، به تدریج دچار اضطراب میشوند. در این میان، زنان به دلیل ویژگیهای شخصیتی و موقعیت اجتماعی، آسیب پذیری بیشتری دارند و طبعاً نیاز به امنیت در آنها بیشتر احساس میشود؛ زیرا در بین جوامع بشری، همیشه مردانی که به دلیل نداشتن تربیت صحیح انسانی، به دنبال فرصتی هستند تا زنان را مورد سوء استفاده های جنسی قرار دهند، یا دست کم مردانی که زمینه های انحرافی در آنها دیده میشود و به تعبیر قرآن « فِی قَلبِهِ مَرَضٌ؛ یعنی بیمار دل هستند» وجود دارند که با دیدن کوچکترین صحنه برانگیزاننده جنسی، عنان اختیار از کف داده و به زنان بی حرمتی روا میدارند.

 

  هدف: نشان دادن تاثیرات حجاب در امنیت و آرامش زنان و گسترش آن در جهت حفظ سلامت جامعه

    3) موضوع تحقیق: نقش خانواده در تربیت دینی فرزندان

 

 

   بیان مسئله: در تربیت اخلاقی، تربیت دینی از جایگاه رفیع برخوردار است. تحقیقات انجام شده نشان میدهد که تربیت دینی توسط خانواده ها نقش اساسی در سلامت روان و سازگاری اجتماعی دارد. همچنین پژوهش ها مؤید این مطلب است که مذهب می تواند خویشتن داری را که عنصر اساسی در تربیت است افزایش دهد و در این میان خانواده می تواند بعنوان اصلی ترین و اساسی ترین عنصر تربیت دینی تلقی شود.

  

  4) موضوع تحقیق: فیس بوک و خطر مشکلات روانی در کاربران نوجوان آن

 

  بیان مسئله:

پژوهش های گوناگون در حوزه اثرات رسانه های اجتماعی بر تعاملات افراد با یکدیگر حکایت از گسترش رفتارهای ضد اجتماعی, معایب شخصیتی و عوارض منفی آنها دارد.

پروفسور لری روزن، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در تازه ترین پژوهش خود به نتایج مهمی دراین باره دست پیدا کرده است. وی با بررسی رفتار 1000 نوجوان شهرنشین طی یک پژوهش اینترنتی و نیز مشاهده مستقیم 15 دقیقه مطالعه 300 نوجوان دیگر به نتایج مهم و جالب توجهی دست یافته است.

براساس این پژوهش، از جمله عوارض جانبی فیس بوک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش خودشیفتگی در نوجوانانی که فکر و ذکرشان چیزی جز فیس بوک نیست.

• بروز اختلالات روانشناختی دیگری چون رفتارهای ضد اجتماعی، عشق دیوانه وار و تمایلات پرخاشگرانه در نوجوانانی که زندگی بدون فیس بوک برایشان بی معناست.

• غیبت های پشت سرهم از مدرسه و احتمال افزایش مشکلات مربوط به معده درد، بی خوابی و بدخوابی،اضطراب و افسردگی، از دیگر نتایج اعتیاد نوجوانان امروز به فناوری های عصر حاضر به ویژه بازی های کامپیوتری و فیس بوک است.

• نمره پایین نتیجه کار دانش آموزانی است که دست کم هر 15 دقیقه یکبار فیس بوک خود را چک می کنند و طاقت دروی بیش از 15 دقیقه از این رفیق شفیق را ندارند.

• قدرت کمتر حفظ مطالب در دانش آموزانی که صفحه فیس بوکشان در طول 15 دقیقه بیشتر باز است.

  

   5) موضوع تحقیق: تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر رشد تورم و کاهش قدرت خرید افراد جامعه

 

  بیان مسئله: در ابتدا هدف از پرداخت یارانه‌ها اصلاح قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و سرانجام کاهش تورم بود. امابا توجه به وضعیت موجود و مشکلات اقتصادی از جمله افزایش قیمت کالاها و ... آیا باز هم می توان گفت که هدفمندسازی یارانه ها امری معقول و در راستای اهداف اولیه آنست و آیا در قدرت خرید افراد جامعه تاثیر منفی ای نداشته است؟

  

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 1:0  توسط توحیدلو  | 


پیشینه نظری

وقتي در مورد سالمندان صحبت مي‌كنيم و نگهداري آنان در خانواده بلافاصله يك سالمند را در ذهن تصور مي‌كنيم كه تميز و مرتب روي صندلي چرخدار نشسته يا كمي اختلال حواس دارد، اما موضوع به همين سادگي نيست.

سالمندان زيادي با درد و بيماري دست و پنجه نرم مي‌كنند و در خانواده وضع رقت انگيزي پيدا مي‌كنند و از سپردن آنان به مراكز درماني و مراقبتي گريزي نيست زيرا در آنجا مراقبت بهتري دريافت مي‌كنند. اين بدان معنا نيست كه سالمندان در خانواده جايگاه خود را از دست داده‌اند.

حضور سالمند در خانواده گاه منابع مالي مناسبي مي‌طلبد كه خانواده بتواند بهترين حمايت را از او داشته باشد اما آيا همه جامعه به اين منابع دسترسي دارند؟

در پژوهشي نگرش اعضا خانواده نسبت به سالمندان و مقوله سالمندي مورد بررسي قرار گرفت.

در اين پژوهش 122 نفر از اعضا خانواده سالمندان كه در مناطق 3، 6 و 7 شهر تهران زندگي مي‌كنند، با روش نمونه‌گيري تصادفي انتخاب شده‌اند و متغيرهايي مانند سن، جنس، تحصيلات، وضعيت اشتغال، ميزان درآمد ماهيانه خانواده، ميزان رضايت و علت عدم‌رضايت از زندگي با سالمند، افسردگي و مدت آن در سالمند، نوع اختلال جسمي سالمند و مدت آن، منابع مورد استفاده درماني سالمند و پنداشت كلي نسبت به سالمندي مورد پرسش قرار گرفت. يافته‌هاي به دست آمده نشان‌دهنده اين واقعيت است كه اعضاي خانواده سالمندان نگرش مثبت نسبت به تغييرات رواني فرد سالمند دارند، اكثريت اعضا خانواده سالمندان را زنان با (52/46 درصد)، متاهلين با (61/48 درصد) و افراد با تحصيلات دانشگاهي (46/72 درصد) تشكيل مي‌دهند.

نيمي از زنان و بيش از نيمي از مردان از زندگي با سالمند خويش احساس رضايت مي‌كنند و همچنين زنان تمايل بيشتري به زندگي با زنان سالمند و مردان هم تمايل بيشتري به زندگي با مردان سالمند داشته‌اند.

جالب اين‌كه اكثريت افراد متاهل، سعي به تقويت احساس مثبت و حمايت افراد سالمند نموده‌اند و هرچه خانواده شكل كامل‌تري به خود گرفته است حمايت از سالمند بيشتر شده است. برخلاف تصور برخي كه مراقبت از سالمندان را خاص زندگي در شرايط اوليه و كمتر توسعه يافته مي‌دانند اين پژوهش نشان مي‌دهد در افراد با تحصيلات دانشگاهي، حداكثر ميزان رضايت از زندگي با سالمند به دست آمده است.

همچنين افراد با امكانات رفاهي بيشتر مانند داشتن درآمد بالاتر و منزل شخصي و غيره، رضايت بيشتري از زندگي با فرد سالمند را ذكر نموده‌اند.

اين مولفه ثابت مي‌كند بيش از هر چيز تنگناهاي مالي است كه خانواده را وا مي‌دارد حمايت كمتري از سالمند داشته باشد.

در رابطه با هدف دوم پژوهش يعني تعيين نگرش اعضا خانواده سالمندان نسبت به تغييرات جسمي فرد سالمند، يافته‌ها بيانگر اين واقعيت است كه اعضا خانواده سالمندان نسبت به تغييرات جسمي فرد سالمند نگرش مثبت دارند. اكثريت خانواده‌ها را افرادي تشكيل مي‌دهند كه سالمندشان داراي اختلال حركتي (21/31 درصد) مي‌باشد. همچنين اكثريت سالمندان (39/34 درصد) تا حدودي قادر به انجام كارهاي روزانه خويش هستند. اكثريت افرادي كه سالمندشان دچار اختلال حركتي يا اختلال بمدت طولاني‌تر مي‌باشد، سالمندي را مرگ تدريجي تعريف نموده‌اند (44/44 درصد) و اكثريت افرادي كه سالمندشان قادر به انجام كارهاي روزانه خويش نمي‌باشد (54/17 درصد)، سالمندي را از كار افتادگي توصيف نموده‌اند.

لازم به تذكر است كه در افراد اخير حداقل ميزان رضايت از زندگي با فرد سالمند به دست آمده است كه همين مساله بر نگرش آنها موثر خواهد بود.

اين مساله مبين اين موضوع است كه دولت در اين مقطع از زندگي كه از كارافتادگي و بيماري با سالمندي توام مي‌شود بايد بيش از هميشه به كمك خانواده‌ها بيايد و از آسيب رسيدن به انسجام خانوادگي به خاطر فشارهاي خارج از توان خانواده جلو گيري كند.

اكثريت سالمنداني كه با خانواده‌هايي با درآمد متوسط يا بالاتر زندگي مي‌كنند از منابع درماني خصوصي استفاده مي‌كنند و اين نشان‌دهنده اين مساله است كه خانواده‌ها با درآمد بيشتر، سالمندان خويش را در هنگام بيماري، بيشتر به مراكز خصوصي مي‌برند تا وضعيت جسمي و رواني سالمند خويش را هرچه زودتر مشخص كنند و آنها از هزينه كردن براي سلامتي سالمند خود دريغ ندارند.

بنابراين مي‌توان به طور كلي نتيجه گرفت كه اعضا خانواده سالمندان نسبت به تغييرات رواني و جسمي فرد سالمند، نگرش مثبت دارند، كه اين نگرش با امكانات رفاهي و ميزان درآمد خانواده، تحصيلات، وضعيت تاهل، اختلال جسمي يا رواني فرد سالمند و مدت آن و توانايي فرد سالمند در انجام كارهاي روزانه ارتباطي مستقيم دارد.اما اين موضوع وقتي سخت‌تر جلوه مي‌كند كه منابع مالي خانواده محدود باشد و خانواده ناچار از انتخاب باشد كه اين منابع را براي فرزندان هزينه كند يا سالمندان. گاه مراقبت از سالمند بقدري هزينه بر و سخت مي‌شود كه خانواده ناچار مي‌شود همه پيوند‌هاي عاطفي را بگسلد و سالمند را در خانه سالمندان با بيمارستان رها كند.

با توجه به حركت جامعه به سمت سالمندي و افزايش هزينه‌ها بي‌ترديد دولت و سيستم حمايتي آن در كمك به امنيت بهداشتي رواني خانواده و انسجام پيوندهاي آن نقش مهمي دارد.


پیشینه تجربی

مراکز نگهداری از سالمندان، در طی چند دهه اخیر شکل گرفته است و دلایل به وجود آمدن آن، قطعا بی رحمی انسان امروز و حق ناشناسی جوانان نیست. مانند این است که بگوییم والدینی که فرزندان خود را به مهد کودک می سپارند، از مهر و محبت بی بهره اند! آنچه کودکان خردسال را به مهدکودک و افراد کهن سال را به خانه سالمندان روانه می کند، لزوم وجود حمایت و نگهداری ویژه ای است که در زمانی خاص، والدین فرزندان این افراد قادر به ارائه آن نیستند.

شهره سیام در مقاله آسایشگاه های سالمندان می نویسد:
"با توجه به اینکه سالمندان معمولا توانایی انجام کارهای روزانه مربوط به خودشان را تدریجا در اثر بروز عوارض و بیماری های جسمی یا روانی و یا جسمی روانی از دست می دهند و کسی هم در محیط خانه ممکن است فرصت رسیدگی و یاری دادن به فرد سالمند را نداشته باشد و به علت گرفتاری های خانوادگی ‌‌ عدم تمکن مالی، عدم امکان استخدام پرستار خصوصی و غیره نیز وضع نگهداری سالمند در خانه روز به روز دشوارتر شود.

شاید ضرورت ایجاب نماید اینگونه افراد سالمند و سالمندانی در شرایط دیگر مانند نارسایی فیزیکی و روانی در مراکز مناسبی که به منظور نگهداری و مراقبت کامل از سالمندان تاسیس می شوند اقامت نموده و بطور موقت یا دائم به زندگی خود ادامه دهند.

ولی اساس فکر در تاسیس آسایشگاه سالمندان را می توان در دو عبارت خلاصه کرد : رفاه و آسایش اطرافیان، رفاه و آسایش سالمندان . در مورد رفاه و آسایش اطرافیان سخن این است که بسیاری از سالمندان مواجه با مشکلات و دشواری هایی هستند، بیمارند، بیماری جسمی یا روانی آنان موجب سلب آسایش از خانواده می شود، پس بهتر است آنان از خانه دور باشند .

 در رابطه با رفاه و آسایش بحث این است که وضع حال و مزاج آنان به گونه ای است که به پرستاری و مراقبت خاص نیاز دارند و اگر در محیطی به دور از هیاهو و جنجال خانواده و تحت مراقبت های درمانی و بهداشتی ویژه ای باشند راحت تر و آسوده تر زندگی می کنند. در جوامع صنعتی تکیه بر رفاه و آسایش اطرافیان و در جوامع سنتی تکیه بر رفاه و آسایش سالمند بیشتر مد نظر است.

عواملی که در کل سبب پدید آمدن آسایشگاه سالمندان شده است، عبارت از تغییرات و تحولات زیر است :
-تغییر و تحولات اقتصادی در زمینه کار، مسکن، درآمدکافی، افزایش هزینه و مصرف و .....
-تغییرات فرهنگی ناشی از دگرگونی فکرها فلسفه ها ارزش ها آداب و رسوم و سنت ها خوش بینی و بد بینی و.........
-تغییرات اجتماعی ناشی از برخوردها، روابط، معیارهای اخلاقی، آسایش و رفاه جویی زندکی شهری احساس مسئولیت و.........
-تغییرات خانوادگی به صورت سیستم واحد های محدود زاد و ولد، تنظیم خانواده، میل به آرامش و استقلال و......

 

مزایای آسایشگاه سالمندان :
- دور ماندن خانواده از مزاحمت ها و دشواری آفرینی های سالمندان
- راحت و آرام بودن خود سالمند و داشتن سرگرمی و اشتغالی مناسب
- بهره مندی از پرستاری ها و مراقبت های ویژه مورد نیاز که معمولا در آن اماکن بیشتر قابل دسترس است
- استفاده از رژیم غذایی خاص خواب و استراحت کافی و .....
- دور ماندن از افسردگی اختلال در رفتار و عصبانیت ها و ......


معایب آسایشگاه سالمندان :

- داشتن زندگی یکنواخت و عادی بدون نوسان که خود وضع روحی افراد را مختل می کند.
- دوری از خانواده و فرزندان و احساس محرومیت های عاطفی ناشی از آن.
- مصاحبت با افرادی که هر کدام محرومیت و مشکلی دارند و همه اهل درد و بدبینی و آماده مردنند.
- احساس بی نقشی و مصرف کنندگی که خود سبب می شود ته مانده توان و قدرت او از بین برود.
- عدم استقلال و مدیریت در زندگی و حیات بدون مراقبت توام با همدردی و غمخواری.
- افزایش اختلالات روانی ناشی از بی مهری ها، تحقیرها، طردها، که حتی فرزندان هم پذیرای او نیستند.
- افزایش وحشت ناشی از تنهایی و مرگ و دلتنگی های مربوط به آن که خود وضع او را اسفناک می کند.
- از هم پاشیده شدن کانون خانوادگی و در انزوا قرار گرفتن.
- درماندگی و بهره مندی از زندگی غیر طبیعی و پرستاری های تصنعی و صرفا برای حقوق.
در کل معایب آسایشگاه سالمندان نسبت به مزایای آن بیشتر است و سالمند در هر شرایط نامطلوبی که باشد باز هم بهتر است در خانه زندگی کند نه آسایشگاه سالمندان.

آسایشگاه از دیدگاه سالمندان:
"متاسفانه خود سالمندان هم نسبت به آن دیدی مثبت ندارند.عموما از بودن در آنجا ناگزیر و محیط آن را محیط جبر و اجبار می دانند. با اینکه برخی از آنان سال هاست در چنین محیطی زندگی می کنند، با آن خو نگرفته اند و منتظرند تحولی پدید آید و از آنجا بیرون آیند.
دیدها نسبت به آن منفی است . چه بسیار عده سالمندانی که نسبت به این وضع معترضند ولی صدایشان به جایی نمی رسد. فرزندان قدرت را در دست دارند و مال و ثروت را در اختیار، به عدم رضایت روانی ووضعیت دشوار آنان توجهی ندارند.

درخاتمه یادآورمی‌شویم که خانواده همواره بهترین مکان برای گذراندن زندگی افراد مسن بوده و باید سعی شود به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که افراد سالمند، دوران پیری خود را درکانون گرم خانواده و کنار فرزندان خود سپری کنند. گزارش حاضر در پی آن است که نظر مردم تهران را در باره سالمندان و سپردن سالمندان خود به خانه های سالمندان (آسایشکاه) جویا شود.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ساعت 19:58  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

 سوال تحقیق 1

ایا میزان تبلیغات کالا ها در ماهواره بر روی سبد کالای اقتصا دی خانواده ها تاثیر گذار است؟

فرضیه:میزان و تنوع تبلیغات ماهواره برمیزان تهیه لوازم خانگی وارایشی نا مرغوب و هزینه های گزاف اثر گذار است.

متغییر مستقل:میزان تبلیغات ماهواره متغییر وابسته:میزان خرید لوازم خانگی و ارایشی متغییر کنترل:سطح رفاه خانوارها متغییر تعدیل کننده:خانواده های تهرانی متغییر مداخله گر:رغبت یا چشم وهم چشمی ها می تواند دلیل خرید کالا های بی کیفیت شود.

سوال تحقیق 2

ایا استفاده از دارو ها یی که ماهواره تبلیغ مکند دارای تاثیر درمانی بر روی افراد بوده است؟

فرضیه:استفاده از دارو ههی تر ک اعتیاد و چاقی . لا غری و کرم های لکه بری و...در میان زنان با عث ابتلا به انواع بیما ری ها مانند بیماری های بوستی می شود.

متغییر مستقل :میزان استفاده از داروهای ماهواره ای متغییر وابسته :ابتلا به انواع بیماریها متغییر کنترل:جنسیت متغییر تعدیل کننده:شهروندان تهرانی متغییر مداخله گر:سطح رفاه افراد

سوال تحقیق3

نقش استفاده از ماهواره در خودباختگی فرهنگی و دینی چگو نه است؟

فر ضیه:با تبلیغ فرهنگ برهنگی درفیلم های ماهوارهو افزایش بیننده های ایرانی مسئله ی حجاب و حفظ ارزش ها های اخلاقی و دینی در بین زنان بتد ریج کمرنگ می شود.

متغییر مستقل :میزان تبلیغ فرهنگ برهنگی متغییر وابسته:حجاب و حفظ ارزش های دینی متغییر کنترل:جنسیت متغییرتعدیل کننده شهروندان تهرانی متغییر مداخله گر:علاقه ی افراد به مد روز واستفاده از هر بوششی به عنوان یک فرد مدرن

سوال تحقیق4

ایا میزان تماشای ماهواره بر بلو غ زود رس دختران اثر دارد؟

فرضیه:میزان تماشای فیلم های ماهواره بر بلوغ جنسی زود رس دختران اثر گذار است.

متغییر مستقل:میزان تماشای فیلم های ماهواره متغییر وابسته:زمان بلوغ متغییر کنترل:جنسیت متغییر تعدیل کننده:افراد 11تا20سال متغییر مداخله گر:عوامل محیطی و وراثتی

سوال تحقیق5

نقش فیلم های ماهواره بر روی رفتار زوجین چگونه است؟

فرضیه:تحقیقات نشان داده که محتوای فیلم های ماهواره که دارای محتوای عشق های خیابانی اند با عث بد بینی زوجین به یکدیگر و سست شدن بنیان خانواده میشود.

متغییر مستقل:محتوای فیلم های ماهواره متغییر وابسته:رفتار زو جین متغییر کنترل:زوج های 18تا30سال متغییر تعدیل کننده:زوجین تهرانی متغییر مداخله گر:رفتاروارتباط افراد قبل از ازدواج


.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ساعت 15:1  توسط توحیدلو  | 

 1. رابطه ی ناسازگاری نوجوانان ۱۵-۱۲ سال تهران باخانواده هایشان
 2. رابطه ی رضایت شغلی کارکنان بادرامدهایشان
 3. رابطه ی بین انگیزه و ادامه تحصیل دختران بالای ۱۸ سال
 4. رابطه ی بین قیمت میوه و تقاضای افراد
 5. رابطه ی بین خوش رفتاری مدیران با کارایی کارکنان
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 12:51  توسط دانشجویان کلاس اول  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر